Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for abril 2021

Ajuntament d´Argelaguer Sessió Extraordinària Urgent de Ple de l’Ajuntament, el 20 d´abril de 2021

Posted by lejarza en 19 abril, 2021

Ajuntament d´Argelaguer Sessió Extraordinària Urgent de Ple de l’Ajuntament, el 20 d´abril de 2021.

DECRET D’ALCALDIA

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

Primer.- CONVOCAR Sessió Extraordinària-Urgent de Ple de l’Ajuntament, el 20 d´abril de 2021 a les 13:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d’assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l’antelació necessària.

ORDRE DEL DIA:

1.- PROPOSTES

1.1.- DONAR CONFORMITAT AL RESULTAT DE LA CONSULTA “La Plaça que Vull”Aiguaneix.

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Signat electrònicament,

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Encara som a temps?

Posted by lejarza en 16 abril, 2021

Encara som a temps?
Marta Armillas Guardiola, Besalù (Garrotxa)
A mesura que van passant els anys en el món s’incrementa la contaminació de metà, diòxid de carboni, i milers de substàncies químiques desconegudes. A poc a poc hem anat destruint el nostre propi planeta, aquests efectes no es presenten de manera immediata, sinó que van succeint a mesura del pas del temps.
Ja fa uns anys que es comencen a notar les conseqüències, el nostre planeta no és immortal, cada vegada augmenta el nombre de polars desgelats, les temperatures incrementen desmesuradament. Això només és el principi, encara podem aturar-ho, és una feina en equip, ens necessitem per poder fer-hi front només cal ser conscients dels nostres actes, si no actuem abans de temps no es podrà tornar enrere.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer modificació del Reglament del Consell de Poble

Posted by lejarza en 15 abril, 2021

Ajuntament d´Argelaguer modificació del Reglament del Consell de Poble

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ REGLAMENT DEL CONSELL DE POBLE

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 71 · Núm. edicte 2827 · Data 15-04-2021

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 6-04-2021, va aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell de Poble i sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’acord esmentat i el text de la modificació del Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners en horari d’oficina, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà al diari “Diari de Girona” i a la pàgina web.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, la modificació del Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l’article 66 del ROAS.

ARGELAGUER, signat i datat electrònicament

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

En record d’un atropellament mortal

Posted by lejarza en 1 abril, 2021

En record d’un atropellament mortal
Joan Quintana Turón, Olot (Garrotxa)
El dilluns 25 de març de 2019 es va produir un tràgic accident a Olot. Sobre dos quarts de 10 del matí, la Dolors Turón, veïna d’Olot, tornava del mercat setmanal com tenia per costum i en creuar pel pas de vianants de l’entrada principal de l’estació d’autobusos, que comunica amb el carrer Bisbe Lorenzana, va ser mortalment atropellada per una Teisa. De resultes de la pertinent investigació, les autoritats varen determinar que es va tractar d’un fatal accident tot i reconèixer que ella no va fer cap imprudència. L’any passat i a causa del confinament per la COVID-19 no vàrem poder recordar aquell inexplicable succés. Enguany ho fem. Creiem oportú agrair la rapidesa, efectivitat i professionalitat tant de la Policia Municipal, ambulàncies del SEM, Cos de Bombers de la Generalitat i Mossos d’Esquadra, que, malgrat el seu esforç, no varen poder salvar-li la vida. De la mateixa manera, destacar la manca d’humanitat per part de l’empresa de l’autobús implicat, en no mostrar a la família cap condolença ni suport. Agraïment a totes les mostres d’adhesió rebudes en tot aquest temps. Família Quintana Turón.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »