Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for noviembre 2018

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana a l´Ajuntament, el canvi de nom de la Plaça Major, per el de Plaça de la Repùblica

Posted by lejarza en 7 noviembre, 2018

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana a l´Ajuntament, el canvi de nom de la Plaça Major, per el de Plaça de la Repùblica
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Assumpte: Plaça Major d´Argelaguer canvi de denominació.
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2018010426 Data, 05/11/2018
Atès que amb data 28 d´Abril de l´any 1932, l´Ajuntament republicà d´Argelaguer, va decidir per majoria absoluta, el canvi de denominació de la Plaça Major, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 05/05/1932, núm. 54 pàgina 3. (Document Annex) que diu: “Alcaldía constitucional de Argelaguer. Acordado por el Ayuntamiento de mi presidencia cambiar el nombre de plaza de la Constitución por el de la República, se hace público para que durante los quince días siguientes a la publicación de este Edicto puedan presentarse ante esta Alcaldía las reclamaciones que estimen convenientes. Argelaguer, 28 de Abril de 1932. El Alcalde, Domingo Abulí.”
Atès que del Cens de població vigent en l´any de 1932 de 901 veïns, no hi va haver al·legacions o suggeriments en contra del canvi de nom de la Plaça Major i,
Considerant que el Capítol III Associacions de Veïns, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, DOGC núm. 3887 de 20/05/2003, article 158.2 punt b) que diu: “Elevar propostes d´actuació en l´àmbit de les matèries de competència municipal” i,
Considerant que l´article 5.º “Dret a la iniciativa ciutadana” del Reglament de participació ciutadana del municipi d´Argelaguer, Butlletí Oficial de la Provincia (BOP) Núm. 80 – 26 d’abril de 2017 Registre núm. 3.255, ens diu:
“La sol·licitud perquè l´Ajuntament faci alguna activitat d´interès públic municipal, la podrà formular qualsevol ciutadà o ciutadana o grups de ciutadans i ciutadanes mitjançant un escrit que indiqui clarament l´actuació que es demana…)
L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana al Ple de l´Ajuntament: el canvi de denominació de la Plaça Major, per el de – Plaça de la Repùblica-.
Argelaguer a 2 de Novembre de 2018. La Presidenta, Eva Llansana i Benaiges.

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana els Treballs Tècnics de l´Inventari Municipal de Béns a l´Ajuntament

Posted by lejarza en 2 noviembre, 2018

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana els Treballs Tècnics de l´Inventari Municipal de Béns a l´Ajuntament
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Assumpte: Inventari Municipal de Béns dels veïns d´Argelaguer, treballs tècnics
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2018010349 Data, 08/10/2018
Atès que l´Associació de Veïns d´Argelaguer amb la Instància: ID Registre núm. E2018010174 de data 30 de Juliol de 2018, va demanar: Còpia del Inventari General del patrimoni dels veïns d´Argelaguer, segon la Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre, núm. d´expedient 356/2017, de la Comissió de Garantia del Dret d´Accés a la Informació Pública.
Atès que amb data de 27 d´Agost de 2018 i document de Referència núm. S2018010106, ens informeu de l´estat administratiu de l´Inventari, i ens dieu que: “L´inventari s´esta revisant i s´han detectat errors i algunes mancances que s´han traslladat al Consell Comarcal de la Garrotxa per la seva rectificació i/o ampliació.”
Atès que segons la Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre, al punt “Fonaments jurídics. 1. Ampliació del termini de compliment de la resolució.” diu que: “Tot i que l´escrit municipal de 26 de setembre indica que el que està previst de finalitzar dins del primer semestre del 2018 serien els treballs tècnics de confecció de l´Inventari, restant pendent i en un calendari incert la seva aprovació administrativa efectiva, cal entendre que aquests treballs tècnics constitueixen informació pública a la que hi té dret l´entitat reclamant i, per tant, l´accés sol·licitat es pot considerar satisfet, almenys provisionalment, amb la posada a la seva disposició dels resultats del treball tècnic.”
L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana: Còpia literal dels Treballs Tècnics de l´Inventari General del patrimoni dels veïns d´Argelaguer, ja que constitueixen informació pública, segon Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre, núm. d´expedient 356/2017, de la Comissió de Garantia del Dret d´Accés a la Informació Pública.

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d´un expedient de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 1 noviembre, 2018

Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d´un expedient de modificació de crèdits
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 209 – 31 d´octubre de 2018 Registre núm. 9.127
Edicte d´exposició pública d´un expedient de modificació de crèdits.
El Ple de l´Ajuntament de data 17-10-2018 va aprovar inicialment l´expedient número 2/2018 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2018, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d´aquest anunci al BOP de Girona.
En l´esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d´acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l´esmentat termini, s´entendrà aprovat definitivament sense necessitat d´adoptar nou acord.
Argelaguer, 21 d´octubre de 2018. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »