Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for octubre 2017

Associació de Veïns d’Argelaguer incident d’execució: Inventari municipal de Béns de l’Ajuntament

Posted by lejarza en 31 octubre, 2017

Associació de Veïns d’Argelaguer incident d’execució: Inventari municipal de Béns de l’Ajuntament
Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre, sobre un incident d’execució de la reclamació 356/2017
Administració: Ajuntament d’Argelaguer
Objecte de la reclamació: Obtenció de l’Inventari de Béns de l’Ajuntament.
Paraules clau: Ajuntament. Inventari de bens. Elaboració de la informació. Execució. Ampliació del termini d’execució.
Ponent: Josep Mir Bagó
Número d’expedient de la reclamació: 356/2017.
Antecedents
La Resolució 313/2017, de 15 de setembre, estima la Reclamació 356/2017 i declara el dret de l’Associació de veïns d’Argelaguer a obtenir l’Inventari de Béns de l’Ajuntament i requereix a aquest que li lliuri aquesta informació dins del termini màxim de 10 dies.
El 26 de setembre de 2017 l’Ajuntament d’Argelaguer manifesta a la GAIP que els treballs tècnics per a la confecció de l’indicat Inventari de béns haurien estat encarregats per l’Ajuntament al Consell comarcal de la Garrotxa i el dit inventari municipal es trobaria en fase d’elaboració, estant prevista la seva finalització dins del primer semestre del 2018 i a partir d’aquell moment caldria fer la tramitació administrativa de l’Inventari per part de l’Ajuntament.
Aquestes circumstàncies, que no varen ser posades de manifest en el procediment de la Reclamació 356/2017, no qüestionen el dret d’accés declarat per ella, però tanmateix impedeixen de poder complir el termini fixat per la Resolució 313/2017 per al lliurament efectiu d’aquesta informació.
Fonaments jurídics
Ampliació del termini de compliment de la resolució
Atès l’exposat als antecedents, procedeix modificar la Resolució 313/2017, per tal d’adequar el termini de lliurament de la informació sol·licitada a la data prevista de finalització dels treballs corresponents. Tot i que l’escrit municipal de 26 de setembre indica que el que està previst de finalitzar dins del primer semestre del 2018 serien els treballs tècnics de confecció de l’Inventari, restant pendent i en un calendari incert la seva aprovació administrativa efectiva, cal entendre que aquests treballs tècnics constitueixen informació pública a la que hi té dret l’entitat reclamant i, per tant, l’accés sol·licitat es pot considerar satisfet, almenys provisionalment, amb la posada a la seva disposició dels resultats del treball tècnic.
La sol·licitud d’ampliació efectuada per l’Ajuntament d’Argelaguer es troba fonamentada i ha de ser estimada, ateses les dificultats objectives manifestades per executar la resolució de la GAIP en el termini inicialment atorgat, derivades de la fase de confecció en la que es troba la redacció de l’Inventari de Béns Municipals.
La proposta concreta d’ampliació fins al primer semestre de 2018 formulada per l’Ajuntament es considera raonable, d’altra manera la informació de la que disposi l’Ajuntament fins al moment haurà de ser lliurada el dia 1 de juliol de 2018 com a molt tard.
Publicitat de les resolucions de la GAIP
L’article 44 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern preveu que les resolucions de la GAIP s’han de publicar en el portal de la Comissió, amb la dissociació prèvia de les dades personals.
Resolució
Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 29 de setembre de 2017, resol per unanimitat:
Estimar la sol·licitud de l’Ajuntament d’Argelaguer i ampliar fins a finals del primer semestre de l’any 2018 el termini de compliment de la Resolució 313/2017, de 15 de setembre; si en aquella data l’Inventari de béns encara no ha estat aprovat per l’Ajuntament, aquest haurà de lliurar a l’entitat reclamant el resultat dels treballs tècnics efectuats per elaborar aquest Inventari de béns, abans del dia 1 de juliol de 2018, tot informant-ne a la GAIP.
Declarar finalitzat el procediment de resolució de la incidència d’execució de la Resolució 313/2017, de 15 de setembre, i disposar la publicació d’aquesta resolució al web de la GAIP.
Barcelona, 29 de setembre de 2017
Hi consta la firma.
Elisabet Samarra i Gallego
Presidenta
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Consulteu també: Resolució 313/2017

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament d´Argelaguer Ple Sessió Extraordinària amb urgència, 25 d’octubre 2017

Posted by lejarza en 24 octubre, 2017

Ajuntament d´Argelaguer Ple Sessió Extraordinària amb urgència, 25 d’octubre 2017
ADRIANA PRAT IVILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER
NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent
DECRET
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a:
SESSIÓ: Extraordinària amb urqència DATA: 25 d’octubre de 2017 HORA:13:00
ORDRE DEL DIA
1.- Propostes
1.1 Presa de possessió del regidor Julià Badosa Alsina
1.2 Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya
La secretària Argelaguer, 23 d’octubre de 2017

L´Alcalde d´Argelaguer que diu que l´Associació de Veïns fa un ús pervers del seu dret a la informació... que el Consistori oculta als seus veïns. (Foto: Lejarza - Garrotxa)

L´Alcalde d´Argelaguer que diu que l´Associació de Veïns fa un ús «pervers» del seu dret a la informació… que el Consistori oculta als seus veïns. (Foto: Lejarza – Garrotxa)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Associació de Veïns d’Argelaguer reclamació: Inventari municipal de Béns de l’Ajuntament

Posted by lejarza en 20 octubre, 2017

Associació de Veïns d’Argelaguer reclamació: Inventari municipal de Béns de l’Ajuntament
Administració: Ajuntament d’Argelaguer
Objecte de la reclamació: Inventari municipal de Béns.
Resum:
La informació demanada ha de ser objecte de publicitat activa i, amb més raó, ho pot ser de l’exercici del dret d’accés a la informació pública, especialment si l’Ajuntament no li dona publicitat.
Paraules clau: Ajuntament. Patrimoni. Inventari de béns. Publicitat activa.
Ponent: Josep Mir Bagó
Número d’expedient de la Reclamació: 356/2017.
Sentit de la Resolució: Estimació.
Antecedents
El 25 de juliol de 2017 entra a la GAIP la Reclamació 356/2017, presentada en representació de l’Associació de veïns d’Argelaguer (AVA) contra l’Ajuntament d’Argelaguer, en relació amb la informació indicada a l’antecedent següent. La persona reclamant no sol·licita el procediment de mediació regulat per l’article 42 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).
El 25 de maig de 2017 l’entitat reclamant, després de manifestar que l’Inventari de béns del municipi no seria accessible a través d’Internet, en demana una còpia.
Segons la Reclamació presentada el 25 de juliol de 2017, l’anterior sol·licitud no hauria estat contestada per l’Ajuntament, que no hauria lliurat la informació demanada.
El 31 de juliol de 2017 la GAIP trasllada la Reclamació a l’Ajuntament d’Argelaguer i li demana, per a dins del termini de deu dies, un informe sobre ella i còpia de l’expedient relatiu a la sol·licitud d’informació de la que deriva.
El 8 d’agost de 2017 l’Ajuntament tramet el seu informe a la GAIP, en el que indica el següent: “la sol·licitud que ens va formular l’Associació de Veïns d’Argelaguer, en relació a l’inventari municipal de béns, ha sigut contestada de manera verbal en reiterades ocasions als diferents membres d’aquest col·lectiu que de manera periòdica venen a les oficines municipals fent un ús pervers del seu dret a la informació. No obstant això, avui mateix se’ls donarà la resposta també per escrit”.
El 9 d’agost de 2017 la GAIP trasllada l’informe municipal indicat a l’antecedent anterior a l’AVA, tot assenyalant que si en el termini de cinc dies no manifesta el contrari la GAIP entendria satisfeta la seva Reclamació. El dia 11 d’agost de 2017 l’AVA comunica a la GAIP que encara no hauria rebut la resposta compromesa a l’informe municipal i reitera que vol rebre-la a la seva adreça postal que consta a l’expedient.
El 7 de setembre de 2017 la GAIP demana a l’Ajuntament d’Argelaguer còpia de la resposta que en el seu informe citat a l’antecedent 5 es va comprometre a donar a l’AVA el mateix dia d’emissió de l’informe municipal i que aquesta entitat no hauria rebut un cop passats uns quants dies. No consta que la GAIP hagi rebut resposta.
Fonaments jurídics
Dret d’accés a la informació sol·licitada
L’article 11.2.a LTAIPBG inclou dins les obligacions de publicitat activa de les Administracions catalanes “la informació sobre les dades més rellevants de l’inventari general del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un valor especial”. Si aquesta informació ha de ser objecte de publicitat activa, amb molta més raó pot ser-ho de l’exercici del dret d’accés a la informació pública.
Per tant, és evident el dret de l’entitat reclamant a obtenir la informació sol·licitada, especialment si, tal com argumenta ella mateixa, no ha estat objecte de publicitat activa.
L’Ajuntament reclamat no qüestiona aquest dret, i es compromet a donar una resposta immediata a l’entitat reclamant, si bé no explicita el contingut d’aquesta resposta, i no consta, malgrat les diverses gestions dutes a terme per la GAIP a aquests efectes, que aquesta resposta existeixi i hagi estat comunicada a l’entitat reclamant.
Ateses aquestes circumstàncies, procedeix estimar el dret de l’entitat reclamant a la informació sol·licitada i requerir a l’Ajuntament el lliurament corresponent, pel cas que no l’hagi fet efectiu encara.
Seguiment de l’execució
L’article 43.5 LTAIPBG i l’article 48 RGAIP estableixen l’obligació de les administracions i subjectes obligats a comunicar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública les actuacions realitzades per a l’execució dels acords de mediació i per al compliment de les Resolucions dictades per la GAIP dins del termini dels quinze dies següents que els hagin estat comunicades. Les persones interessades poden comunicar a la GAIP les incidències que es produeixin en l’execució dels acords de mediació i de les Resolucions per a que la GAIP en requereixi el seu compliment, d’acord amb l’article 49 RGAIP.
La desatenció dels requeriments de la GAIP en relació amb el compliment dels acords de mediació i de les seves Resolucions pot donar lloc a l’exigència de responsabilitats, d’acord amb el que estableix l’article 77 LTAIPBG i 49 RGAIP, i és objecte de difusió al portal de la GAIP mentre no cessi l’incompliment, d’acord amb l’article 25.k RGAIP.
Publicitat de les resolucions de la GAIP
L’article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP s’han de publicar en el portal electrònic de la Comissió previst a l’article 25 RGAIP, amb la dissociació prèvia de les dades personals.
Resolució
Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 15 de setembre de 2017, resol per unanimitat:
Estimar la Reclamació 356/2017 i declarar el dret de l’entitat reclamant a obtenir la informació relativa a l’Inventari de béns de l’Ajuntament d’Argelaguer.
Requerir a l’Ajuntament d’Argelaguer que lliuri a l’entitat reclamant la informació indicada a l’apartat 1 dins del termini màxim de deu dies, tot informar-ne a la GAIP.
Convidar a la persona reclamant que informi a la GAIP de qualsevol incidència que es produeixi amb motiu del compliment d’aquesta Resolució.
Declarar finalitzat el procediment relatiu a la Reclamació 356/2017 i disposar la publicació d’aquesta resolució al web de la GAIP.
Barcelona, 15 de setembre de 2017
Hi consta la firma.
Elisabet Samarra i Gallego
Presidenta
Els terminis donats en aquesta Resolució per lliurar la informació s’han de comptar en dies hàbils (descomptant festius i dissabtes) i comencen a partir de l’endemà de la recepció de la seva notificació per l’Administració reclamada.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0313
Consulteu també:
Resolució 313/2017/IE (incident d’execució)

Foto Lejarza: Argelaguer

Foto Lejarza: Argelaguer

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament Argelaguer construcció de dues naus ramaderes de porcí a Can Gifreda

Posted by lejarza en 19 octubre, 2017

Ajuntament Argelaguer construcció de dues naus ramaderes de porcí a Can Gifreda
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 200 – 19 d’octubre de 2017 Núm. 8582
Edicte d’informació pública d’un avantprojecte en sòl no urbanitzable
De conformitat amb el disposa l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, l’avantprojecte per la construcció de dues naus ramaderes de porcí d’engreix a Can Gifreda, que promou el senyor Josep Portas Fàbrega, a fi que qui hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i formular les al·legacions i observacions que estimi pertinents.
Argelaguer, 10 d’octubre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament Argelaguer expedient de modificació de crèdits 3/2017

Posted by lejarza en 19 octubre, 2017

 

Ajuntament Argelaguer expedient de modificació de crèdits 3/2017

 

Argelaguer – Vall del Llierca

 

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 200 – 19 d’octubre de 2017 Núm. 8581

 

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

 

El Ple de l’ajuntament de data 25-09-2017 va aprovar inicialment l’expedient número 3/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2017, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

 

En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

 

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

 

Argelaguer, 10 d’octubre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Argelaguer relació d’ajuts i subvencions tercer trimestre de l’exercici 2017

Posted by lejarza en 12 octubre, 2017

Argelaguer relació d’ajuts i subvencions tercer trimestre de l’exercici 2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 195 – 11 d’octubre de 2017 núm. 8439
Administració Local Diputació
Anunci de la relació d’ajuts i subvencions corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2017.
En execució del que estableix l’article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. es fa pública la relació d’ajuts i subvencions en les modalitats i períodes que s’indiquen a continuació, segons acords de la Junta de Govern i Ple de la Diputació de Girona corresponents al tercer trimestre de l’exercici de 2017.
Girona, 4 d’octubre de 2017 Jordi Batllori Nouvilas secretari general
Concepte: Resolució de subvencions del programa de suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 – Línia 3 Aplicació pressupostària: 300/1700/76203 Aprovació: Junta de Govern 18-7-17
3375 ADF Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol: Arranjament de ferm de les pistes SF3, A4, A12, i SF8 (12,05 km) 3.282,27€
Concepte: Resolució de la Campanya “Del Pla a l’Acció” – Línia 3 Aplicació pressupostària: 300/1700/76202 Aprovació: Junta de Govern 18-7-17
4242 Argelaguer: Canvi de 24 lluminàries no eficients als quadres Q7 Barri del Pont. La subvenció màxima és de 24 llumeneres LED x 400€/llum x 0,75 = 7.200€ subvenció Diputacio 4.423,24€

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer devolucions d´avals a l´empresa Salvador Serra SA i a EPSA, Excavacions y Pinturas, SAU

Posted by lejarza en 2 octubre, 2017

Ajuntament d´Argelaguer devolucions d´avals a l´empresa Salvador Serra SA i a EPSA, Excavacions y Pinturas, SAU
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 188 – 2 d´octubre de 2017 Núm. 8058
Anunci d´informació pública de sol·licituds d´unes devolucions d´avals
1.- L´empresa Salvador Serra SA, ha sol·licitat la devolució de l´aval núm. 2110009171 del Banco Santander de l´import de 7.800,00€ dipositat en concepte de garantia per a l´obra de “Pavimentació i embelliment del nucli històric d´Argelaguer”.
2.- L´empresa EPSA, Excavacions y Pinturas, SAU, ha sol·licitat la devolució de l´aval de Crèdit i Caució de l´import de 2.237,50€ dipositats en concepte de garantia per l´obra “Condicionament d´un aparcament de vehicles al nucli històric d´Argelaguer”.
Es fa públic perquè dins el termini de vint dies, comptats a partir de l´endemà de la inserció d´aquest anunci al BOP puguin presentar reclamacions els que considerin tenir algun dret exigible a l´adjudicatari per raó del contracte garantit.
Argelaguer, 20 de setembre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

La necròpolis medieval de Santa Maria i Sant Damas d´Argelaguer Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

La necròpolis medieval de Santa Maria i Sant Damas d´Argelaguer Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa) El seguiment arqueològic de les obres de remodelació urbanística del centre d’Argelaguer ha permès el descobriment de desenes d’enterraments a l’entorn de l’església de Santa Maria

Posted in Uncategorized | 1 Comment »