Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for julio 2018

Argelaguer sessió extraordinaría de Ple de l´Ajuntament 31 de juliol de 2018

Posted by lejarza en 29 julio, 2018

Argelaguer sessió extraordinaría de Ple de l´Ajuntament 31 de juliol de 2018
Argelaguer 2018DECR000088 27_07_2018
Ajuntament d´Argelaguer.
Núm. de Decret i Data: 2018DECR000088 27_07_2018
Decret d´Alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l´article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, l´article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l´article 41 del reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitants locals aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
Primer. Convocar Sessió Extraordinaría de Ple de l´Ajuntament, el 31 de juliol de 2018 a les 13,30 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s´indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d´assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l´antelació necessària.
Ordre del dia:
1.º Donar compte de la modificació de la composició del Ple.
2.º Propostes.
2. 1.º Aprobació d´una operació jurídica complementària. Rectificació d´error en la descripció d´una càrrega en una Finca Registral.
2. 2.º Aprovació compte general 2017.
Segon. Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d´edictes de l´Ajuntament.
Signat i datat electrònicament,
C/ Major, 91 Argelaguer – La Garrotxa – 972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

La secretària interventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament de Tortellà projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell

Posted by lejarza en 28 julio, 2018

Ajuntament de Tortellà projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell
Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 145 – 27 de juliol de 2018 Núm. 6616
Anunci d´informació pública del projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell.
Aprovat inicialment el projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell amb CIF P1700052I, per Acord del Ple de data 16 de juliol de 2018, de conformitat amb l´establert a l´article 35.3 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d´abril, se sotmet l´expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l´endemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província, perquè pugui ser examinada pels interessats i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, es considerarà l´Acord del Ple com a definitiu.
Tortellà, 18 de juliol de 2018. Rafel Domínguez Blázquez Alcalde

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

gomarell

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana audiència amb l´alcalde de Tortellà per la Mancomunitat Aigües del Gomarell

Posted in Uncategorized | 9 Comments »

Aigues de la Captació del Gomarell de Argelaguer, Montagut i Oix i Tortellà: subvencions

Posted by lejarza en 25 julio, 2018

Aigues de la Captació del Gomarell de Argelaguer, Montagut i Oix i Tortellà: subvencions
Argelaguer – Vall del Llierca
Ajuntament d’Argelaguer, Expedient SV17000135, Actuació Rehabilitació del pou d´Argelaguer (Plaça), Pressupost de l´actuació 24.01063€, Import elegible 16.525,24€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 90 %, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 14.872,72€
Ajuntament d’Argelaguer, Expedient SV17000146, Actuació Construcció d’un nou dipòsit de 1.000m3 per abastament d’aigua d’Argelaguer, Pressupost de l´actuació 272.297,26€, Import elegible 151.996,56€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 79,70%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 121.145,01€
Ajuntament de Tortellà, Expedient SV17000322, Actuació Millores a la captació del Gomarell a l’abastament de Tortellà, Pressupost de l´actuació 38.136,77€, Import elegible 35.976,48€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 43,75%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 15.739,56€
Ajuntament de Montagut i Oix, Expedient SV17000529, Actuació Instal·lació de comptadors volumètrics en alta (Gomarell) a l’abastament de Montagut, Pressupost de l´actuació 16.491,83€, Import elegible 16.491,83€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 90%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 14.842,64€
Ajuntament de Montagut i Oix, Expedient SV18000272, Actuació Recuperació del pou Gravera de Montagut, Pressupost de l´actuació 100.753,38€, Import elegible 83.955,57€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 77,27%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 64.869,80€
Altres:
Consell Comarcal de la Garrotxa, Expedient SV18000450, Actuació Memòria valorada nova xarxa abastament en alta supramunicipal dels municipis de la Vall del Llierca (Argelaguer, Montagut i Oix, Sant Jaume de Llierca i Tortellà) des de Castellfollit de la Roca, Pressupost de l´actuació 1.422.759,61€, Import elegible 1.094.564,95€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 54,77%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 500.000€
Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, Expedient SV17000112, Actuació Millora del recurs d’aigua superficial per al subministrament d’aigua potable a Sant Jaume de Llierca, Pressupost de l´actuació 183.654,80€, Import elegible 150.829,22€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 66,86, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 100.840,65€

gomarell

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana audiència amb l´alcalde de Tortellà per la Mancomunitat Aigües del Gomarell

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ratafia

Posted by lejarza en 11 julio, 2018

Ratafia
Salvador Tarradas
Pretendre que la ratafia és un producte català és tant com dir que el rellotge de cucut és suís o la televisió en color un invent japonès.
La ratafia va arribar a Catalunya l´any 1842, de la mà de Francesc Rosquellós, elaborada amb herbes, alcohol i nous verdes. L´any 1746 Giacomo Casanova arriba a París i hi descobreix la ratafia, «licor alcohòlic aromàtic, molt sucrós, preparat amb herbes i sucs de fruites».
Comenta que al rei Lluís XV li agrada beure ratafia de Grenoble en un cabaret del pont de Neuilly quan torna de les caceres (Histoire de ma vie, p. 565). La primera ratafia arribà a França l´any 1675, provinent de l´antillana illa de Guadalupe; el seu nom és d´origen crioll. D´aquí s´escampa per quasi tot Europa.
En alguns llocs pren altres denominacions com les herbes de les Balears; l´herbet de València o la nastoika a Rússia.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 1/2018 de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 11 julio, 2018

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 1/2018 de modificació de crèdits
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 134 – 11 de juliol de 2018 núm. 6147
Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits
El Ple de l’ajuntament de data 29-06-2018 va aprovar inicialment l’expedient número 1/2018 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2018, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.
En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.
Argelaguer, 3 de juliol de 2018 Artur Ginesta rambla Alcalde

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »