Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for noviembre 2021

Ajuntament d´Argelaguer modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi d’Argelaguer pel canvi de qualificació de dues parcel·les del C/ Acàcies

Posted by lejarza en 8 noviembre, 2021

Ajuntament d´Argelaguer modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi d’Argelaguer pel canvi de qualificació de dues parcel·les del C/ Acàcies

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 213 · Núm. edicte 9267 · Data 08-11-2021

Edicte d’informació pública de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi d’Argelaguer pel canvi de qualificació de dues parcel·les del C/ Acàcies

El Ple de l’ajuntament d’Argelaguer en sessió ordinària del dia 2 de novembre de 2021 va aprovar per unanimitat:

Primer.- APROVAR inicialment la proposta de modificació puntual de les NNSS del municipi d’Argelaguer, pel canvi de qualificació de dues parcel·les del C/ Acàcies, i sotmetre-la a tràmit d’informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis d’aquest ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a un diari de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, i a la web municipal, a l’efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8, 85, i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), i articles 23 i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Segon.- Suspendre la tramitació dels instruments urbanístics i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altre autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, d’acord amb els plànols i la documentació que consta en la modificació puntual de les NNSS. Aquesta suspensió tindrà una durada d’un any.

Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, segons allò indicat, els quals han d’emetre’l en el termini d’un mes, llevat que una disposició sectorial autoritzi un de més llarg, de conformitat amb allò disposat a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC).

L’alcalde Artur Ginesta Rambla. Signat i datat electrònicament

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »