Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for mayo 2022

Ajuntament d´Argelaguer aprovat inicialment l’expedient número 1/2022 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2022

Posted by lejarza en 2 mayo, 2022

Ajuntament d´Argelaguer aprovat inicialment l’expedient número 1/2022 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2022

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 83 · Núm. edicte 3562 · Data 02-05-2022

El Ple de l’ajuntament de data 26-04-2022 va aprovar inicialment l’expedient número 1/2022 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2022, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona. En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

ARGELAGUER, signat i datat elecrònicament

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »