Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for 19 octubre 2017

Ajuntament Argelaguer construcció de dues naus ramaderes de porcí a Can Gifreda

Posted by lejarza en 19 octubre, 2017

Ajuntament Argelaguer construcció de dues naus ramaderes de porcí a Can Gifreda
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 200 – 19 d’octubre de 2017 Núm. 8582
Edicte d’informació pública d’un avantprojecte en sòl no urbanitzable
De conformitat amb el disposa l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, l’avantprojecte per la construcció de dues naus ramaderes de porcí d’engreix a Can Gifreda, que promou el senyor Josep Portas Fàbrega, a fi que qui hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i formular les al·legacions i observacions que estimi pertinents.
Argelaguer, 10 d’octubre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

 

Anuncios

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament Argelaguer expedient de modificació de crèdits 3/2017

Posted by lejarza en 19 octubre, 2017

 

Ajuntament Argelaguer expedient de modificació de crèdits 3/2017

 

Argelaguer – Vall del Llierca

 

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 200 – 19 d’octubre de 2017 Núm. 8581

 

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

 

El Ple de l’ajuntament de data 25-09-2017 va aprovar inicialment l’expedient número 3/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2017, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

 

En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

 

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

 

Argelaguer, 10 d’octubre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Argelaguer relació d’ajuts i subvencions tercer trimestre de l’exercici 2017

Posted by lejarza en 12 octubre, 2017

Argelaguer relació d’ajuts i subvencions tercer trimestre de l’exercici 2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 195 – 11 d’octubre de 2017 núm. 8439
Administració Local Diputació
Anunci de la relació d’ajuts i subvencions corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2017.
En execució del que estableix l’article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. es fa pública la relació d’ajuts i subvencions en les modalitats i períodes que s’indiquen a continuació, segons acords de la Junta de Govern i Ple de la Diputació de Girona corresponents al tercer trimestre de l’exercici de 2017.
Girona, 4 d’octubre de 2017 Jordi Batllori Nouvilas secretari general
Concepte: Resolució de subvencions del programa de suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 – Línia 3 Aplicació pressupostària: 300/1700/76203 Aprovació: Junta de Govern 18-7-17
3375 ADF Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol: Arranjament de ferm de les pistes SF3, A4, A12, i SF8 (12,05 km) 3.282,27€
Concepte: Resolució de la Campanya “Del Pla a l’Acció” – Línia 3 Aplicació pressupostària: 300/1700/76202 Aprovació: Junta de Govern 18-7-17
4242 Argelaguer: Canvi de 24 lluminàries no eficients als quadres Q7 Barri del Pont. La subvenció màxima és de 24 llumeneres LED x 400€/llum x 0,75 = 7.200€ subvenció Diputacio 4.423,24€

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer devolucions d´avals a l´empresa Salvador Serra SA i a EPSA, Excavacions y Pinturas, SAU

Posted by lejarza en 2 octubre, 2017

Ajuntament d´Argelaguer devolucions d´avals a l´empresa Salvador Serra SA i a EPSA, Excavacions y Pinturas, SAU
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 188 – 2 d´octubre de 2017 Núm. 8058
Anunci d´informació pública de sol·licituds d´unes devolucions d´avals
1.- L´empresa Salvador Serra SA, ha sol·licitat la devolució de l´aval núm. 2110009171 del Banco Santander de l´import de 7.800,00€ dipositat en concepte de garantia per a l´obra de “Pavimentació i embelliment del nucli històric d´Argelaguer”.
2.- L´empresa EPSA, Excavacions y Pinturas, SAU, ha sol·licitat la devolució de l´aval de Crèdit i Caució de l´import de 2.237,50€ dipositats en concepte de garantia per l´obra “Condicionament d´un aparcament de vehicles al nucli històric d´Argelaguer”.
Es fa públic perquè dins el termini de vint dies, comptats a partir de l´endemà de la inserció d´aquest anunci al BOP puguin presentar reclamacions els que considerin tenir algun dret exigible a l´adjudicatari per raó del contracte garantit.
Argelaguer, 20 de setembre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

La necròpolis medieval de Santa Maria i Sant Damas d´Argelaguer Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

La necròpolis medieval de Santa Maria i Sant Damas d´Argelaguer Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa) El seguiment arqueològic de les obres de remodelació urbanística del centre d’Argelaguer ha permès el descobriment de desenes d’enterraments a l’entorn de l’església de Santa Maria

Posted in Uncategorized | 1 Comment »