Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for 17 abril 2019

Ajuntament d´Argelaguer compte general de l’exercici any 2018

Posted by lejarza en 17 abril, 2019

Ajuntament d´Argelaguer compte general de l’exercici any 2018
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 76 – 17 d’abril de 2019 Registre Núm. 2993
Edicte d´exposició pública del compte general de l´exercici 2018
Formulats els comptes generals d´aquest ajuntament corresponents a l´any 2018, s´exposen al públic junt amb els seus justificants i els informes de la Comissió de Comptes durant el termini de quinze dies i vuit més, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions i observacions que es considerin adients contra els esmentats comptes de conformitat amb l´article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Argelaguer, 12 de abril de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Ajuntament d´Argelaguer - Vall del Llierca - Garrotxa (Foto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer – Vall del Llierca – Garrotxa (Foto: Lejarza)

Anuncios

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana a l´Ajuntament les Analítiques de l´aigua potable

Posted by lejarza en 4 abril, 2019

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana a l´Ajuntament les Analítiques de l´aigua potable
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Assumpte: Analítiques d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua.
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2019000133 Data, 11/02/2019
Que atès que el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s´estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l´aigua de consum humà. Ministeri de la Presidència “BOE” núm. 45, de 21 de febrer de 2003, diu que: “Article 4. Responsabilitats i competències. Sense perjudici del que estableix la Llei 14/1986, de 25 d´abril, general de sanitat, i la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, s´estableixen les següents responsabilitats en l´àmbit d´aquest Reial decret: 1. Els municipis són responsables d´assegurar que l´aigua subministrada a través de qualsevol xarxa de distribució, cisterna o dipòsit mòbil en el seu àmbit territorial sigui apta per al consum en el punt de lliurament al consumidor”.
Atès que l´Ajuntament d´Argelaguer amb data 15-1-2018, va demanar un subvenció a l´Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, pels finançaments dels programes Pt01, Pt02, Pt04 “programa d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua a l´aixeta del consumidor”, Pt09, Pm01p i Pm01i.
Atès que amb data 21 de març de 2018 (Butlletí Oficial de la Provincia de Girona Núm. 57), l´Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, anuncia la adjudicació a Proveïments d’aigua S.A, NIF A-17063579 “Pt04 programa d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua a l´aixeta del consumidor” de la demarcació de Girona, del Catàleg de serveis de Dipsalut (Document Annex), per un import de 449.246,38 euros.
Atès que les decisions sobre el control de la qualitat de l´aigua de consum humà, s´executaran en el nivell local, en virtut de les competències atribuïdes als ens locals en la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Atès que el citat R.D. 140/2003, diu: “comunicar a l´Ajuntament, sense perjudici de la resta d´administracions i altres entitats subministradores que puguin resultar afectades, la qualitat de l´aigua subministrada.
Atès que consultat el Sistema d´Informació Nacional d´Aigua de Consum: sinac.msssi.es, paràmetres analitzats i data de l´últim anàlisi, la companyia gestora del Servei Municipal de l´aigua al municipi d´Argelaguer, Prodaisa, fa regularment les Analítiques corresponents (Document Annex); que consultat el lloc oficial de la companyia gestora: http://www.prodaisa.com, no es publiquen les Analítiques de l´aigua; que consultat el lloc oficial de l´Ajuntament d´Argelaguer: http://www.argelaguer.cat, no es publiquen les Analítiques de l´aigua.
L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana que es publiquin de manera regular les Analiticas de l´aigua del programa d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua a l´aixeta del consumidor Pt04 del Catàleg de serveis de Dipsalut de la Diputació de Girona.

Dipòsit d´Aigua d´Argelaguer

Dipòsit d´Aigua d´Argelaguer

Posted in Uncategorized | 2 Comments »