Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for agosto 2018

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de l´expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018

Posted by lejarza en 14 agosto, 2018

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de l´expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 157 – 14 d’agost de 2018 Núm. 7255
Edicte d´aprovació definitiva de l´expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018
No havent-se presentat reclamacions contra l´acord de Ple de data 29 de juny de 2018, d´aprovació inicial de la primera modificació de crèdit del pressupost 2018, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 143, de 11 de juliol de 2018, i en el tauler d´anuncis de l´ajuntament, l´acord d´aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica, després d´efectuada la corresponent modificació pressupostària.
Aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostària número 63100 1621 Servei videovigilància 15.125€, núm. 60900 1531 Construcció passera camí Ral 48.000€, núm. 63209 321 Millora pati escola 14.000€, núm. 22706 924 Treballs tècnics concurs idees 3.000€, núm. 22714 151 Redacció POUM 50.000€, núm. 609 153 Junta de Compensació Can Jan 100.000€ TOTAL 230.125€.
Finançament de la modificació:
Concepte pressupostari 87010 Incorporació romanent afectat 230.125€.
Contra l´aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l´endemà de la publicació d´aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Argelaguer, 3 d´agost de 2018 Artur Ginesta Rambla Alcalde

La secretària interventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer aprovació definitiva

Posted by lejarza en 14 agosto, 2018

Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer aprovació definitiva
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 157 – 14 d’agost de 2018 Núm. 7239
Anunci d’aprovació definitiva del Reglament del consell d’infants Durant el termini d’exposició pública del Reglament del Consell d’infants del poble d’Argelaguer per incorporar-ho com a Annex I del Reglament de Participació Ciutadana d’Argelaguer, no s’han presentat al·legacions, per tant ha quedat aprovada definitivament. Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l’article 66 del ROAS, a continuació es publica el Reglament de manera definitiva.
REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS del MUNICIPI D’ARGELAGUER PREÀMBUL Tal i com diu la Carta de Ciutats educadores “… D’altra banda, l’infant i el jove han deixat de ser protagonistes passius de la vida social i, per tant, de la ciutat. La Convenció de les Nacions Unides del 20 de novembre de 1989, que desenvolupa i considera vinculants els principis de la Declaració Universal de 1959, els ha convertit en ciutadans i ciutadanes de ple dret en atorgar-los drets civils i polítics. Poden, per tant, associar-se i participar d’acord al seu grau de maduresa”. L’article 62 el Decret llei 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, regula la possibilitat de creació d’òrgans de participació sectorial i els articles 130 i 131 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regulen l’establiment dels consells sectorials amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seves entitats en assumptes municipals. En la mateixa línia, l’article 27 de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, d’acord amb la seva finalitat de participació de l’infant i l’adolescent en tot el que l’afecta i promovent òrgans de participació en la vida pública, impulsa les administracions locals a crear consells de participació territorials per tal de donar a l’infant i als adolescents l’oportunitat d’afavorir la convivència i la integració cultural en l’àmbit veïnal i local.
Amb aquesta neix el Consell dels Infants que serà l’encarregat de potenciar la participació dels infants del poble d’Argelaguer i fer d’altaveu de les seves inquietuds i propostes. Alhora permetrà treballar importants valors, dels que destaquen, la responsabilitat comunitària, la participació democràtica, el compromís, el diàleg i l’esperit crític. DISPOSICIONS GENERALS Article 1 El Consell dels Infants és un òrgan de participació, consulta i assessorament de l’Alcalde i del Govern municipal sobre qüestions d’interès general per al poble, entenent que el poble és un espai on es fomenten i arrelen costums i hàbits. Article 2 El Consell d’Infants té la seva seu a l’Excm. Ajuntament d’Argelaguer, c. Major núm. 91. Article 3 Les finalitats del Consell d’Infants són les que tot seguit s’assenyalen: – Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent possible el debat sobre la vida del poble. – Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu. – Promoure un espai on els infants es puguin expressar en relació als temes que els interessen alhora que aprenen els valors democràtics. – Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat. – Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó tots els aspectes relacionats amb el poble, desenvolupant així, una major sensibilitat cap a la relació entre poble i infant. FUNCIONS Article 4 Les principals funcions del Consell són: – Treballar els temes acordats des del propi Consell dels Infants o aquells que siguin proposats per l’Ajuntament. – Debatre i consensuar entre tots les propostes relatives al tema que es treballi. – Presentar el treball desenvolupat durant tot el curs i les propostes acordades a tots els membres del consistori per tal que els diferents grups representats hi donin una resposta.
COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT Article 5 El Consell dels Infants està format per: – Dos representants escollits per l’alumnat, dels diferents cursos que participen en el consell – Un representant de l’equip de govern, o persona en qui es delegui aquesta funció Article 6 El Consell dels Infants funcionarà a través del Plenari. Sempre que es cregui necessari i convenient el Consell dels Infants podrà crear comissions de treball. Article 7 El sistema d’elecció de cada un dels representants s’establirà d’acord amb els sistemes d’elecció i participació que tingui l’escola. El càrrec de representant té una durada màxima de dos anys. Article 8 Els representants seran els portaveus i interlocutors del Consell d’Infants envers l’equip de govern. També poden recollir l’opinió d’altres infants d’altres grups-classe. Article 9 A cada escola que participi en el Consell dels Infants hi haurà un responsable (preferentment el tutor/a del grup) que farà d’enllaç entre els infants participants i els representants, i el representant de l’equip de govern. Article 10 El Consell dels Infants elaborarà propostes que farà arribar a l’Alcaldia i a tots els membres del consistori. Els acords que prengui el Consell dels Infants seran per consens. Si calgués arribar a una votació, només podran votar els infants. Article 11 El Consell dels Infants es reunirà, com a mínim, un cop durant el curs escolar en sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que l’Alcalde ho consideri oportú o a petició 1/3 dels membres del Consell dels Infants.
Article 12 Un cop a l’any, es celebrarà el Ple del Consell dels Infants a l’Ajuntament d’Argelaguer amb la totalitat del Consistori i els membres del Consell d’Infants, en què es presentarà les propostes del Consell dels Infants. Article 13 L’Alcalde o en qui delegui, donarà resposta escrita a les qüestions plantejades pel Consell. Tanmateix, l’Ajuntament informarà i consultarà el Consell d’Infants en tots els temes que tinguin relació directa o indirecta amb infància o aquells que es cregui que la visió del nen/a pugui tenir una aportació qualitativa, alhora que escoltarà i considerarà les aportacions i demandes del Consell. Article 14 Sempre que es consideri necessari podran ser convocats a les reunions, amb veu però sense vot, tècnics o persones especialistes per tractar de qüestions puntuals o per efectuar estudis específics. Article 15 Les tasques de coordinació i dinamització del Consell d’Infants del municipi d’Argelaguer es deleguen a l’empresa de serveis educatius escollida per l’equip de govern. Article 16 Tota l’activitat que vagi desenvolupant el Consell dels Infants es podrà seguir a la web del municipi d’Argelaguer i algunes, a través d’altres canals com els mitjans de comunicació locals.
FINANÇAMENT Article 17 Els pressupostos anuals del municipi d’Argelaguer contemplaran una partida dedicada a la participació ciutadana per tal que les despeses que se’n derivin estiguin cobertes. Article 18 L’Ajuntament d’Argelaguer, per iniciativa pròpia o a proposta del Consell dels Infants, podrà modificar aquest reglament en els termes que consideri oportuns amb la tramitació prèvia prevista legalment. Article 19 En tot allò no indicat en aquest reglament respecte al funcionament del Consell dels Infants, seran d’aplicació les normes generals que regulen el funcionament dels òrgans col·legiats.
DISPOSICIÓ FINAL Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona de la seva aprovació definitiva. Contra el present Acord, s’interposarà recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Argelaguer, 6 d’agost de 2018 L’alcalde

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Inventari general del patrimoni de béns immobles de domini públic patrimonials i béns mobles d´Argelaguer

Posted by lejarza en 5 agosto, 2018

Inventari general del patrimoni de béns immobles de domini públic patrimonials i béns mobles d´Argelaguer
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2018010174 Data, 30/07/2018
Assumpte: Inventari Municipal de Béns dels veïns d´Argelaguer.
Atès que l´Associació de Veïns d´Argelaguer necessita consultar les dades de l´Inventari General del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic patrimonials i als béns mobles.
Atès que hem consultat el Portal de Transparència i bon govern a l´apartat “Inventari general del patrimoni. Llei de Transparència: Article 11. Apartat 2. Punt a. Punt b.”, i no hem trobat el Inventari general.
Atès que segons la Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre (Document Annex), número d´expedient de la reclamació: 356/2017, de la Comissió de Garantia del Dret d´Accés a la Informació Pública de la Generalitat de Catalunya; Apartat “Fonaments jurídis” punt 1.º diu que: “La proposta concreta d´ampliació fins al primer semestre de l´any 2018 formulada per l’Ajuntament es considera raonable, d´altra manera la informació de la que disposi l’Ajuntament fins al moment haurà de ser lliurada el dia 1 de juliol de 2018 com a molt tard.”
Atès que amb data de 27 de Juliol de 2018, l´Associació de Veïns no ha rebut l´Inventari General del patrimoni dels veïns d´Argelaguer.
Demanen: Còpia del Inventari General del patrimoni dels veïns d´Argelaguer, segon la Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre, núm. d´expedient 356/2017, de la Comissió de Garantia del Dret d´Accés a la Informació Pública.
Nota: La desatenció dels requeriments de la GAIP en relació amb el compliment dels acords i de les seves Resolucions pot donar lloc a l´exigència de responsabilitats, d´acord amb el que estableix l´article 77 LTAIPBG i 49 RGAIP, i és objecte de difusió al portal de la GAIP mentre no cessi l´incompliment, d´acord amb l´article 25.k RGAIP.
Adreça electrònica: associacioveinsargelaguer@gmail.com

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | 2 Comments »