Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Ratafia

Posted by lejarza en 11 julio, 2018

Ratafia
Salvador Tarradas
Pretendre que la ratafia és un producte català és tant com dir que el rellotge de cucut és suís o la televisió en color un invent japonès.
La ratafia va arribar a Catalunya l´any 1842, de la mà de Francesc Rosquellós, elaborada amb herbes, alcohol i nous verdes. L´any 1746 Giacomo Casanova arriba a París i hi descobreix la ratafia, «licor alcohòlic aromàtic, molt sucrós, preparat amb herbes i sucs de fruites».
Comenta que al rei Lluís XV li agrada beure ratafia de Grenoble en un cabaret del pont de Neuilly quan torna de les caceres (Histoire de ma vie, p. 565). La primera ratafia arribà a França l´any 1675, provinent de l´antillana illa de Guadalupe; el seu nom és d´origen crioll. D´aquí s´escampa per quasi tot Europa.
En alguns llocs pren altres denominacions com les herbes de les Balears; l´herbet de València o la nastoika a Rússia.

Anuncios

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 1/2018 de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 11 julio, 2018

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 1/2018 de modificació de crèdits
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 134 – 11 de juliol de 2018 núm. 6147
Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits
El Ple de l’ajuntament de data 29-06-2018 va aprovar inicialment l’expedient número 1/2018 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2018, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.
En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.
Argelaguer, 3 de juliol de 2018 Artur Ginesta rambla Alcalde

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Argelaguer òrgans de Participació Ciutadana, el Consell de Poble

Posted by lejarza en 29 junio, 2018

Argelaguer òrgans de Participació Ciutadana, el Consell de Poble
Proposta de annex al Text definitiu del Reglament de Participació Ciutadana d´Argelaguer
Document:
Article 18: Òrgans de Participació Ciutadana, el Consell de Poble
1. Definició:
El Consell de Poble d’Argelaguer és un òrgan consultiu de participació ciutadana amb una identitat, una agenda i una estructura pròpia.
És un instrument popular per facilitar els processos de democràcia participativa del municipi, promovent un espai de trobada i debat amb la finalitat de generar acord polític i social, promovent la cultura de participació al municipi, d’acord i amb l’abast previst a l’article 67 de la Llei 7/1985 de 15 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 154.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 26 d’abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Les principals àrees on posa atenció, sense ésser excloents d’altres són: cultura, teixit associatiu, medi ambient, sostenibilitat, comerç local, joventut, gent gran, infants, educació, salut i esports.
El Reglament del Consell de Poble queda recollit dins l’annex 2 del Reglament de Participació del municipi, el qual n’estableix i en regula els seus principis i drets.
2. Sobre els objectius principals:
1. Fomentar processos de democràcia participativa a Argelaguer
2. Facilitar la informació, la reflexió i la discussió pública sobre assumptes municipals
3. Promoure la corresponsabilitat de les veïnes i els veïns en les polítiques municipals
4. Vetllar per la transparència, la neutralitat i la qualitat democràtica dels processos i mecanismes de participación
3. Sobre les funcions principals que no es limiten a, però sí que tenen en consideració:
• Convidar a la població d’Argelaguer a ser part activa dels processos de participació impulsats des del mateix municipi.
• Facilitar el diàleg entre l’ajuntament i la població, potenciant noves formes de relació mútua.
• Detectar i canalitzar les inquietuds i opinions de la població cap a l’ajuntament.
• Promoure espais d’informació, reflexió i discussió pública sobre assumptes municipals, facilitant la co-elaboració en propostes concretes i positives pel municipi.
• Contribuir a la comunicació dels processos i mecanismes de participació que es realitzin, així com en la divulgació dels seus resultats.
• Fer seguiment i avaluació dels mecanismes i processos de participació d’Argelaguer
4. Sobre la composició:
• 10 persones empadronades al cens municipal i seleccionades pel poble.
• Una persona membre de la regidoria de participació d’Argelaguer, la qual tindrà veu però no vot.
• El jutge de pau del municipi en moments clau, amb veu però no vot.
• Persones expertes, tècniques i regidores podran assistir al Consell sempre que es requereixi una mirada específica o més informació sobre una temàtica o sector concret.

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Argelaguer recuperació del mur del camí de la riera Vinyot

Posted by lejarza en 29 junio, 2018

Argelaguer recuperació del mur del camí de la riera Vinyot
L´Associació de Veïns d´Argelaguer á acordat transmetre al Consistori de l´Ajuntament, la nostra satisfacció per la recuperació del mur del camí del Vinyot, (CBPS-59) que comunica el Nucli Antic del carrer Major, amb el nucli Històric, recorregut d´interès paisatgístic; que aquesta Associacio ja havia demanat al consistori anterior, amb el Registre d´Entrada núm. 87 de 6 de febrer de l´any 2015.
Alhora us felicitem per la retirada de les restes dels Pals elèctrics de la companyia Bassols Energia, els rails de ferrocarril i el de l´arrencada del propi camí, que en temps passat, foren usats pel manteniment de les linees de subministrament.
Us recorden que ens queden 10 Pals més per retirar, amb l´objectiu de millorar el paisatge urbà del nostre poble d´Argelaguer.
Y demana:
L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana que se segueixi consolidant la resta del mur, del camí del Vinyot, (CBPS-59) en una segona actuació.
Que el Consistori de l´Ajuntament d´Argelaguer, demani á la companyia elèctrica Bassols Energia que es porti els Pals elèctrics en desús, de la seva propietat, per millorar paisatgísticament el nostre poble d´Argelaguer.

Recuperació del mur del camí del Vinyot, (CBPS-59) que comunica el Nucli Antic del carrer Major, amb el nucli Històric, recorregut d´interès paisatgístic (Foto Lejarza)

Recuperació del mur del camí del Vinyot, (CBPS-59) que comunica el Nucli Antic del carrer Major, amb el nucli Històric, recorregut d´interès paisatgístic (Foto Lejarza)

La elèctrica Bassols Energia d´Olot te abandonants pals elèctrics al poble d´Argelaguer (Foto: Victor Rey)

La elèctrica Bassols Energia d´Olot te abandonants pals elèctrics al poble d´Argelaguer (Foto: Victor Rey)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer sessió Ordinària de Ple de l´Ajuntament 29 de juny de 2018

Posted by lejarza en 28 junio, 2018

Ajuntament d´Argelaguer sessió Ordinària de Ple de l´Ajuntament 29 de juny de 2018
ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent
Decret d´Alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l´article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d´Abril, reguladora de les bases de règim local, l´article 53 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d´Abril pel cual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l´article 41 del reglament d´organització, funcionament i règim juridic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
Primer. Convocar sessió Ordinària de Ple de l´Ajuntament, el 29 de juny de 2018 a les 13 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s´indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d´assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l´antelació necessaària.
Ordre del Dia:
1.º Aprovació acta anterior.
2.º Donar compte dels Decrets d´Alcaldia.
3.º Despatx Oficial i Informacions d´Alcaldia.
4.º Ratificar l´Aprovació de la Resolució d´Alcaldia de l´Aprovació inicial del Projecte de Construcció d´una Passera al camí Ral.
5.º Ratificar la resolució d´aprovació de la liquidació del Pressupost de l´ejercici 1017.
6.º Aprovació del model de control intern simplificat en règim de fiscalització i obligacions i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l´exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l´entidat local.
7.º Aprovar sol-licitar el servei d´assisténcia per a la gestió del Cementiri.
8.º Aprovar la contractació de la monitoria de les Brigades d´Estiu.
9.º Aprovar la modificació de Crèdit núm. 1 del Pressupost municipal 2018.
10.º Adjudicació del Contracte menor del suministre dels Jocs del pati de l´Escola Montpalau.
11.º Assumtes urgents.
12.º Precs i preguntes.
Segon. Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d´Edictes de l´Ajuntament.
Sitnat electrònicament,

La secretària interventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer compte general de l’exercici 2017

Posted by lejarza en 27 junio, 2018

Ajuntament d´Argelaguer compte general de l’exercici 2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 124 – 27 de juny de 2018 Núm. 5624
Edicte d’exposició pública del compte general de l’exercici 2017
Formulats els comptes generals d’aquest ajuntament corresponents a l’any 2017, s’exposen al públic junt amb els seus justificants i els informes de la Comissió de Comptes durant el termini de quinze dies i vuit més, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions i observacions que es considerin adients contra els esmentats comptes de conformitat amb l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Argelaguer, 19 de juny de 2018 Artur Ginesta Rambla alcalde.

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

El Consell de Poble d’Argelaguer

Posted by lejarza en 21 junio, 2018

El Consell de Poble d’Argelaguer
@ResilienceEarth – Co-creant un reglament pel futur Consell de Poble d’Argelaguer!!
Document.
Descripció: El Consell de Poble d’Argelaguer és l’òrgan consultiu de participación ciutadana amb una identitat, una agenda i una estructura pròpia.
És un instrument popular que facilita els processos de participació directa del municipi, sostenint un espai de trobada capaç de generar acord polític i social.Essent una eina representativa de la diversitat d’Argelaguer, el Consell de Poble posa especial atenció a les àrees següents: cultura, teixit associatiu, medi ambient, sostenibilitat, comerç local, joventut, gent gran, infants, educació, salut, esports i aquelles que el mateix òrgan cregui adients.
El Consell de Poble s’emmarca dins el Reglament de Participació del municipi, el qual n’estableix i en regula els seus principis i drets.
Com a òrgan que promou la cultura de participació a Argelaguer, el Consell de Poble té els objectius principals de:
1. Fomentar processos de participació directa a Argelaguer
2. Facilitar la informació, la reflexió i la discussió pública sobre assumptes municipals
3. Promoure la corresponsabilitat de les veïnes i els veïns en les polítiques municipals
4. Vetllar per la transparència, la neutralitat i la qualitat democràtica dels processos i mecanismes de participació, assegurant que contribueixen de forma positiva al municipi, als seus i a les seves habitants així com al seu entorn natural, sense vulnerar drets de tercers/es.
Les funcions principals del Consell de Poble no es limiten a, però sí que tenen en consideració:
• Convidar a la població d’Argelaguer a ser part activa dels processos de participació impulsats des del mateix municipi.
• Facilitar el diàleg entre l’ajuntament i la població, potenciant noves formes de relació mútua.
• Detectar i canalitzar les inquietuds i opinions de la població cap a l’ajuntament.
• Sostenir espais d’informació, reflexió i discussió pública sobre assumptes municipals, facilitant la coelaboració en propostes concretes i positives pel municipi.
• Contribuir a la comunicació dels processos i mecanismes de participació que es realitzen, així com els seus resultats.
• Fer seguiment i avaluació dels mecanismes i processos de participació d’Argelaguer, vetllant per l’acompliment dels principis, drets i deures presents al Reglament de Participació del municipi.
Estructura, membres i organització
El Consell de Poble es crea amb la celebració de les primeres eleccions sense candidatura (1), que tenen lloc durant un acte públic i lúdic al municipi. Són convocades i organitzades per a l’ajuntament d’Argelaguer i amb el suport del grup motor que ha co-creat el present article.
El Consell de Poble l’integren:
• 10 persones empadronades al cens municipal i seleccionades pel poble, seguint el model d’eleccions sense candidatura i complint amb criteris de representativitat i diversitat
• Una persona membre de la regidoria de participació d’Argelaguer, la qual tindrà veu però no vot.
• Persones expertes, tècniques i regidores podran assistir al Consell sempre que es requereixi una mirada específica o més informació sobre una temàtica o sector concret.
L’organització i l’estructura del Consell de Poble:
• S’escullen els i les 10 representants mitjançant el model d’eleccions sense candidatura un cop cada 3 anys, guardant un llistat de suplents seguint l’ordre dels vots rebuts.
• Podran ser votades les persones registrades al padró municipal majors de 16 anys i que compleixin els criteris de representativitat i diversitat establerts.
• El Consell de Poble és l’òrgan encarregat d’assegurar que els seus i les seves integrants siguin diverses i representatives del municipi, definint-ne els criteris necessaris corresponents.
• Les eleccions sense candidatura són organitzades i convocades pel Consell de Poble, amb el suport tècnic de l’ajuntament.
• El jutge de pau d’Argelaguer garanteix la legitimitat de les eleccions sense candidatura.
• D’entre 3 a 5 dels seus i les seves integrants repeteixen el mandat, potenciant així el procés d’aprenentatge, continuïtat i saviesa del Consell de Poble. Cada membre podrà estar un màxim de 6 anys formant-hi part.
• Les decisions del Consell es prenen per consens. En cas de no arribar-hi, es pren la decisió per votació essent favorable amb les 2/3 parts del Consell de Poble present. Per a la presa de decisions es requereix la presència mínima de 7 persones del Consell de Poble.
1) Cada persona del poble escull les persones que podrien representar cada una de les veus, i després de veure els resultats, les persones més votades, si elles volen, són les persones encarregades de representar la veu que li ha estat assignada.
llierca.wordpress.com/2016/11/04/lassociacio-de-veins-dargelaguer-a-aprovat-el-reglament-de-participacio-ciutadana-del-municipi/#comment-9530

Argelaguer

Argelaguer

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

A la Garrotxa els rics són més rics, gràcies als sous de misèria i les feines precàries

Posted by lejarza en 16 junio, 2018

A la Garrotxa els rics són més rics, gràcies als sous de misèria i les feines precàries
Article de: Rafel Reina
Ahir es va presentar el document “L’Observatori Econòmic Social i Mediambiental”, una mena de radiografia social i econòmica de la comarca. La tendència és clara i lògica. S’augmenta la riquesa i es creix econòmicament, però els pobres són més pobres i són més. Aquest és el resum que faig d’aquest document treballat i avalat per Dinàmig, CASG, SIGMA i Parc Natural i 15 entitats públiques i privades de la Garrotxa.
Per què hi ha més riquesa o creixement econòmic a la Garrotxa?
És evident perquè passa això, és una simple regla de tres. Si els sous són baixos des de fa anys i estan estancats, sumat a què l’empresa tingui un lleuger augment de vendes i afegint també la precarietat laboral que condiciona a tenir més beneficis, doncs ja teniu el resultat. El PIB comarcal segueix creixent i les famílies demanen més ajudes socials i a un ritme més ràpid que no ho fa el mateix creixement econòmic. És a dir, si no es fa alguna cosa urgent per equilibrar la balança, no servirà de res que una empresa tingui beneficis, si els seus treballadors són pobres. Jo no vull viure en una comarca així. Amb aquest ritme ens convertirem com un d’aquests països asiàtics, on les grans empreses multinacionals fan grans fortunes perquè paguen sous de misèria amb aquella gent i no s’inverteix en bones condicions laborals.
Són moltes coses que s’haurien d’arreglar o reconduir, per trobar un equilibri, però clar, les empreses no volen sentir a parlar de millores laborals, ni de pujada de sous. Això repercutiria a tenir menys beneficis, i cap polític vol ser el responsable de reduir el creixen econòmic (no queda bé al currículum) i augmentar la qualitat de vida de la gent, evidentment.
La veritat, jo estaria molt preocupat pel que es desprèn del document, molt preocupat…

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Santa Pau farà factures de la selecció dels residus

Posted by lejarza en 19 mayo, 2018

Santa Pau farà factures de la selecció dels residus
Hi ha ajuntaments que es plantegen cobrar sobre la base de la generació de residus a partir del 2020
Diari de Girona (DdG) X.V. Olot – Garrotxa
Els ajuntaments d’Argelaguer i Santa Pau, el 2019, continuaran les proves de recollida de residus d’enguany sobre la base de contenidors tancats amb obertura per targeta i bosses personalitzades amb codi de barres.
En el cas d’Argelaguer serà tot el poble i Santa Pau limitarà la prova al barri de Ca la Guapa.
Segons ha explicat l’alcalde de Santa Pau, la novetat serà que els veïns rebran una factura del que els hauria costat el servei de recollida segons el nivell de selecció demostrat.
Això no obstant, el rebut del 2019 serà comú per a tots. L´Alcalde ha avançat que de cara al 2020 alguns municipis podrien aplicar el pagament segons generació i la factura seria real.
En tot cas, els canvis en els models de gestió de la recollida de residus avancen. Una mostra n’és el fet que en el darrer ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va tenir lloc l’aprovació de la desconnexió de Besalú de la recollida comarcal.
El motiu de la sortida de Besalú és que la vila de la Garrotxa ha apostat per la recollida porta a porta.
L’empresa adjudicatària ja ha assumit la recollida i, encara que físicament el porta a porta encara no l’ha aplicat, fa proves.

El Consistori incumpleix el acord dels contenidors de deixalles a l’Era de la esglesia amb L´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) Foto: Lejarza - Garrotxa https://llierca.wordpress.com/2016/09/23/el-consistori-incumpleix-el-acord-dels-contenidors-de-deixalles-amb-els-veins-dargelaguer/

El Consistori incumpleix el acord dels contenidors de deixalles a l’Era de la esglesia amb L´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) Foto: Lejarza – Garrotxa https://llierca.wordpress.com/2016/09/23/el-consistori-incumpleix-el-acord-dels-contenidors-de-deixalles-amb-els-veins-dargelaguer/

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Enrocats en el messianisme

Posted by lejarza en 8 mayo, 2018

Enrocats en el messianisme
Pere Lladó
Carles Puigdemont va convocar els membres de JXCat a Berlín. Van arribar a la cita en un bus com un autèntic ramat que buscava el seu pastor. Fins i tot s´hi va colar algun alt càrrec de la Generalitat que, malgrat l´aplicació de l´article 155, no ha dimitit del seu càrrec. Ja se sap que el sou està per sobre la coherència política.
És quelcom inexplicable. Ni directors, ni secretaris, ni delegats han plegat de les conselleries, malgrat que els seus caps siguin a la presó o a l´estranger. Per tant, ningú no té pressa perquè tots continuen cobrant mensualment sous públics. Fins i tot aquells que no trepitgen el Parlament. Deu ser l´única feina en què es cobra la nòmina sense anar a treballar.
La reunió del grup parlamentari amb el seu cap de files va servir per prendre decisions que només serveixen per continuar provocant l´Estat. No hi ha interès a formar govern i abandonar el 155. Continuen apostant per Puigdemont i Jordi Sànchez quan cap dels dos pot optar a la presidència de la Generalitat. L´expresident és un provocador nat. Es comporta com un messiànic sense interès a afrontar els reptes que avui té plantejats Catalunya. Només li interessa mantenir-se viu políticament i continuar immers en un conflicte permanent.
És per això que es va assegurar una quinzena de llepacrestes a la llista per tal que no li portin la contrària. Li deuen l´escó, el salari, mentre li riuen les gràcies. No volen saber res dels partits i l´objectiu és fer miques el PDeCAT i ERC.
I prova d´això és que la mà dreta del president, Elsa Artadi, es va donar de baixa del PDeCAT abans d´encetar la campanya electoral. O que hagi sorgit el nom com a presidenciable d´Antoni Morral, exalcalde comunista de Cerdanyola del Vallès, que va governar el municipi en coalició amb el PP i que va tenir una relació molt turbulenta amb l´antiga CiU.
L´actitud intransigent de Puigdemont perjudica i molt els empresonats. I així mateix posa contra les cordes ERC que, malgrat renunciar a la unilateralitat, deambula sense rumb en el panorama polític català. Els de JxCat fins i tot s´han atrevit a proposar una data per a una hipotètica investidura del seu líder, la qual cosa és del tot impossible. Per cert, la data correspon al president del Parlament, al qual des de Berlín han enviat un caramel enverinat. Conviden Roger Torrent a desobeir el Tribunal Constitucional, la qual cosa li podria comportar la inhabilitació.
Tot plegat un joc de despropòsits en el qual intenta surar l´expresident amb l´aplaudiment dels seus acòlits, mentre el país continua sense govern i paralitzat. Ara la majoria parlamentària es treu de la màniga una llei de Presidència sense recorregut i repetint els errors de setembre i octubre passats.
Mentrestant des de Madrid s´ho continuen mirant de reüll. El Govern estatal no fa cap proposta mínimament engrescadora i deixa definitivament el conflicte a mans dels jutges. La caiguda electoral del PP a les enquestes, amanida amb l´ascens del grup d´Albert Rivera, no ajuda en res la resolució del conflicte. Els ciutadans, però, continuen fent la seva i per sort no cauen en la provocació de cap dels dos bàndols.
Són molt més intel·ligents que els polítics actuals.

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments »