Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for 11 julio 2018

Ratafia

Posted by lejarza en 11 julio, 2018

Ratafia
Salvador Tarradas
Pretendre que la ratafia és un producte català és tant com dir que el rellotge de cucut és suís o la televisió en color un invent japonès.
La ratafia va arribar a Catalunya l´any 1842, de la mà de Francesc Rosquellós, elaborada amb herbes, alcohol i nous verdes. L´any 1746 Giacomo Casanova arriba a París i hi descobreix la ratafia, «licor alcohòlic aromàtic, molt sucrós, preparat amb herbes i sucs de fruites».
Comenta que al rei Lluís XV li agrada beure ratafia de Grenoble en un cabaret del pont de Neuilly quan torna de les caceres (Histoire de ma vie, p. 565). La primera ratafia arribà a França l´any 1675, provinent de l´antillana illa de Guadalupe; el seu nom és d´origen crioll. D´aquí s´escampa per quasi tot Europa.
En alguns llocs pren altres denominacions com les herbes de les Balears; l´herbet de València o la nastoika a Rússia.

Anuncios

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 1/2018 de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 11 julio, 2018

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 1/2018 de modificació de crèdits
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 134 – 11 de juliol de 2018 núm. 6147
Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits
El Ple de l’ajuntament de data 29-06-2018 va aprovar inicialment l’expedient número 1/2018 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2018, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.
En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.
Argelaguer, 3 de juliol de 2018 Artur Ginesta rambla Alcalde

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »