Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for febrero 2022

Ajuntament d´Argelaguer modificació de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Posted by lejarza en 17 febrero, 2022

Ajuntament d´Argelaguer modificació de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 33 · Núm. edicte 1168 · Data 17-02-2022

APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ OOFF IVTNU

El Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer, en la sessió de data 10-02-2022, ha aprovat provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, així com el seu text refós.

D’acord amb el que disposa l’article 17.2 del RDL 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’hisendes locals, l’acord de modificació i el text de l’ordenança modificada amb caràcter provisional, així com el contingut dels corresponents expedients, es sotmet a informació pública per termini de 30 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’efecte del seu examen i presentació de possibles reclamacions i suggeriments, entenent-se definitivament aprovat, sense necessitat de prendre un nou acord, si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions.

Signat electrònicament

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »