Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for marzo 2022

Ajuntament d´Argelaguer projecte d’urbanització de la Plaça Generalitat i Sant Damas

Posted by lejarza en 17 marzo, 2022

Ajuntament d´Argelaguer projecte d’urbanització de la Plaça Generalitat i Sant Damas

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 52 · Núm. edicte 1961 · Data 16-03-2022

Edicte sobre aprovació inicial d’un projecte.

El Ple de l’ajuntament d’Argelaguer, en sessió extraordinària de 10 de març de 2022, va aprovar inicialment:

 Projecte d’urbanització de la Plaça Generalitat i Sant Damas, dels carrers de la Plaça, Perers, d’Acàcies, Grèvol i el nou equipament de la Plaça, redactat per l’arquitecte Victor Vázquez Blanco.

De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a un termini d’informació pública de 30 dies als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al·legacions.

Passat aquest termini sense que s’hagi presentat cap al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar cap altre acord. Argelaguer, a la data de la signatura Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »