Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for octubre 2012

Catalonia Is Not CiU

Posted by lejarza en 26 octubre, 2012

Juan R. Lejarza, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA-Argelaguer-Garrotxa): Catalonia Is Not CiU.-CiU ha instrumentalitzat vergonyantment la manifestació popular de l’11S. Per avançar en el dret a decidir no calia una convocatòria d’eleccions. Calia posar-se a treballar. L’única justificació són els interessos de CiU és el fracàs de dos anys de govern d’Artur Mas, del govern dels millors: fracàs social i empobriment de la població, fracàs polític amb el pacte fiscal, fracàs de projectes estrella com Eurovegas i fracàs democràtic amb un regitzell d’escàndols i corrupcions que van del “Cas Palau” i el apareix Oriol Pujol, la corrupció a la sanitat amb la trama d’empreses INNOVA o el Consorci Sanitaris on destacats dirigents de CiU s’han enriquit amb diners públics, etc.
El nacionalisme català i espanyol volen tapar els seus fracasos amb les banderes. Un vol apropiar-se del drets de Catalunya, l’altre de la “sacrosanta Unidad de España”. La seva estratègia es clara: Ocultar el seu recolzament mutu en les polítiques dictades per la troica: FMI, BCE i la UE i tapar el seu fracàs davant de una mobilització social i laboral.
CiU i PP comparteixen les polítiques neoliberals aplicades avui i amb intenció de continuïtat:
· Reducció constant dels pressupostos públics.
· Privatització del sector públic, des-regulació dels drets laborals.
· Creixement de l’endeutament i augment dels interessos.
· Venda de les empresses públiques.
· Privatització de la gestió dels recursos públics. (ATLL)
· Reducció del sector públic, precaritzar la ocupació pública.
CiU ha fracassat clarament en la seva gestió del govern de Catalunya, ni ha reduït el atur, ni ha aconseguit un millor finançament per Catalunya ni ha reactivat la economia, ni ha fet més amb menys. CiU ha donat suport al Partit Popular al Congrés en totes les mesures neoliberals aprovades. CiU es vol aprofitar de la mobilització per la independència amb el suport estratègic dels mitjans de comunicació. Però hem de denunciar el doble joc de CiU, davant de les resolucions al Parlament de Catalunya en el debat de política general i la mes que probable manca de concreció sobre propostes en el seu programa electoral.
Per EUiA l’ l’eix dels drets socials i laborals i l’eix de les llibertats democràtiques i nacionals són la mateixa lluita.
Sense oblidar també que per l’altre banda vivim temps de desprestigi de la política que genera un creixement de la abstenció, son temps on el feixisme creix en els nostres barris i municipis amb la presencia institucional i socials de Plataforma per Catalunya, i un Partit Popular que aprofitarà el seu discurs centralista i recentralitzador utilitzant la “rojigualda” i l’immobilisme de la Constitució per guanyar vots entre les classes populars i que així “oblidin” que pateixen una situació laboral i econòmica precària.
Aquesta precampanya i campanya arriba per a EUiA poc desprès de la celebració de la 6a Assemblea Nacional i per tant amb un document d’acord unitari en la proposta política i la definició de les seves aliances i el seu model d’Estat.
Per la gent d’EUiA, la campanya electoral és una forma important de mostrar la seva lluita del dia a dia, doncs la gent d’EUiA ja està mobilitzada en els diversos espais de lluita del seu territori, sector i/o empresa.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments »

Ajuntament de Tortellà aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2013

Posted by lejarza en 26 octubre, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer–Tortellà–Girona: Ajuntament de Tortellà aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2013.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 207 – 26 octubre de 2012 Núm. 12245 Ajuntament de Tortellà (Girona).
Edicte sobre aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013.
El Ple de l’Ajuntament de Tortellà (Vall del Llierca), en sessió ordinària de data 19 d’octubre de 2012, va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents per a l’exercici 2013:
– Ordenança fiscal núm. 13: taxa de subministrament d’aigua.
– Ordenança fiscal núm. 16: reguladora de la taxa per serveis administratius.
D’acord amb el que disposa l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’hisendes locals, els acords de modificació i el text de les Ordenances modificades en caràcter provisional, així com el contingut dels corresponents expedients, es sotmet a informació pública per termini de 30 dies hàbils, a compta de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’efecte del seu examen i presentació de possibles reclamacions i suggeriments, entenent-se definitivament aprovat, sense necessita de prendre un nou acord, si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions.
Tortellà, 24 d’octubre de 2012 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments »

Consell Comarcal de la Garrotxa modificació de les ordenances fiscals

Posted by lejarza en 26 octubre, 2012

Vall del Llierca: Argelaguer–Tortellà–Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa modificació de les ordenances fiscals.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 207 – 26 d´octubre de 2012 Núm. 11962 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
Edicte sobre aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals.
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 11 d’octubre de 2012, va acordar aprovar entre d’altres, l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances
següents:
– Ordenança fiscal T002, reguladora de la taxa per a la gestió dels serveis de cessió, recollida i custòdia d’animals domèstics.
– Ordenança fiscal T003, reguladora de la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa.
– Ordenança fiscal T004, reguladora de la taxa pel tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa.
– Ordenança fiscal T006, reguladora de la taxa per a la legalització de les activitats amb incidència ambiental, dels espectacles públics i les activitats recreatives, així com l’emissió d’informes de seguretat en matèria d’incendis i corresponents visites de comprovació.
– Ordenança P003, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars.
– Ordenança P004, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori.
Les ordenances s’exposen al públic pel termini de 30 dies, d’acord amb el que disposen els articles 15,16,17 i 20.1.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
En aquest termini qualsevol interessat pot examinar l’expedient i presentar les reclamacions que cregui oportunes.
Transcorregut el període indicat sense que s’hagin presentat al·legacions o suggeriments, els acords restaran automàticament aprovats amb caràcter de definitius i es publicaran els textos íntegres de les modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG). Els acords entraran en vigor una vegada aprovades, publicades i complerts els tràmits que fixa la legislació vigent i regiran
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.
Això és el que es fa públic als efectes oportuns.
Olot, 18 d’octubre de 2012 Joan Espona i Agustín President

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments »

Ajuntament d´Argelaguer notificació de caducitat d’inscripció padronal dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència

Posted by lejarza en 23 octubre, 2012

Vall del Llierca Argelaguer–Tortellà–Girona: Ajuntament d´Argelaguer notificació de caducitat d’inscripció padronal dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 204 – 23 d´octubre de 2012 Núm. 11791 Ajuntamenr d´ Argelaguer.
Edicte de notificació de caducitat d’inscripció padronal dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent (ENCSARP).
Josep Dorca i Serrat, Alcalde de l’Ajuntament d’Argelaguer.
Atès que l’article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció donada per la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, estableix que la inscripció en el Padró Municipal d’Argelaguer haurà de ser objecte de renovació periòdica cada dos anys quan es tracti de la inscripció d’estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent (d’aquí endavant ENCSARP).
Atès que el mateix precepte citat en el paràgraf anterior, afegeix que el transcurs del termini assenyalat serà causa per acordar la caducitat de les inscripcions que hagin de ser objecte de renovació periòdica, sempre que l’interessat no hagués procedit a tal renovació.
Atès que la Resolució de 28 d’abril de 2005 de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i del Director General de Cooperació Local (BOE núm. 128 de 30 de maig de 2005), en el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels ENCASARP, estableix en el seu punt 7, que els Ajuntaments acordaran la baixa per caducitat en el seu padró de les inscripcions dels ENCSARP que no hagin renovat la seva inscripció, transcorreguts dos anys des de la seva data d’alta en el padró o des de la data de l’última renovació expressa. Aquesta caducitat podrà declarar-se sense necessitat d’audiència prèvia a l’interessat. I en el seu punt 8
postula que dit procediment es realitzarà mitjançant Resolució motivada de l’alcalde per declarar la caducitat de la inscripció i acordar la baixa.
Vist el que disposen els preceptes citats i en virtut de les atribucions que em confereix la normativa vigent, RESOLC:
Primer: declarar la caducitat de la inscripció i aprovar la baixa en el Padró Municipal d’Habitants d’aquest municipi de la persona que tot seguit es relaciona, en haver transcorregut el termini de dos anys sense que s’hagi realitzat la renovació de la inscripció en el padró a la qual estan obligats els ciutadans estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent.
Lucie Komurkoa Crta. Olot, 67. Alexandra Magdalena Kemp Mas Aymà.
Segon: notificar la present resolució a tots els interessats a través dels procediments previstos per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Argelaguer, 7 de setembre de 2012 L’alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Mites sobre la crisi

Posted by lejarza en 23 octubre, 2012

Carlos Arbó: Mites sobre la crisi.-La plèiade d’economistes al servei de la gran patronal i la banca agrupats en la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea) repeteix com un lloro que la solució a la crisi passa per l’oxímoron de l’austeritat expansiva, expressió retòrica de dos elements contradictoris: l’austeritat mai no és expansiva. Més encara, no condueix cap al cel del creixement sinó a l’infern de la recessió. Els beneficis d’aquesta política només són en el cervell de pardal dels pensadors neoliberals i… en les butxaques dels empresaris. 
Aquestes llumeneres insisteixen que les reformes del mercat laboral, del sistema financer i dels serveis bàsics (educació, sanitat i prestacions socials) s’han quedat curtes. Vaja, que només eren un aperitiu i que cal persistir. El següent pas seria congelar i, més endavant abaixar, les pensions. 
Tot plegat forma part de l’objectiu de reduir la despesa pública i disminuir l’endeutament de les administracions fruit d’una obsessió malaltissa d’aquests fanàtics pels quals l’Estat és un destorb… excepte quan és necessari per rescatar bancs en fallida. 
Ara bé, l’aposta per l’austeritat comença a ser qüestionada per l’omnipotent Fons Monetari Internacional (FMI) que, a la reunió de Tòquio del 13 d’octubre passat va suggerir en un informe que s’havien de relaxar les mesures de reducció del dèficit públic alhora que s’havia d’estimular el consum i inversió de famílies i d’empreses. És un mite que s’enfonsa.
Malgrat tot, els doctes economistes i els seus patrons resten immunes a qualsevol revisió dels seus postulats i tant se’ls en fot l’augment de l’atur, la desprotecció social i l’exacerbació de les desigualtats. Estan convençuts que s’ha de purgar els pecats d’una època de disbauxa si es vol recuperar la confiança dels inversors i retrobar la competitivitat del país, perduda pels increments salarials dels últims anys. 
Segons aquesta gentalla, cal reduir els costos laborals per augmentar la productivitat del treball (produir més o igual amb menys cost salarial). És correcta aquesta anàlisi? 
Doncs no. La pèrdua de competitivitat de l’economia espanyola en el període 2000-2011 no és el resultat de la pujada dels salaris nominals per sobre la productivitat sinó de l’augment dels preus dels productes exportats, com ho demostren les dades de la Memòria 2011 del CES (Consejo Económico y Social). 
En altres paraules, significa que, durant aquests anys, les empreses han obtingut beneficis equivalents al diferencial entre els preus dels productes i els salaris reals (salaris nominals descomptant la inflació). Oh, sorpresa! Amb aquest càlcul, els salaris reals van créixer menys que la productivitat del treball. Un altre mite que s’ensorra!

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 18 octubre, 2012

Vall del Llierca Argelaguer–Tortellà–Girona: Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 201 – 18 d´octubre de 2012 Núm. 11576 Ajuntamenr d´ Argelaguer
Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits.
El Ple de l’ajuntament de data 25 de setembre de 2012 va aprovar inicialment l’expedient número 1/2012 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2012, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona. En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.
Argelaguer, 1 d’octubre de 2012 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments »

També ens haurem de separar de Barcelona, Sr. Espadalé?

Posted by lejarza en 14 octubre, 2012

Joan Garcia: També ens haurem de separar de Barcelona, Sr. Espadalé?.-Ves per on que la nostra Cambra de Comerç també ens ha sortit independentista. Un dels motius pels quals han decidit creuar el Rubicó és el «menyspreu sistemàtic en matèria d´infraestructures, amb exemples tan flagrants com la manca d´inversions al corredor mediterrani o a la N-II». No negaré que la N-II és important, però és l’única mancança que tenim a Girona?
Els faré una mica de memòria. Saben quina és la verdadera «carretera de la Vergonya»? Doncs, la que va de Girona a les Planes. Per què no fan manifestos per reclamar unes obres que acumulen trenta anys de retard? I la variant de la Bisbal? I la carretera de Sils a Hostalric? I el nou Hospital Trueta, d’absoluta necessitat per als gironins, que el Govern de CiU ha enterrat? I què van fer quan el mateix Govern de CiU va trencar el conveni amb Ryanair amb els consegüents perjudicis per a l’economia gironina? Van callar. Redactaran també un manifest per reclamar la separació de Girona respecte de Barcelona per la mateixa regla de tres que ara es proclamen independentistes?
Per què la Cambra, des que la presideix el Sr. Domènec Espadalé, no s’ha queixat ni una sola vegada del Govern de CiU, que, en definitiva, és el que té més competències a Girona? Per acabar, vostès defensen l’economia gironina o són agents de CiU al territori? Si us plau, Sr. Espadalé, no ens prengui a tots els gironins per babaus.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments »

Aquests polítics ens estan arruïnant

Posted by lejarza en 9 octubre, 2012

Maria Salip Calvó: Aquests polítics ens estan arruïnant.-La casta política retalla com si amb això solucionés la xifra d´atur que va en augment i no hi ha forma d´aturar-ho. Mentrestant a casa nostra ens distreuen amb l´independentisme, fent-nos creure que sense Espanya (culpable de tots els nostres mals), les estacaríem amb llonganises. Aquests polítics ens estan arruïnant i ensarronant. El tripartit va deixar un deute descomu­nal, però el Sr. Mas i el seu govern han contribuït a fer el forat encara més gros. Ara els dolents de Madrid ens han donat més de 1.000 M d´euros, on aniran a parar? El que està clar és que ells seguiran amb els seus privilegis i tots els alts càrrecs seguiran igual i a més no es rebaixaran els descomunals sous. 
Entre el Sr. Rajoy i el Sr. Mas, aquest país no s´aixecarà, és imposible mentre seguim amb 17 regnes de taifes, amb totes les despeses que això suposa. Aquí i ara el problema més greu és l´atur i l´excessiva casta política.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments »

ICV-EUiA es reorganitza a la Garrotxa

Posted by lejarza en 7 octubre, 2012

Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA-Argelaguer): ICV-EUiA es reorganitza a la Garrotxa.-El passat dijous 4 d’octubre 2012 va presentar-se a Olot la nova organització del grup d’ICV-EUiA a la Garrotxa. Enric Rodríguez, treballador d’una entitat bancaria i veí de Riudaura, nou coordinador del grup a Olot, va ser l’encarregat de conduir la presentació Rodríguez va explicar que la gent que forma ICV-EUiA a la Garrotxa van començar a treballar plegats uns mesos abans de les darreres municipals. Des de llavors fins ara, el contacte i les reunions s’han mantingut, i també la participació en iniciatives de caràcter social a Olot i Comarca. Consolidat el grup, es va voler dotar la organització d’una estructura més sòlida, amb les noves coordinacions que compartiran el mateix Enric Rodríguez i Llorenç Planagumà, cap de llista en les darreres municipals.
Com a eix de treball per als propers anys, s’han traçat uns eixos principals en els quals vol incidir-se tan a nivell general com la seva aplicació en la política local. Llorenç Planagumà va ser l’encarregat de presentar-ne els trets generals, que a banda del medi ambient que sempre ha estat un eix fonamental per aquest grup, té altres àmbits en els que voldrà incidir: dret a l’habitatge (fomentant omplir habitatges buits i iniciatives com la dació en les hipoteques), treball digne (fomentant alternatives d’accés al treball, com la creació de cooperatives i promoure espais de recerca i investigació) o la reducció de la pobresa (incidint en un millor repartiment de recursos, posant especial atenció als sectors socials més vulnerables).
ICV-EUiA no vol ser una organització tancada, i per tal d’assolir aquests objectius, obre el seu ventall de contactes, unint esforços amb altres forces socials i polítiques per treballar conjuntament i fer front a la situació actual. Per això s’ha començat a impulsar una Coordinadora en Defensa dels Drets Socials a la Garrotxa: s’ha parlat amb sindicats i altres organitzacions, per tal de poder treballar alguns d’aquests eixos en aquest àmbit.
Altres es continuaran treballant només a nivell de partit, com ara el tema de l’autodeterminació, present als programes del partit des dels anys 80, quan es presentava sota les sigles del PSUC; o ja com a ICV-EUiA defensant-ho i reclamant-ho en el cas del Sàhara o Palestina, el dret democràtic dels pobles a escollir el seu destí ha estat sempre en el seu ideari. Es vol treballar per la llibertat nacional, però prioritzant els drets socials.
Marc Vidal, coordinador d’ICV-EUiA a les comarques de Girona, va ser present a aquesta presentació per donar suport a la organització a Olot. Va destacar la importància de tenir un grup de gent amb empenta i ganes de treballar en temes tant importants com aquest, i com la iniciativa de coordinar-se amb altres actors socials de la comarca és molt interessant: cal trobar punts de confluència de les esquerres davant les polítiques de dretes que estem patint.
Sobre el que centrarà les properes eleccions, Vidal va destacar que en aquesta campanya serà important el ressò de la manifestació de l’11 de setembre, i el perill que amb l’esperit nacional s’intenti tapar la mala gestió del govern actual. En aquests comicis no només s’escollirà ser un país lliure o no, sinó també el tipus de país en el que volem viure: un amb una sanitat i educació fortes, amb suport a les petites empreses i els treballadors; o un altre on es destinen diners públics a la banca i es faci la mateixa política que a Espanya fa el PP. Vidal va alerar que si no es canvien les polítiques socials, pot ser que quan s’arribi a fer el referèndum ja no quedi país per refrendar.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 42 Comments »

Komando Ner ha organitzat una matinal de neteja als marges del riu Fluvià

Posted by lejarza en 4 octubre, 2012

Argelaguer–Sant Jaume de Llierca–Girona: Komando Ner ha organitzat una matinal de neteja als marges del riu Fluvià.-El col·lectiu Komando Ner ha organitzat per aquest dissabte una matinal de neteja als marges del riu Fluvià al pas pel terme municipal de l´Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Vall del Llierca). Els que hi vulguin participar han de ser a les deu del matí davant del bar El Revolt, de Sant Jaume. Els organitzadors demanen que la gent porti bosses per dipositar-hi les deixalles que trobin i, sobretot, guants. La jornada s’acabarà a l’hora de dinar, amb un pícnic. Aquesta és la sisena matinal de neteja de Komando Ner, un grup creat aquest estiu.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments »