Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for octubre 2019

L´Agència Catalana de l´Aigua aprova les obres de bombejament de les aigües residuals de Castellfollit de la Roca cap a la depuradora d´Argelaguer

Posted by lejarza en 30 octubre, 2019

L´Agència Catalana de l´Aigua aprova les obres de bombejament de les aigües residuals de Castellfollit de la Roca cap a la depuradora d´Argelaguer.

Argelaguer – Vall del Llierca

L´Agència Catalana de l´Aigua ha aprovat l´execució de les obres per a millorar el sanejament de les aigües residuals de Castellfollit de la Roca. Per a fer-ho, bombejaran l´aigua cap a la depuradora del Llierca, on l´ACA també hi preveu una ampliació.

La depuradora de Castellfollit de la Roca havia quedat obsoleta, per les seves deficiències estructurals i perquè treballava al màxim de la seva capacitat, i ara ja té els dies comptats: l´Agència Catalana de l´Aigua ha aprovat l´execució de les obres de bombejament de les seves aigües residuals cap a la depuradora de la Vall del Llierca, ubicada en terme municipal d´Argelaguer.

L´actuació tindrà un cost d´1 milió 200 mil euros, i permet que Castellfollit pugui ampliar el volum d´aigua a tractar, optant a desenvolupar noves zones urbanes.

Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit de la Roca: “Mai que s´ampliï la zona industrial i es desenvolupin nous habitatges a Castellfollit tindrem resolt el problema de la capacitat per tractar les aigües residuals del municipi.”

Artur Ginesta, Alcalde d´Argelaguer: “Aquestes depuradores funcionen com amb més volum millor, i per tant, no tenim cap problema en incorporar les aigües de Castellfollit i Montagut.”

L´actuació afecta a les aigües residuals de Castellfollit i del barri del Cos i Fluvià de Montagut; amb aquesta connexió a la depuradora del Llierca, l´ACA també preveu ampliar l´equipament.

Jordi Cargol, conseller de Medi Ambient: “Hem d´estar molt contents que l´ACA aposti per aquesta infraestructura. Aquest any farem el projecte i el proper any farem l´execució de les obres.”

De moment, es farà la redacció del projecte constructiu de l´ampliació, per valor de 48.200 euros. Segons el Consell Comarcal, s´espera que les dues actuacions resolguin el tractament de les aigües residuals de tota la Vall del Llierca i Castellfollit.

L´Estació D´Aigues Residuals (EDAR) de la Vall del Llierca situada a Argelaguer (foto Lejarza)

L´Estació D´Aigues Residuals (EDAR) de la Vall del Llierca situada a Argelaguer (foto Lejarza)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Escola Montpalau d´Argelaguer, es posa en marxa la instal·lació fotovoltaica d´autoconsum

Posted by lejarza en 23 octubre, 2019

Escola Montpalau d´Argelaguer, es posa en marxa la instal·lació fotovoltaica d´autoconsum.

Nota de l´Ajuntament.

Aquestes darreres setmanes s´ha posat en funcionament la instal·lació solar fotovoltaica d´autoconsum amb sistema d´emmagatzament que dona servei a aquest equipament.

Està format per un camp generador de 5.500 Wp constituït per 20 mòduls de 275 Wp col·locats en dos grups, a la coberta de l´edifici de l´ampliació de l´escola.

Es sistema disposa d´un grup format per inversor híbrid monofàsic de 4,6kW, un carregador de bateries de 3,3kW i un conjunt de bateries de LiFePo de 10 kW.

Aquest sistema té una pantalla de visualització de l´estat de funcionament i també es connecta a internet per control i supervisió remota, el que permet fer un ús divulgatiu de la instal·lació

Aquesta instal·lació funciona amb els nous sistemes que permet el recent RD 244/2019, que és el modelo d´autoconsum amb compensació d´energia, on l´energia generada que no s´autoconsumeix en el mateix moment a l´edifici és injectada a les bateries per utilitzar-la en altres moments que no hi hagi generació i si les bateries estan carregades l´energia excedent s´injectarà a la xarxa elèctrica per tal que la consumeixin els veïns més propers a aquesta instal·lació.

Aquest kWh excedents seran compensats per la comercialitzadora elèctrica en la factura mensual de l´edifici, en la part corresponent al cost de l´energia que s´ha obtingut de la xarxa en els moments on el consum ha estat superior a la generació.

El cost de la instal·lació ha estat de 20.173,48,9€ que ha estat finançat en 13.304,96€ pel Programa del Pla a l´Acció – Línia 5 de la Diputació de Girona, per efectuar accions per lluitar contra el canvi climàtic, la implantació de les energia renovables i eficiència energètica, incloses en el Pla d´Acció per a l´Energia Sostenible, que té com a objectiu reduir les emissions dels gasos d´efecte hivernacle. I forma part d´un seguit d´actuacions que porta a terme l´Ajuntament d´Argelaguer per millorar l´eficiència energètica dels seus equipaments i és la segona instal·lació fotovoltaica municipal (posada en funcionament a l´octubre de 2016), a l´edifici de l´Ajuntament.

Aquesta instal·lació podrà generar uns 6.900 kWh a l´any, el que permetrà un estalvi d´0,81 tn de CO2.

D´aquest kWh s´estima que uns 6.900 kWh es podran autoconsum en el mateix moment a l´edifici, suposant un estalvi directe d´uns 1.108€.

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Constitució de la Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA)

Posted by lejarza en 9 octubre, 2019

Constitució de la Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA)

Argelaguer – Vall del Llierca.

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. Núm. 194 – 9 d´octubre de 2019 Registre núm. 7779

Edicte de constitució de la Junta General del Consorci.

La Junta General del SIGMA reunida en sessió extraordinària el dia 18 de setembre de 2019, va acordar de conformitat amb l’article 58 del RL 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA GENERAL I NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES.

La part dispositiva de l’acord es transcriu a continuació:

1. Constituir la Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), que estarà integrada pels membres electes designats pels ens consorciats els quals es relacionen a continuació:

Sr. Santi Reixach i Garriga CCG – JxCat

Sr. Jordi Cargol i Cros CCG – JxCat

Sra. Maria Vidal i Jodar CCG – JxCat

Sr. Jordi Güell i Güell CCG – JxCat

Sr. Josep Alfred Cairó i Munné CCG – ERC -AM

Sr. Lluís Riera i Callís CCG – AMUNT

Sr. Josep Guix i Feixas CCG – Candidatura de Progrés

Sr. Josep Berga i Vayreda AJ.OLOT – JxCat

Sra. Imma Muñoz i Diaz AJ.OLOT – JxCat

Sr. Aniol Sellabona i Aguilera AJ.OLOT – JxCat

Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch AJ.OLOT – JxCat

Sra. Anna Barnadas i López AJ.OLOT – ERC-AM

Sra. Adriana Roca i Collell AJ.OLOT – AMUNT

Sr. Jaume Mir i Bagó AJ.OLOT – Candidatura de Progrés

2. Prendre coneixement de la presidència compartida que recau en el Sr. Santi Reixach i Garriga, com a president, i en el Sr. Josep Berga i Vayreda, com a copresident del Consorci SIGMA, de conformitat amb el que preveu l’article 10.2 dels Estatuts. Les atribucions de presidència podran ser adoptades de forma indistinta pel president i copresident, havent de comunicar-se les resolucions adoptades en el termini més breu possible, sense sobrepassar el deu dies hàbils.

NOMENTAMENT DE LA DIRECCIÓ.

La part dispositiva de l’acord es transcriu a continuació:

1. Nomenar el Sr. Francesc Canalias i Farrés Director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), en qualitat de personal directiu.

2. Aprovar l’excedència del Sr. Canalias al lloc de treball de tècnic superior del Consorci SIGMA i garantir la reserva del lloc de treball de tècnic superior en medi ambient una vegada cessi de les seves funcions de direcció del Consorci. Per exercir aquest dret caldrà que l’interessat ho comuniqui en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data del seu cessament.

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN I NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES

La part dispositiva de l’acord es transcriu a continuació:

1. Constituir la Junta de Govern i designar el nomenament dels membres que l’han de composar, d’acord amb les persones que es relacionen a continuació:

Presidència: Sr. Santi Reixach i Garriga CCG – JxCat

Sr. Josep Berga i Vayreda AJ.OLOT – JxCat

Vocals: Sr. Jordi Cargol i Cros CCG – JxCat

Sra. Maria Vidal i Jodar CCG – JxCat

Sr. Aniol Sellabona i Aguilera AJ.OLOT – JxCat

Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch AJ.OLOT – JxCat

Hi assistirà amb veu i sense vot, el director del Consorci, Sr. Francesc Canalias i Farrés.

A la Junta de Govern també hi assistirà la secretària que aixecarà acta de la sessió i, si escau, la interventora del Consorci.

2. Hi podran assistir amb veu i sense vot les següents persones, les quals seran invitades per la presidència a assistir-hi:

– Sr. Sergi Martí i Arau: gerent del Consell Comarcal

– un representant d’AMUNT

– un representant d’ERC_AM

– un representant de Candidatura de Progrés

3. La Junta de Govern del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) es convocarà mensualment de forma ordinària, el primer divendres de mes a les 8 hores, excepte aquells mesos que s’hagi convocat la Junta General.

CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES

La part dispositiva de l’acord es transcriu a continuació:

1. Constituir la Comissió Especial de Comptes i designar el nomenament dels membres que l’han de composar, d’acord amb les persones que es relacionen a continuació:

Presidència: Sr. Santi Reixach i Garriga – representant JxCat-Junts

Vocals: Sra. Anna Barnadas i López – representant d’ERC-AM

Sr. Jaume Mir i Bagó – representant de Candidatura de Progrés

Sr. Lluís Riera i Callís – representant d’AMUNT

Acords que es fa públics als efectes oportuns.

Olot, la Garrotxa, 1 d’octubre de 2019. Alícia Vila i Torrents, Secretària.

Consell Comarcal de la Garrotxa - Av. Onze de setembre, 22 d’Olot (Foto: Lejarza - Argelaguer)

Consell Comarcal de la Garrotxa – Av. Onze de setembre, 22 d’Olot (Foto: Lejarza – Argelaguer)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Constitució de la Junta Electoral de Zona d´Olot per la convocatòria d´eleccions generals del 10 de novembre del 2019

Posted by lejarza en 3 octubre, 2019

Constitució de la Junta Electoral de Zona d´Olot per la convocatòria d´eleccions generals del 10 de novembre del 2019
Vall del Llierca – Argelaguer
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. Núm. 190 – 3 d´octubre de 2019 Registre núm. 7759

Administració Electoral Juntes Electorals de Zona.

Edicte de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona d´Olot.

D´acord amb el que disposa el Reial Decret 551/2019, de 24 de setembre de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de la convocatòria d´eleccions generals, publicat en el BOE núm. 230 de 24 de setembre de 2019, es fa saber que la JUNTA ELECTORAL DE ZONA D´OLOT, ha quedat constituïda definitivament per a la convocatòria electoral anunciada, integrada pels següents membres:

PRESIDENT: Il·ltre. Sr. LLUÍS JUVANTENY TORRENT, jutge de pau de Vall d´en Bas.

VOCALS JUDICIALS: Il·ltre. Sra. MARÍA CATALINA PAREDES BACHILLER, jutgessa substituta del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 d´Olot.

Il·ltre. Sra. LEONOR MARÍA LEÓN QUESADA, jutgessa substituta del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 d´Olot.

VOCALS NO JUDICIALS: Sra. MARÍA ÀNGELS LOZANO PÉREZ, advocada. Sra. IRENE SALA GIRGAS, llicenciada en dret.

SECRETÀRIA: Il·ltre. Sra. PENÉLOPE CUY TUBAU, lletrada de l´Administració de Justícia del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 d´Olot i Lletrada- Directora del Servei Comú Processal General d´Olot.

La Junta Electoral de Zona d´Olot tindrà la seva seu i celebrarà les seves sessions a l´edifici dels Jutjats d´Olot situat a la plaça Can Joanetes núm. 6 d´Olot.

El que faig constar als efectes oportuns.

Olot, 2 d´octubre de 2019. Penélope Cuy Tubau, Secretària de la Junta Electoral de Zona d´Olot.

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Ajuntament d´Argelaguer bases i convocatòria d´una plaça de tècnic/a auxiliar de la Sala de Lectura

Posted by lejarza en 2 octubre, 2019

Ajuntament d´Argelaguer bases i convocatòria d´una plaça de tècnic/a auxiliar de la Sala de Lectura
Vall del Llierca – Argelaguer
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 189 – 2 d’octubre de 2019 Registre núm. 7630

Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria d’una plaça de tècnic/a auxiliar de la sala de lectura compartint feines d’auxiliar administratiu amb tasques a l’àrea de Cultura i Noves tecnologies de l’Ajuntament d’Argelaguer.

El Ple de l’ajuntament en data 12 de setembre, va aprovar les bases i la convocatòria d’una plaça de tècnic/a auxiliar de la Sala de Lectura compartint feines d’auxiliar administratiu amb tasques a l’àrea de Cultura i Noves tecnologies de l’ajuntament d’Argelaguer.

Els interessats hauran de presentar instàncies a través de la plataforma e-Tram que trobareu a la web de l’ajuntament d’Argelaguer en el termini de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.

Argelaguer, 20 de setembre de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE LA SALA DE LECTURA COMPARTINT FEINES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU AMB TASQUEST A L’ÀREA DE CULTURA I NOVES TECNOLOGIES, AMB RÈGIM LABORAL PER COBRIR UNA JUBILACIÓ”

1.- Objecte de la convocatòria i règim jurídic de la Plaça

1.1 L’objecte de la convocatòria és regular el procés selectiu per cobrir en règim de contractació laboral temporal i a temps parcial, la jubilació d’una treballadora per jubilació.

1.2 El règim jurídic d’aquesta plaça objecte és el següent:

Tipus de contracte: laboral temporal

Jornada: temps parcial (50%) de la jornada, un total de 18,75 h

Classificació de la plaça: C, subgrup C1

Retribució: 635,71€ mensuals bruts per 14 pagues

Horari: principalment tardes, i algunes hores matins, a concretar.

1.3 Tasques i/o funciona a realitzar

* Desenvolupar les tasques pròpies i inherents del servei de Biblioteca, entre altres:

– Gestionar l’equipament per a l’assoliment de la seva finalitat.

– Atenció al públic

– Gestionar el servei de préstec: realitzar el préstec presencial; gestionar el préstec interbibliotecari en xarxa; gestionar i controlar els nous inscrits a la biblioteca; i gestionar, controlar i reclamar els usuaris morosos.

– Realitzar tasques de dinamització del servei: confeccionar guies de lectura; preparar mostres documentals, narracions de contes, xerrades, elaborar cartells i butlletins de novetats; preparar dossiers i informació selectiva.

– Controlar i dur a terme el manteniment dels documents: realitzar llistes de compres dels documents en funció de les demandes dels usuaris, de les mancances de la sala de lectura i de les novetats sorgides; dur a terme el procés tècnic dels fons (registre, control d’arribada, segellar, folrar, activar, etiquetar, posar a disposició dels usuaris, donar de baix, etc.) realitzar i revisar l’inventari.

– Manteniment i actualitzacions dels plafons, ordenació dels documents a les prestatgeries segons la classificació…………

– Tenir cura del funcionament dels aparells audiovisuals i multimèdia de la sala, així com de tot el material de la sala de cultura.

– Realitzar el control i manteniment de la sessió de diaris i revistes (inclosos material d’acompanyament i col·leccionables): elaboració i actualització de la llista de noves publicacions que es reben a la sala de lectura.

– Realitzar buidats de revistes i diaris sobre temes del municipi.

– Tasques administratives de la sala de lectura

* Desenvolupar tasques d’auxiliar administratiu relacionades amb l’àrea de cultura i noves tecnologies, entre altres:

* Donar suport en la dinamització cultural del municipi.

* Donar suport en l’organització de les diferents festes i activitats culturals que es facin al poble.

* Elaboració de cartells i programes d’actes de les diferents festes i activitats del poble.

* Difusió d’actes al poble i municipis veïns.

* Gestió de registre d’entrades i sortides de correspondència a l’ajuntament.

* Controlar i actualitzar la informació de les cartelleres municipals i la pàgina web municipal.

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin assignades, respectant el grup i la categoria laboral.

2.- Requisits de les persones aspirants.

Per prendre part en el procediment selectiu és necessari que els aspirants reuneixin, en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, les condicions fixades a l’article 56 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, amb les següents especificacions:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea, o de qualsevol dels estats als quals en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També s’atendrà el que disposa l’article 10.2 de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre.

b) Haver complert l’edat de 18 anys en la data d’acabament del termini assenyalat i no excedir l’edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol de batxiller o mòduls equivalents. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se en inhabilitació per sentència ferma, del servei de cap administració pública.

e) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques que li puguin ser encomanades.

f) Tenir el Certificat de nivell de suficiència (C1) de català, equivalent o superior de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL). Si no es poden acreditar aquests coneixements, es valoraran a partir duna prova específica de llengua catalana.

g) Certificat de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic de persones, emès pel Registre General de Delinqüències Sexuals (en compliment de les obligacions establertes per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors.

3.- Forma i termini de presentació de sol·licituds.

3.1 La presentació de la sol·licitud i declaració responsable de participació, que trobareu a l’annex II d’aquestes bases, s’haurà de realitzar obligatòriament via electrònica atenent el que disposa l’article 18.3 de l’Ordenança reguladora d’Administració electrònica.

La sol·licitud es realitzarà a través del servei ETRAM disponible a la web municipal a l’apartat de tràmits en línia. No seran admeses les sol·licituds que no siguin presentades telemàticament a través de l’Etram.

3.2 A la sol·licitud s’hi adjuntarà:

* Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat.

* Fotocòpia de la titulació requerida.

* Declaració responsable que trobareu a l’annex d’aquestes bases degudament omplerta i signada.

La presentació d’aquest document, signat i complimentat, és requisit indispensable a efectes de ser admès en el procés.

* Currículum vitae actualitzat i documentació acreditativa dels mèrits exposats.

No es valorarà cap mèrit que no compti amb la deguda acreditació segons es descriu en la base setena pel que fa a la vida laboral, certificats de serveis prestats, certificats de formació i altres segons determini l’esmentada base.

No es fixen drets d’examen.

Les persones aspirants discapacitades hauran de fer constar en la sol·licitud aquesta condició així com les adaptacions que necessiten per a la realització de les proves.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com a úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l’ajuntament d’Argelaguer de qualsevol canvi en les mateixes.

Als efectes d’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat d’aquestes, sense perjudici que en qualsevol moment l’autoritat convocant o el tribunal qualificador pugui requerir-los l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi hagi inexactituds o falsedats en els quals hagin pogut incórrer.

3.3 Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOP i cal tenir en compte que tot allò que no s’hagi presentat dins el termini de presentació de sol·licituds, no es podrà tenir en consideració a efectes de valoració.

3.4 Els aspirants donen els seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

4.- Confidencialitat:

Es garanteix la total confidencialitat de la participació dels / de les candidats /es en aquest procés de selecció, així com de la qualsevol de les seves dades personals i professionals assegurant que la participació dels / de les candidats /es no seleccionats / des queda en l’estricte àmbit del tribunal qualificador.

5.- Admissió dels aspirants:

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i, dins el termini màxim de 5 dies, es dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos, i s’assenyalaran les causes d’exclusió, si és el cas, amb indicació del termini d’esmena que se’ls concedeix.

Aquesta llista es publicarà al Tauler d’edictes i anuncis de l’ajuntament d’Argelaguer, i s’indicarà la data i el lloc de realització de les proves.

Si no hi ha candidats exclosos ni s’hi presenten esmenes en el termini indicat, la llista provisional es considerarà elevada a definitiva, i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es notificarà al recurrent en els termes que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre. Tot seguit, s’esmenarà la llista d’admissió i exclusió d’aspirants, notificant-ne només l’esmena a la persona interessada i exposant-ho al Tauler d’anuncis de l’ajuntament.

6.- Tribunal qualificador:

El Tribunal tindrà la composició següent de conformitat amb l’article 60 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

El tribunal estarà integrat pels membres següents:

President: Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Titular i suplent.

Vocal: Un tècnic nomenat per la Central de Biblioteques de la Diputació de Girona. Titular i suplent.

Vocal: Un tècnic nomenat per l’ajuntament d’Argelaguer. Titular i suplent.

En funció del contingut de les proves es podran incorporar al Tribunal, en qualitat d’assessors, les persones que es considerin necessàries, i actuaran amb veu però sense vot.

Actuarà com a secretari /a un dels membres del Tribunal, el qual, en cas d’absència, es substituirà per un altre membres del tribunal.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència del / de la president/a, el / la secretari/ària i almenys la meitat dels seus membres, siguin titulars o suplents la designació dels quals és nominal i s’ajustarà a les regles establertes d’abstenció i recusació previstes als articles 23 i 24 de la Llei 40 /2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic dels sector públic.

No podran formar-ne part el personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins ni el personal eventual. La pertinença als òrgans selectius serà sempre a títol individual, sense que es pugui ostentar en representació o per compte de ningú.

7.- Desenvolupament del procés selectiu:

El sistema selectiu serà el de concurs-oposició sens perjudici de les proves de català que si s’escau correspongui dur a terme.

Es dividirà en dues fases: la primera la realització de les proves de caràcter pràctic encaminades a comprovar l’experiència professional vinculades a les funcions pròpies de la plaça a proveir dels aspirants i la segona la valoració dels mèrits al·legats i acreditats dins el termini de presentació de les sol·licituds.

Només hi haurà una convocatòria per a cada prova i s’exclourà del procés selectiu la persona que no comparegui. Els candidats que es presentin a les proves hauran de portar el DNI o document que acredita la seva identitat i en qualsevol moment del procés selectiu es podrà requerir de nou.

El Tribunal adaptarà els mitjans de realització dels exercicis de les persones aspirants discapacitades de manera que gaudeixin d’igualtat d’oportunitats respecte els astres aspirants, sempre que així ho hagin sol·licitat en la instància per prendre part els corresponents processos selectius.

Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

7.1.- Prova de coneixement de català (només realitzaran aquesta prova les persones seleccionades en cas que no disposin de l’acreditació).

Consistirà en una prova per valorar els coneixements de llengua catalana nivell de suficiència (certificat C1). En quedaran exempts de realitzar-la els aspirants que en el moment de la presentació de la instància hagin acreditat el nivell de suficiència (certificat C1) o qualsevol altre que tingui reconeguda l’equivalència.

Als efectes que preveu el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement de català o l’aranès en les processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya, el tribunal

qualificador sol·licitarà l’assessorament de persones expertes en matèria lingüística, les quals actuaran amb veu i sense vot, assessorant l’òrgan de selecció en la valoració de la prova de coneixement de la llengua catalana.

La qualificació de la prova és d’apte o no apte. Els aspirants que obtinguin una qualificació de no apte quedaran exclosos del procés selectiu.

7.2 1a fase. Exercicis pràctics . (30 punts)

Consistirà en desenvolupar un supòsit pràctic o diversos supòsits pràctics relacionats amb les funcions i els coneixements propis de la plaça a cobrir proposat per l’òrgan de selecció, en el qual caldrà demostrar el coneixement professional sobre els aspectes relacionats amb el lloc de treball a cobrir i vinculats amb les funcions del lloc de treball, en el termini màxim de dues hores.

La puntuació màxima serà de 30 punts i per poder-la superar caldrà obtenir una puntuació igual o superior a 15 punts.

7.2. Fase de concurs:

Es valoraran els mèrits al·legats i degudament justificats dins el termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb el barem següent:

a) Experiència professional (9 punts)

L’experiència professional es valorarà per mesos complerts treballats, fins a un màxim de 9 punts

* Per cada mes complert de serveis prestats a les administracions públiques en un lloc de treball realitzant tasques similars característiques a les funcions descrites al punt primer d’aquestes bases: 0,15 punt / mes treballat. S’entendrà tasques de similars característiques les que acreditin treballs a l’administració pública i en una biblioteca pública.

* Per cada mes complert prestat en l’empresa privada en un lloc de treball de similars característiques a les funcions descrites al punt primer d’aquestes bases: 0,10 punts / mes treballat.

L’experiència professional a l’administració pública, s’ha d’acreditar mitjançant certificat de serveis prestats de l’ens públic corresponent amb indicació expressa de l’escala, i subsescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida.

La prestació de serveis a l’empresa privada s’acreditarà mitjançant informe de la vida laboral del sol·licitant emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i/o acompanyat de l’informe o certificat de l’empresa o contracte laboral on s’especifiqui les tasques que es van desenvolupar.

Per a les persones que han treballat com a autònomes:

– Certificat de la TGSS o mutualitat laboral que correspongui.

-Liquidació de l’IAE o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d’Hisenda on constin la descripció, el tipus i el grup d’activitat.

b) Formació acadèmica i permanent (6 punts)

Cursos amb certificat d’assistència:

* Cursos de durada igual o inferior a 10 hores: 0,10 punts.

* Cursos de durada superior a 10 hores i inferior o igual a 20 hores: 0,20 punts

* Cursos de durada superior a 20 hores i inferior o igual a 40 hores: 0,40 punts

Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament:

* Cursos de durada igual o inferior a 10 hores: 0,20 punts

* Cursos de durada superior a 10 hores i inferior o igual a 20 hores: 0,40 punts

* Cursos de durada superior a 20 hores i inferior o igual a 40 hores: 0,80 punts

* Cursos de durada superior a 40 hores i inferior o igual a 80 hores: 1,20 punts

* Cursos de durada superior a 80 hores i inferior o igual a 120 hores: 1,60 punts

* Cursos de durada superior a 120 hores: 2 punts

L’acreditació de la formació es farà mitjançant un certificat, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

La càrrega probatòria correspon a l’aspirant dins del termini de presentació d’instàncies, o a requeriment del Tribunal. El Tribunal podrà declarar admesa o no la documentació probatòria complementària que s’aporti per l’aspirant a sol·licitud del Tribunal. En cas de dubte de la durada dels cursos, aquests es valoraran el mínim, o no es valoraran i s’exclouran. Els períodes de temps treballats que no arribin a la unitat de temps a computar (un mes) es valoraran de forma proporcional al temps treballat d’acord amb la puntuació assignada.

Els certificats d’ACTIC es valoraran segons els barems següents:

Nivell bàsic: 0,20 punts

Nivell mitjà: 0,30 punts

Nivell superior: 0,40 punts

No es valoraran les titulacions acadèmiques exigides com a requisit d’admissió en el procediment.

Es recorda que només es valoraran els mèrits que s’acreditin documentalment dins el termini de presentació de sol·licituds determinat en aquestes bases.

c) Entrevista (1 punt)

Finalitzada la valoració del mèrits i realitzada i puntuada la prova pràctica el tribunal, podrà valorar la idoneïtat dels candidats per al lloc de treball mitjançant l’entrevista, contrastant els mèrits dels aspirants, integrant la seva experiència i aptitud pel desenvolupament de la plaça convocada. La puntuació màxima que es pot obtenir en aquest apartat és de 1 punt, i s’acumularà a la puntuació obtinguda als altres subapartats de la fase de concurs.

8.- Qualificació final.

La qualificació final vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes a les diferents fases: màxim 30 punts a la prova pràctica i un màxim de 15 punts a la valoració de mèrits amb un punt addicional, si escau, realitzar l’entrevista.

Pel supòsit d’empat en la puntuació total dels aspirants es prioritzarà per a la crida la persona que hagi obtingut la major puntuació a l’exercici pràctic.

9.- Resolució del procés selectiu:

Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà al tauler d’anuncis de l’ajuntament d’Argelaguer la relació d’aprovats per ordre de puntuació obtinguda i resoldrà el procés selectiu, proposant la contractació del candidat o de la candidata que hagi obtingut la millor puntuació.

En cas que cap de les persones aspirants superi el procés selectiu el tribunal qualificador ha de declarar deserta la convocatòria.

En el moment que li sigui requerit, i llevat de cassos de força major, l’aspirant proposat que no presentés la documentació acreditativa de les condicions exigides, no podria ser contractat i quedarien anul·lades totes les actuacions, sense perjudici de les responsabilitats en què haguessin pogut incórrer per falsedat en la instància sol·licitant per prendre part en les proves.

En aquest cas, es proposarà la contractació de l’aspirant que hagi obtingut la segona millor puntuació, i així successivament.

Finalment, la persona proposada haurà de superar un període de pràctiques de tres mesos, que es realitzarà sota la supervisió del responsable de l’àrea on hagi estat adscrit /a la persona nomenada, i que tindrà la consideració de fase final del procés selectiu.

Abans de la finalització del període de prova, el cap de l’àrea haurà d’emetre el corresponent informe, només en cas de no idoneïtat de la persona per ocupar definitivament el lloc de treball. La no superació d’aquest període determinarà l’automàtica exclusió de l’aspirant d’aquest procés i la pèrdua de tots els drets per continuar formant part de la borsa. Així mateix, aquesta exclusió implicarà l’entrada de la següent persona aspirant que hagi quedat a la llista segons l’ordre de puntuació.

10.- Incidències:

El Tribunal queda autoritzat per a resoldre aquelles incidències i dubtes que es presentin durant el desenvolupament del concurs, sempre d’acord amb el que preveuen aquestes bases i la legislació d’aplicació de forma subsidiària.

11.- Borsa de treball:

Aquelles persones aspirants que hagin superat les proves en la fase d’oposició, passaran a formar part d’una borsa de treball per cobrir les necessitats d’ocupació no permanent.

Aquesta borsa de treball tindrà una vigència de quatre anys, i serà potestat de l’alcaldia-presidència la pròrroga de la mateixa, de forma expressa.

Les persones integrants de la borsa de treball podran ser cridades d’acord amb l’ordre de preferència que s’estableix en el paràgraf següent i segons les necessitats que es produeixin.

L’ordre de preferència vindrà determinat per la puntuació total assolida en el procés selectiu. A igual puntuació, es tindrà en compte l’ordre de presentació de la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu.

La persona integrant de la borsa de treball veurà decaigut el seu dret a ser cridada en l’ordre establert en la borsa de treball si, al ser cridada en temps i forma per l’ajuntament per a un contractació mínima de tres mesos, renunciés a la proposta de contractació. En aquest cas, la persona integrant de la borsa de treball veurà modificat l’ordre inicial que tenia reconegut dins de la borsa per passar a ocupar el darrer lloc establert a efectes de la prelació. Per tant, el rebuig a una oferta de treball en la qual es proposi una contractació per un període mínim de tres mesos no suposarà l’exclusió de la borsa de treball, sinó simplement el seu pas a la darrera posició en l’ordre de prelació establert en la borsa. Malgrat l’anterior, sí s’exclourà de la borsa al/a la candidat/a que hagi renunciat a tres oferiments de contractació.

No serà d’aplicació el que s’estableix en el paràgraf anterior, en cas que concorrin causes degudament justificades que impossibilitin la incorporació immediata com, per exemple, circumstàncies que posin en risc la salut.

12.- Dret supletori:

En tot el que no s’hagi previst en aquests bases es tindrà en compte el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Recursos:

Aquestes bases i la convocatòria poden ser impugnades pels qui es considerin interessats legítims mitjançant la interposició dels següents recursos: de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d’un mes, davant l’òrgan que hagi dictat l’acord

recorregut; i el contenciós-administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partit del dia següent a la notificació o publicació de l’acte.

Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

Argelaguer, 20 de setembre de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

ANNEX

Nom i cognoms:

DNI:

Adreça:

Codi postal i població:

SOL·LICITO:

Prendre part en el procés de selecció per a la provisió d’una plaça de tècnic/a auxiliar de la Sala de Lectura compartint feines d’auxiliar administratiu amb tasques a l’àrea de cultura i noves tecnologies, amb règim laboral per cobrir una jubilació i la constitució d’una borsa de treball, per la qual cosa presento ADJUNTS el currículum vitae i els mèrit relatius a la formació i experiència laboral a tenir en compte a la fase del concurs del procés.

Així mateix,

DECLARO RESPONSABLEMENT:

* Que accepto les bases aprovades per l’ajuntament d’Argelaguer en data 12 de setembre de 2019

* Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.

* Respecte a la nacionalitat (marcar una de les opcions)

– Tenir la nacionalitat espanyola d’acord amb les llei vigents o disposar de la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, sense perjudici del que estableix el Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre i/o soc una de les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què és d’aplicable la lliure circulació de treballadors.

– Estic en possessió d’un certificat conforme he cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat Espanyol.

– Estic en possessió del diploma bàsic d’espanyol com a llengua estrangera establert pel Reial Decret 862/1988 de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial Decret 1/1992 de 10 de gener.

– Estic en possessió de la certificació acadèmica que acrediti totes les proves adreçades a l’obtenció del diploma bàsic d’espanyol com a llengua estrangera o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

– No estic en disposició d’acreditar el nivell exigit i, per tant, he de realitzar i superar la prova de castellà equiparable a aquest nivell per poder ser declarat/da apte i poder continuar en el procés de selecció.

* Estar en possessió o en condicions d’obtenir, en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds la titulació suficient exigida per a l’accés a la plaça d’aquest procés selectiu.

* No patir cap malaltia ni estar afectades per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions.

* Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.

* No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de l’Administració Local, no trobar-se inhabilitat/da per a l’exercici de funcions públiques, ni sotmès en les causes d’incapacitació o incompatibilitat establertes legalment.

* Respecte al nivell de català (marcar una de les opcions):

– Estic en possessió del certificat de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) nivell C1 o qualsevol altre que tingui reconeguda l’equivalència de conformitat amb el Decret 161/2002 d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement de català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

– No estic en disposició d’acreditar el nivell exigit i, per tant, he de realitzar i superar la prova de català equiparable a aquest nivell per poder ser declarat/a apte i poder continuar en el procés de selecció.

* Disposar d’una adreça electrònica a efectes de ser notificat de manera telemàtica del resultat de les fases del procés de selecció. L’adreça electrònica és la indicada a l’encapçalament de la present declaració.

Això és el que declaro a efectes de la meva admissió al procés selectiu.

Nom i cognoms:

Signatura:

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »