Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for septiembre 2020

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 4/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020

Posted by lejarza en 14 septiembre, 2020

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 4/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 177 · Núm. edicte 6509 · Data 14-09-2020

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

El Ple de l’Ajuntament de data 7-09-2020 va aprovar inicialment l’expedient número 4/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

Signat a la data de la signatura.

Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »