Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for julio 2014

Ajuntament d´Argelaguer modificació de crèdits en el Pressupost municipal de l´any 2014

Posted by lejarza en 31 julio, 2014

Ajuntament d´Argelaguer modificació de crèdits en el Pressupost municipal de l´any 2014

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Olot

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 144 – 30 de juliol de 2014 Núm. 8117 Ajuntament d´Argelaguer

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits.

El Ple de l’ajuntament de data 18 de juliol de 2014 va aprovar inicialment l’expedient número 1/2014 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2014, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona. En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin

convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

Argelaguer, 18 de juliol de 2014 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament d´Argelaguer sol·licitud de llicència ambiental de gestió de residus

Posted by lejarza en 31 julio, 2014

Ajuntament d´Argelaguer sol·licitud de llicència ambiental de gestió de residus

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Olot

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 144 – 30 de juliol de 2014 Núm. 8116 Ajuntament d´Argelaguer

Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una llicència ambiental

En aquest ajuntament es tramita la sol·licitud de llicència ambiental següent:

Titular: Abulí Pons, Carles

Activitat: Gestió de residus

Adreça Activitat: Zona Industrial Can Portella, núm. 11

D’acord amb l’article 41 de la Llei 30/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, es sotmet l’expedient a informació pública durant el termini de 30 dies, per tal que qualsevol persona pugui consultar l’expedient a les oficines de l’ajuntament per formular per escrit les al·legacions que consideri oportunes.

Argelaguer, 18 de juliol de 2014 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

L’Estació del Tren d’Olot a Bescanó

Posted by lejarza en 27 julio, 2014

L’Estació del Tren d’Olot a Bescanó


Anna Garriga Ripoll – Regidora d’Entesa per Bescano


Benvolgut President, un veí m’acaba de notificar que dilluns té instruccions de col·laborar amb l’enderroc de l’Estació del Tren d’Olot a Bescanó. Li prego que aturi aquest despropòsit. No trobarà ningú en tot el poble que defensi aquest enderroc, ni els mateixos votants convergents. I el perquè és ben senzill d’entendre. Enderrocar l’Estació és un atemptat a la història i la cultura de les nostres contrades gironines. El Tren d’Olot ha format part del progrés econòmic i social gironí, i tots els Ajuntaments des d’Olot fins a Girona han respectat la història, han restaurat les Estacions i els hi han sabut donar utilitat econòmica i social. A Bescanó, l’any 2014, farem un disbarat tan colossal? I, per què? Diu l’alcalde que la finalitat és que on hi ha l’Estació hi ha de passar un carrer que obre una nova urbanització. No hem après res de la crisi econòmica i immobiliària que encara patim, President Mas?
A Bescanó, fa 27 anys que tenim el mateix alcalde (CiU) i fa 35 anys que tenim el mateix arquitecte. No cal dir res més, a qualsevol país democràtic, s’entén bé. Cada dia surt a la premsa que dins el seu partit té feina a posar ordre ENTRE tanta corrupció. Demostri als gironins que aquesta manera bescanonina de corrompre la història tampoc és tolerada dins de CiU. Vostè és el president, li demano que truqui a l’alcalde, el Sr. Xavier Soy, i li exigeixi que aturi aquest despropòsit històric. Encara hi és a temps, no permeti que Soy, Torramadé, Giraut, Puigdemont i companyia es creguin amb el dret d’enderrocar la nostra història. Si no s’enderroca l’Estació del Tren d’Olot a Bescanó, els gironins sabrem que és el President valent que tots desitgem…

Posted in Uncategorized | 6 Comments »

Els sous del Parlament

Posted by lejarza en 17 julio, 2014

 

Els sous del Parlament

Francesc Gombau


Indignació i ràbia. Ha estat la meva reacció davant la notícia que cada diputat del Parlament ens costa als catalans 420.000 euros, el doble, per exemple, que els diputats autonòmics de la Comunitat de Madrid (205.000 euros) i fins i tot molt més que els del Congrés (239.000 euros). No entenc per què els diputats autonòmics catalans cobren tant. I no m’ajuda a comprendre-ho que la presidenta del Parlament, Núria De Gispert, hagi declarat indignada «que si els parlamentaris catalans cobressin 3.000 euros al mes no sé com aniríem». Doncs, senyora De Gispert, anirien molt tranquils perquè molts ciutadans ens les hem d’enginyar cada mes amb moltíssim menys. Jo creia que les seves senyories catalanes estaven al Parlament per amor a Catalunya i no als seus comptes corrents, però ja no sé què pensar.

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment »