Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for diciembre 2011

Sant Jaume de Llierca aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici any 2012

Posted by lejarza en 31 diciembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Sant Jaume de Llierca aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 249 – 31 de desembre de 2011 Núm. 16779 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Girona).
Anunci sobre aprovació definitiva de la modificació i aprovació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici 2012.
L’Ajuntament Ple, en sessió del dia 17 de novembre de 2011, va acordar aprovar provisionalment la modificació i aprovació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici 2012.
L’esmentat acord ha estat exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 221, de 18 de novembre de 2011, durant un termini de trenta dies hàbils, i el corresponent expedient posat de manifest en el tràmit d’informació pública i audiència als interessats pel mateix termini, no havent-se presentat cap reclamació. Per la qual cosa, l’acord inicial ha esdevingut definitiu, publicant-se els preceptes modificats i el text íntegre de les ordenances fiscals aprovades de nou.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, durant el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província de Girona, sens perjudici de que puguin
exercir qualsevol altre acció que estimin oportuna.
Sant Jaume de Llierca, 28 de desembre de 2011 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Tortellà aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2012

Posted by lejarza en 31 diciembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Montagut i Oix/Girona: Tortellà aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 249 – 31 de desembre de 2011 Núm. 16734 Ajuntament de Tortellà (Girona).
Anunci sobre l’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2012.
No havent-se presentat reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació, per a l’exercici 2012, les bases d’execució, la plantilla de personal, ha quedat definitivament aprovat, i es procedeix a publicar el resum a nivell de capítols del mateix, en compliment del que disposa l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
ESTAT D’INGRESSOS: Capítol I.-Impostos Directes 176.593,00.- Capítol II.-Impostos Indirectes 4.000,00.- Capítol III.-Taxes i altres ingressos 106.229,00.- Capítol IV.-Transferències corrents 219.923,60.- Capítol V.- Ingressos Patrimonials 1.900,00.- Capítol VII.-Transferències de capital 20.868,40.- TOTAL : 529.514,00€.
ESTAT DE DESPESES: Capítol I.- Despeses personal 163.800,00.- Capítol II.-Desp béns corrents,serveis 281.790,00.- Capítol III.-Despeses financeres 2.800,00.- Capítol IV.-Transferències corrents 25.874,00.- Capítol VI.-Inversions Reals 36.250,00.- Capítol IX.-Passius financers 19.000,00.- TOTAL : 529.514,00€.
En compliment del que disposa l’article 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública la Plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortellà.
PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL. FUNCIONARIS: Funcionaris d’Habilitació nacional. GRUP SUBGRUP PLACES VACANTS Secret.-interv. A A1 1 1
LABORALS: Administratiu C C1 2 0. Aux. Administ. C C2 1 0. Oficial Brigada AP 1 0. Netejadora AP 1 0
Contra l’acord d’aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar- se recurs contenciós – administratiu, en la forma i terminis que estableix l’esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l’article 171 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Tortellà, 28 de desembre de 2011 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Consorci D`Accio Social de la Garrotxa protocol de protecció dels treballadors davant de possibles agressions de persones usuàries

Posted by lejarza en 31 diciembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Consorci D`Accio Social de la Garrotxa protocol de protecció dels treballadors davant de possibles agressions de persones usuàries.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 248 – 30 de desembre de 2011 Núm. 16579 Consorci D`Accio Social de la Garrotxa (Consell Comarcal de la Garrotxa).
Edicte sobre l’aprovació d’un protocol.
Mitjançant proposta a la Junta General del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa de 14 de desembre de 2011, es va aprovar, inicialment, el Protocol de protecció dels treballadors davant de possibles agressions de persones usuàries.
L’esmentat protocol es sotmetrà a informació pública per un termini de 30 dies, transcorreguts els quals, si no es presenten al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament, procedint-se a la publicació integra del seu text, i a la seva entrada en vigor.
Olot, la Garrotxa, 19 de desembre de 2011 Joan Espona i Agustín President

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Sales de Llierca aprovació definitiva de la segona modificació de crèdit del pressupost de l´any 2011

Posted by lejarza en 31 diciembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Sales de Llierca aprovació definitiva de la segona modificació de crèdit del pressupost de l´any 2011.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 248 – 30 de desembre de 2011 Núm. 16577 Ajuntament de Sales de Llierca (Girona).
Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit.
No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 22 de setembre de 2011, d’aprovació inicial de la segona modificació de crèdit del pressupost 2011, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 190, de 4 de d’octubre de 2011, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu. En compliment de l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal 39/1988, reguladora de les hisendes locals, es publica la modificació:
ORIGEN DEL FONS:
• Incorporació romanent de tresoreria 870.00€. Romanent de tresoreria 10.000,00€
APLICACIÓ DEL FONS: 17-20300 Lloguer maquinària i utillatges 300,00€. 16-21000 Manteniment d’instal·lacions 1.500,00€. 45-23000 Indemnització òrgans de govern 900,00€. 92-62201 Equipament edificis municipals 5.500,00€. 45-60902 Altres inversions 1.800,00€. Total aplicació del fons 10.000,00€.
Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs en via contenciosa administrativa davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà d’aquesta publicació.
Sales de Llierca, 22 de desembre de 2011 Miquel Palomeras i Anglada Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Mas + rajoy: sobreviurem?

Posted by lejarza en 29 diciembre, 2011

Àngel de Vega: Mas + rajoy: sobreviurem?.-Cridaner i bonic títol destinat a exposar una preocupació que, vistos els resultats de les eleccions catalanes i espanyoles, sembla ser que només inquieta una minoria cada vegada més petita d’assalariats i de treballadors autònoms conscients, desperts, vius, crítics. És a dir: ens en sortirem d’aquesta? Podrem aguantar el que ens caurà al damunt durant tres o quatre anys més d’ajustos, retallades, tisorada de drets laborals i socials i pèrdua de l’estat del benestar? Continuarem callant, sense moure ni un dit, mentre perdem drets aconseguits amb molt d’esforç i alhora veient com les grans fortunes cada vegada pagaran menys impostos i s’enriquiran més gràcies a aquesta crisi? Quants mesos més seguirem muts i paralitzats davant els estralls que provoquen i que provocaran polítiques neoliberals perpetrades des de la Generalitat i des de la Govern central popular? Serem capaços de reaccionar, o per contra ja és massa tard?
Tot i el pessimisme d’aquestes nombroses preguntes, confio que abans del 2013 la gent reaccionarà. Arribarà un moment que les persones decents que encara queden en aquest país i en el veí diran: prou, s’ha acabat. Ara bé, costarà i molt, perquè encara no ens han collat fins al màxim que es pot suportar. Estem tan desunits, tan individualitzats, tan globalitzats, tan anestesiats amb ximpleries de tota mena destinades a tenir-nos entretinguts i bloquejats, que serà molt complicat que despertem d’aquest malson neoliberal en el qual perdem un llençol a cada bugada. I compte, perquè en cas de recuperar la consciència cívica, social i ciutadana perduda com a assalariats i treballadors autònoms, llavors ens esperen els Senyors del Garrot. O sigui, el conseller Felip Puig a Catalunya, i el nou ministre de l’Interior Popular, Jorge Fernández Díaz, a Espanya. No cal dir que encara que ens manifestem pacíficament exigint el final de tanta barra, aquests dos sempre trobaran la manera d’infiltrar-hi violents i així tenir l’excusa per apallissar-nos.
Davant d’aquestes afirmacions, d’aquesta opinió (encara massa minoritària), de ben segur que s’alçaran (?) veus recordant-me que això és una democràcia i que cal respectar el veredicte de les urnes. Hi estic totalment d’acord. No és el mateix governar Espanya i Catalunya durant 40 anys amb mà de ferro, després de protagonitzar un cop d’Estat i de guanyar una guerra civil, que presentar-se a uns comicis i alçar-se amb la victòria. Ara bé, la història ens recorda (i per això té el valor que té) que Hitler va guanyar les eleccions i després es va carregar la democràcia. I si no hagués estat pels nord-americans hauria governat Europa durant dècades. Com va ser possible que milions d’alemanys no s’adonessin del que els esperava? Resposta: gràcies a la propaganda i a la manipulació de masses. Però, tornem al present i al passat recent. Què està passant a Catalunya, a Espanya, a Europa i a Occident en general des de fa uns quants anys? Segons el meu criteri, que la política s’ha venut als grans interessos econòmics d’una minoria molt poderosa que continua enriquint-se fins i tot en temps de crisi. I que la ciutadania, intoxicada pels mitjans moderns de manipulació de masses, ha donat suport electoral als lacais d’aquest nou feixisme econòmic.
Davant d’aquest panorama (més que socialment desolador, democràticament molt perillós), crec que s’imposa un moviment de resistència cívic, pacífic, democràtic i compromès en la recuperació dels nostres drets com a ciutadans, a l’estil potser de la Resistència francesa durant l’ocupació alemanya. No estic suggerint que anem al Pirineu, armats només amb escopetes per caçar perdius, per preparar des d’allà dalt actes de sabotatge. No estic pas parlant de res de tot això, entre d’altres coses perquè crec en la protesta pacífica com a manera de lluitar per recuperar drets perduts o en risc d’extinció, sinó d’una resistència cívica, social, conscient i determinada per posar a la picota els lacais neoliberals del nou feixisme econòmic i d’obligar-los a dimitir dels seus càrrecs polítics. Tot plegat dins de la legalitat vigent pel que fa al dret a manifestar-se i evitant infiltrats i provocadors professionals.
Es tractaria, sempre des del meu punt de vista (per cert, tan democràtic i respectable com qualsevol altre), de preparar el començament d’una mena de Primavera Catalana (i Espanyola, fins i tot Europea), a l’estil de la Primavera Àrab que ha esclatat durant aquest 2011 moribund. Evidentment, Espanya no és pas Síria (ni Catalunya, Palestina, almenys de moment), per tant, no crec pas que aquí s’atrevissin a massacrar el poble amb trets d’artilleria. Però, de tota manera, la pregunta clau és: estem preparats per enfrontar-nos al poder neoliberal que ens governa? Estem a punt, prou madurs i emprenyats, i em refereixo a assalariats, treballadors autònoms, estudiants i aturats, per recuperar una democràcia (al servei d’una gran majoria de ciutadans) que s’enfonsa? Comencem a despertar, a pensar com a ciutadans lliures, o encara dormim com marmotes?
Molt em temo que el principal problema que tenim com a societat lliure i plenament conscient és aquest: que encara dormim, enganyats i manipulats. Ara bé, no cal preocupar-se gaire per això, perquè ben aviat el tàndem format per Mas a Catalunya i Rajoy a Espanya ens farà reaccionar amb el seu neoliberalisme desfermat. Crec que en faran de tan grosses (els convergents i els populars) que finalment despertarem. Fins llavors, caldrà sobreviure.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Consorci D`Accio Social de la Garrotxa exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l´any 2012

Posted by lejarza en 29 diciembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Consorci D`Accio Social de la Garrotxa exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l´any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 247 – 29 de desembre de 2011 Núm. 16533 Consorci D`Accio Social de la Garrotxa (Consell Comarcal de la Garrotxa).
Edicte sobre exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a 2012.
De conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els articles 166 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es fa avinent que es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, l’expedient d’aprovació del Pressupost general per a l’exercici 2012, aprovat per la Junta General del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa en la sessió del dia 14 de desembre de 2011, que inclou el pressupost , i la plantilla de personal al servei del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per a l’any 2012.
Les persones legítimament interessades podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents: a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Vint dies hàbils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. b) Oficina de presentació: Registre General del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. c) Òrgan davant el qual es reclama: Junta General del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, procedint-se tot seguit a la publicació del resum dels capítols dels pressupostos del Consorci i la inserció íntegra de la plantilla de personal, als efectes de la seva entrada en vigor, tot de conformitat amb el que estableix l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Olot, la Garrotxa, 15 de desembre de 2011 Joan Espona i Agustín President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Sant Jaume de Llierca notificació de baixes d’ofici del Padró d’habitants

Posted by lejarza en 29 diciembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Sant Jaume de Llierca notificació de baixes d’ofici del Padró d’habitants.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 247 – 29 de desembre de 2011 Núm. 16435 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Girona).
Edicte de notificació de baixes d’ofici del Padró d’habitants.
De conformitat amb l’establert a l’article 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, en data 20 de desembre de 2011 es van incoar d’ofici els expedients per donar de baixa els habitants que es relacionen a continuació:
Nom i Cognoms Número document
BRENDA LIZETH FIGUEROA MORENO C665230. MARIA CRISTINA HERNANDEZ C797613. NURIA PATRICIA ESTRADA MARADIAGA C379417.
Un cop intentada la notificació personal sense que aquesta es pogués practicar, es procedeix a la notificació mitjançant anunci al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, a fi que els interessats puguin formular les al·legacions i presentar documents i justificacions que estimin convenients en el termini de quinze dies a comptar des del següent a la data de la publicació d’aquest anunci.
Sant Jaume de Llierca, 20 de desembre de 2011 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa actualització dels preus públics del SIGMA per a l’any 2012

Posted by lejarza en 28 diciembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer-Tortellà-Girona: Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa actualització dels preus públics del SIGMA per a l’any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 246 – 28 de desembre de 2011 Núm. 16339 Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (Girona).
Edicte sobre aprovació de l’actualització dels preus públics per a l’any 2012.
La Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa en la sessió del dia 14 de desembre de 2011, va acordar aprovar l’actualització dels preus públics del SIGMA per a l’any 2012, referents a l’anàlisi d’aigua, d’aigua residual, de bromatologia, de farratges, de terres i fangs de depuració i d’altres.
Els esmentats preus públics es sotmeten a exposició al públic pel termini de 30 dies, d’acord amb el que disposen els articles 15, 16, 17 i 20.1.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Transcorregut el període indicat sense que s’hagin presentat al·legacions o suggeriments, els acords restaran automàticament aprovats amb caràcter definitiu.
Això és el que es fa públic als efectes oportuns,
Olot, la Garrotxa, 16 de desembre de 2011 Joan Espona i Agustín President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

Consell Comarcal de la Garrotxa projecte d’Ordenança d’Administració Electrònica

Posted by lejarza en 28 diciembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa projecte d’Ordenança d’Administració Electrònica.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 246 – 28 de desembre de 2011 Núm. 16306 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
Edicte sobre derogació i aprovació d’una ordenança.
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el pasat 15 de desembre de 2011, va acordar aprovar inicialment el projecte d’Ordenança d’Administració Electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa que ha de substituir l’Ordenança reguladora de l’ús de mitjans electrònics al Consell Comarcal de la Garrotxa aprovada pel Ple del Consell de data 13 de març de 2007.
Els esmentats acords que deroguen i deixen sense efecte l’Ordenança reguladora de l’ús de mitjans electrònics al Consell Comarcal de la Garrotxa publicada en el BOP de Girona número 143 de 19 de juliol de 2007, s’exposen al públic, durant el termini de trenta dies, mitjançant edictes publicats en el tauler d’anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de comunicació escrita diària de la comarca.
Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu.
En aquest supòsit, es procedirà a la publicació íntegra del text de l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Acords que es fan públics als efectes del que disposen l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Olot, 16 de desembre de 2011 Joan Espona i Agustín President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació definitiva d’ordenances fiscals any 2012

Posted by lejarza en 27 diciembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer-Tortellà-Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació definitiva d’ordenances fiscals any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 244 – 23 de desembre de 2011 Núm. 16304 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
Edicte sobre aprovació definitiva d’ordenances fiscals.
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 13 d’octubre de 2011, va acordar aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances fiscals:
− Ordenança fiscal T002, reguladora de la taxa per a la gestió dels serveis de cessió, recollida i custòdia d’animals domèstics.
− Ordenança fiscal T003, reguladora de la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa.
− Ordenança fiscal T004, reguladora de la taxa pel tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa.
− Ordenança fiscal T006, reguladora de la taxa per a la legalització de les activitats amb incidència ambiental, dels espectacles públics i les activitats recreatives, així com l’emissió d’informes de seguretat en matèria d’incendis i corresponents visites de comprovació.
− Ordenança P003, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars.
Els acords d’aprovació provisional varen ser sotmesos a informació pública en el diari “El Punt” de data 20 d’octubre de 2011 i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 205, de 26 d’octubre de de 2011.
Un cop transcorregut el termini d’exposició al públic i no havent-se presentat cap al·legació, les modificacions que consten a l’annex han esdevingut aprovades amb caràcter definitiu. Es publiquen íntegrament d’acord amb el que disposa l’art. 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i als efectes de la seva entrada en vigència.
Olot, la Garrotxa, 2 de desembre de 2011 Joan Espona i Agustín President

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »