Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for diciembre 2018

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del Reglament del Consell de Poble

Posted by lejarza en 20 diciembre, 2018

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del Reglament del Consell de Poble
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 243 – 20 de desembre de 2018 Registre núm. 10878
Anunci d´aprovació definitiva del Reglament del Consell de Poble
Durant el termini d´exposició pública del Reglament del Consell de Poble per incorporar-ho com a Annex II del Reglament de Participació Ciutadana d´Argelaguer, no s´han presentat al·legacions, per tant ha quedat aprovat definitivament.
Per això, i de conformitat amb el que preveu l´article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l´article 66 del ROAS, a continuació es publica el Reglament de manera definitiva.
REGLAMENT DEL CONSELL DE POBLE COM A ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1.º Definició: El Consell de Poble d´Argelaguer és un òrgan consultiu de participació ciutadana amb una identitat, una agenda i una estructura pròpia.
És un instrument popular per facilitar els processos de democràcia participativa del municipi, promovent un espai de trobada i debat amb la finalitat de generar acord polític i social, promovent la cultura de participació al municipi, d´acord i amb l´abast previst a l’article 69 de la Llei 7/1985 de 15 d´abril, reguladora de les bases de règim local i l´article 154.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 26 d´abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Les principals àrees on posa atenció, sense ésser excloents d´altres són: cultura, teixit associatiu, medi ambient, sostenibilitat, comerç local, joventut, gent gran, infants, educació, salut i esports.
El Reglament del Consell de Poble queda recollit dins l´annex 2 del Reglament de Participació del municipi, el qual n´estableix i en regula els seus principis i drets.
2.º Sobre els objectius principals:
1. Fomentar processos de democràcia participativa a Argelaguer 2. Facilitar la informació, la reflexió i la discussió pública sobre assumptes municipals 3. Promoure la corresponsabilitat de les veïnes i els veïns en les polítiques municipals 4. Vetllar per la transparència, la neutralitat i la qualitat democràtica dels processos i mecanismes de participació.
3.º Sobre les funcions principals que no es limiten a, però sí que tenen en consideració:
• Convidar a la població d´Argelaguer a ser part activa dels processos de participació impulsats des del mateix municipi. • Facilitar el diàleg entre l´ajuntament i la població, potenciant noves formes de relació mútua. • Detectar i canalitzar les inquietuds i opinions de la població cap a l´ajuntament. • Promoure espais d´informació, reflexió i discussió pública sobre assumptes municipals, facilitant la co-elaboració en propostes concretes i positives pel municipi. • Contribuir a la comunicació dels processos i mecanismes de participació que es realitzin, així com en la divulgació dels seus resultats. • Fer seguiment i avaluació dels mecanismes i processos de participació d´Argelaguer.
4.º Sobre la composició:
• 10 persones empadronades al cens municipal i seleccionades pel poble. • Una persona membre de la regidoria de participació d´Argelaguer, la qual tindrà veu però no vot. • El jutge de pau del municipi en moments clau, amb veu però no vot. • Persones expertes, tècniques i regidores podran assistir al Consell sempre que es requereixi una mirada específica o més informació sobre una temàtica o sector concret.
5.º Sobre les seves eleccions:
• El Consell de Poble es crea amb la celebració de les primeres eleccions sense candidatura (1), que tenen lloc durant un acte públic i lúdic al municipi. Són convocades i organitzades per a l´Ajuntament d´Argelaguer i amb el suport del grup motor que ha co-creat el present article. • S´escullen els i les 10 representants del Consell de Poble mitjançant el model d´eleccions sense candidatura tenint en compte els criteris de representativitat i diversitat establerts (2). Es guarda un Llistat de persones suplents seguint els mateixos criteris. • Poden ser votades les persones registrades al padró municipal majors de 16 anys. • Les eleccions es celebren un cop cada 2 anys i són organitzades i convocades pel Consell de Poble, amb el suport tècnic de lÁjuntament. • El jutge de pau garanteix la legitimitat de les eleccions sense candidatura.
6.º Sobre l´organització i l´estructura:
• El Consell de Poble es reuneix un mínim de 2 vegades a l´any i a convenir en funció del que els i les seves integrants creguin convenient. • Tres dels seus i/o les seves integrants repeteixen el mandat, potenciant així el procés d´aprenentatge, continuïtat i saviesa del Consell de Poble, sense traspassar el límit de 4 anys dins de l´òrgan. • Les reunions del Consell de Poble són obertes i públiques, hi pot participar tothom amb veu però no amb vot. • L´Ajuntament garanteix l´ús dels equipaments municipals pel Consell de Poble, els quals queden per determinar en funció de les seves necessitats. • Les despeses dels processos participatius que promogui o vehiculi el Consell de Poble, sempre i quan hagin estat autoritzades i aprovades per Ple, les assumirà la partida de Participació Ciutadana del pressupost anual municipal. • L´organització interna del Consell de Poble és horitzontal, havent-hi una persona encarregada de les tasques que es derivin de la coordinació i una altra, de les tasques derivades de la secretaria (presa d´actes) i si s´escau, de la tresoreria (gestió econòmica i transparència). Aquestes seran escollides durant la primera reunió del Consell de Poble i els càrrecs tindran la durada del mateix mandat. • Les actes del Consell de Poble són públiques i són penjades a la pàgina web de l´Ajuntament.
7.º Sobre la presa de decisions:
• Les decisions del Consell es prenen per consens. En cas de no arribar-hi, es pren la decisió per votació essent favorable amb les 2/3 parts del Consell de Poble present. Per a la presa de decisions es requereix la presència mínima de 7 persones del Consell de Poble. • Les modificacions del present Reglament seran proposades pel mateix Consell de Poble i hauran de ser aprovades pel Ple Municipal, passant a 30 dies d´exposició pública prèvia a la modificació.
1)Vilatans i vilatanes registrades al padró municipal escullen un màxim de deu persones per a formar part del Consell de Poble, tenint en compte els criteris de representativitat i diversitat establerts.
Les deu persones més votades, si volen, són les que componen el Consell de Poble, amb veu i vot.
2) Durant les eleccions sense candidatura, cada persona podrà votar un màxim de 6 persones, tenint en compte la diversitat d´edat (jovent, adults i gent gran) i de gènere.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona de la seva aprovació definitiva. Contra el present Acord, s´interposarà recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l´endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l´article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Argelaguer, 11 de desembre de 2018 Artur Ginesta Rambla, Alcalde

Consell de Poble d´Argelaguer (foto Lejarza)

Consell de Poble d´Argelaguer (foto Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Llistat i Anàlisis dels vots al Consell de Poble d´Argelaguer

Posted by lejarza en 20 diciembre, 2018

Llistat i Anàlisis dels vots al Consell de Poble d´Argelaguer
Argelaguer – Vall del Llierca
Llistat dels vots al Consell de Poble:
Andreu Nebot Serrabona 32 vots.
Marta Dorca Serrat 24 vots.
Oriol Massanet 22 vots.
Miquel Palol 15 vots i Assumpció Vinyoles Costa 15 vots.
Joan Balateu 13 vots i Miquel Tort 13 vots.
Roser Fàbrega 12 vots.
Eulàlia Massana 11 vots i Guillen Ballaz Borgunya 11 vots.
Joan Terrades Ayats 10 vots i Enric Badosa Portella 10 vots.
Juan Rodríguez Lejarza 9 vots;) Carme Yeste 9 Vots; Marius Marbà Molerà 9 vots i Eli Robles 9 vots.
Beni Martinez 8 vots) i Eduard Granados 8 vots.
Àngels Massana 7 vots; Francesc Tomàs “Panxito” 7 vots; Josep Dorca Serrat 7 vots i Toni Cordonets 7 vots.
Pere Oliveras Portella 6 vots; Gemma Planagumà 6 vots; Cristina Erill 6 vots; Aniol Nebot Serrabona 6 Vots i Berta Batlle 6 vots.
Joana Dorca 5 vots; Mª Àngels Graboleda 5 vots; Dolors Gimenez 5 vots; Janina Granados 5 vots i Carles Batlle Jordà 5 vots.
Marc Subirós 4 vots; Montserrat Massana 4 vots; Nahiara Martinez 4 vots; Salvador Pelegrí 4 vots; Alba Cordonets 4 vots i Mireia Terrades 4 vots.
Mar Camps 3 vots; Marisol Pelegrí 3 vots; Pere Ventura 3 vots; Montserrat Mallol Soler 3 vots i Selenne Sanabria 3 vots.
Eva Llansana Benaiges 2 vots; Patrocinio Martos 2 vots; Xavi Garrigós 2 vots; Isard Camps 2 vots; Gemma Vila 2 vots; Marcel Murcia 2 vots; Climent Casadevall 2 vots; Alabau Badia 2 vots; Marga Ros 2 vots; Cèlia Roca Roca 2 vots; Maria Roca 2 vots; Pol Orellana 2 vots; Nil Ginesta 2 vots; Florenci Oliveras 2 vots; Gerard Campolier 2 vots; Ana Bergaretxe 2 vots; Ignacia Costa 2 vots; Silvia Casadevall 2 vots; Jony Cabratosa 2 vots i Joan Rodríguez 2 vots, Artur Ginesta Rambla (Alcalde No Pot) 2 vots i Jan Ballaz (pregunta: té 16 anys?) 2 vots.
Aitor-Miren Rodríguez Llansana 1 vot; Dolors Figueres 1 vot; Heura Camps 1 vot; Nit Barbeta 1 vot; Josep Bonillo 1 vot; Georgina Marbà Molerà 1 vot; Gabriel Santamaria (arquitecte) 1 vot; Sara Granados 1 vot; Xevi Murcia 1 vot; Eduard Saiz 1 vot; Rosa Oliver 1 vot; Pere Puigverd 1 vot; Andreu Massana 1 vot; Marta Solanich Pie 1 vot; Jordi Buch 1 vot; Joan Vila 1 vot; Nina Gomperts 1 vot; Marta (mare Ona) 1 vot; Ismael Cosme 1 vot; Maria Antonia Serrabona 1 vot; Jordi Puigdevall Noguer (Regidor No Pot) 1 vot; Genís Tomàs 1 vot; Javi Montero 1 vot; Mariona Valldepèrez 1 vot; Tiziana Rico 1 vot; Aleix Oliveras 1 vot; Francesc Subirós 1 vot; Joan Roca 1 vot; Albert Nebot 1 vot; Martirià Camps 1 vot; Mirna Vilassis Camarasa 1 vot; Julián Martin (No Pot no èsta Censat) 1 vot; Oriol Mascaró Vidal (Regidor No Pot) 1 vot; Joan Antoni (Cafè) 1 vot; Carme Guibes 1 vot; Laia (Dona de Alabau); Joan Tomàs 1 vot; Xevi Pellicer 1 vot; Jordi Ayats 1 vot; Ricard Ayats 1 vot; Àngela Grullón 1 vot; Josep Maria Corbalàn 1 vot; Francisco (Francis) Anaya 1 vot; Marta Pellicer 1 vot; Josep Palol 1 vot i Adrià Camps 1 vot.
Anàlisis dels resultats al Consell de Poble d´Argelaguer
Padró municipal d´habitants (any 2017) 423 veïns. Veïns amb Dret a Vot 337, segóns el Cens electoral de les Eleccions municipals.
Recompte final per al Consell de Poble: participació 86 veïns de les 337 persones que podien votar, abstenció 251 veïns, l´abstenció pot ser major, ja que es permet votar als menors d´edat a partir dels 16 anys fora del Cens electoral.
Vots a 64 Homes i 49 a Dones de un total de 113 noms votats, d´aquets 113 descontem:
Artur Ginesta Rambla (Alcalde No Pot) 2 vots; Jan Ballaz (pregunta: té 16 anys?) 2 vots; Guillem Ballaz Borgunya (suplent en la llista municipal de l´Alcalde) 11 vots; Oriol Mascaró Vidal (Regidor No pot) 1 vot; Enric Badosa Portella (Juez de Pau nombrat T.S.J.C.) 10 vots; Jordi Puigdevall Noguer (Regidor No Pot) 1 vot i Juliàn Martin (no esta Censat) 1 vot, total 7 igual a 105 noms votats.

Consell de Poble d´Argelaguer (foto Lejarza)

Consell de Poble d´Argelaguer (foto Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer pressupost general i plantilla de personal per a l´any 2019

Posted by lejarza en 14 diciembre, 2018

Ajuntament d´Argelaguer pressupost general i plantilla de personal per a l´any 2019.
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 239 – 14 de desembre de 2018 Registre núm. 10693
Anunci d´exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l´exercici 2019.
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 11 de desembre de 2018, el Pressupost General de la Corporació per a l´exercici 2019, així com la plantilla de personal que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i tota la documentació annexa, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l´expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes, de conformitat amb el que disposa l´article 169 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Transcorregut el termini d´informació pública esmentat sense que s´hagin presentat reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap més acord.
Argelaguer, 11 de desembre de 2018 . Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Argelaguer sessió extraordinària de Ple de l´Ajuntament 11 de desembre de 2018

Posted by lejarza en 11 diciembre, 2018

Argelaguer sessió extraordinària de Ple de l´Ajuntament 11 de desembre de 2018
Ajuntament d´Argelaguer.
Núm. de Decret i Data: 2018DECR000141 07_12_2018
Decret d´Alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l´article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, l´article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l´article 41 del reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitants locals aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
Primer. Convocar Sessió Extraordinària de Ple de l´Ajuntament, el 11 de desembre de 2018 a les 11,00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s´indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d´assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l´antelació necessària.
Ordre del dia:
Proposta d´Acord d´Aprovació inicial del Pressupost Municipal exercici 2019.
Segon. Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d´edictes de l´Ajuntament.
Signat i datat electrònicament.
C/ Major, 91 Argelaguer – La Garrotxa – 972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

La secretàriainterventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer modificació de les ordenances fiscals exercici 2019

Posted by lejarza en 7 diciembre, 2018

Ajuntament d´Argelaguer modificació de les ordenances fiscals exercici 2019
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 234 – 7 de desembre de 2018 Registre núm. 10454
Edicte d´aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l´exercici 2019.
El Ple de l´Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de desembre de 2018, va acordar:
Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per a l´exercici 2019.
De conformitat amb allò que preveu l´article 17 del reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l´expedient es sotmet a informació pública, durant el termini de 30 dies, a comptar des de l´endemà de la publicació d´aquest edicte en el BOP, als efectes que els interessats puguin consultar l´expedient a l´Ajuntament i presentar les al·legacions que considerin oportunes.
En cas de no presentar-se reclamacions, l´acord provisional s´entendrà elevat a definitiu sense necessitat d´adoptar un nou acord i es procedirà a la publicació del text íntegre de les modificacions acordades.
Argelaguer, 3 de desembre de 2018. Artur Ginesta Rambla, Alcalde

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuts per a deu Ajuntaments de la Garrotxa que aposten per instal·lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum

Posted by lejarza en 5 diciembre, 2018

Ajuts per a deu Ajuntaments de la Garrotxa que aposten per instal·lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum
Argelaguer – Vall del Llierca
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ajudarà a finançar amb 112.621,90 euros les inversions en instal·lacions solars fotovoltaiques de deu Ajuntaments de la Garrotxa, per a l´autoconsum i ubicades en edificis i equipaments públics. Aquestes subvencions s’emmarquen en el programa “Del pla a l´acció” de la Diputació, que dona suport als deu municipis adherits al Pacte d´Alcaldes per a l´Energia i el Clima.
Bona part de les instal·lacions solars fotovoltaiques se situaran en escoles i llars d´infants. També, en equipaments culturals, centres cívics, casals per a la gent gran i als mateixos Ajuntaments, entre altres edificis. Els ajuts serveixen per finançar fins a un 75 % del cost.
La Diputació ha distribuït els 112.621,90 euros de la línia cinc del programa “Del pla a l´acció” de la manera següent:
Argelaguer: escola. Beuda: edifici municipal. Castellfollit de la Roca: Ajuntament. La Vall d´en Bas: edifici de les dependències municipals. Mieres: Ajuntament. Olot: escola bressol La Gredera del Morrot. Riudaura: Ajuntament. Sales de Llierca: rectoria de Sant Grau. Santa Pau: escola i Tortellà: edificis municipals i escola Joan Roura i Parella.

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Argelaguer sessió extraordinària de Ple de l´Ajuntament 3 de desembre de 2018

Posted by lejarza en 1 diciembre, 2018

Argelaguer sessió extraordinària de Ple de l´Ajuntament 3 de desembre de 2018
Ajuntament d´Argelaguer.
Núm. de Decret i Data: 2018DECR000139 30_11_2018
Decret d´Alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l´article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, l´article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l´article 41 del reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitants locals aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
Primer. Convocar Sessió Extraordinària de Ple de l´Ajuntament, el 3 de desembre de 2018 a les 14,00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s´indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d´assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l´antelació necessària.
Ordre del dia:
Aprovació inicial de la modificació d´Ordenances per léxercici 2019.
Aprovació Conveni Formació i Treball 2018.
Aprovació model de Recollida de Residus.
* Presentació de l´esborrany del pressupost 2019.
Segon. Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d´edictes de l´Ajuntament.
Signat i datat electrònicament.
C/ Major, 91 Argelaguer – La Garrotxa – 972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

Garrotxa: Ajuntament d´Argelaguer (foto: Lejarza)

Garrotxa: Ajuntament d´Argelaguer (foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »