Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for diciembre 2017

Ajuntament d´Argelaguer aprovat inicialment l’expedient número 4/2017 de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 22 diciembre, 2017

Ajuntament d´Argelaguer aprovat inicialment l’expedient número 4/2017 de modificació de crèdits
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 243 – 22 de desembre de 2017 núm. 10764
Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits
El Ple de l’ajuntament de data 18-12-2017 va aprovar inicialment l’expedient número 4/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2017, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.
En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.
Argelaguer, 19 de desembre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer pressupost general i plantilla de personal per a l’exercici 2018

Posted by lejarza en 22 diciembre, 2017

Ajuntament d´Argelaguer pressupost general i plantilla de personal per a l’exercici 2018
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 243 – 22 de desembre de 2017 núm. 10758
Anunci d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018 aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 18 de desembre de 2017, el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2018, així com la plantilla de personal que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i tota la documentació annexa, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbil, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Transcorregut el termini d’informació pública esmentat sense que s’hagin presentat reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap més acord.
Argelaguer, 19 de desembre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

La secretària interventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer modificació de crèdit núm. 3/2017

Posted by lejarza en 21 diciembre, 2017

Ajuntament d´Argelaguer modificació de crèdit núm. 3/2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 242 – 21 de desembre de 2017 Núm. 10588
Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2017.
No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 25 de setembre de 2017, d’aprovació inicial de la tercera modificació de crèdit del pressupost 2017, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 200, de 19 d’octubre de 2017, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.
Despeses
21003 342 Mant. Camp de futbol 4.500€ -4.000€ 500€
21002 342 Mant. Zona esportiva 500€ 1.000€ 1.500€
21202 321 Mant. Escoles 2.000€ 1.000€ 3.000€
21203 311 Mant. Edificis ajuntament/consultori/sala 4.000€ 2.000€ 6.000€
21205 920 Mant. Altres edificis 3.000€ -2.000€ 1.000€
22403 920 Assegurança càrrecs electes + personal 1.000€ -1.000€ 0,00€
22706 924 Treballs tècnics concurs d’idees 3.000€ -3.000€ 0,00€
21206 920 Conservació serveis 3.850€ 5.000€ 8.850€
22101 920 Aigua 2.400€ 1.000€ 3.400€
22632 338 Cultura Activa 2.000€ -1.500€ 500€
22611 338 Festa Major i del Roser 12.000€ 1.500€ 13.500€
AUGMENT DE PARTIDES
63209 321 Millora pati de l’escola 17.000€ 23.000€ 40.000€
63100 1621 Millora zona contenidors 6.000€ 5.000€ 11.000€
63202 920 Millora equipament ajuntament 1.500€ 3.500€ 5.000€
63300 165 Millora enllumenat C/ Major 10.000€ 6.000€ 16.000€
60002 161 Compra terreny dipòsit d’aigua 0,00€ 6.000€ 6.000€ TOTAL 43.500€
INGRESSOS
76103 Subvenció Diputació Paes 2016 3.450€ 3.450€
87000 Incorporació superàvit 40.050€ 40.050€ TOTAL 43.500€
Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Argelaguer, 5 de desembre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Esglesia de Sant Damas papa d´Argelaguer foto Lejarza

Esglesia de Sant Damas papa d´Argelaguer foto Lejarza

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Pessebres al Monestir de Palera (Beuda)

Posted by lejarza en 19 diciembre, 2017

Pessebres al Monestir de Palera (Beuda)
Narcís Cadena Masó
Els nens i nenes de Beuda han millorat el seu pessebre infantil en qualitat i també ampliant-lo amb noves figures.
De quatre anys ençà, en arribar aquestes dates, quan surten d´escola, es reuneixen al Restaurant El Claustre de Palera per fer la berenada i el pessebre. Tot seguit presencien una actuació.
La d´enguany ha sigut molt pedagògica: l´actor ha encarnat Sant Francesc d´Assís. Feia preguntes als nens, que l´escoltaven amb atenció. Els deia, entre altres coses, que va canviar radicalment de vida. Inicià una croada a favor dels més pobres i marginats. La vigília de Nadal de l´any 1223 va voler donar una visió plàstica d´aquest misteri. Agafà un bou i una mula i cantà la Bona Nova. Aquesta és la Bona llavor.
Enguany els adults han fet un pessebre molt especial amb dues novetats: 1a) Un laboriós treball cooperatiu on tothom hi ha aportat material: fusta, suro, branques, molsa, malla, guix de Beuda… Mn. Miquel, la Pam i altres persones amb esforç, hi han esmerçat moltes hores de treball. 2a) Aprofitant l´acústica del temple, el Sr. Cardelús hi ha incorporat música.
Entrant al temple a mà dreta i amb una perspectiva molt ben aconseguida, es pot veure una reproducció a petita escala de l´Espai celeste i la Natura circumdant de l´indret: Santuari de la Mare de Déu del Món, Puig del Bassegoda, el Pont de Llierca…
Una casa de pagès acull la família de Natzaret amb Jesús quan era infant en una menjadora. (Agraïm a les persones que han aportat els diorames: Sr. Narcís Lagares de Besalú, Sr. Joan Novich de la Cellera de Ter i Sr. Alfons Vàzquez de Girona).
Com és habitual l´endemà el bisbe Francesc celebra l´acció de gràcies i quan s´adreça als nens ho fa de manera entenedora.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament Argelaguer Ple Sessió Ordinària 18 de desembre de 2017

Posted by lejarza en 16 diciembre, 2017

 

Ajuntament Argelaguer Ple Sessió Ordinària 18 de desembre de 2017

 

AJUNTAMENT D’ARGELAGUER

 

ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de I’Ajuntament d’ARGELAGUER.

 

NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent

 

DECRET:

 

Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a:

 

SESSIÓ: Ordinària

 

DATA: 18 de desembre de 2017

 

HORA:13:00

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovació d’actes

 

1.1 PLE 2017/4 25-09-2017

 

1 .2 PLE 2017/5 25-1 0-201 7

 

1 .3 PLE 2017/6 7-11-2017

 

1 .4 PLE 2017/7 22-11-2017

 

2.- Propostes

 

2.1 Aprovació inicial del pressupost municipal 2018

 

2.2 Adquisició d’una peça de sòl rústic per ubicar-hi els dipòsits d’aigua

 

2.-3 Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost

 

2.4 Aprovació iniciar expedient per contractar I’obra d’adaptació dels accessos ajuntament

 

3. Convalidacions de Decrets i lnformacions

 

4. Precs i preguntes

 

La secretària

 

Argelaguer, 15 de desembre de 2017

Ajuntament d´Argelaguer - Vall del Llierca - Garrotxa (Foto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer – Vall del Llierca – Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Escena Garrotxa txa txan! nou projecte cultural a la comarca

Posted by lejarza en 15 diciembre, 2017

Escena Garrotxa txa txan! nou projecte cultural a la comarca
Argelaguer – Vall del Llierca
Escena Garrotxa txa txan! és un nou projecte cultural impulsat a la nostra comarca. Una iniciativa que vol promoure un circuit d’arts escèniques i musicals de qualitat arreu de la Garrotxa i de manera estable durant tot l’any.
Escena Garrotxa txa txan! comença aquest 2018 amb un cicle dedicat a propostes per a tots els públics.
Així, des d’ara i fins al mes de maig, pràcticament cada cap de setmana s’ha programat un espectacle en alguna població de la Garrotxa.
Entre els objectius del projecte hi ha els d’impulsar una programació cultural de qualitat als municipis i enriquir la seva oferta d’activitats, afavorir la creació de nous públics, fomentar la mobilitat d’espectadors entre poblacions de la comarca i contribuir a dinamitzar la indústria cultural.
MUNICIPIS PARTICIPANTS:
Argelaguer – Besalú – Beuda – Olot – Les Planes d’Hostoles – Sant Feliu de Pallerols – Sant Jaume de Llierca – Sant Joan les Fonts i La Vall d’en Bas
PROGRAMACIÓ GENER – JUNY 2018
El Pot Petit
14 de gener, 17 h, Olot (Teatre Principal d’Olot)
Bufa&Sons / Xavi Lozano
21 de gener, 17 h, Argelaguer (Sala del Casal)
Udul / Los Galindos
27 de gener, 18 h, i 28 de gener, 12 i 17 h, Olot (Teatre Principal d’Olot)
Contes empaperats i personatges esbojarrats / Alma Contes
11 de febrer, 16.30 i 18 h, Olot (Teatre Principal d’Olot)
Viatjazz a Nova Orleans / Roger Canals
25 de febrer, 11.30 h, Olot (Plaça Major)
Kumulunimbu / Cia. Ortiga
4 de març, 17 h, Vall d’en Bas (Auditori Can Trona)
Loops / Engruna Teatre
11 de març, 17 h, Olot (Teatre Principal d’Olot)
Espectacle per determinar
18 de març, 17 h, Sant Jaume de Llierca
Somnis de sorra / Ytuquepintas
24 de març, 20.30 h, les Planes d’Hostoles (Pavelló polivalent)
Gnoma / Pea Green Boat
25 de març, 17 h, Argelaguer (Sala del Casal)
Momo / Companyia Anna Roca
1 d’abril, 18 i 20 h, Sant Feliu de Pallerols (Ca les Hermanes)
La Sireneta / Festuc Teatre
8 d’abril, 17 h, Olot (Teatre Principal d’Olot)
Pop up / Teatro Delle Briciole
15 d’abril, 17 h, Olot (Teatre Principal d’Olot)
El petit Dalí / Únics Produccions
22 d’abril, 17 h, Sant Joan les Fonts (Centre Cultural)
Set up / Los Barlou
6 de maig, 16.30 h, Beuda (Pista Polivalent)
Partícules / Cantània
13 de maig, 18 h, Olot (Pavelló d’esports)
Gong! / Companyia Inspira Teatre
20 de maig, 17 h, Besalú (Cal Tronc)
Funky, funky! / Orelles de xocolata
27 de maig, 18 h, Sant Feliu de Pallerols (Plaça del Firal)
ESPECTACLES:
MÚSICA
RITMES I RIALLES
EL POT PETIT
Diumenge 14 de gener, 17 h, Olot (Teatre Principal)
Un concert-espectacle en el qual el Cuc Poruc, un dels seus personatges més coneguts, juntament amb la Jana, en Pau i la Melmelada Band, ens portaran a fer un viatge per conèixer mil històries de dins d’aquest Pot tan màgic. Un viatge ple de música amb sis músics dalt l’escenari, titelles i projeccions. Un concert molt participatiu per gaudir en família!
Preu: 7 euros
Durada: 60 minuts
Recomanat a partir de tres anys
Ho organitza: Rialles Olot
MÚSICA
BUFA&SONS
XAVI LOZANO
Diumenge 21 de gener, 17 h, Argelaguer (Sala del Casal)
Tres músics a l’escenari ens ofereixen un concert sorprenent per a tots els públics. Bon humor, temes propis i uns instruments solistes gens convencionals.
Preu: 6 euros
Durada: 60 minuts
Recomanat a partir de cinc anys
Ho organitza: Ajuntament d’Argelaguer
CIRC
UDUL
LOS GALINDOS
Dissabte 27 de gener, 18 h, i diumenge 28 de gener, 12 i 17 h,
Olot (Teatre Principal)
Un espectacle dins una iurta mongola. Los Galindos afronten en aquest espectacle un exercici de recerca i redescobriment de les capacitats corporals i de confrontació emocional de l’individu amb ell mateix.
Paisatges on l’encontre i la desavinença conviuen en la proximitat d’un espai definit per l’ambigüitat.
Circ d’entranya, visceral i simple on els personatges busquen desencallar les situacions per seguir existint, amb tenacitat, amb naturalitat.
Preu: 10 euros, 8 euros els menors de dotze anys
Durada: 60 minuts
Recomanat a partir de vuit anys
Ho organitza: Institut de Cultura d’Olot
CONTES
CONTES EMPAPERATS I
PERSONATGES ESBOJARRATS
ALMA CONTES
Diumenge 11 de febrer, 16.30 i 18 h, Olot (Teatre Principal)
L’Alma explica dos contes amb diferents tècniques però el mateix fil conductor: el paper. Amb l’art de la papiroflèxia, el paper es veurà transformat en decorat, personatges, objectes i elements quotidians.
D’un sol full de paper podem fer aparèixer un munt de boniques figures: un barret, un avió o fins i tot una granota. A un diari li podem donar moltes utilitats: embolicar un entrepà, deixar-lo al terra moll per no relliscar, fer una paperina o fins i tot un bon coixí!
Preu: 7 euros
Durada: 50 minuts
Recomanat a partir de tres anys
Ho organitza: Alma Contes
MÚSICA
VIATJAZZ A NOVA ORLEANS
ROGER CANALS
Diumenge 25 de febrer, 11.30 h, plaça Major d’Olot
Un viatge explosiu i animat cap a Nova Orleans i, a la vegada, una experiència pictòrica del grafit. Una audició participativa que reflexiona sobre les emocions més universals de la música trenant un diàleg fantàstic amb l’art urbà.
L’esprai de colors llampants pinta la música de l’època del blanc i negre.
Gratuït
Durada: 60 minuts
Ho organitza: Dinàmig, Rialles Olot i Institut de Cultura d’Olot
TITELLES
KUMULUNIMBU
CIA. ORTIGA
Diumenge 4 de març, 17 h, Vall d’en Bas (Auditori de Can Trona)
Kumulunimbu és una història d’amistat entre una nena i un núvol, que parla sobre la valentia, la injustícia, les migracions i la permanent esperança dels seus protagonistes.
Un espectacle que captiva els més petits i commou els més grans on es combinen els titelles i el clown, ple de detalls, humor, crítica i sorpreses, on la poesia us farà navegar per un mar d’emocions.
Preu: 5 euros
Durada: 45 minuts
Recomanat a partir de cinc anys
Ho organitza: Ajuntament de la Vall d’en Bas
TEATRE
LOOPS
ENGRUNA TEATRE
Diumenge 11 de març, 17 h, Olot (Teatre Principal)
Loops és un bucle, un joc sobre el pas del temps, un cant a la vida i a la idea de la continuïtat i l’herència.
La Zig i la Zag busquen alguna cosa, les mou la curiositat. Una porta un pes feixuc a l’esquena, l’altra no porta res, llevat d’una capseta al cap on emmagatzema tot allò que viu.
L’una és l’experiència, l’altra la inexperiència. L’una toca el violoncel, l’altra
la flauta. L’una ja en torna, l’altra encara hi va. Donant voltes pel món es trobaran i aquest encontre les farà créixer.
Preu: 7 euros
Durada: 50 minuts
Recomanat a partir de tres anys
Ho organitza: Rialles Olot
TEATRE VISUAL
SOMNIS DE SORRA
YTUQUEPINTAS
Dissabte 24 de març, 20.30 h, Les Planes d’Hostoles (Pavelló polivalent)
Només amb les seves mans i sorra damunt un vidre, Borja González narra el pas de dues persones en el transcurs de les seves vides, des dels somnis que es creen a la infància, les vivències que apareixen a la maduresa, fins a la visió real i retrospectiva que aporta l’experiència viscuda.
Dibuix a dibuix, transporta l’espectador a moments plens d’emocions, a viatjar a diferents llocs del món i a fer una reflexió poètica dels seus propis sentiments, vivències i records.
Preu: 5 euros anticipada, 8 euros a taquilla
Durada: 55 minuts
Recomanat a partir de cinc anys
Ho organitza: Ajuntament de les Planes d’Hostoles
TITELLES
GNOMA
PEA GREEN BOAT
Diumenge 25 de març, 17 h, Argelaguer (Sala del Casal)
Un espectacle sobre el repte de la convivència i l’amistat, les diferències i l’acceptació dels altres.
La gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda l’ocell han construït una casa per viure juntes. Hi estan molt il·lusionades, però poc a poc s’adonen que la convivència no és tan senzilla.
Preu: 6 euros
Durada: 45 minuts
Recomanat a partir de tres anys
Ho organitza: Ajuntament d’Argelaguer
TEATRE
MOMO, VERSIÓ LLIURE DE MICHAEL
ENDE
COMPANYIA ANNA ROCA
Diumenge 1 d’abril, 18 i 20 h, Sant Feliu de Pallerols (Ca les Hermanes)
Momo és una nena que posseeix la meravellosa qualitat de saber escoltar els altres i que desitja ajudar la gent a humanitzar les seves vides. Sobretot
quan els homes grisos decideixen apoderar-se d’un dels béns més preuats que posseeixen les persones: el seu temps. Perquè el temps és vida. I la vida resideix al cor.
Preu: 5 euros (el 50% de les entrades es destinarà a
l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya-La Casa dels Xuklis)
Durada: 50 minuts
Aforamanet limitat
Recomanat a partir de sis anys
Ho organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
TITELLES
LA SIRENETA
FESTUC TEATRE
Diumenge 8 d’abril, 17 h, Olot (Teatre Principal)
Un conte de les profunditats marines amb titelles i música en directe perquè l’espectador es deixi portar cap a aquest món ple de misteri i fantasia.
Existia una ciutat de nacre i coral on hi vivia el rei Tritó amb les seves filles. Entre totes la més petita era la més bonica i tenia la veu més meravellosa de tot l’oceà: la Sireneta.
Enamorada del món exterior i d’un bell príncep, farà tot el possible per aconseguir el seu somni: convertir-se en humana. La seva tendresa i innocència ens traslladarà a una aventura plena d’emocions.
Preu: 7 euros
Durada: 50 minuts
Recomanat a partir de quatre anys
Ho organitza: Rialles Olot
TEATRE VISUAL
POP UP
TEATRO DELLE BRICIOLE
Diumenge 15 d’abril, 17 h, Olot (Teatre Principal)
La companyia italiana ha reinventat el llibre animat en format teatral.
Dues manipuladores s’encarreguen de crear la història protagonitzada per llibres que, en obrir-los, despleguen figures i siluetes. Ritme, colors i sons donaran vida a les experiències dels protagonistes.
Preu: 7 euros
Durada: 45 minuts
Recomanat de tres a set anys
Aforament molt limitat
Ho organitzen: Rialles Olot i Institut de Cultura d’Olot
TEATRE MUSICAL
EL PETIT DALÍ
ÚNICS PRODUCCIONS
Diumenge 22 d’abril, 17 h, Sant Joan les Fonts (Centre Cultural)
Aquesta és la història d’un petit geni nascut a Figueres. Així comença la història d’en Salvi, un nen alegre, somiador i una mica trapella.
El que més li agrada és dibuixar i deixar volar la imaginació.
Un dia, troba dins l’aigua una clau grossa i brillant. La il·lusió de saber d’on és la clau i sobretot què obre el durà a recórrer un viatge ben llarg curull d’aventures.
Un petit tresor ple d’imaginació, humor i música que us obrirà la porta d’un món únic: el món de Dalí.
Preu: 3 euros
Durada: 60 minuts
Recomanat a partir de tres anys
Ho organitza: Ajuntament de Sant Joan les Fonts
CIRC
SET UP
LOS BARLOU
Diumenge 6 de maig, 16.30 h, Beuda (Pista polivalent)
Un espectacle amb monocicles, malabars, màgia i humor… si no fos perquè és hora de començar i aquí res no està a punt! Benvolgut públic, preparem-nos per a aquesta bogeria frenètica i de riure constant; aquest trio han fet del desastre, el caos i l’entre
bastidors el seu propi espectacle.
Preu: 3 euros
Durada: 50 minuts
Recomanat a partir de quatre anys
En cas de pluja consultar al web
Ho organitza: Ajuntament de Beuda
MÚSICA
CANTÀNIA
PARTÍCULES
Diumenge 13 de maig, 18 h, Olot (Pavelló d’esports)
Un concert a càrrec de més de cinc-cents nens de tretze escoles d’Olot i la Garrotxa. Oferiran la cantata Partícules, escrita per Sergi Belbel, amb música de Lluís Vidal.
Un espectacle sobre l’origen i l’evolució de l’univers.
Hi participen les escoles: Llar-Lluís Mestres, Petit Plançó, Escola Pia, Malagrida, Sant Roc, Pla de Dalt, Morrot, Volcà Bisaroques i Cor de Maria d’Olot; Verntallat de la Vall d’en Bas, Castanyer de Sant Joan les Fonts, la Bòbila de les Preses, Rocalba de Sant Feliu de Pallerols, Joan Maragall de Santa Pau, Lluís Castells de Riudaura i ZER Llierca (Tortellà, Sant Jaume de Llierca, Argelaguer i Montagut i Oix)
Preu: 4 euros (Venda a partir del 9 d’abril a les escoles. Si en queden de disponibles es vendran a 5 euros)
Ho organitzen: Auditori de Barcelona, Institut de Cultura d’Olot i Institut Municipal d’Educació d’Olot
CONTE MUSICAL
GONG!
COMPANYIA INSPIRA TEATRE
Diumenge 20 de maig, 17 h, Besalú (Cal Tronc)
Totes les persones som diferents les unes de les altres. Unes som altes, d’altres baixes, unes rosses, d’altres morenes, uns saben dibuixar, uns altres cantar.
La Mina és una dragona que no sap tirar foc i decideix fer un viatge per la Xina per solucionar el seu gran problema.
Aquest conte musical es basa en les emocions que viu la dragona en ser i sentir-se diferent dels altres dracs.
A través de la música i la narració podrem sentir les diferents emocions que se’n desprenen.
Preu: 5 euros
Durada: 60 minuts
Recomanat a partir de tres anys
Ho organitza: Ajuntament de Besalú
FESTA FINAL
FUNKY, FUNKY!
ORELLES DE XOCOLATA
Diumenge 27 de maig, 18 h, Sant Feliu de Pallerols (Plaça El Firal)
Som aquí per celebrar la Gran Batalla del Funky.
Xocopowers i Funkyrulus estan a punt per batre’s en un emocionant duel de coreografies. L’espai es converteix en una discoteca de debò, apareixen les rollerdancers a la pista, focus i purpurina.
Funky, funky! aconsegueix que nens i nenes, pares i mares ballin plegats fins a l’extenuació.
Preu: Aportació voluntària a favor del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Durada: 50 minuts
Recomanat a partir de cinc anys
Ho organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
MÉS INFORMACIÓ: Sònia Santiago Consell Comarcal de la Garrotxa ssantiago@garrotxa.cat 972 27 49 00 http://www.garrotxa.cat/escenagarrotxa

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Argelaguer nomenament per al càrrec de jutge de pau i substitud 2017

Posted by lejarza en 11 diciembre, 2017

Argelaguer nomenament per al càrrec de jutge de pau i substitud 2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 234 – 11 de desembre de 2017 Núm. 10315
Administració de Justícia Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
Presidència
Edicte de nomenament per al càrrec de jutge de pau FAIG SABER:
Que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la sessió que va tenir lloc el 14 de novembre de 2017, va adoptar, entre d’altres, l’acord relatiu al nomenament per al càrrec de jutge de pau que, diu literalment, el següent:
Jutge de Pau TITULAR d’ARGELAGUER, Partit Judicial d’OLOT; Provincia de GIRONA, senyor/a JOAN BALATEU MASÓ.
Jutge de Pau SUBSTITUT d’ ARGELAGUER, Partit Judicial d’OLOT; Provincia de GIRONA, senyor/a ENRIC BADOSA PORTELLA.
D’acord amb el que estableixen els articles 8 i 11, del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, aquests han de prendre possessió del seu càrrec dins el termini dels vint dies naturals següents a la data de publicació del seu nomenament en el butlletí oficial de la província; amb el jurament o la promesa previs davant el jutge de primera instància i instrucció del partit, o del degà si n’hi ha més d’un. La durada del mandat es computa des de la publicació del nomenament en el butlletí oficial de la província i és per a un període de quatre anys.
Contra l’acord que ha pres per la Comissió de la Sala de Govern, s’hi pot interposar un recurs d’alçada davant el Ple del Consell General del Poder Judicial en el termini d’un mes.
Barcelona, 15 de novembre de 2017 Jaume Illa Pujals Secretari de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Màssio, el Moliner estrena i bateig 20 anys 1997-2017

Posted by lejarza en 8 diciembre, 2017

Màssio, el Moliner estrena i bateig 20 anys 1997-2017
Juan R Lejarza – Argelaguer (Garrotxa)
Aquest any 2017, es compleix el 20 aniversari del bateig del gegant Màssio, per
recordar la efemèride, he recollit de la revista «La Comarca d’Olot» la referència que
li va dedicar a l’esdeveniment, comença amb una entradeta i segueix en les pàgines
interiors del Núm. 931, i també el balanç final de la festa del 24-12-97, diu així:
“Estrena i bateig del gegant Màssio, el Moliner
Diumenge, coincidint amb la festa major de Sant Damas, tindrà lloc el bateig del
gegant Màssio, el Moliner.
Els actes començaran el dissabte 13, a les vuit del vespre, amb la cercavila i
l’espectacle de foc a càrrec dels Xanquers d’Argelaguer.
A les deu del matí del diumenge es farà la plantada de gegants i tot seguit s’iniciarà
una cercavila, amb la presentació, estrena i bateig del gegant.
S’ha previst la participació dels gegants de Sant Joan les Fonts, el gegant de Sales de
Llierca, els cabeçuts del barri olotí de Sant Cristòfor i Mas Bernat, els nans Sols de
Rialles, el Kin Klan de Girona i altres colles.”
“Aquest cap de setmana se celebrarà la festa major de Sant Damas.
Durant aquest cap de setmana Argelaguer celebrarà la seva festa major, amb motiu de
la festivitat de Sant Damas, papa, que segons la tradició era fill del poble.
Demà, divendres 12 de desembre, a les onze de la nit, al Casal, hi haurà el concert
Ball de nadales, amb el conjunt Clau de Lluna.
Dissabte 13, a les onze del matí hi haurà jocs infantils a la plaça de l’Església.
A la tarda, a les quatre, al Casal, espectacle infantil amb la Cia. Carmel i Trombó; es
farà també el tradicional berenar de coques per a la mainada.
A dos quarts de set del vespre, torneig de futbet entre equips de Begudà i
d’Argelaguer, amb partits de nens i d’adults, a la pista poliesportiva.
A les vuit, espectacle de foc i cercavila amb els Xanquers d’Argelaguer.
A les onze de la nit, al Casal, concert de rock.
El diumenge 14, a les vuit del matí hi haurà matines i a les deu es farà la plantada de
gegants, amb les colles convidades.
A dos quarts d’onze, cercavila de gegants, xanquers i altres elements de la comparsa
folklòrica, efectuant-se el bateig del gegant d’Argelaguer, al qual s’ha donat el nom
de Màssio, el Moliner.
A les dotze, ofici solemne a l’església parroquial, en honor de Sant Damas, amb
acompanyament d’orquestra.
A dos quarts d’una, interpretació d’una sardana. A les quatre de la tarda, ballada de
sardanes…”
La Comarca d´Olot any 1997 Núm. 931
“Participació popular en el bateig del gegant Màssio
Dins els actes de la festa major d’Argelaguer ha destacat, enguany, l’estrena i el
bateig del gegant Màssio, el Moliner.
La programació festiva es desenvolupà tal com s’havia previst i va ser el diumenge
14 que es van dur a terme els actes més tradicionals de la festa, amb les ballades de
sardanes, l’ofici solemne i el ball de tarda.
Per primera vegada a Argelaguer es van poder veure ballar gegants amb motiu de la
presentació d’en Màssio, el gegant d’Argelaguer.
El bateig s’inicià amb un esmorzar per a totes les colles participants i després es va
fer una cercavila, en la qual participaren els gegants de Sant Joan les Fonts (padrins
d’en Màssio), el gegant de Sales de Llierca, els capgrossos del barri olotí de Sant
Cristòfor i Mas Bernat, els Sols de Rialles i el grup d’animació i música Kin Klan, de
Girona.
En arribar a la plaça Major, la Roser Fàbrega, membre dels geganters d’Argelaguer,
va agrair en nom de tots la participació de les colles assistents, el suport de
l’Ajuntament d’Argelaguer i la col·laboració de tots els qui han fet possible la
construcció d’aquesta nova figura folklòrica.
Es va fer un reconeixement especial a Àngels Figuerola, escultora del cap, i a Carme
Jodar, la modista, com a representants de l’esforç i la il·lusió de tots.
Seguidament, un representant dels geganters de Sant Joan les Fonts i Pere Oliveres,
alcalde d’Argelaguer, van descobrir el nou gegant, al qual es donà la benvinguda.
Albert Nebot, president de l’Associació de Geganters d’Argelaguer, va lliurar un petit
obsequi (una peça de ceràmica commemorativa de l’acte) a totes les colles
participants.
Després dels balls de gegants i dels capgrossos d’Argelaguer es va continuar la
cercavila pels carrers del poble.
L’Associació de Geganters d’Argelaguer es va posar en marxa l’any 1995 i va quedar
constituïda legalment un any després.
La història de les figures folklòriques del poble es remunta, però, al 1984-1985, quan
un grup de veïns i veïnes va fer el parell de capgrossos coneguts com l’Hereu i la
Pubilla.
De llavors ençà la il·lusió del poble ha estat poder comptar amb una parella de
gegants. Amb el gegant Màssio s’ha donat un pas endavant molt important;
representa l’ofici de moliner, activitat ben arrelada en altres temps a Argelaguer, i
amb aquesta caracterització s’ha volgut fer un senzill homenatge a tots els oficis
vinculats amb la història i la gent del país.”
La Comarca d’Olot 24-12-97
Aprofito per felicitar a tots els que ho van fer possible, vint anys enrere, salut a tots.
Juan R Lejarza de Cal Music

Geganters d'Argelaguer - Màssio, el Moliner estrena i bateig 20 anys 1997-2017 Foto: Juan R Lejarza – Argelaguer (Garrotxa) https://gegantersdargelaguer.wordpress.com/

Geganters d’Argelaguer – Màssio, el Moliner estrena i bateig 20 anys 1997-2017 Foto: Juan R Lejarza – Argelaguer (Garrotxa) https://gegantersdargelaguer.wordpress.com/

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Processons d´alcaldes

Posted by lejarza en 5 diciembre, 2017

Processons d´alcaldes
Carlos Arbó
El full de ruta 2017-2018, aprovat per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), assignava un paper crucial als alcaldes i regidors. El document instava l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) a constituir l’Assemblea d’electes de Catalunya (AECAT) «en la forma d’una entitat d’inscripció voluntària i individual» «integrada pels parlamentaris i els representants municipals» elegits directament i democràticament pels ciutadans. La seva funció era «la substitució de les institucions», «si aquestes fossin neutralitzades per l’Estat».
En els escenaris previstos, l’AECAT assumia «la màxima representació legítima, sobirana i institucional de Catalunya per completar el procés d’independència i reclamar el suport de la comunitat internacional».
Totes aquestes elucubracions s’han tornat aiguapoll en el moment d’aplicació de l’article 155 de la Constitució. L’entitat s’ha convertit, sense pena ni glòria, en un fantasmagòric registre de càrrecs independentistes sota l’empara de l’AMI.
Dit això, no s’ha d’infravalorar la complicitat d’alcaldes independentistes amb el procés perquè, en fases puntuals, ha assolit especial rellevància.
De fet, formen part de l’entramat que durant anys ha teixit l’ANC i Òmnium Cultural fent conxorxa amb els partits sobiranistes. Entre altres actuacions cal citar l’aprovació de mocions a favor de l’autodeterminació, la participació activa en les Diades dels darrers anys, l’aportació logística en les convocatòries de la consulta del 9-N i del referèndum il·legal de l’1-O, el foment en els ajuntaments de les vagues polítiques dels dies 3 d’octubre i 8 de novembre, la col·locació d’un símbol partidista com és l’estelada en consistoris i places públiques, en detriment de la senyera de tots.
A més, qualsevol demòcrata hauria de reprovar les processons d’alcaldes, amb les vares enlairades, acompanyant els líders independentistes fins a les portes dels jutjats, o celebrant a les escalinates del Parlament la proclamació d’una república catalana simbòlica o rendint tribut a un Puigdemont fugit de la justícia i amagat a Bèlgica.
En l’acte de presa de possessió, després de ser elegits pels regidors, els alcaldes juren o prometen acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia.
És cert que poden fer-ho «per imperatiu legal», però això no els eximeix de complir les lleis i de respectar els drets de les minories.
En el mateix acte reben la vara en senyal d’autoritat per a l’exercici de les competències encomanades i la defensa dels interessos de tots els veïns.
En resum, els alcaldes pelegrins obliden els seus deures quan converteixen la institució en un instrument de la causa independentista.
Que els ciutadans en prenguin nota a l’hora de votar!

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament de Tortella delegacio de la taxa per serveis administratius a la Diputació de Girona

Posted by lejarza en 4 diciembre, 2017

Ajuntament de Tortella delegacio de la taxa per serveis administratius a la Diputació de Girona
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 231 – 4 de desembre de 2017 Núm. 10118
Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública l’acceptació de delegació de competències
Per tal de donar compliment al que disposen l’article 7.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg. 2/2004, de 5 de març) i l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es fa públic que el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió indicada a continuació, ha pres, entre d’altres, l’acord d’acceptació de delegacio de competències del següent ens:
SESSIÓ DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE 21 DE NOVEMBRE DE 2017
AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:
• Taxa per serveis administratius.
Data del Plenari: 26/09/2017
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de Girona de 22 de setembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 28 de setembre de 2009.
Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC), d’acord amb els termes que quedin concretats en el conveni tipus aprovat a subscriure entre les entitats delegant i delegada quan es tracti d’una nova delegació, i de conformitat amb el que s’estableix en el Pla de Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals vigent.
Girona, 22 de novembre de 2017 Pere Vila i Fulcarà President

Tortella Alta Garrotxa

Tortella Alta Garrotxa

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »