Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for enero 2021

Ajuntament de la Vall de Bianya a acordar ratificar l’aprovació dels Estatus del Consorci a l’Alta Garrotxa

Posted by lejarza en 14 enero, 2021

Ajuntament de la Vall de Bianya a acordar ratificar l’aprovació dels Estatus del Consorci a l’Alta Garrotxa.

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 7 · Núm. edicte 12 · Data 13-01-2021

EDICTE

Ratificar l’aprovació dels Estatus del Consorci a l’Alta Garrotxa.

El Ple de la Corporació en sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2020 a acordar ratificar l’acord del Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci per tal d’adaptar-los a les previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de presentació de possibles al·legacions i reclamacions, a comptar a partir de la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona i al DOCG, tal i com disposa l’article 313.3 del ROAS.

En cas de no presentar-se al·legacions l’acord s’entendrà elevat a definitiu.

La Vall de Bianya, a la data de la signatura electrònica, L’Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »