Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for enero 2013

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2013

Posted by lejarza en 30 enero, 2013

Vall del Llierca, Argelaguer – Riudaura – Girona: Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2013.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 21 30 de gener de 2013 Núm. 973 Ajuntamet de Argelaguer (Girona)
Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2013
No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 11 de desembre de 2012, d’aprovació inicial del pressupost general de la corporació i la plantilla del personal, per a l’exercici 2013, el qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 240, de 17 de desembre de 2012, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu, i es procedeix a publicar el resum a nivell de capítols, en compliment del que disposa l’article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

ESTAT DE DESPESES: A) OPERACIONS CORRENTS:
Cap.1 Despeses personals (*) 105.520,00€ Cap.2 Despeses béns i serveis 232.020,00€ Cap.3 Interessos 150,00€ Cap.4 Transferències corrents 14.710,00€
B) OPERACIONS DE CAPITAL:
Cap.6 Inversions reals 495.000,00€ TOTAL DESPESES 847.400,00€

ESTAT D’INGRESSOS: A) OPERACIONS CORRENTS:
Cap.1 Impostos directes 162.500,00€ Cap.2 Impostos indirectes 5.000,00€ Cap.3 Taxes i altres ingressos 154.000,00€ Cap.4 Transferències corrents 115.200,00€ Cap.5 Ingressos patrimonials 8.800,00€
A) OPERACIONS DE CAPITAL:
Cap.7 Transferències de capital 401.900,00€ TOTAL INGRESSOS 847.400,00€

PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL. Personal funcionari: Secretaria-intervenció 1 (*).
Personal laboral: Administrativa 1. Aux. Administrativa (consultori) 1 (A temps parcial). Aux. Administrativa (sala lectura) 1 (A temps parcial). Peó 1 (A temps parcial).

Contra l’acord d’aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu, en la forma i terminis que estableix l’esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l’article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
*) Plaça agrupada amb el municipi de Sales de Llierca (Garrotxa) A Argelaguer li pertoca el 80%
Argelaguer, 9 de gener de 2013 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

Ajuntament d´Argelaguer convocatoria de Ple Sessió Ordinária 29 de Gener de l´any 2013

Posted by lejarza en 29 enero, 2013

Vall del Llierca, Argelaguer (Garrotxa) – Girona: Argelaguer Ajuntament d´Argelaguer convocatoria de Ple Sessió Ordinária 29 de Gener de l´any 2013.-ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent DECRET.
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a: SESSIÓ: ORDINÀRIA DATA: 29 DE GENER DE 2013 HORA: 8 DEL VESPRE.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 17-12-2012. 2.- Despatx oficial, convalidacions de decrets d’alcaldia i informacions. 3.- Aprovació de la devolució d’un aval a l’empresa Josep Vilanova, SA. 4.- Aprovar la incoació de l’expedient d’expropiació del solar de la Crta. d’Olot, 33 propietat de Maria Moradell Roura i els seus hereus. 5.- Prendre acord relatiu al camí de Cycosa (Llierca). 6.- Prendre acords relatius a les obres a incloure a la convocatòria del PUOSC 2013-2016. 7.- Assumptes de tràmit. 8.- Precs i preguntes.
La secretària Argelaguer, 25 de gener de 2013

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

Moció ICV-EUiA-Argelaguer al Ple del Ajuntament d´Argelaguer en Solidaritat i Recolçament al Ajuntament de Riudaura i als seus veïns per declarar la comarca de la Garrotxa lliure de Fracking

Posted by lejarza en 28 enero, 2013

Vall del Llierca, Argelaguer – Riudaura – Olot – Girona: Moció ICV-EUiA-Argelaguer al Ple del Ajuntament d´Argelaguer en Solidaritat i Recolçament al Ajuntament de Riudaura i als seus veïns per declarar la comarca de la Garrotxa lliure de Fracking.-Ajuntament de Argelaguer (Garrotxa) Registre d´Entrada nùm. 44 Data 28 de gener de l´any 2013.
Exm. Sr. Alcalde-President del Ajuntament D´Argelaguer
El Sr. Juan Rodriguez Lejarza, anb DNI 14XXX373M en representació de la Coalició ICV-EUiA D´Argelaguer, major d´edat, amb domicili: Major, 26 – Argelaguer (Garrotxa).
EXPOSO:
Teredo Oils està interessada en fer investigacions per descobrir si en el subsòl de la nostra comarca de la Garrotxa, existeixen concentracions de gas no convencional i d’altres hidrocarburs.
Es tracta de una tècnica coneguda com fractura hidràulica horitzontal, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats d’aigua, i de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses perforacions a diferents nivells, pel que es pot considerar una tècnica dolosament agressiva amb l’entorn Natural, al Paisatge, i amb risc per a les nostres vivendes, empreses i propietats, de la Comarca de la Garrotxa.
DEMANO:
Que davant el risc per a la contaminació del subsòl i dels aqüífers derivada de l’aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, en pro de la conservació de l’espai natural dels nostres municipis, pobles i vil.les, i per aquests motius, proposem per al pròxim Ple del Ajuntament D´Argelaguer l’aprovació de la: MOCIÓ D´ICV-EUiA-ARGELAGUER (INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA) EN SOLIDARITAT I RECOLÇAMENT AL AJUNTAMENT DE RIUDAURA I ALS SEUS VEÏNS PER A DECLARAR LA COMARCA DE LA GARROTXA LLIURE DE FRACKING, que Anex le registren (pàg ½). Gracies
Argelaguer (Garrotxa), 28 de gener de 2013 Fdo: Juan R. Lejarza

MOCIÓ D´ICV-EUiA-ARGELAGUER (INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA) EN SOLIDARITAT I RECOLÇAMENT AL AJUNTAMENT DE RIUDAURA I ALS SEUS VEÏNS PER A DECLARAR LA COMARCA DE LA GARROTXA LLIURE DE FRACKING

MOCIÓ

Atesa la sol·licitud presentada per Teredo Oils a la Direcció general d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs a través de la tècnica del fracking a 3 municipis de la nostra comarca.

Atès que l’empresa Teredo Oils. està interessada en fer investigacions per descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas no convencional i d’altres hidrocarburs. Aquests són uns tipus de gas i d’hidrocarburs que no es troben emmagatzemats en grans bosses en el subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats en roques de baixa permeabilitat i de baixa porositat, el que fa que la seva extracció sigui més complicada i que es necessiti d’una tècnica molt agressiva amb el medi ambient. Es tracta de la tècnica coneguda com fractura hidràulica horitzontal. Aquesta tècnica consisteix en perforar un pou en el subsòl profund, i es realitzen noves perforacions horitzontals per tal d’arribar a la major superfície possible. Per tal d’extreure el gas i els hidrocarburs que estan adherits a la roca, s’introdueixen grans quantitats d’aigua a una elevada pressió, amb la intenció de fracturar la roca i de que se n’alliberi l’hidrocarbur, sent extret a la superfície per la mateixa canalització. Per tal de millorar l’eficiència en la trencadissa de la roca, s’introdueix junt a l’aigua un còctel de substàncies químiques de més de 500 elements diferents, entre les que se’n troben de perilloses, com ara metalls pesants.

Atès que aquesta tècnica ja ha estat utilitzada a gran escala en els Estat Units. No obstant això, no es tracta d’una tècnica de gran eficàcia, que demana multiplicar les perforacions en diferents profunditats i construir un gran nombre de pous. A més, els percentatges de substàncies químiques que romanen en les profunditats i no són extrets a la superfície són molt elevats, pel que se’n deriven transferències als pous i aqüífers dels nostres pagesos. Arran de les nombroses trencadisses de roca, s’han arribat a mesurar petits terratrèmols sentits en les localitats properes als pous, amb risc per a les vivendes i propietats, recordem que la Garrotxa pateix terratrèmols naturals, tambè es zona volcanicà i per tant inestable. D’altra banda, el gas alliberat en les profunditats i no canalitzat per a l’explotació ha arribat a filtrar-se en els conductes de canalització d’aigua de consum humà i també a alliberar-se per la superfície del sòl, el que provoca la contaminació de l’aigua i el risc d’explosió davant de qualsevol flamarada accidental.

Així doncs, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats d’aigua, de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses perforacions a diferents nivells, pel que es pot considerar una tècnica dolosament agressiva amb l’entorn natural. Per aquests motius, proposem per al pròxim Ple de L´Ajuntament D´Argelaguer (Garrotxa) l’aprovació dels següents acords:

Davant el risc per al nostre riu Fluvià, dins el terme municipal, comprès des de Hostal Nou de Llierca (dic barri del Pont), fins Ca L´Hornòs fronterer amb Moli Nou (Sant Ferriol) per la contaminació de substàncies químiques, en la conca alta de la Riera Riudaura tributarià del Fluvià, del subsòl, i dels aqüífers derivada de l’aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, i en pro de la conservació de l’espai natural dels nostres pobles i vil.les que es podrian veure afectats per la presència de nombrosos pous d’extracció i pels seriosos danys que se’n derivarien pel nostre poble D´Argelaguer fruit de l’explotació industrial, acordem que:

ACORDS
Primer – El Ajuntament D´Argelaguer manifesta la seva solidaritat i recolçament, al Ajuntament de Riudaura i als seus veïns en la lluita per declarar la comarca de la Garrotxa lliure de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, Fracking.

Segon – Exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya que suspengui els permisos d’investigació d’hidrocarburs per a iniciar les prospeccions per fracking al municipi de Riudaura, a la Garrotxa, i Catalunya, tant a l’empresa Teredo Oils, i a qualsevol altra, que ho demani amb les mateixes finalitats, fins que el Parlament de Catalunya no aprovi la Llei que impedeixi aquesta tècnica d’explotació, per raó dels seus greus impactes ambientals.

Tercer- El Ple del Ajuntament D´Argelaguer entén que la comarca de la Garrotxa es una part d’un conjunt ambiental que conforma una riquesa natural d’alt valor, pel que s’oposa a la investigació i explotació d’hidrocarburs per mitjà de la tècnica de la fractura hidràulica vertical i d’altres igualment agressives en qualsevol municipi.

Quart- El Ajuntament D´Argelaguer traslladarà al Ajuntament de Riudaura, al Consell Comarcal de la Garrotxa, a la Plataforma veïnal RiudauraJunts, els acords aprovats.
Argelaguer (Garrotxa), 28 de gener de 2013 Fdo: Juan R. Lejarza

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Moció ICV-EUiA-Argelaguer al Ple del Ajuntament d´Argelaguer en Solidaritat i Recolçament al Ajuntament de Riudaura i als seus veïns per declarar la comarca de la Garrotxa lliure de Fracking

Moció ICV-EUiA-Argelaguer al Ple del Ajuntament d´Argelaguer en Solidaritat i Recolçament al Ajuntament de Riudaura i als seus veïns per declarar la comarca de la Garrotxa lliure de Fracking

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 103 Comments »

Defensem la terra

Posted by lejarza en 25 enero, 2013

Roser Crosas: Defensem la terra.-Dimarts passat, la plataforma Aturem el Fracking va fer acte de presència al ple de l’Ajuntament de Vic (Osona). S’hi debatia un tema vital per al nostre entorn. Resulta que els senyors de la Generalitat han donat permisos a una empresa canadenca perquè vingui a buscar petroli al nostre meravellós entorn. Us podeu imaginar pous de petroli i naus gegants amb contenidors plens de productes químics que farien servir per injectar a la terra, als voltants de l’Esquirol i d’Olot (Garrotxa), entre altres llocs? Us imagineu que desapareguin les vaques dels nostres prats per culpa de la contaminació? Us imagineu que ens vinguin a dir que no podem ni beure aigua de l’aixeta ni banyar-nos mai més als rius? Senyors de la Generalitat: la resposta és “no”! Ni ens ho volem imaginar ni vostès poden donar permisos per fer aquesta destrossa, sense tenir en compte el sentiment dels ciutadans dels pobles que viuen al voltant de les terres que vostès volen destruir. Facin el favor d’invertir en energies netes com ara la solar i deixin en pau la naturalesa. Dono gràcies a tots els regidors i a l’alcalde de Vic pel seu “no” a aquest projecte. I també hi vull afegir que aplaudeixo l’actitud de l’alcalde, que en aquest cas va estar a l’altura de les circumstàncies en permetre que parlés el portaveu la plataforma (quan està prohibit per norma que el públic pugui dir res), que va avançar el tema del fracking (deslliurant-nos de la llauna d’altres debats) i que va acabar amb unes paraules a favor de l’entorn, que calia aplaudir. Esperem, senyor alcalde, que, si arriba el moment, lluitem plegats perquè mai, mai, ningú ens faci malbé ni la salut ni la nostra terra.

Argelaguer, Les Planes d’Hostoles, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, La Vall d´en Bas, La Vall de Bianya, Les Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, Tortellà

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 33 Comments »

Acta del Jurat del XVIIIè Certamen Literari “Ramon Vidal de Besalú»

Posted by lejarza en 23 enero, 2013

Vall del Llierca-Garrotxa-Argelaguer-Besalú–Girona: Acta del Jurat del XVIIIè Certamen Literari “Ramon Vidal de Besalú.-ACTA DEL JURAT DEL XVIIIè CERTAMEN LITERARI “RAMON VIDAL DE BESALÚ”, ORGANITZAT PER L’ASSOCIACIÓ CULTURAL TALLAFERRO.
En el dia de avui, disset de desembre de 2012 a dos quarts d’onze de la nit
reunits a la Biblioteca Municipal Ramon Vidal de Besalú els 6 membres del
Jurat del XVIIIè. Certamen Literari “Ramon Vidal de Besalú”, format per:
– Montserrat Coromines i Sabater ( Regidora i representant de l’Ajuntament de Besalú – Garrotxa)
– Júlia Grau i Martínez (Professora i resident a Besalú)
– Albert Vidal i Peracaula (Mestre i resident a Besalú)
– Xavier Roca i García (Membre-soci de l’Associació Cultural Tarraferro)
– Estrella Torrent i Carreras ( Membre – sòcia de l’Associació Cultural Tallaferro) i
– Joan Masmitjà i Frigola (Bibliotecari i Secretari del jurat): amb veu, però sense vot, i amb l’assessorament de Pere Cerro i Gelis ( Comissionat del Certamen), desprès d’haver llegit els 380 treballs pre-seleccionats, dels 1564 presentats, en les diferents categories, grups i temes, valorar-los , puntuar-los i resoldre els possibles empats, han decidit fer públic el següent VEREDICTE:
CATEGORIA A
TEMA ÚNIC : Un conte , narració o llegenda de contingut lliure.
GRUP 1er. (Nascuts l’any 2005) CONCURSANTS: 30 ( 10) FINALISTES:
– BIEL PONS HURTÓS – Inst.Esc. de Besalú ( El bosc encantat)
– LAURA ESTELA JORDÀ– Inst.Esc. Besalú (L’Anna i els seus amics)
– ROGER MASDEMONT MOLAS – Inst.Esc. Besalú ( El príncep)
3er. PREMI:
– NÚRIA SERRAT FARRÉS – Inst.Esc. Besalú ( La ballarina amagada)
2on PREMI:
– PATRÍCIA MARIA BARBU – Inst.Esc. Besalú ( La casa embruixada)
1er. PREMI:
– MARIA VIDAL ARGELÉS – Inst.Esc. Besalú ( Els pantalons màgics)
GRUP 2on. (Nascuts els anys 2003 i 2004) CONCURSANTS: 297 (56)
FINALISTES:
– ÀLEX GIL –Col. Bell-lloc del Pla-Girona ( El garatge dels invents)
– CLARA TARRADAS- Esc. Alzina Reclamadora de Fontcoberta (L’arbre i la flor)
– BERTA XIFRE SALA –Inst. Esc. Besalú ( El ball dels anys 70)
3er PREMI:
– LLIBERTAT BEÀ PASQUAL – D’Olot ( El drac d’or)
2on PREMI:
– PAU BOSCH PUJOLRÀS –Col. Bell-lloc de Girona ( El misteri de la batuta robada)
1er. PREMI:
– DÍDAC FORNO TRAFAL. Col. Bell-lloc de Girona ( Feia molt que t’esperava)
GRUP 3er. (Nascuts els anys 2001 i 2002) CONCURSANTS :522 (97) FINALISTES:
– TEIA VALLÉS – Esc. Pia d’Olot ( Besa’lu)
– RAIMON PONS PUIGGRÓS – Col. Bell-lloc-Girona ( Un dia emocionant)
– FERRAN MATEOS NOGUÉ – Inst. Esc. Besalú ( Els cavallers del pati)
3er. PREMI:
– JUDIT SERRA LLOBET Esc. L’Entorn de Mata-Porqueres ( La màquina del temps)
2on.PREMI:
– ALEXANDRE SORIANO SERBOSA Col. Bell.lloc( El rei del cel)
1er. PREMI:
– QUERALT OLIVERAS SOLIVERA – Esc. L’Entorn de MataPorqueres ( El meu tresor)
CATEGORIA B
GRUP 4art. (Nascuts els anys 1998, 1999 i 2000) CONCURSANTS: 509 (151)
TEMA 1er.: Una narració que faci referència a Besalú i/o el seu entorn
FINALISTA:
– LAIA BONADA FONTANALS – Inst. Esc. Besalú (La vida fora de l’orfenat)
3er.PREMI:
– IRENE PAGÉS SERRAT – Esc. Pia d’Olot ( Adéu Besalú)
2on. PREMI:
– HELENA SOLÉ CORBATÓN – Esc. Pia d’Olot ( Cor d’àngel)
1er. PREMI:
– MERITXELL PUJOL-GALCERAN ESQUENA – Esc. Pia d’Olot (Una petita història d’amor de Besalú)
TEMA 2on.- Un poema de contingut lliure (Encara del grup 4art)
FINALISTES:
– JÚLIA BALÉS NOGUÉ – Inst. Esc. Besalú ( L’amistat)
– EDUARD VIÑAS CANADELL – Esc. Pia d’Olot ( L’univers)
3er PREMI:
– JAN NOGAREDA GARCÍA – Escola Pia ( Una vida diferent)
2on. PREMI:
– NÉLIDA BERNAL RASPALL – Escola Pia (L’escenari)
1er PREMI:
– SANTI ESTROPÀ DE BRUALLA – Col. Bell-lloc-Girona ( Els avis)
GRUP 5è: (Nascuts els anys 1.995, 96 i 97) CONCURSANTS: 189 ( 49)
TEMA 1er.:Una narració que faci referència a Besalú i/o el seu entorn.
3er. PREMI:
– QUIM CASSANY FIGA – Col. Bell-lloc ( La senzillesa d’un noi)
2on. PREMI:
– PAU BORRELL HORTA – Col. Bell-lloc ( Matí de mercat)
1er. PREMI:
– IRIS SCHNÉIDER PÉREZ – IES Garrotxa d’Olot ( La mà)
TEMA 2on.- Un poema de contingut lliure ( Encara en el grup 5è)
3er. PREMI:
– ARNAU PONS PUIGGRÓS – Col. Bell-lloc ( Mar blau))
2on. PREMI:
– IU GUGLIELMINOTTI DE INÉS . Col. Bell-lloc ( El que ets i el que vols)
1er. PREMI:
– MAR VERGÉS SERVIÀ – De Palafrugell ( On eres?)
CATEGORIA C
GRUP 6è.:Nascuts l’any 1.994 i anteriors. CONCURSANTS: 17 (A partir de 18 anys)
TEMA 1er.: Una narració en el marc de Besalú i/o el seu entorn. Narracions presentades: 7
3er. PREMI:
– FRANCESC PUJOL MASFERRER. De St. Feliu de Guíxols (Un plat d’arròs que sempre més recordaré)
2on. PREMI:
– PERFECTE SOLER BERNADICH. De Manresa ( Els mestres rurals)
1er. PREMI:
– Mª.ROSA DACHS PEITIVÍ. De Banyoles (Falses veritats) 4
TEMA 2on.: Un poema de contingut lliure. ( Dins el grup 6è) Poemes presentats: 8
FINALISTA:
– Mª.ROSA DACHS PEITIVÍ. De Banyoles ( M’agrada)
3er. PREMI:
– ÀNGELA CASAS PUERTO. De Girona ( Tardor)
2on. PREMI:
– CONCEPCIÓ BATALLÉ MALLARACH. D’Olot ( Espill)
1er.PREMI:
– PERE VENTURA MAS. D’ Argelaguer- fill de Besalú ( 89-93) Pere Ventura Mas Argelaguer.
TEMA 3er.: PREMI “ JOSEP BUCH” . Treball de recerca i investigació, relacionat amb Besalú i el seu entorn: la llengua, la història, la cultura, la natura, … Treballs presentats : 2
3er. PREMI:
– ROBERT ROQUÉ SUTGLÀ. De Besalú (La sardana a Besalú)
2on. PREMI:
– EVA LLANSANA I BENAIGES. D’Argelaguer ( La Santíssima Veracreu de Besalú. Història d’un mil.lenari.1017-2017) Eva Llansana Benaiges Argelaguer
Besalú, a 17 de desembre de 2.012
Els membres del Jurat: Monserrat Corominas i Sabater, Júlia Grau i Martínez, Albert Vidal Peracaula, Xavier Roca i García, Estrella Torrent i Carreras i Joan Masmitjà i Frigola (Secretari)

Argelaguer, Les Planes d’Hostoles, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, La Vall d´en Bas, La Vall de Bianya, Les Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, Tortellà

Argelaguer Eva Llansana Benaiges La Santíssima Veracreu de Besalú. Història d’un mil.lenari.1017-2017 Besalú XVIIIè Premis Ramon Vidal

Argelaguer Eva Llansana Benaiges La Santíssima Veracreu de Besalú. Història d’un mil.lenari.1017-2017 Besalú XVIIIè Premis Ramon Vidal

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments »

“Fracking”

Posted by lejarza en 21 enero, 2013

Narcís Genís Reixach: “Fracking”.-Reconec que no ho sé pronunciar i que mai recordo ben bé com s’escriu. No sé si el nom fa la cosa, però això del fracking em sona a renec, improperi, insult. Es tracta d’una tècnica que fa mal. Fereix greument i de manera irreversible el terreny on s’aplica. Em diuen que tritura les roques. Però el pitjor és la injecció al subsòl amb quantitats brutals d’aigua a molta pressió, conjuntament amb una barreja de fins a 26 productes altament contaminants que deixen enverinada tota la zona i l’entorn on s’aplica. No dubto que la finalitat que es persegueix pot ser bona, o imprescindible per obtenir gas i petroli, productes indispensables per cobrir les necessitats energètiques de la nostra manera de viure. La bombolla immobiliària, amb l’especulació urbanística, també es justificava pel bon creixement econòmic, però quan ha rebentat ens han esquitxat a tots. Potser no serveix l’exemple, però aquest afany per trinxar-ho tot, voleu dir que és bo?

Argelaguer, Les Planes d’Hostoles, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, La Vall d´en Bas, La Vall de Bianya, Les Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, Tortellà

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 46 Comments »

Proveïments d’Aigua S.A. PRODAISA recomenacions per baixes temperatures a Argelaguer

Posted by lejarza en 19 enero, 2013

Vall del Llierca-Garrotxa-Argelaguer–Girona: Proveïments d’Aigua S.A. PRODAISA recomenacions per baixes temperatures a Argelaguer.-En previsió de les baixes temperatures que es poden registrar en els propers dies, els informem sobre algunes de les prevencions a prendre per evitar danys a les instal·lacions particulars d’aigua potable
1.-És aconsellable protegir els comptadors d’aigua potable que estiguin a l’exterior de la vivenda tapant-los amb draps, trossos de manta o inclòs papers de diari.
2.-Si les temperatures baixessin bruscament es recomanable deixar una aixeta de l’interior de la vivenda lleugerament oberta per evitar que la manca de flux a la xarxa pugui glaçar l’aigua a l’interior de les canonades.
3.-En cas de detectar qualsevol fuita avisar al Servei per evitar la formació de plaques de gel a llocs imprevistos i que puguin causar danys.
4.-No manipular en cap cas les instal·lacions interiors si aquestes es glacessin i avisar al seu instal·lador.
Per qualsevol emergència poden trucar al telèfon del Servei de Prodaisa 972202078
Argelaguer: HABITANTS 408 ABONATS:212 M³ FACTURATS:81.760 m³ ATENCIÓ PÚBLIC: AJUNTAMENT D´ARGELAGUER – SITUACIÓ: ARGELAGUER – TRANSPORT: 3.030 – DISTRIBUCIÓ: 3.374 – PUNTS D’ABASTAMENT: POU + TORTELLÀ – DIPÒSITS: DIPOSITS D’ARGELAGUER – VOLUM M³ 30+30 – FUNCIONAMENT: GRAVETAT / REDUCTORA
Delegació Garrotxa – Alt Empordà: c. Cistella, 1 – 17744 NAVATA – T.+34 972 56 59 59 – F.+34 972 56 55 11

Argelaguer, Les Planes d’Hostoles, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, La Vall d´en Bas, La Vall de Bianya, Les Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, Tortellà

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Banc del Temps BdT Argelaguer

Posted by lejarza en 17 enero, 2013

Vall del Llierca-Garrotxa-Argelaguer–Girona: Banc del Temps BdT Argelaguer.-Presentació del Banc del Temps BdT Argelaguer.
A càrrec de: Pablo Lidoy, impulsor del BdT del Pont del Dimoni de Girona. Membres del BaTeGa (BAnc del TEmps de la GArrotxa) Impulsors del BdT Argelaguer: Dissabte 19 de Gener’13 A les 8 del vespre Al Casal d’Argelaguer antic «Centre Republicà i Federal d´Argelaguer» (CRFA).Amb el patrocini de: Ajuntament d’Argelaguer. Amb el suport de: Argelaguer en Transició(www.argelaguerentransició.com)

Argelaguer, Les Planes d’Hostoles, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, La Vall d´en Bas, La Vall de Bianya, Les Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, Tortellà

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments »

Argelaguer contaminació acústica

Posted by lejarza en 16 enero, 2013

Josep Castañales Batlle, Argelaguer, Hostalnou de Llierca (Garrotxa): Argelaguer contaminació acústica.-A la ciutat grega de Síbaris, al segle VI abans de Crist, estava prohibit cuidar galls que pertorbessin el descans nocturn dels veins, i també els artesans que exercien oficis especialment sorollosos havien de treballar fora de la ciutat. En una época posterior, l’emperador Juli César va peatonalitzar i prohibir la circulació de carruatges a Roma a determinades hores del dia, per eliminar les molésties que causava el soroll que produien en transitar pels carrers empedrats. Luci Anneu Sèneca (Còrdova, Roma, 65 dC) recull el sentiment de la ciutat de Roma oposant la tranquil-litat amb qué alguns poden «lliurar-se al son i a la dolça vagáncia, que no són interromputs per la mes lleu veu humana», mentre que «a mi no em deixen gaudir del son les riallades de la multitud transeünt, i tot Roma és a tocar del meu capçal» (Llibre 12, epigrama 57).
La Comunidad Argelaguense actual es desenvolupa en un medi ambient quantitativament i qualitativament diferent del de les societats preindustrials, que té molt poc, o gens, a veure amb époques passades. Els processos d’industrialització moderns al Riu Llierca, sumats als d’urbanització, han incrementat d’una manera tan extraordinária la contaminació acústica que, a mes de provocar preocupació als Argelaguencs, estan qüestionant certes variables en les quals es fonamenta el desenvolupament. Peró no és solament el soroll sinó el Medi Ambient en el seu conjunt el que ha sofert des de la revolució industrial, i particularment al llarg del regle xx, un procés de degradació que ha trencat l’equilibri naturasocietat característic d’altres époques históriques. La vida de la immensa majoria de la població ha passat a desenvolupar-se en un Medí Ambient básicament construit per l’home i la dona que está exposada a problemes medi ambientals diversos, que s’associen amb les condicions i els efectes del desenvolupament económic industrial, A-26, N-260, la xarxa electrica de Bassols que té trinxat el municipi de Argelaguer , el Poligon industrial del Riu Llierca i el Can Portella, l’expansió massiva dels mitjans de transport, etc.
Tot i aixó, en les darreres décades, per a un sector cada vegada més important de la población d´Argelaguer, el soroll és percebut com un dels factors més negatius de la qualitat de vida. Una percepció que s’emmarca en la concepció del Medi Ambient dominada per la noció de contaminació, en la qual el soroll passa a ser considerat com una forma més de contaminació. Des d’aquesta perspectiva, el soroll, com a subproducte de l’activitat i la interacció humana, és sentit per la majoria de la población de Argelaguer con a un tipus de Contaminació Ambiental que ha de ser reduida. Per aixó, atés que el soroll té com a característica própia la proximitat a les fonts que el produeix —a diferéncia d’altres formes de contaminació, com l’atmosférica, que poden no sentir-se de manera directa i afectar llocs molt allunyats de la font contaminant—, es podria pensar que la reducció dels seus efectos es pot aconseguir, teóricament, a través de l’allunyament o aillament dels Argelaguencs, de les fonts emissores. A la práctica, contráriament, les fonts del soroll són tan diverses i omnipresents, estan tan associades a les nostres activitats económiques i veinals quotidianes, que la contaminació per soroll ha esdevingut un tret peculiar i universal dels veins de Argelaguer.

Argelaguer,  Les Planes d’Hostoles, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, La Vall d´en Bas, La Vall de Bianya, Les Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, Tortellà

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

XVIII premis literaris ‘Ramon Vidal de Besalú’

Posted by lejarza en 15 enero, 2013

Vall del Llierca-Garrotxa-Argelaguer-Besalú–Girona: XVIII premis literaris «Ramon Vidal de Besalú».-El proper dissabte 19 de gener de 2013 Besalú comarca de la Garrotxa, celebrarà la cloenda i lliuraments dels XVIII premis ‘Ramon Vidal de Besalú’. L’organtizació ha convidat a l’arquitecte i escriptor Joan Mercé González. La participació ha tornat a batre un nou rècord: 1.564 treballs presentats i 1.497 participants, entre ells, una veïna d´Argelaguer Na Eva Llansana i Benaiges es presenta amb el treball de recerca històrica “Història d´un Mil.lenari 1017-2017 – La Santíssina Vera-Creu de Besalú”. El jurat, després d’una primera preselecció a les diferents escoles, col·legis i instituts, n’ha llegit 380 i guardonat 42 (29 premiats i 13 finalistes), que es donaran a conèixer en el marc de l’acte de celebració de dissabte.

Argelaguer,  Les Planes d’Hostoles, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, La Vall d´en Bas, La Vall de Bianya, Les Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, Tortellà

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments »