Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for noviembre 2019

Ajuntament d´Argelaguer aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l´exercici 2020

Posted by lejarza en 11 noviembre, 2019

Ajuntament d´Argelaguer aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l´exercici 2020

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 215 – 11 de novembre de 2019 Registre núm. 8794

Edicte d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020

El Ple de l´Ajuntament d´Argelaguer, en sessió extraordinària de data 5 de novembre de 2019, va aprovar provisionalment la modificació/adaptació de les ordenances fiscals següents per a l´exercici 2020:

1. Nova Ordenança Fiscal número 3. Reguladora de l´Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

2. Nova Ordenança Fiscal número 6. Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de residus municipals.

3. Ordenança Fiscal número 11 Reguladora de la Taxa pel subministrament d´aigua.

4. Ordenança Fiscal número 14. Reguladora de la taxa de serveis administratius.

D´acord amb el que disposa l´article 17.2 del RDL 2/2004, de 5 març, pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei d´hisendes locals, els acords de modificació i el text de les Ordenances modificades en caràcter provisional, així com el contingut dels corresponents expedients, es sotmet a informació pública per termini de 30 dies hàbils, a comptar de l´endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de

la Província de Girona, a l´efecte del seu examen i presentació de possibles reclamacions i suggeriments, entenent-se definitivament aprovat, sense necessitat de prendre un nou acord, si durant l´esmentat termini no s´han presentat reclamacions.

Argelaguer, 5 de novembre de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Argelaguer 50km

Argelaguer Ajuntament 50km (by Lejarza)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de l´expedient de modificació de crèdit núm. 2/2019

Posted by lejarza en 4 noviembre, 2019

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de l´expedient de modificació de crèdit núm. 2/2019

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 210 – 4 de novembre de 2019 Registre núm. 8387

Edicte d´aprovació definitiva de l´expedient de modificació de crèdit núm. 2/2019.

No havent-se presentat reclamacions contra l´acord de Ple de data 12 de setembre de 2019, d´aprovació inicial de la segona modificació de crèdit del pressupost 2019, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 183, de 24 de setembre de 2019, i en el tauler d´anuncis de l´Ajuntament, l´acord d´aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica, després d´efectuada la corresponent modificació pressupostària.

APLICACIÓ DE FONS:

Partida 342 21201 Manteniment polivalent 2.000 euro, Modificació mas 600€, Total 2.600€.

Partida 311 21203 Manteniment Ajuntamenr, consultori 20.000 euro, Modificació mas 6231,72€, Total 26.231,72€.

Partida 920-21206 Conservació serveis 5.000 euro, Modificació mas 7.130,,04€, Total 12.130,04€.

Partida 312-22106 Material sanitari 600 euro, Modificació mas 876,20€, Total 1.476,20€.

Partida 338-22635 Dinamització juvenil 1.000 euro, Modificació mas 169,96€, Total 1.169,96€.

Partida 342 63204 Millora equipament polivalent 2.500 euro, Modificació mas 6.500€, Total 9.000€. Total aplicació de fons más 21.507,92€

MAJORS INGRESSOS:

Partida 11200 IBI Rustica 3.900 euro, Modificació mas 4.600€, Total 8.500€.

Partida 29000 Impost construccions 6.000 euro, Modificació mas 10.500€, Total 16.500€. Total 15.100€.

CREDITS EXTRAORDINARIS:

Partida 46106 Subvenció Diputació inclemències metereologiques 0 euro, Modificació mas 1.509,96€.

Partida 76104 Subvenció Diputació Esports-equip polivalent 0 euro, Modificació mas 4.897,96€, Total 6.407,92€.

Contra l´aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l´endemà de la publicació d´aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Argelaguer, 22 d´octubre de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Pavelló municipal d’Argelaguer (Lejarza Garrotxa)

Pavelló municipal d’Argelaguer (Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Constitució del Consell Plenari del Consorci de l´Espai d´Interès Natural de l´Alta Garrotxa

Posted by lejarza en 1 noviembre, 2019

Constitució del Consell Plenari del Consorci de l´Espai d´Interès Natural de l´Alta Garrotxa.

Argelaguer – Vall del Llierca.

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 208 – 30 d´octubre de 2019 Registre núm. 8294

Edicte de constitució del Consell Plenari.

El Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i Gestió de l´Espai d´Interès Natural de l´Alta Garrotxa reunit en sessió extraordinària el dia 3 d´octubre de 2019, va acordar el següents nomenaments:

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL PLENARI I NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES

La part dispositiva de l´acord es transcriu a continuació:

1. Constituir el Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i Gestió de l´Espai d´Interès Natural de l´Alta Garrotxa pel mandat 2019-2023, que estarà format pels següents representants de les institucions que en formen part i que han procedit al seu nomenament:

Albanyà Sr. Joan Casellas Alcover. Beuda Sra. Carla Castañer Ferran. Cabanelles Sr. Javier Sánchez Machordom. Camprodon Sr. Xavier Guitart Cano. Maçanet de Cabrenys Sra. Mercè Bosch i Romans. Montagut i Oix Sr. Joel Vilas Aubert. Sales de Llierca Sr. Miquel Palomeras Anglada. Sant Joan les Fonts Sr. Josep Molas Barris. Sant Llorenç de la Muga Sra. Montserrat Brugués Massot. Tortellà Sr. Josep Reig Canals. La Vall de Bianya Sr. Santi Reixach Garriga. Diputació de Girona Sra. Anna Barnadas López. Departament de Territori i Sostenibilitat – Generalitat de Catalunya Sr. Ferran Miralles Sabadell. Consell Comarcal de la Garrotxa Sr. Bernat Sanz Fernández. Consell Comarcal de l´Alt Empordà Sr. Alfons Vila Cuadrado.

2. Procedir al nomenament del president/a i copresident/a mitjançant votació, que un cop finalitzada i, per majoria absoluta dels seus membres amb l´abstenció del representant de l´Ajuntament de Montagut i Oix, el Consell Plenari aprova el nomenament de les següents persones pel càrrec de president/a i copresident:

Sr./a. : Santi Reixach Garriga president Sr./a. : Bernat Sanz Fernández copresident.

NOMENAMENT DE L´ASSESSOR DE LA PRESIDÈNCIA

La part dispositiva de l´acord es transcriu a continuació:

1. Nomenar el Sr. Francesc Canalias i Farrés com a assessor de la presidència del Consorci de l´Alta Garrotxa.

L´esmentada funció d´assistència es realitzarà a petició de la Presidència i sense retribució.

NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSORCI A L´AGRUPACIÓ TURISME GARROTXA

La part dispositiva de l´acord es transcriu a continuació:

1. Nomenar al Sr. Francesc Canalias i Farrés, en la seva condició d´assessor de la presidència del Consorci, per tal que assumeixi la representació tècnica d´aquest organisme en l´Agrupació Turisme Garrotxa pel mandat 2019-2023.

NOMENAMENT DE LA SECRETÀRIA DEL CONSORCI

La part dispositiva de l´acord es transcriu a continuació:

1. Nomenar a la Sra. Eva Ortiz Tudela com a secretària del Consorci per a la Protecció i Gestió de l´Espai d´Interès Natural de l´Alta Garrotxa.

Acords que es fan públics als efectes oportuns.

Olot, la Garrotxa, 17 d´octubre de 2019. Eva Ortiz i Tudela, Secretària.

Alta Garrotxa (Foto: Lejarza Argelaguer)

Alta Garrotxa (Foto: Lejarza Argelaguer)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »