Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for agosto 2017

La Veracreu de Besalú i el notari Josep Gaffas i Casellas

Posted by lejarza en 17 agosto, 2017

La Veracreu de Besalú i el notari Josep Gaffas i Casellas
Ressenya del llibre “La Santíssima Veracreu de Besalú. Història d´un mil·lenari (1017-2017)” de Eva Llansana i Benaiges d´Argelaguer.
Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)
“El dia 11 de gener de 1781 es produí un impressionant diluvi a Besalú, amb forts aiguats i horribles ràfegues de vent, del qual els besaluencs sembla ser que es van salvar en haver invocat l’ajuda divina mitjançant la relíquia de la Veracreu i no altra, doncs, en un principi, davant d’aquella impressionant tempesta es va decidir que era necessari fer misses a totes les esglésies de la vila esperant que davant de tanta pregària canviés la situació.
Però, malgrat les súpliques i oracions de tot un poble, el temporal no va remetre, molt al contrari, la pluja i el vent es van refermar fins al punt que tot el poble i les autoritats van decidir acudir a buscar l’ajuda prodigiosa de la Veracreu, que tants cops els havia salvat i que guardaven a l’església de Santa Maria, per a continuació treure-la en processó fins al pont del riu Fluvià, com s’havia fet tants i tants cops, i succeí que al punt de treure la relíquia de l’església el vent va començar a decréixer i, en arribar al pont, després d’haver fet les pregàries, les oracions i les lletanies corresponents, es va espargir sobre el riu aigua beneïda, on s’hi havia submergit la relíquia, i en aquell mateix instant —hom té constància de que eren les set de la tarda—, el fort diluvi va començar a minvar i en l’espai d’un quart d’hora tot el cel s’asserenà prodigiosament i per donar mercès per tan gran portent, durant els tres diez següents es va celebrar un ofici solemne d’acció de gràcies en cadascuna de les tres esglésies besaluenques.
De tot això, deixarà constància Josep Gaffas, en aquell moment, escrivent de Manuel Antentes, notari de Besalú de 1762 a 1789, el qual comença la narració dels fets amb l’encapçalament:
“El más Patentíssimo Milagro que por meritos de la Pasión y muerte que padeció Christo nuestro Soberano Señor en nuestra preciosa Relíquia de la Sta. Vera Cruz fuimos dichosos los habitantes de esta Noble Vila de Besalú alcansar a las siete horas de la Noche del día onze Enero del pnte. Año de 1781”, i acaba amb la declaració dels motius que l’impulsaren a deixar testimoniatge escrit de tots aquells fets: “Todo lo que por ser tan constante a la verdad Yo Joseph Gaffas y Casellas Esnte. noto al principio de este Manual como a testigo de vista, y ohidas, con el solo fin de que en lo venidero conste y quantos lo lean tengan una verdadera devoción y confianza con nuestra tan amada Insigne Reliquia de la Sta. Vera Cruz, exciten en cuanto puedan a las demas gentes a la misma devoción y confianza. / Asi lo firmo en Besalú a los quinze del mismo mes de Enero y año de 1781”.
Uns aiguats que sens dubte van ser exorcitzats pel poder sobrenatural de la Veracreu de Besalú, com ens demostra indirectament el mateix gravat de la llosa primitiva de l’any 1764 on hi ha gravada la imatge de la Veracreu, o com ens demostra amb contundència un document de l’Arxiu parroquial de Santa Maria de Besalú on es dóna a conèixer un altre aiguat ocorregut el dia 20 al 25 de març de 1790, on se’ns parla que el matí del dia 23 un regidor de l’Ajuntament de Besalú va demanar que s’exposés la Santíssima Veracreu i a la tarda es va baixar aquesta relíquia, acompanyada per l’Ajuntament i el poble, fins al pont per a beneir les aigües.
En aquest dia l’aigua va arribar des de l’Hospital de Sant Julià fins al Molí fariner i es va emportar els Horts del Fluvià. El dia 24 va continuar plovent i es van fer rogatives al Monestir al matí i a la tarda es va tornar a exposar la Santíssima Veracreu a l’altar de Santa Helena, fent-se més rogatives, fins i tot, es va portar la relíquia a l’església de Sant Vicenç, però va seguir plovent. Fins que el dia 25 a les cinc del matí es va exposar la Santa Relíquia, i a les deu del matí el prior va celebrar un ofici de rogatives.
Encara en anys posteriors se’ns explica la constància d’aquesta intercessió prodigiosa de la santa relíquia, en els aiguats ocorreguts a Besalú el 1781 i el 1793.
És el 25 de novembre de 1793, que també deixà escrit Josep Gaffas, que ja era notari de la vila, que de nou la intercessió de la Veracreu va salvar el poble de Besalú del desbordament de les aigües del riu Fluvià: “[…] Con todo viendo ayer que continuava el llover con maior abundancia por la tarde se baxó en Procession en la Puente con la Sta. Vera Cruz, y resado algunas oraciones, y bendecido agua, despues se volvió la Procession con la Sta. Reliquia a su Yglesia”.
Josep Gaffas acaba dient, perquè no quedés cap dubte, que ho deixava escrit “para la succesiva memoria”.(1)
La memòria d’uns fets sorprenents i portentosos que ens confirmen que la Veracreu de Besalú, sens dubte, era la relíquia més extraordinària i prodigiosa de la vila i, més enllà de la fe o de la superstició, més enllà de creure o no creure en ella, era coneguda i respectada per tothom, motiu pel qual va constituir i constitueix part fonamental del patrimoni històric i social de la vila.”
1) Josep Murlà, “La relíquia de la Veracreu i els diluvis ocorreguts a Besalú el 1781 i 1793”. La Comarca d’Olot. 28 de març de 2002. núm. 1143.

Josep Gaffas, notari abacial de Besalú. Signe de 1791, conservat a Arxiu Comarcal de la Garrotxa

Josep Gaffas, notari abacial de Besalú. Signe de 1791, conservat a Arxiu Comarcal de la Garrotxa

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ministerio de Defensa enajenación por subastas de 2 viviendas en Olot

Posted by lejarza en 17 agosto, 2017

 

Ministerio de Defensa enajenación por subastas de 2 viviendas en Olot

 

Argelaguer – Vall del Llierca

 

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 157 – 17 d’agost de 2017 Núm. 7086

 

Administració de l’Estat Ministeri de Defensa

 

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa

 

Resolución del por la que se convoca enajenación por subastas públicas sucesivas al alza, con proposición económica en sobre cerrado, de viviendas desocupadas.

 

1.- Entidad adjudicadora. Organismo: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General Técnica y de Enajenación. Número de expediente: 2017 VS/003.

 

2.- Objeto del contrato. 2 viviendas en la localidad de Olot (Girona) con las siguientes descripciones: – Av. de Uruguay, 10-D, 2-IZ, superficie construida 153,67 metros cuadrados; nº finca registral 20573; referencia catastral 7395604DG5679N0005SU. – Av. de Uruguay, 10-l, 1-DC, superficie construida 186,48 metros cuadrados; nº finca registral 20578; referencia catastral 7395604DG5679N0010FO.

 

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Subasta.

 

4.- Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). El indicado en el Pliego de Condiciones Particulares, correspondiente al tipo de venta fijado en la primera y sucesivas subastas consecutivas de las viviendas objeto del contrato en los que se ha introducido la máxima rebaja aplicable conforme al artículo 106, del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

 

5.- Obtención de documentación e información. Entidad: Gerencia del INVIED en Madrid (teléfono 900210425) y Áreas de Patrimonio de las Subdelegaciones u Oficinas Delegadas de Defensa donde se encuentran las viviendas. Las visitas a las viviendas deberán efectuarse previa cita concertada con el Área de Patrimonio correspondiente a través de los números de teléfono que figuran en la página de INVIED de internet. Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de septiembre de 2017.

 

6.- Requisitos específicos del contratista. Condiciones, precios, garantía y documentación a presentar, las indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares.

 

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación. Plazo de presentación de ofertas: Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el B.O.E., hasta las catorce horas del día 18 de septiembre de 2017. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condiciones Particulares. Lugar de presentación: – Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. Registro General. Calle Isaac Peral, número 20-32. 28015 Madrid. – Se admitirán ofertas enviadas por correo certificado, en cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de correos y anunciará la remisión de su oferta al Registro, en el mismo día, mediante fax al número 91 602 08 85.

 

8.- La apertura de ofertas económicas en acto público tendrá lugar: El día 19 de octubre de 2017 a las 10 horas en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en la Sala Multiusos de la planta 4ª del Edificio de INVIED, sito en la calle Isaac Peral, 20-32 de Madrid. En caso de existencia de algún error material en el presente anuncio, se estará a lo establecido en el pliego de condiciones particulares que rige esta enajenación.

 

Madrid, 19 de julio de 2017 Atilano Lozano Muñoz Director gerente

Ministerio de Defensa enajenación por subastas de 2 viviendas en Olot. Foto: Regimiento de Cazadores de Montaña "Arapiles" 62 ubicado en Sant Climent Sescebes (Girona) en el Acuartelamiento General Alvarez de Castro, encontrádose en dicha ubicación su plana mayor de mando (PLMM) así como el Batallón "Badajoz" III/62.

Ministerio de Defensa enajenación por subastas de 2 viviendas en Olot. Foto: Regimiento de Cazadores de Montaña «Arapiles» 62 ubicado en Sant Climent Sescebes (Girona) en el Acuartelamiento General Alvarez de Castro, encontrádose en dicha ubicación su plana mayor de mando (PLMM) así como el Batallón «Badajoz» III/62.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2017

Posted by lejarza en 17 agosto, 2017

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 157 – 17 d´agost de 2017 Núm. 7060
Edicte d´aprovació definitiva de l´expedient de modificació de crèdit núm. 2/2017.
No havent-se presentat reclamacions contra l´acord de Ple de data 14 de juny de 2017, d´aprovació inicial de la segona modificació de crèdit del pressupost 2017, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 123, de 28 de juny de 2017, i en el tauler d´anuncis de l´Ajuntament, l´acord d´aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica, després d´efectuada la corresponent modificació pressupostària.
Modificació de Crèdit núm. 2
Despeses
Trasferències entre partides:
21203 311 Mant. Edificis Ajuntament/Consultori/Sala: Prev. Inicial 2000€ Modificacions 2000€ Prev. Definitiva 4000€.
21003 342 Mant. Camp de futbol: Prev. Inicial 3500€ Modificacions -1000€ Prev. Definitiva 2500€.
21205 920 Mat. Altres edificis: Prev. Inicial 2000€ Modificacions -1000€ Prev. Definitiva 1000€.
21301 920 Conservació vehicle: Prev. Inicial 500€ Modificacions 400€ Prev. Definitiva 900€.
21300 920 Conservació maquinària: Prev. Inicial 1000€ Modificacions 300€ Prev. Definitiva 1300€.
21206 920 Conservació serveis: Prev. Inicial 3500€ Modificacions 350€ Prev. Definitiva 3850€.
22001 920 Edictes i publicacions municipals: Prev. Inicial 600€ Modificacions 500€
Prev. Definitiva 1100€.
22101 920 Aigua: Prev. Inicial 2000€ Modificacions 400€ Prev. Definitiva 2400€.
22402 920 Asseg. Vehicles: Prev. Inicial 450€ Modificacions 50€ Prev. Definitiva 500€.
21001 170 Mant. Camins i Rieres: Prev. Inicial 8000€ Modificacions -2000€ Prev. Definitiva 6000€.
Augment de Partides:
63209 321 Millora patí de l´Escola: Prev. Inicial 7000€ Modificacions 10000€ Prev. Definitiva 17000€.
60900 459 Construció Pont Riera del Vinyot: Prev. Inicial 0€ Modificacions 7000€ Prev. Definitiva 7000€.
63301 165 Millora Enllumenament Hostalnou de Llierca (barri del Pont): Prev. Inicial 0€ Modificacions 11500€ Prev. Definitiva 11500€.
62301 332 Fons Documental Sala de Lectura: Prev. Inicial 0€ Modificacions 800€ Prev. Definitiva 800€.
Total 29300€
Ingressos:
76105 Subvenció Diputació Fons Documental Biblioteca: Prev. Inicial 0€ Modificacions 800€ Prev. Definitiva 800€.
76108 Subvenció Diputació PAES L3 Millora Enllum. Barri del Pont: Prev. Inicial 0€ Modificacions 4423,24€ Prev. Definitiva 4423,24€.
87000 Incorporació superàvit: Modificacions 24076,76€ Prev. Definitiva 24076,76€.
Contra l´aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l´endemà de la publicació d´aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Argelaguer, 8 d´agost de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

L´Alcalde d´Argelaguer que diu que l´Associació de Veïns fa un ús pervers del seu dret a la informació... que el Consistori oculta als seus veïns. (Foto: Lejarza - Garrotxa)

L´Alcalde d´Argelaguer que diu que l´Associació de Veïns fa un ús «pervers» del seu dret a la informació… que el Consistori oculta als seus veïns. (Foto: Lejarza – Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ingilberga, mil anys de l´última abadessa

Posted by lejarza en 17 agosto, 2017

 

Ingilberga, mil anys de l´última abadessa

 

Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

 

Aquest any es celebra a Sant Joan de les Adadesses els mil anys de ultima Abadessa del Monasteri de Sant Joan de Ripoll. L´Abadessa Ingilberga era la filla extramatrimonial del comte Oliba Cabreta de Besalu i l´esposa del vicari del castell de Besora.

 

Quan la nena tenia poc més de deu anys, el pare, potser per purgar els seus pecats, va decidir donar-la a Sant Joan de Ripoll (Sant Joan de les Abadesses). Ingilberga va ferse gran entre les parets del monestir, i el 996 va substituir l´abadessa —la seva tia Fredeburga—, que acabava de morir.

 

Només era una adolescent, i li faltava la vocació o l´habilitat per governar: durant anys l´abadia va viure sense pena ni glòria… fins que algú va denunciar les monges per conductes immorals. El mateix comte Bernat Tallaferro, mig germà d´Ingilberga, va anar a presentar “el cas de les monges” al papa Benet VIII, i l´abat Oliba, també mig germà seu, va tenir una actitud molt tèbia davant aquest cas.

 

El peix estava venut, i Ingilberga ho tenia tan clar que ni tan sols es va molestar a anar a Roma per donar la seva versió.

 

De manera que el 1017 va acatar la butlla papal que obligava a dissoldre la comunitat per haver convertit “la casa d´oració en un bordell de meretrius de Venus”, aixi el papa Benet VIII, mitjançant la seva butlla Cuperamus Quidem, decretà l´expulsió de l´abadessa i les seves monges.

 

És difícil saber del cert si aquelles dones -la majoria monges per desig dels pares- havien trencat el vot de castedat.

 

Però és evident que al comte Bernat I de Besalu el va beneficiar molt la sentència, perquè va aconseguir que el papa creés un nou (i efímer) bisbat a la seva jurisdicció, Besalú, i que el seu fill en fos el primer titular.

 

L´acusació venia del seu germà Bernat Tallaferro, que aspirava a posseir i controlar els béns del monestir com a dotació del naixement del bisbat de Besalú, circumstància que fa dubtar de la veracitat de l´acusació que, de fet, mai no va ser provada.

 

L´any 1016 Bernat va anar a Roma acompanyat del seu germà l´abat Oliba i un seguici de religiosos per denunciar Ingilberga davant del Papa Benet VIII.

 

El Papa, potser no s´acabava de creure les acusacions de Bernat i Oliba, ja que abans de dictar la butlla comdemnatòria va trametre una missiva instant Ingilberga a presentar-se a Roma a defensar-se de les acusacions de què era objecte, però l ´abadessa no ho va fer i va ser declarada en rebel·lia.

 

Ingilberga abadessa “domna Ingilberga, amita mea, que fuit soror domni. Olive pontificis, et abbatissa Sancti Ioannis. Que sepulta est intra aulam Sancti Ioannis”.

Ingilberga, mil anys de l´última abadessa Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

Ingilberga, mil anys de l´última abadessa Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Programa de la Festa Major de Tortellà any 2017

Posted by lejarza en 2 agosto, 2017

Programa de la Festa Major de Tortellà any 2017
Argelaguer – Vall del Llierca
DISSABTE 5 d’agost
09:00h: XV Campionat Local de Petanca (Programes a part)
DIUMENGE 6 d’agost
20:00h: Sardinada popular al Casino
22:00h: Havaneres amb Els Pescadors de l’Escala (Programes a part)
DIJOUS 10 d’agost
23:30h: Nit d’astronomia i “Pluja d’estels” a la Llar d’Infants: “L’Univers Invisible” i Space X”. Observació en telescopis. Organtiza: Astrobanyoles. (Programes a part)
DISSABTE 12 d’agost
17:00h: Espectacle infantil, “FESTA D’ESCUMA” a la pista poliesportiva de l’escola Joan Roura i Parella.
23:30h: Nit Jove amb FESTUCS + TORTELLINIS + DR.PRATS + DJ PASTURANT L’OVELLA NEGRA
DIUMENGE 13 d’agost
Matí: Jocs infantils i tobogans d’aigua, i dinar popular, al parc de can Santaló. (Programes a part).
18:30h: Cercavila i festa de l’aigua pels carrers del poble. Es demana la col·laboració dels/les veïns/es perquè tirin aigua al pas de la cercavila
23:30h Nit de Versions amb OJO DE BUEN CUBERO + ORQUESTRA MARIBEL+ THE SEVENTIES + DJ
DILLUNS 14 d’agost
23:00h: Nit de ball amb ORQUESTRA BOOGIE WOOGIE
DIMARTS 15 d’agost
11:15h: Ofici solemne, a l’església parroquial, amb acompanyament musical a càrrec de la COBLA LA BISBAL JOVE
A continuació, ball dels Gegantets Marieta l’Espardenyera i Joanet el Músic
12:45h: Dues sardanes amb la COBLA LA BISBAL JOVE i vermut popular
17:00h: Audició de sardanes amb la COBLA LA BISBAL JOVE.
23:00h: Ball de festa major amb la Orquestra MONTECARLO (A la mitja part, elecció de l’hereu i pubilla).
DIMECRES 16 d’agost
12:00h: Espectacle infantil XERINGADA al parc de can Santaló.
17:00h: Tarda de Zumba per a totes les edats (Organitza: Grup Joves de Tortellà)
20:00h: Campionat de futbolí a la piscina municipal
23:00h: Banyada nocturna a la piscina municipal (Organitza: Grup Joves de Tortellà)
TOTS ELS ACTES SÓN GRATUÏTS I ES DURAN A TERME A LA PLAÇA (EN CAS DE PLUJA AL CASINO) I AL PARC DE CAN SANTALÓ (FESTA DE L’AIGUA EL DIUMENGE 13).
HI HAURÀ SERVEI DE BAR EN TOTS ELS ACTES
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
COL·LABORA: DIPUTACIÓ DE GIRONA, MONTSOL I EDR.
La Comissió es reserva el dret a modificar qualsevol dels actes si causes imprevistes l’obliguen a fer-ho.
NOTA: No hi haurà servei de llotges.

Vall del Llierca Tortellà Fira de la Quaresma any 2012 (by Lejarza)

Vall del Llierca Tortellà (by Lejarza Argelaguer)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »