Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for abril 2019

Ajuntament d´Argelaguer expedient 1/2019 de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 30 abril, 2019

Ajuntament d´Argelaguer expedient 1/2019 de modificació de crèdits
Vall del Llierca – Argelaguer
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 83 – 30 d´abril de 2019 Registre núm. 3178
Edicte d´exposició pública d´un expedient de modificació de crèdits
El Ple de l´ajuntament de data 18-04-2019 va aprovar inicialment l´expedient número 1/2019 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2019, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d´aquest anunci al BOP de Girona. En l´esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d´acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l´esmentat termini, s´entendrà aprovat definitivament sense necessitat d´adoptar nou acord.
Argelaguer, 22 d´abril de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Independents per Argelaguer (IPA) candidatura presentada per a les eleccions municipals de maig de 2019

Posted by lejarza en 24 abril, 2019

Independents per Argelaguer (IPA) candidatura presentada per a les eleccions municipals de maig de 2019
Vall del Llierca – Argelaguer
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 79 – Annex 1 – 24 d´abril de 2019 Registre núm. 3200
Junta Electoral de Zona d´Olot
Edicte corresponent a les candidatures presentades per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019.
Enriqueta Larqué Domínguez, Secretària de la Junta Electoral de Zona d´Olot,
Faig Saber: que d´acord amb el que estableix l´article 47 de la Llei orgànica del règim electoral general, les candidatures presentades en aquesta Junta Electoral de Zona, per les properes eleccions municipals del 26 de maig de 2019, són les següents:
Circunscripción electoral: ARGELAGUER.
Candidatura núm.: 1. INDEPENDENTS PER ARGELAGUER (IPA)
Titulares: 1. ARTUR GINESTA RAMBLA. 2. XAVIER QUINTANA RICART. 3. NURIA ROIG BAZAN. 4. M. ALBA CORDONETS GALDON. 5. JORDI BUCH JUANOLA. 6. SERGI BALATEU FABREGA i 7. ORIOL MASCARO VIDAL.
I perquè consti, expedeixo aquest Edicte.
Olot, 23 d´abril de 2019. La secretària.

Ajuntament d´Argelaguer - Vall del Llierca - Garrotxa (Foto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer – Vall del Llierca – Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | 5 Comments »

La Garrotxa posa èmfasi en la protecció del cranc de riu de potes blanques

Posted by lejarza en 22 abril, 2019

La Garrotxa posa èmfasi en la protecció del cranc de riu de potes blanques
Argelaguer – Vall del Llierca
Els nostres rius són la llar d´una gran diversitat d´espècies, algunes de les quals es troben cada dia més amenaçades per diversos factors, d´entre els quals es troba la manipulació humana sobre el territori o l´extensió d´espècies exòtiques que esdevenen una clara competència per la fauna i flora autòctones. En aquest sentit, l´Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa (ANEGx), amb seu a Olot, el juliol passat van emprendre la campanya “Supervivents dels nostres rius”, que pretén sensibilitzar i conscienciar sobre la necessitat de vetllar i protegir les espècies autòctones que habiten a rieres i que estan en perill de desaparèixer.
El Departament de Territori apunta que és un dels 17 projectes atorgats en el marc de la convocatòria de subvencions per a fundacions del tercer sector per finançar projectes d´educació ambiental pels anys 2018 i 2019.
El president de l´ANEGx, Joan Montserrat, explica que la campanya va començar el mes de juliol de 2018 i té previst acabar el juliol d´enguany. També subratlla que l´objectiu de la iniciativa és “donar a conèixer la problemàtica que estan patint les espècies i informar sobre què es pot fer per intentar-les recuperar”, afegint que el programa no té en compte “unes accions concretes directes sobre la salvaguarda dels animals, com ara la cria en captivitat, sinó que està focalitzada en la sensibilització amb la voluntat que es conegui la temàtica i s´eviti l´expansió d´altres espècies foranes que poden afectar a les autòctones”.
La Garrotxa posa èmfasi en la protecció del cranc de riu de potes blanques, tenint en compte que a Olot hi ha un centre de cria d´aquest animal. Una de les iniciatives que realitza l´ANEGx és portar l´exposició de la campanya a 15 escoles de la Garrotxa. Montserrat apunta que “l´estiu passat vam fer una activitat de control de cranc americà en jornades de voluntariat i casals d´estiu, activitat que es tornarà a fer al juny i al juliol”. També afegeix que “al Molí de les Fonts, on es cria cranc autòcton, farem un itinerari per conèixer l´hàbitat i la invasió del cranc americà”.

Riu Llierca  a Santa Cecilia de Sadernes a la Garrotxa (Foto Lejarza Argelaguer)

Riu Llierca a Santa Cecilia de Sadernes a la Garrotxa (Foto: Lejarza Argelaguer)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer compte general de l’exercici any 2018

Posted by lejarza en 17 abril, 2019

Ajuntament d´Argelaguer compte general de l’exercici any 2018
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 76 – 17 d’abril de 2019 Registre Núm. 2993
Edicte d´exposició pública del compte general de l´exercici 2018
Formulats els comptes generals d´aquest ajuntament corresponents a l´any 2018, s´exposen al públic junt amb els seus justificants i els informes de la Comissió de Comptes durant el termini de quinze dies i vuit més, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions i observacions que es considerin adients contra els esmentats comptes de conformitat amb l´article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Argelaguer, 12 de abril de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Ajuntament d´Argelaguer - Vall del Llierca - Garrotxa (Foto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer – Vall del Llierca – Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana a l´Ajuntament les Analítiques de l´aigua potable

Posted by lejarza en 4 abril, 2019

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana a l´Ajuntament les Analítiques de l´aigua potable
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Assumpte: Analítiques d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua.
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2019000133 Data, 11/02/2019
Que atès que el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s´estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l´aigua de consum humà. Ministeri de la Presidència “BOE” núm. 45, de 21 de febrer de 2003, diu que: “Article 4. Responsabilitats i competències. Sense perjudici del que estableix la Llei 14/1986, de 25 d´abril, general de sanitat, i la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, s´estableixen les següents responsabilitats en l´àmbit d´aquest Reial decret: 1. Els municipis són responsables d´assegurar que l´aigua subministrada a través de qualsevol xarxa de distribució, cisterna o dipòsit mòbil en el seu àmbit territorial sigui apta per al consum en el punt de lliurament al consumidor”.
Atès que l´Ajuntament d´Argelaguer amb data 15-1-2018, va demanar un subvenció a l´Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, pels finançaments dels programes Pt01, Pt02, Pt04 “programa d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua a l´aixeta del consumidor”, Pt09, Pm01p i Pm01i.
Atès que amb data 21 de març de 2018 (Butlletí Oficial de la Provincia de Girona Núm. 57), l´Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, anuncia la adjudicació a Proveïments d’aigua S.A, NIF A-17063579 “Pt04 programa d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua a l´aixeta del consumidor” de la demarcació de Girona, del Catàleg de serveis de Dipsalut (Document Annex), per un import de 449.246,38 euros.
Atès que les decisions sobre el control de la qualitat de l´aigua de consum humà, s´executaran en el nivell local, en virtut de les competències atribuïdes als ens locals en la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Atès que el citat R.D. 140/2003, diu: “comunicar a l´Ajuntament, sense perjudici de la resta d´administracions i altres entitats subministradores que puguin resultar afectades, la qualitat de l´aigua subministrada.
Atès que consultat el Sistema d´Informació Nacional d´Aigua de Consum: sinac.msssi.es, paràmetres analitzats i data de l´últim anàlisi, la companyia gestora del Servei Municipal de l´aigua al municipi d´Argelaguer, Prodaisa, fa regularment les Analítiques corresponents (Document Annex); que consultat el lloc oficial de la companyia gestora: http://www.prodaisa.com, no es publiquen les Analítiques de l´aigua; que consultat el lloc oficial de l´Ajuntament d´Argelaguer: http://www.argelaguer.cat, no es publiquen les Analítiques de l´aigua.
L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana que es publiquin de manera regular les Analiticas de l´aigua del programa d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua a l´aixeta del consumidor Pt04 del Catàleg de serveis de Dipsalut de la Diputació de Girona.

Dipòsit d´Aigua d´Argelaguer

Dipòsit d´Aigua d´Argelaguer

Posted in Uncategorized | 2 Comments »