Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for mayo 2020

Ajuntament d´Argelaguer comptes generals corresponents a l´any 2019

Posted by lejarza en 28 mayo, 2020

Ajuntament d´Argelaguer comptes generals corresponents a l´any 2019

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 103 · Núm. edicte 3057 · Data 28-05-2020

Edicte

Formulats els comptes generals d’aquest ajuntament corresponents a l’any 2019, s’exposen al públic junt amb els seus justificants i els informes de la Comissió de Comptes durant el termini de quinze dies i vuit més, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions i observacions que es considerin adients contra els esmentats comptes de conformitat amb l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

Argelaguer, 20 de maig de 2020. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 2/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020

Posted by lejarza en 13 mayo, 2020

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 2/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 91 · Núm. edicte 2717 · Data 12-05-2020

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits.

El Ple de l’ajuntament de data 30-04-2020 va aprovar inicialment l’expedient número 2/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

Argelaguer, a la data de signatura del document.

Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 1/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020

Posted by lejarza en 12 mayo, 2020

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 1/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 91 · Núm. edicte 2711 · Data 12-05-2020

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

El Ple de l’Ajuntament de data 29-04-2020 va aprovar inicialment l’expedient número 1/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

Argelaguer, 30 d’abril de 2020

Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer sol·licitud de canvi d’orientació productiva de l’explotació ramadera “Granja Teixidor”

Posted by lejarza en 2 mayo, 2020

Ajuntament d´Argelaguer sol·licitud de canvi d’orientació productiva de l’explotació ramadera “Granja Teixidor”

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 83 · Núm. edicte 2520 · Data 29-04-2020

Edicte d’informació pública de la sol·licitud de canvi d’orientació productiva de l’explotació ramadera “Granja Teixidor” i llicència d’obres per a la reforma Ref: X2019000058

Aquest Ajuntament està tramitant l’expedient pel canvi d’orientació productiva de l’explotació ramadera “Granja Teixidor” i llicència d’obres per a la reforma en el polígon 1, parcel·la 44, que promou Ramaderia Ayats, SL.

A la vista de l’article 49.3 del TRLUC en relació amb l’article 58 del RPLU, es sotmet l’expedient a informació pública pel termini de vint dies mitjançant la publicació en el BOP, en el tauler d’anuncis i en el tauler d’edictes electrònic.

Qualsevol interessat pot consultar l’expedient a les oficines municipals, en horari d’atenció públic, i presentar les al·legacions que estimi oportunes.

Argelaguer, 20 d’abril de 2020

Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »