Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer padro de l´Impost d´Activitats Econòmiques (IAE) del Exercici 2018, import 95.526,36€

Posted by lejarza en 1 septiembre, 2018


Ajuntament d´Argelaguer padro de l´Impost d´Activitats Econòmiques (IAE) del Exercici 2018, import 95.526,36€
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 169 31 d’agost de 2018 núm. 7.685
Diputació de Girona.
Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC).
Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari.
Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col.lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003, general tributària i 23, 24 i 25 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres interessats que els padrons corresponents als tributs i/o altres ingressos de dret públic que es detallen tot seguit, dels municipis que tenen delegada la seva gestió i recaptació a XALOC es troben exposats al públic al taulell d’anuncis dels ajuntaments d’aquests municipis i al de les oficines de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona (Av. Sant Francesc, 29, 1er – Girona) per un període d’un mes, comptat des del mateix dia dels respectius períodes de cobrament de conformitat amb l’article 19.1 de l’Ordenança general de gestió de XALOC.
El termini de pagament en període voluntari d’aquests tributs s’iniciarà el dia 01/09/2018 i finalitzarà 31/10/2018.
Recursos Suspensió del Procediment.
De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i resta d’ingressos de dret públic de les entitats locals es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del període d’exposició pública.
No obstant, la interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment en els casos i condicions previstos a l’article 73 del Reglament General de Recaptació.
Lloc i Forma de Pagament.
– Mitjançant la presentació del document – avís de pagament que els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de les següents entitats col.laboradores:
Banco Popular – Banco Sabadell – Banco Santander – B.B.V.A. – Bankia – Ibercaja Banco – Servicaixa.
– A l’Oficina Virtual http://www.xalocgirona.cat
En el cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es podrà sol.licitar un duplicat d’aquest a les oficines de XALOC.
– Mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent.
Ajornament i/o Fraccionament del Deute.
El pagament del deute tributari es podrà ajornar i/o fraccionar de conformitat amb allò que disposen els articles 81 a 84 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC, i subsidiàriament els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació.
Període Executiu.
Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari s’iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment en via executiva, i s’acreditaran els corresponents interessos per mora i recàrrec de constrenyiment d’acord amb allò que disposen els articles 68, 69 i 70 del Reglament general de recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol.
Informació i Consultes:
Centre d’atenció a l’usuari (CAU) Telèfon: 972 900 251 Mail: cau@xalocgirona.cat
Argelaguer, padro de l´Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) del Exercici 2018, import 95.526,36 €uros.
Girona, 30 de juliol de 2018. Núria Prado i Andreu, Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació.

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: