Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for junio 2014

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca formulació i elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Posted by lejarza en 11 junio, 2014

 

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca formulació i elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Olot

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 111 – 11 de juny de 2014 Núm. 6195 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

Edicte sobre formulació i elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la seva sessió del dia 22 de maig de 2014, va prendre l’acord que literalment diu el següent:

Primer.- Acordar iniciar el procés de revisió de les Normes subsidiàries de planejament de Sant Jaume de Llierca, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona, el 31 de gener de 2001 i, d’acord amb el que disposen els articles 76.2 i 85.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i en exercici de les competències municipals, procedir a la formulació i a l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del terme municipal de Sant Jaume de Llierca.

Segon.- Aprovar el Programa de Participació Ciutadana, com a document annex adjunt, per tal de garantir la participació ciutadana en el procés d’elaboració del POUM i facilitar la divulgació i comprensió dels objectius i del contingut del planejament. L’aprovació d’aquest programa de Participació Ciutadana s’adopta amb caràcter previ al de la formulació de l’Avanç de Pla que s’ha d’elaborar com a document preceptiu i preliminar al de l’elaboració del POUM amb el contingut que permeti la seva aprovació inicial.

Tercer.- Publicar l’acord d’aprovació del Programa de Participació Ciutadana al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i en els dos diaris següents: Diari El Punt-Avui i Diari de Girona (DdG), posant a disposició dels interessats el seu contingut a les oficines municipals i a la web municipal http://www.santjaumedellierca.cat.

Quart.- Notificar els acords anteriors a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per al seu coneixement.

Cinquè.- Facultar l’alcalde-president per a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors, així com per a la seva millor difusió, per a general coneixement dels ciutadans.

Sant Jaume de Llierca, 29 de maig de 2014 Ferran Puig Estartús Alcalde

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Castellfollit de la Roca a la Garrotxa adequa els sous de l´alcalde i els regidors a la legalitat la Fiscalia de Girona els ha obligat

Posted by lejarza en 10 junio, 2014

 

Castellfollit de la Roca a la Garrotxa adequa els sous de l´alcalde i els regidors a la legalitat la Fiscalia de Girona els ha obligat

Acn – DdG – Argelaguer Vall del Llierca

L’equip de govern de Castellfollit de la Roca (CiU) porta a aprovació del ple una proposta per adequar el sou de l’alcalde i del conjunt dels regidors a la legalitat. La petició té l’origen en la investigació que la Fiscalia va obrir d’ofici per suposats delictes de prevaricació i malversació de diners públics. El fonament de la investigació està en el fet que en el ple d’octubre, CiU va fer valer la majoria per aprovar una mena de sobresou per a l’alcalde perquè, en concepte d’indemnització, cobri 500 euros al mes per complementar la pensió de jubilació. Ara, proposen invalidar aquest acord i fixar el mateix sou anual de 6.000 euros per a Moisès Corominas Soler, però ara per assistència a plens i reunions.
Si la proposta que l’equip de govern de CiU a Castellfollit de la Roca portarà a ple municipal, Moisès Corominas Soler cobrarà 450 euros per assistència a cadascun dels vuit plens anuals que es fan i 65 euros per la seva participació a cadascuna de les reunions o comissions informatives, a les quals participi. D’aquestes últimes calculen que en seran 37 l’any. En total, cobraria 6.005 euros anuals, el mateix que fins ara.
Segons exposa l’equip de govern, han decidit portar a ple aquesta proposta per «adequar a la legalitat vigent les indemnitzacions» i especifica, a la documentació, que el que impulsa aquesta modificació és la investigació que la Fiscalia de Girona va obrir d’ofici per suposats delictes de malversació de diners públics i prevaricació.
En el ple d’octubre passat, el ple -amb els votsde l’equip de govern que té majoria absoluta- va aprovar una mena de sou anual de 6.000 euros per a Corominas en concepte d’indemnització perquè, com que es va jubilar, no podia cobrar dos sous públics i va haver de renunciar al d’alcalde.
Així, segons l’acord, l’alcalde cobra uns 500 euros al mes que serveixen per complementar la seva jubilació. Els diners surten del sou de dos de l’equip de govern que han acceptat deixar de cobrar, dels diners que el grup municipal de Convergència i Unió (CiU) deixa d’ingressar -retallada dràstica de la partida, de 1.200 euros a només 200- i, la resta, sortirà de la partida que el pressupost municipal destinava fins ara ala Seguretat Social de l’alcalde.
A més, en el ple d’octubre, Corominas va indicar que la mesura tenia caràcter retroactiu, és a dir, que cobraria a partir de l’abril (tot i que els dos regidors que van renunciar al sou a l’octubre van estar cobrant fins aleshores) i també va admetre que durant aquests mesos havia anat demanant avançaments de sou fins a 900 euros.
Segons la proposta d’aprovació de ple, Corominas cobrarà 6.005 euros, però també fixa quina serà la indemnització per a la resta de membres de la corporació. Així, fixa 2.360 euros l’any per cada tinent d’alcalde, per al regidor tresorer (1.760 euros) i per als dos altres regidors de l’equip de govern que havien acceptat deixar de cobrar 1.400 euros anuals cadascun. La proposta també fixa retribucions per als regidors a l’oposició, que actualment són els tres d’ERC, que cobraran 1.000 euros anuals cadascun.
La martingala que el ple va aprovar l’octubre passat va fer sospitar la Fiscalia de Girona, que va decidir obrir diligències per dos possibles delictes: un de malversació de diners públics i un altre de prevaricació . La fiscalia va actuar d’ofici, arran de les notícies sobre el cas, i va enviar una ordre a la Guàrdia Civil demanant que investigués el cas. Ara la Guàrdia Civil ha acabat la investigació i l’ha duta a fiscalia.

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments »

Jutjat de Primera Instància Núm. 2 d´Olot expedient de domini 95/2014 finca de Manso Brunells promogut per Salvador Picart Iglesias

Posted by lejarza en 7 junio, 2014

 

Jutjat de Primera Instància Núm. 2 d´Olot expedient de domini 95/2014 finca de Manso Brunells promogut per Salvador Picart Iglesias

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Olot

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 108 – 6 de juny de 2014 Núm. 5965 Jutjat de Primera Instància Núm. 2 d´Olot

Edicte de citació als interessats dictat en l’expedient de domini 95/2014

En virtut del que ha ordenat el/la jutge/essa del Jutjat de Primera Instància núm. 2 d’Olot, en provisió de data d’avui, dictada en l’expedient de domini 95/2014, promogut per SALVADOR PICART IGLESIAS, mitjançant el qual se sol·licita que es faci constar en el Registre de la propietat d’Olot la Major cabuda de la finca següent:

FINCA DE MANSO BRUNELLS

Amb una superfície total de 135,713 metres quadrats, 13 Ha 57 a 13 ca, dels quals 58,759 m2, 5 Ha 87 a 59 ca, són zona de cultiu, i la resta erm i bosc.

Limita: Nord: Amb terrenys de Mas Can Maso de Pilar Pujol Mitjavila (antic Francisco Pujol) que és el polígon 1 parcel·la 8 i el camí d’accés al manso Brunells, de l’Ajuntament de Tortellà (Garrotxa) que és el polígon 1 parcel·la 9002.

Est: Amb el torrent de Juiàs que és límit de terme municipal amb Sales de Llierca que és el polígon 1 parcel·la 9001.

Sud: Amb el rec o torrent que és límit de terme municipal amb Argelaguer que és el polígon 1 parcel·la 9004.

Oest: Amb terrenus de Carme Planas Serra que és el polígon 1 parcel·la 17, Anastasia Quer Verges que és el polígon 1 parcel·la 16 (Antic Jose Quer), amb Juan Picart Iglesias que és el polígon 1 parcel·la 20 i Salvador Picart Iglesias que és el polígon 1 parcel·la 21.

Dins la finca hi ha la finca coneguda com El Serrat, de Juan Picart Iglesias i Salvador Picart Iglèsies que és el polígon 1 parcel·la 10.

Correspon a les parcel·les cadastrals de Tortellà: Polígon 1 parcel·la 9, 17213A001000090000GR

Amb aquest edicte cito les persones que, sense saber-ho, els pugui afectar aquest expedient i els pugui perjudicar la inscripció que s’hi sol·licita, perquè, en el termini de DEU DIES a partir de la publicació, puguin comparèixer en aquest expedient per al·legar el que els convingui sobre la pretensió sol·licitada d’acord amb el dret.

D’acord amb el que disposa l’article 201, la regla tercera de la Llei hipotecària, i d’acord amb el que s’ha ordenat en aquesta resolució, es fa públic als efectes oportuns.

Olot, 16 de maig de 2014 El/La secretari/ària

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha adjudicat la redacció del Pla Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Posted by lejarza en 7 junio, 2014

 

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha adjudicat la redacció del Pla Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Argelaguer Vall del Llierca

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa) ha adjudicat la redacció del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l’empresa Territoris XLM/SCP (Barcelona). El cost és de 81.289 euros més IVA. Al concurs van participar 13 empreses.

L´Alcalde de Sant Jaume (ERC-AM) ha dit que l’adjudicació activa un procés, en el qual el segon pas seran accions de Participació Ciutadana. Així doncs, el 13 de juny hi haurà una xerrada sobre el Pla General, el dia 14 de juny una caminada per l’entorn rural i el 26 de juny una altra per l’entorn urbà. Puig ha indicat que l’equip de govern preveu fer consultes a particulars per aconseguir el màxim de consens possible.
El tercer pas tindrà lloc a principis de l´any 2015, quan el municipi estarà en disposició d’un avantprojecte, la intenció és que a finals del 2015, el POUM estigui fet, ara disposen de les Normes Subsidiàries del 2001, les quals han quedat desfasades.

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament d´Argelaguer instal·lació d’un sobreeixidor de pluvials al cap de la xarxa de sanejament al camí de la Roda

Posted by lejarza en 5 junio, 2014

 

Ajuntament d´Argelaguer instal·lació d’un sobreeixidor de pluvials al cap de la xarxa de sanejament al camí de la Roda

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Olot

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 107 – 5 de juny de 2014 Núm. 6092 Ajuntament d´Argelaguer

 

Edicte sobre aprovació inicial d’una memòria valorada.

El Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer, en sessió ordinària de 28 de maig de 2014, va aprovar inicialment, i per unanimitat, la següent memòria valorada:

 

Instal·lació d’un sobreeixidor de pluvials al cap de la xarxa de sanejament al camí de la Roda.

 

De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a un termini d’informació pública de 30 dies als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al·legacions. Passat aquest termini sense que s’hagi presentat cap al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat

sense necessitat d’adoptar cap altre acord.

 

Argelaguer, 2 de juny de 2014 Josep Dorca i Serrat Alcalde 

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment »