Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for octubre 2018

Ajuntament d´Argelaguer informació pública del Reglament del Consell de Poble

Posted by lejarza en 25 octubre, 2018

Ajuntament d´Argelaguer informació pública del Reglament del Consell de Poble
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 206 – 25 d´octubre de 2018 Registre Núm. 9118
Anunci d´informació pública del Reglament del Consell de Poble
El Ple de l´Ajuntament en sessió de data 17-10-2018, va aprovar inicialment el Reglament del Consell de Poble i sotmetre´l a informació pública per un període de trenta dies.
En compliment del tràmit d´informació pública, els acords esmentats i el text del Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners en horari d´oficina, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Aquest mateix Anunci es publicarà al diari “Diari de Girona” i a la pàgina web.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l´ajuntament dintre del mateix termini d´informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si no s´hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l´article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l´article 66 del ROAS.
Argelaguer, 21 d´octubre de 2018. Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Salvador Serra S. A, ha sol·licitat la devolució de l´aval núm. 2110009413 de l´import de 2.054,64€

Posted by lejarza en 18 octubre, 2018

Salvador Serra S. A, ha sol·licitat la devolució de l´aval núm. 2110009413 de l´import de 2.054,64€
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 201 – 18 d´octubre de 2018 Registre Núm. 8820.
Ajuntament d´Argelaguer
Anunci d´informació pública de sol·licitud de devolució d´un aval.
L´empresa Salvador Serra S. A, ha sol·licitat la devolució de l´aval núm. 2110009413 del Banco Santander de l´import de 2.054,64€ dipositats en concepte de garantia per a l´obra “Construcció passera peatonal sobre el torrent (Riera) del Vinyot”.
Es fa públic perquè dins el termini de vint dies, comptats a partir de l´endemà de la inserció d´aquest anunci al BOP puguin presentar reclamacions els que considerin tenir algun dret exigible a l´adjudicatari per raó del contracte garantit.
Argelaguer, 9 d´octubre de 2018. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Argelaguer: Passera peatonal sobre la Riera del Vinyot

Argelaguer: Passera peatonal sobre la Riera del Vinyot

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Argelaguer sessió ordinària de Ple de l´Ajuntament 17 d´octubre de 2018

Posted by lejarza en 16 octubre, 2018

Argelaguer sessió ordinària de Ple de l´Ajuntament 17 d´octubre de 2018
Ajuntament d´Argelaguer.
Núm. de Decret i Data: 2018DECR000113 15_10_2018
Decret d´Alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l´article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, l´article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l´article 41 del reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitants locals aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
Primer. Convocar Sessió Ordinària de Ple de l´Ajuntament, el 17 d´octubre de 2018 a les 12,00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s´indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d´assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l´antelació necessària.
Ordre del dia:
1. Aprovació d´Actes.
1.1 Acta Ple 2/2018 ordinari.
1.2 Acta Ple 3/2018 extraordinari.
2. Propostes.
2.1 Adjudicació de l´obra de la passera sobre el torrent (Riera) del Vinyot.
2.2 Devolucio aval de l´obra de l´aparcament del Casal.
2.3 Aprovacio inicial del Reglament del Consell de Poble.
2.4 Aprovar deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell.
2.5 Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost 2018.
2.6 Acceptació de la subvenció de la campanya del Pla a l´Acció Línea 1.
2.7 Acceptació de la subvenció de la campanya del Pla a l´Acció Línea 3.
2.8 Acceptació de la subvenció de la campanya del Pla a l´Acció Línea 5.
3. Assumptes Urgents.
4. Convalidacions de Decrets i Informacions.
5. Precs i Preguntes.
Segon. Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d´edictes de l´Ajuntament.
Signat i datat electrònicament.
C/ Major, 91 Argelaguer – La Garrotxa – 972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

La secretàriainterventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

El Jurat Popular d´Argelaguer pel període 2019-2020

Posted by lejarza en 16 octubre, 2018

El Jurat Popular d´Argelaguer de l´Audiència de Girona pel període 2019-2020
Argelaguer – Vall del Llierca
L´Oficina del Jurat de l´Audiència de Girona ha fet públiques les llistes per a ser Jurat Popular durant el període 2015-2016.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 199 – 16 d’octubre de 2018 Registre núm. 8715
Administració de Justícia Servei Comú Processal General. Oficina del Jurat.
Llista provisional bianual dels candidats a jurat.
Municipi d´Argelaguer: José Antonio Anaya Romero número 0012740, data de naixement 1978/07/03, DNI 40342681Z i Antonio Ruiz Lechado núm. 0012990, data de naixement 1934/05/13, DNI 29973454S.
Període de vigència: De l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020.
La llista precedent s’ha obtingut a partir del Cens Electoral, d’acord amb el que disposa l’art. 13 de la Llei Orgànica 5/1995, del Tribunal del Jurat, segons el procés de selecció previst en el Reial Decret 1398/95, de 4 d’agost de 1995.
Girona, 1 d’octubre de 2018. Vanessa Morejon Villanueva Lletrada de l’Administració de Justicia Directora del Servei Comú Processal General de Girona i Oficina del Jurat.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana els Pressupostos Participatius a l´Ajuntament

Posted by lejarza en 10 octubre, 2018

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana els Pressupostos Participatius a l´Ajuntament
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2018010349 Data, 08/10/2018
Assumpte: Pressupostos Participatius i Progressius.
Atès que´l Consistori de l´Ajuntament, té l´objectiu d´articular la participació dels argelaguencs i les argelaguencas en els afers públics, per avançar cap a un model en el que´ls veïns prenguin decisions en politica municipal amb transparència.
Atès que l´article 17.º, del Reglament de participació ciutadana del municipi d´Argelaguer, ens diu: “Mitjançant la proposta electoral d’elaborar pressupostos participatius i progressius, l’Ajuntament obrirà una partida del pressupost destinada a projectes proposats per la ciutadania. El Ple Municipal ratificarà la metodologia que s’usarà per escollir i designar el projecte a realitzar.”
Atès que´ls Pressupostos Participatius i Progressius podem ser una eina de participació i gestió del municipi, mitjançant la qual, las veïnas i els veïns podrien proposar i decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals.
Atès que´ls Pressupostos Participatius i Progressius tindrien com a principal objectiu la participació directa dels veïns i veïnas, establint demandes i preocupacions en matèria de despeses i inversions, perquè siguin inclosos en els pressupostos municipals anuals.
L´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) demana: els pressupostos participatius i progressius, amb una partida especifica en el pressupost municipal ordinari per a l´any fiscal 2019, destinada a projectes proposats pels veïns i las veïnas del municipi.

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | 1 Comment »