Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for enero 2022

Ajuntament d´Argelaguer pressupost municipal per a l´exercici 2022

Posted by lejarza en 17 enero, 2022

Ajuntament d´Argelaguer pressupost municipal per a l´exercici 2022

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 9 · Núm. edicte 133 · Data 14-01-2022

EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2022

L’ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 9 de desembre de 2021, va aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla de personal per a l’exercici 2022. Havent finalitzat el termini de quinze dies hàbils d’exposició pública mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 238 de 15 de desembre de 2021, al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la pàgina web municipal, sense que s’hagi presentat cap al·legació, es fa públic que l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu, publicant-se a continuació el resum del pressupost per capítols, així com la plantilla de personal:

INGRESSOS Capítol I Impostos Directes 236.000€ Capítol II Impostos indirectes 6.000€ Capítol III Taxes i altres ingressos 159.200€ Capítol IV Transferències corrents 159.250€ Capítol V Ingressos patrimonials 4.800€ Capítol VII Transferències capital 269.656€ Capítol IX Passius financers 532.553€ TOTAL 1.367.459€

DESPESES Capítol I Despeses personal 167.900€ Capítol II Despeses béns corrents i serveis 260.640€ Capítol III Despeses financeres 2.200€ Capítol IV Transferències corrents 22.519€ Capítol VI Inversions reals 911.700€ Capítol VII Transferències capital 2.500€ TOTAL 1.367.459€

PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL. Personal funcionari:

Secretaria-intervenció 1 (*)

* Plaça agrupada amb el municipi de Sales de Llierca. A Argelaguer li pertoca el 80%.

Administrativa 1. Aux. Administrativa 1 (A temps parcial) Plaça vacant. Tècnic auxiliar biblioteca 1 (A temps parcial). Peó 1.

Contra l’acord d’aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se recurs contenciós- administratiu, en la forma i terminis que estableix l’esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l’article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Argelaguer, 7 de gener de 2022. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »