Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for diciembre 2019

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha signat el conveni de col·laboració han la Diputació de Girona per a la realització del Pla de serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis

Posted by lejarza en 30 diciembre, 2019

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha signat el conveni de col·laboració han la Diputació de Girona per a la realització del Pla de serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis.

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 247 – 30 de desembre de 2019 Registre núm. 10225

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Medi Ambient

Edicte de signatura d’un conveni de col·laboració

El president de la Diputació de Girona, en data 4 de desembre de 2019, i el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, en data 20 de novembre de 2019, han signat el conveni de col·laboració per a la realització de les línies 1 i 2 del Pla de serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis, el text del qual seguidament es transcriu, als efectes previstos en l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 2 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER A LA REALITZACIÓ DE LES LÍNIES 1 I 2 DEL PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS. CN/3760

I. ENTITATS QUE INTERVENEN

Diputació de Girona, representada pel seu president, Sr. Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut del decret de data 21 de juny de 2019.

Consell Comarcal de la Garrotxa, amb el NIF P6700007E, representat pel seu president, el Sr. Santi Reixach i Garriga, assistit per la secretària, la Sra. Alícia Vila Torrents.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

La Diputació de Girona treballa de fa anys en la prevenció d’incendis forestals en les comarques Gironines, especialment en el compliment d’obligacions municipals derivades de la normativa de prevenció d’incendis forestals, pel que fa a les franges de seguretat de camins i de protecció de zones urbanes aïllades.

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix les mesures de prevenció d’incendis que obligatòriament han de complir els elements afectats per la Llei.

La normativa vigent en matèria d’administració local dóna competència a les diputacions per coordinar i prestar serveis en matèria de prevenció d’incendis als municipis de menys de 20.000 habitants.

El 2014, a conseqüència de la important modificació de la Llei 5/2003, es proposa ampliar aquesta assistència per poder donar cobertura a les noves obligacions que planteja la Llei per als ajuntaments.

En una primera fase, amb el suport dels Consells Comarcals, es van redactar els plànols de delimitació amb la identificació dels nuclis, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions aïllades, segons el que estableix la Llei.

El febrer del 2015 la Diputació de Girona va aprovar un Pla de Serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis. Els municipis de les comarques de Girona de menys de 20.000 habitants i que compleixin les condicions establertes per a cada servei poden sol·licitar-los durant tot l’any.

El Pla de Serveis preveu que les assistències als ajuntaments corresponents a la Línia 1 i 2 es podran fer en col·laboració amb els Consells Comarcals.

Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals i les seves modificacions.

Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels polígons obligats identificats en el plànol de delimitació.

El Consell Comarcal de la Garrotxa, mitjançant el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), ha establert un servei de prevenció d’incendis amb l’objectiu de donar suport als ajuntaments en l’aplicació de les mesures previstes per la normativa de prevenció d’incendis esmentada anteriorment.

En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents:

PACTES

PRIMER. OBJECTE. L’objecte del present conveni és establir les condicions de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Garrotxa, per a la realització dels serveis corresponents a la Línia 1 i 2 del Pla de Serveis d’Assistència en Matèria de Prevenció d’Incendis dels municipis de la comarca de la Garrotxa que ho sol·licitin mitjançant el formulari establert a tal efecte.

SEGON. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona contribuirà a la consecució dels objectius d’aquest conveni, a més d’assumir aquelles funcions pròpies que se’n derivin, mitjançant una aportació econòmica, quan escaigui, dels serveis corresponents a la Línia 1 i 2 del Pla de Serveis d’Assistència en Matèria de Prevenció d’Incendis dels municipis de la comarca de la Garrotxa.

La Diputació de Girona es compromet a:

a) Contribuir a finançar els treballs amb els imports següents amb una aportació màxima de 4.000 Euros/any:

500 euros per municipi per a la Línia 1

600 Euros per municipi per a la Línia 2

b) Facilitar al Consell Comarcal mitjançant correu electrònic el nom dels municipis de la comarca que han sol·licitat el servei una vegada aquest estigui adjudicat.

c) Proporcionar al Consell Comarcal una guia per a la realització d’aquests serveis, així com els models de cartes de notificació als veïns per la Línia 2.

TERCER. APORTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL. El Consell Comarcal de la Garrotxa assumeix els compromisos següents:

a) Aportar els mitjans humans i materials necessaris per fer les assistències als ajuntaments objecte d’aquest conveni de col·laboració.

b) Fer els treballs segons els terminis d’execució següents:

A partir de l’endemà de l’enviament del correu electrònic, es preveu un termini de 2 mesos per a 1 municipi i un màxim de 5 mesos per a 5 municipis. En el cas de més de 5 municipis, el termini d’execució es determinarà conjuntament entre el Consell Comarcal i la Diputació de Girona.

c) El contingut dels documents a lliurar serà el següent:

Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals i les seves modificacions.

Els treballs consisteixen en la redacció dels plànols de delimitació o actualització en el cas que es produeixi un canvi substancial en el planejament urbanístic municipal.

El plànol serà elaborat en format vectorial shape i format pdf, i tindrà el següent contingut:

I. Plànol DIN A3 de situació de les franges exteriors de protecció de nuclis urbans, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, amb localització sobre el Mapa Comarcal de Catalunya a escala 1:50.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

II. Un o més plànols DIN A3 de detall dels nuclis urbans i les urbanitzacions, amb localització sobre el Mapa Topogràfic de Catalunya a escala 1:5.000, el qual ha de grafiar les franges exteriors de protecció que existeixen o que cal que existeixin i els subjectes obligats.

III. Document d’acompanyament al plànol de delimitació en el qual hi constarà una taula amb una relació numerada i anomenada dels nuclis de població, les urbanitzacions, edificacions, instal·lacions. Així com les fases previstes d’execució de les franges i la priorització.

Caldrà lliurar tota la documentació en suport digital.

Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels polígons obligats identificats en el plànol de delimitació i assessorament per a la resolució d’incidències.

Els treballs consisteixen en obtenir les dades cadastrals dels polígons obligats identificats en el plànol de delimitació de cada municipi, les referències cadastrals dels propietaris afectats pels traçats de les franges, la delimitació de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes i l’obtenció de les dades cadastrals d’aquestes dues últimes.

Així mateix, també s’elaboraran les notificacions als propietaris obligats.

Les tasques a realitzar són les següents:

1. Ajustar el traçat dels polígons obligats definits en el plànol de delimitació, si s’escau, en funció del planejament urbanístic i del cadastre.

2. Obtenció de les dades cadastrals dels polígons obligats identificats en el plànol de delimitació.

3. Obtenció de les dades cadastrals de les propietats afectades per l’execució de la franja.

4. Delimitació i obtenció de les referències cadastrals de les parcel·les interiors i zones verdes.

5. Obtenció de les dades dels titulars cadastrals i elaboració de les cartes de notificació.

6. Assessorament a l’Ajuntament en cas de dubtes o incidències.

La documentació final a lliurar als ajuntaments serà la següent:

Capa en format shape del nou traçat dels polígons obligats, en el cas que s’hagi modificat.

Full de càlcul editable o base de dades amb les referències cadastrals i les dades alfanumèriques (nom, NIF i domicili fiscal).

Plànol DIN A3 amb la delimitació de les parcel·les interiors no edificades i les zones verdes en format shape i pdf.

Cartes de notificació individualitzades a punt per al seu enviament als propietaris de les finques obligades a partir dels models aportats per la Diputació de Girona. En el cas que els ajuntaments vulguin elaborar ells mateixos les cartes de notificació i no facilitin a l’empresa adjudicatària les dades dels titulats cadastrals necessàries, s’haurà de presentar un document de l’ajuntament renunciant a aquesta part del servei.

Si s’ha modificat substancialment el traçat dels polígons obligats definits en el plànol de delimitació aprovat per l’ajuntament, s’haurà de presentar el plànol de delimitació modificat seguint el protocol de la Diputació de Girona.

Caldrà lliurar una còpia a la Diputació de Girona en suport digital de tots els arxius generats excepte les cartes de notificació

QUART. PERÍODE D’EXECUCIÓ.

El període d’execució de l’actuació comença en el moment de la signatura del conveni i finalitza el 31 de desembre de 2019.

CINQUÈ. TERMINI I RÈGIM DE LIQUIDACIÓ DEL CONVENI.

El Consell Comarcal , en el termini que finalitza el 31 de gener de 2020, ha d’enviar a la Diputació de Girona la documentació següent:

a) Memòria tècnica i econòmica justificativa del compliment dels treballs, en què hi ha de constar el nom de tots els municipis pels quals s’han realitzat els treballs per a cada Línia.

b) Documentació acreditativa que l’activitat s’ha efectuat amb la col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte novè d’aquest conveni.

c) Una còpia de tots els arxius generats tal i com indica el pacte tercer d’aquest conveni. Enlloc de les cartes de notificació individualitzades s’haurà de presentar certificat o justificant de que s’han entregat les cartes a l’Ajuntament.

En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pacte segon, l’import a liquidar es minorarà de forma que no sobrepassi el cost justificat.

El centre gestor revisarà la documentació aportada pel Consell Comarcal i, si hi detecta errors o deficiències, haurà de requerir el Consell Comarcal que dins del termini de 15 dies hàbils els esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fes, es consideraria incomplerta la seva obligació.

SISÈ. PAGAMENT.

No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació de la memòria i la documentació generada en el marc del present conveni. Es tramitarà el pagament previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament es farà mitjançant una transferència bancària.

SETÈ. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT.

El Consell Comarcal haurà de fer constar expressament la col·laboració de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada.

Com a mínim, caldrà que el Consell Comarcal faci constar la col·laboració de la Diputació de Girona al web de l’entitat i en tota la documentació que es generi.

VUITÈ. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA.

El Consell Comarcal està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris.

c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.

d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.

e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeix.

f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.

g) La bona fe.

h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.

i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici del seus càrrecs.

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

NOVÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI.

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i finalitzarà el 31 de març de 2020 i podrà ser prorrogat d’acord amb el que estableix el pacte segon per períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys, per acord de les parts mitjançant addenda. L’òrgan competent per aprovar les possibles addendes de pròrroga per part de la Diputació de Girona serà el President.

DESÈ. NATURALESA DEL CONVENI.

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa aplicable.

Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

ONZÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ.

Son causes d’extinció d’aquest conveni:

L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts

L’acord unànime de tots els firmants.

L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el conveni per cadascuna de les parts.

Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis.

I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni.”

Girona, 18 de desembre de 2019. Miquel Noguer i Planas, President.

Consell Comarcal de la Garrotxa - Av. Onze de setembre, 22 d’Olot (Foto: Lejarza - Argelaguer)

Consell Comarcal de la Garrotxa – Av. Onze de setembre, 22 d’Olot (Foto: Lejarza – Argelaguer)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Constitució de la Comissió Executiva del Consorci de l´Espai d´Interès Natural de l´Alta Garrotxa

Posted by lejarza en 19 diciembre, 2019

Constitució de la Comissió Executiva del Consorci de l´Espai d´Interès Natural de l´Alta Garrotxa.

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 239 – Núm. 242 – 19 de desembre de 2019 Registre núm. 9959

Administració Local Consorcis

CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ DE L´ESPAI D´INTERÈS NATURAL DE L´ALTA GARROTXA

Edicte sobre la constitució de la Comissió Executiva.

El Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i Gestió de l´Espai d´Interès Natural de l´Alta Garrotxa reunit en sessió ordinària el dia 25 de novembre de 2019, va acordar el següents nomenaments:

CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA I NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES

La part dispositiva de l´acord es transcriu a continuació:

1. Constituir la Comissió executiva com a òrgan de govern del Consoci de l´Alta Garrotxa.

2. Nomenar els membres integrants de la Comissió executiva que seran els següents:

President: Santi Reixach Garriga

Vocals: Joel Vilas Aubert, Miquel Palomeras Anglada, Bernat Sanz Fernández, Anna Barnadas López, Jaume Vicens Perpinyà, Xavier Guitart Cano, Joan Casellas Alcover i Alfons Vila Cuadrado.

3. La Comissió Executiva es reunirà com a mínim cada dos mesos, d´acord amb el que estableix l´article 12 dels Estatuts del Consorci, i sempre que sigui necessari a proposta del President o d´una tercera part dels seus membres.

Quan es convoqui el Consell Plenari es farà coincidir la convocatòria de la Comissió Executiva en la mateixa data però 30 minuts abans.

4. Facultar el President per, si s´escau, signar la documentació necessària per fer efectiu el present acord.

NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSORCI A L´ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA (ADRINOC).

La part dispositiva de l´acord es transcriu a continuació:

1. Nomenar al Sr. Bernat Sanz Fernández per tal que assumeixi la representació del Consorci de l´Alta Garrotxa als òrgans de govern d´ADRINOC pel mandat 2019-2023.

Acords que es fan públics als efectes oportuns.

Olot, la Garrotxa, 11 de desembre de 2019. Eva Ortiz i Tudela, Secretària.

Pont medieval a Oix a la Alta Garrotxa, municipi de Montagut i Oix (Foto: Lejarza, Argelaguer)

Pont medieval a Oix a la Alta Garrotxa, municipi de Montagut i Oix (Foto: Lejarza, Argelaguer)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 3/2019 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2019

Posted by lejarza en 16 diciembre, 2019

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 3/2019 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2019.

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 239 – 16 de desembre de 2019 Registre núm. 9919

Edicte d´exposició pública d´un expedient de modificació de crèdits.

El Ple de l´Ajuntament de data 10-12-2019 va aprovar inicialment l´expedient número 3/2019 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2019, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d´aquest anunci al BOP de Girona.

En l´esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d´acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l´esmentat termini, s´entendrà aprovat definitivament sense necessitat d´adoptar nou acord.

Argelaguer, 10 de desembre de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del pressupost municipal per a l´exercici 2020

Posted by lejarza en 16 diciembre, 2019

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del pressupost municipal per a l´exercici 2020

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 239 – 16 de desembre de 2019 Registre núm. 9918

Anunci d´aprovació inicial del pressupost municipal per a l´exercici 2020.

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 10 de desembre de 2019, el Pressupost General de la Corporació per a l´exercici 2020, així com la plantilla de personal que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i tota la documentació annexa, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l´expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes, de conformitat amb el que disposa l´article 169 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Transcorregut el termini d´informació pública esmentat sense que s´hagin presentat reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap més acord.

Argelaguer, 10 de desembre de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Esglesia Parròquial de Sant Damas (Damaso) papa d´Argelaguer (Garrotxa) Foto: Lejarza

Esglesia Parròquial de Sant Damas (Damaso) papa d´Argelaguer (Garrotxa) Foto: Lejarza

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »