Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for noviembre 2017

Ajuntament Argelaguer Ple Sessió Extraordinària 22 de novembre de 2017

Posted by lejarza en 22 noviembre, 2017

Ajuntament Argelaguer Ple Sessió Extraordinària 22 de novembre de 2017
ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent
DECRET:
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a:
SESSIÓ: Extraordinària DATA: 22 de novembre de 2017 HORA: ll:30
ORDRE DEL DIA
Propostes
1.- Procedir al sorteig dels membres de la Mesa Electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017
2.- Adjudicació de l’obra del canvi de lluminàries del C/ Major
3.- Adjudicació de l’obra del canvi de lluminàries al Barri del Pont
La secretària
Argelaguer, 20 de novembre de 2017

Vista general del campanar de Santa María i Sant Damas d´Argelaguer

Vista general del campanar de Santa María i Sant Damas d´Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Als homes i dones del temps

Posted by lejarza en 19 noviembre, 2017

 

Als homes i dones del temps

 

Maria Soler Arpa

 

L´aigua és vida. Ja no plou com abans. En la climatologia actual, és un fet habitual que si plou ho fa de forma local, amb breus i forts aiguats puntuals que arrosseguen el que troben.

 

D´això, com diu l´Al Gore en el seu llibre/pel·lícula, és una «veritat incòmoda» de la qual molts no voleu, o no us deixen parlar, i que es diu canvi Climàtic.

 

Cada dia espero amb interès el vostre espai i sempre em quedo amb la mateixa sensació de tristor en sentir la poca importància que doneu a aquest fet: –a la gravíssima situació de sequera en la qual es troba el planeta Terra, la Península, que va en camí de convertir-se en un desert, els nostres conreus, els embassaments i aviat les nostres llars–.

 

Més aviat al contrari, dieu: Demà ve «mal temps» cel ennuvolat amb pluges que aviat passaran… quan hauríeu d´anunciar-ho amb alegria, insistint i conscienciant els espectadors, des de el vostre poder mediàtic, que aquests anticiclons constants, tan celebrats, són un autèntic verí per a la terra i que la pluja en canvi, li és una benedicció… que no sabem si tornarà.

 

Una veritat incòmoda que tothom hauria de conèixer.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Una cabra obliga a tallar l’A-26 a Argelaguer

Posted by lejarza en 12 noviembre, 2017

Una cabra obliga a tallar l’A-26 a Argelaguer
El Punt Avui: Tura Soler – Argelaguer
La carretera A-26, l’autovia que uneix Besalú i Olot, es va haver de tallar, divendres al vespre, per una operació no gaire habitual: capturar una cabra.
El tall de la carretera, en tots dos sentits, només va durar un quart d’hora, però feia molta estona que s’havia vist rondant la cabra i que els Mossos intentaven neutralitzar-la.
Segons el Servei Català de Trànsit, va ser poc després de les 4 de la tarda que es va rebre un avís d’una persona que deia que havia vist una cabra que rondava al costat de l’autovia, darrere la tanca de separació de la via i els marges.
Després de rebre l’avís de la presència de la cabra, els Mossos van dirigir-se cap a la zona, pels volts d’Argelaguer, per localitzar l’animal, que els testimonis deien que havien vist.
La finalitat era neutralitzar-lo per evitar que entrés a l’autovia, amb el perill que podia suposar per als vehicles que hi circulaven.
Va ser pels volts de les 8 que es va situar la posició de la cabra i es va decidir tallar l’autovia per dur a terme l’operació de captura, que va anar a càrrec dels agents rurals.
El Servei Català de Trànsit va alertar a través del seu compte de Twitter: “L’A-26 està tallada a Argelaguer (Garrotxa) en tots dos sentits per un animal a la via. Extremeu la precaució en aquest tram.”
Un quart d’hora més tard, la cabra ja havia estat capturada i es va reobrir la carretera.

Argelaguer Autovia A26 Garrotxa

Argelaguer Autovia A26 Garrotxa

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament Argelaguer aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per 2018

Posted by lejarza en 10 noviembre, 2017

Ajuntament Argelaguer aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per 2018
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 215 – 10 de novembre de 2017 Núm. 9385
Edicte d’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 7 de novembre de 2017, va aprovar:
Aprovar PROVISIONALMENT la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2018.
De conformitat amb allò que preveu l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient es sotmet a informació pública, durant el termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP, als efectes que els interessats puguin consultar l’expedient a l’ajuntament i presentar les al·legacions que considerin oportunes.
En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord provisional s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la publicació del text íntegre de les modificacions acordades.
Argelaguer, 7 de novembre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Ajuntament d´Argelaguer - Vall del Llierca - Garrotxa (Foto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer – Vall del Llierca – Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

S´exposa al públic el cens electoral d´Argelaguer per les Eleccions al Parlament de Catalunya

Posted by lejarza en 7 noviembre, 2017

S´exposa al públic el cens electoral d´Argelaguer per les Eleccions al Parlament de Catalunya
Argelaguer – Vall del Llierca
Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre de 2017, i d’acord amb l’article 39.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, al Ajuntament de Argelaguer es podrà consultar el cens electoral fins el proper divendres dia 10 de novembre de 2017, període pel qual s’exposa al públic el cens electoral per verificar les dades personals.
Artículo treinta y nueve. Rectificación del Censo en período electoral.
1. Para cada elección el Censo Electoral vigente será el cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria.
2. Los ayuntamientos y consulados estarán obligados a mantener un servicio de consulta de las listas electorales vigentes de sus respectivos municipios y demarcaciones durante el plazo de ocho días, a partir del sexto día posterior a la convocatoria de elecciones.
La consulta podrá realizarse por medios informáticos, previa identificación del interesado, o mediante la exposición al público de las listas electorales, si no se cuenta con medios informáticos suficientes para ello.
3. Dentro del plazo anterior, cualquier persona podrá formular reclamación dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos censales, si bien sólo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la rectificación de errores en los datos personales, a los cambios de domicilio dentro de una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en ninguna Sección del Censo de la circunscripción pese a tener derecho a ello. No serán tenidas en cuenta para la elección convocada las que reflejen un cambio de residencia de una circunscripción a otra, realizado con posterioridad a la fecha de cierre del censo para cada elección, debiendo ejercer su derecho en la sección correspondiente a su domicilio anterior.
4. También en el mismo plazo los representantes de las candidaturas podrán impugnar el censo de las circunscripciones que en los seis meses anteriores hayan registrado un incremento de residentes significativo y no justificado que haya dado lugar a la comunicación a que se refiere el artículo 30.c).
5. Las reclamaciones podrán presentarse directamente en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral correspondiente o a través de los ayuntamientos o consulados, quienes las remitirán inmediatamente a las respectivas Delegaciones.
6. La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, en un plazo de tres días, resolverá las reclamaciones presentadas y ordenará las rectificaciones pertinentes, que habrán de ser expuestas al público el décimo séptimo día posterior a la convocatoria. Asimismo se notificará la resolución adoptada a cada uno de los reclamantes y a los Ayuntamientos y Consulados correspondientes.
7. La Oficina del Censo Electoral remitirá a todos los electores una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la Sección y Mesa en la que le corresponde votar, y comunicará igualmente a los electores afectados las modificaciones de Secciones, locales o Mesas, a que se refiere el artículo 24 de la presente Ley Orgánica.

Ajuntament d´Argelaguer - Vall del Llierca - Garrotxa (Foto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer – Vall del Llierca – Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Constitució de la Junta Electoral de Zona d’Olot per les eleccions al Parlament de Catalunya 21 de desembre de 2017

Posted by lejarza en 3 noviembre, 2017

Constitució de la Junta Electoral de Zona d’Olot per les eleccions al Parlament de Catalunya 21 de desembre de 2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 210 Annex 1 – 3 de novembre de 2017 Núm. 9262
Edicte pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Olot
En compliment de la vigent legislació electoral i en relació a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Decret 946/2017, de 27 d’octubre, de dissolució del Parlament de Catalunya i de convocatòria d’eleccions pel dia 21 de desembre de 2017, conseqüent publicació al BOE de data 28 d’octubre de 2017, queda provisionalment constituïda, en data d’avui, la Junta Electoral de Zona d’Olot, de la següent forma.
PRESIDENT: Il·ltre. Sr. LLUÍS JUVANTENY TORRENT jutge de Pau de la Vall d’en Bas
VOCALS JUDICIALS:
– Il·ltre. Sra. MONTSERRAT ROCA CASAS jutgessa de Pau de les Planes d’Hostoles i – Il·ltre. Sr. ALBERT NONELL PLANAS, Jutge de Pau de Sant Joan les Fonts
SECRETÀRIA: Penélope Cuy Tubau, lletrada de l’Administració de justícia del Servei Comú Processal General d’Olot.
La Junta Electoral de Zona d’Olot tindrà la seva seu i celebrarà les seves sessions en els locals del Servei Comú Processal General (Sala Biblioteca) d’Olot, ubicat a la plaça de Can Joanetes, núm. 6 d’Olot.
Olot, 31 d’octubre de 2017
Penélope Cuy Tubau Secretària de la Junta Electoral de Zona d’Olot

Posted in Uncategorized | 30 Comments »

Ajuntament Argelaguer aprovació definitiva del Codi de conducta dels càrrecs electes locals

Posted by lejarza en 2 noviembre, 2017

 

Ajuntament Argelaguer aprovació definitiva del Codi de conducta dels càrrecs electes locals

 

Argelaguer – Vall del Llierca

 

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 209 – 2 de novembre de 2017 Núm. 8964

 

Anunci d’aprovació definitiva del Codi de conducta dels càrrecs electes locals

 

109 – 01 07 004 8 /2017

 

Transcorregut el termini de trenta dies hàbils d’informació pública de l’acord d’aprovació inicial del Codi de conducta dels càrrecs electes locals, aprovat pel Ple de l’ajuntament en data 14 de juny de 2017, publicat en el BOP de Girona núm. 122 de 27 de juny de 2017, en el tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica de la pàgina web municipal, sense que s’hagin formulat al·legacions ni reclamacions; es fa públic que l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

 

De conformitat amb el que disposa l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis es publica en annex el text íntegre.

 

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

 

Argelaguer, 20 d’octubre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

 

ANNEX

 

Índex

 

1. Introducció 2. Objecte 3. Àmbit subjectiu 4. Principis ètics i de bon govern 5. Normes de conducta dels alts càrrecs 6. Mecanisme de control intern 7. Règim sancionador 8. Aprovació, vigència i revisió del codi

 

1. Introducció La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los. Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

2. Objecte Aquest codi té dos objectius fonamentals: Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven. Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.

 

3. Àmbit subjectiu El present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi tenen la condició d’alts càrrecs: Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes. Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de règim local. Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic.

 

4. Principis ètics i de bon govern Principis ètics Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents: Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques. Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en benefici exclusiu dels interessos públics. Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos. Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions. Principis de bon govern Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la imparcialitat i l’interès comú. Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les actuacions i decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de les decisions i actuacions administratives que s’adoptin per garantir el dret de la ciutadania a una informació accessible i comprensible. Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de decisions, així com en la introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i les polítiques públiques. qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals per garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés com al resultat. Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i comprensible i garantir l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la informació sobre les matèries o els assumptes que els usuaris tinguin dret a conèixer, respectant sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat. Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i enfortir la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal. Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de coordinació entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració d’informació i serveis. Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió contínua de l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les necessitats de la ciutadania i s’incrementi la qualitat dels serveis. Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que incorpori el vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació dels serveis.

 

5. Normes de conducta dels alts càrrecs

 

Compromisos generals Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació. Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament. Aquesta declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del mandat. Aquest compromís s’entén sens perjudici del compliment de les obligacions establertes en matèria d’incompatibilitats. Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera que poden afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en l’exercici de les funcions i en la presa de decisions públiques. Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han de seguir els principis següents: Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i/o privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes. Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe o indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per atorgar-se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat privada que, directament o indirectament, entri en col·lisió amb els interessos públics. No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests supòsits es faran públics, a través del portal de la transparència, els béns acceptats com a regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha lliurat i la seva destinació final. En cap cas podrà ser per a ús personal de l’alt càrrec. No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la transparència les assistències que realitzin en representació de l’entitat, amb especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la invitació. Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, universitats o entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges, desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular. Excepcionalment, per acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del pagament de viatges, desplaçaments o allotjaments per part d’una empresa, entitat privada o un particular, en supòsits d’interès públic degudament justificats. Qualsevol invitació s’ha de fer pública, amb esment de l’entitat, persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la invitació. Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la selecció de personal, i garantir que els processos es desenvolupen d’acord amb els principis de transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat, incorporant-hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere. Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d’interès, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i la normativa de desplegament. Compromisos en relació amb la ciutadania Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les seves funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els casos en què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar afectats drets o interessos de terceres persones, d’acord amb la normativa d’aplicació. Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència, i, en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè. Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen. Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través d’instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

 

6. Mecanisme de control intern. La corporació ha d’aprovar un mecanisme de control intern que vetlli pel compliment del codi. Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són: Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi. Formular recomanacions i propostes de millora. Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi. Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut. Promoure la difusió i el coneixement del codi. Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es farà públic a través del portal de la transparència. El funcionament d’aquest mecanisme de control intern s’ha d’aprovar per l’òrgan competent.

 

7. Règim sancionador El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes d’aquest codi, és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 8. Aprovació, vigència i revisió del codi Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no se n’aprovi expressament la seva modificació o derogació.

 

* En cas que s’acordi crear-ne

El Consistori d'Argelaguer, el Govern que governa... (Foto: Lejarza - Garrotxa)

El Consistori d’Argelaguer, el Govern que governa… (Foto: Lejarza – Garrotxa)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »