Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for 17 febrero 2017

Argelaguer es proposa la creació d’una Taula d’Entitats per la sostenibilitat

Posted by lejarza en 17 febrero, 2017

 

Argelaguer es proposa la creació d’una Taula d’Entitats per la sostenibilitat

 

Argelaguer – Vall del Llierca

 

Acta de la Reunió sobre la taula d’entitats per la sostenibilitat del nostre poble

 

27/01/17 al Local d’Entitats a les 19hs

 

Assisteixen en Miquel Tort, en Joan Terradas, l’Óscar Sanchís i l’Eulàlia Massana en representació d’Argelaguer en Transició, l’Àngels Massana en representació dels Geganters, Juan Lejarza en representació de l’Associació de Veïns d’Argelaguer, i l’Oriol Mascaró en representació de l’Ajuntament.

 

En primer lloc es qüestiona la idoneïtat de la trobada al local d’entitats quan es podria haver fet al Casal per part de tots els assistents, tant per la confortabilitat del lloc com per l’ambientació.

 

Des de l’Ajuntament es proposa la creació d’una taula d’entitats que agrupi el màxim nombre d’associacions i ciutadans a nivell particular del poble per treballar de cara a la millora de la sostenibilitat del nostre poble. Es tracta d’una iniciativa que a nivell de l’Ajuntament es vol dotar d’un pressupost que permeti portar a terme actuacions concretes en un període raonable de temps.

 

Des d’Argelaguer en Transició es remarca que aquest tipus de trobades són les que realitzen a nivell d’associació els tercers dissabtes de cada mes a les 18hs al Casal, i es proposa que l’Ajuntament i les altres associacions s’hi afegeixin.

 

Des de l’Associació de Veïns d’Argelaguer es puntualitza que aquest format no permetrà adherir més gent a les reunions, i que potser la creació d’una taula d’entitats seria més interessant per tal de tirar endavant aquesta iniciativa. Des de l’Ajuntament es recolza aquesta idea doncs és una de les prioritats mirar d’involucrar el màxim de gent possible per tal que la presa de decisions siguin el més representatives possible. Des de Geganters també es dóna suport a la creació de la taula d’entitats per tal de fomentar una major participació.

 

Després d’un debat entorn a aquest punt es decideix la creació d’una taula d’entitats com a la millor estratègia per involucrar el major nombre d’associacions i ciutadans per tal de treballar per la sostenibilitat del nostre poble. Des de l’Ajuntament es remarca la necessitat d’afegir altres associacions com l’AMPA i la de Gent Gran a les trobades. De cara a anar acotant el camp de treball, es decideixen 4 grans àrees sobre les que es portaran propostes a la següent reunió:

 

– Energia (de moment electricitat): estalvi i canvi de paradigma

 

– Alimentació: impuls horts privats i comunitaris per fomentar el consum local

 

– Reciclatge: millora i reciclatge local de certes fraccions com la orgànica

 

– Aigua: qualitat i sostenibilitatEs decideix que la propera reunió serà el divendres 24 de febrer a les 19hs al Casal.

argelaguer-la-riera-del-vinyot

Argelaguer la Riera del Vinyot (Foto, Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Roben coure a tres camps de futbol garrotxins

Posted by lejarza en 17 febrero, 2017

 

Roben coure a tres camps de futbol garrotxins

 

Els d’Argelaguer, Sant Jaume i Besalú, i a la pista poliesportiva de Montagut”

 

El Punt/Avui R. Estéban – Sant Jaume de Llierca

 

Els camps de futbol d’Argelaguer, Sant Jaume de Llierca i Besalú, a més de la pista poliesportiva de Montagut s’han afegit a la llista de víctimes dels lladres de cable de coure. En tots els casos s’han endut les mànegues (els tubs plastificats dins dels quals hi ha tres cables de coure) que passaven entre les torres d’il·luminació. Per endur-se’ls han obert les caixes de la base de les torres, han desconnectat les mànegues i les han anat estirant. En el cas del camp de Sant Jaume, equipat amb sis torres, s’han endut uns 200 metres de mànega, o sigui, 600 metres de coure. Els robatoris a Argelaguer i Sant Jaume de Llierca es van descobrir ahir, mentre que els de Besalú i Montagut van tenir lloc dies enrere, tot i que van transcendir també ahir. L’alcalde de Sant Jaume, Jordi Cargol, va expressar ahir el seu malestar pels fets i, més que l’import econòmic (el qual encara no s’ha concretat) va remarcar els maldecaps que comportarà no tenir llum artificial durant un temps, ja que els entrenaments es fan al vespre i quan es juguen els partits el cap de setmana, encara cal il·luminar el terreny de joc. Al camp d’Argelaguer (que és de gespa artificial) hi entrenen diferents equips de la comarca per no fer malbé els seus terrenys de gespa natural. A Besalú sí que tenen el pressupost de la reposició del cablejat: 3.000 euros, va indicar ahir l’alcalde, Lluís Guinó.

els-camps-de-futbol-dargelaguer-sant-jaume-de-llierca-i-besalu-a-mes-de-la-pista-poliesportiva-de-montagut-shan-afegit-a-la-llista-de-victimes-dels-lladres-de-cable-de-coure

Els camps de futbol d’Argelaguer, Sant Jaume de Llierca i Besalú, a més de la pista poliesportiva de Montagut s’han afegit a la llista de víctimes dels lladres de cable de coure. Foto, Lejarza vista general del camp de futbol d’Argelaguer al fons

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Inspeccions ambientals en 11 empreses de la Garrotxa

Posted by lejarza en 16 febrero, 2017

 

Inspeccions ambientals en 11 empreses de la Garrotxa

 

Argelaguer – Vall del Llierca

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha informat que aquest any inspeccionarà més de 680 empreses amb una incidència ambiental potencialment elevada. A la Garrotxa es faran 11 d’aquestes inspeccions.

 

La conselleria de Territori i Sostenibilitat inspeccionarà durant el 2017 11 empreses de la Garrotxa per la seva incidència potencialment elevada en l’ambient del seu entorn.

 

Concretament, el departament inspeccionarà sis empreses amb activitats industrials o energètiques i quatre explotacions ramaderes, a més del dipòsit de residus al municipi de Beuda.

 

El pla de la conselleria segueix la Recomanació del Parlament Europeu sobre criteris mínims d’inspeccions ambientals, després d’avaluar criteris com les emissions de l’activitat o la sensibilitat del medi local on es troben.

 

Les inspeccions a realitzar a la Garrotxa són una part de les més de 680 que es faran a tot Catalunya.

 

El programa també contempla la realització d’altres inspeccions ambientals (inspeccions “no programades”) que es motiven per verificar el cessament d’activitats, per investigar denúncies, accidents i incidents o per comprovar la correcció dels incompliments declarats en inspeccions “programades”.

 

Els informes finals de les inspeccions realitzades són públics i un extracte d’aquests, que inclou la declaració final de compliment, es publiquen en la pàgina web de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

cales-de-llierca

Inspeccions ambientals en 11 empreses de la Garrotxa. Foto Lejarza: Cales de Llierca municipi d´Argelaguer – Vall del Llierca

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Text definitiu del Reglament de Participació Ciutadana d´Argelaguer

Posted by lejarza en 13 febrero, 2017

 

Text definitiu del Reglament de Participació Ciutadana d´Argelaguer

 

Aquest reglament es presenta en el proper Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer”

 

Exposició de motius

 

L’Ajuntament d’Argelaguer té com a objectiu articular i implementar la participació dels seus vilatans en els afers públics i en la vida comunal del municipi. Les associacions i/o els col·lectius, així com els ciutadans d’Argelaguer, desenvolupen una tasca important i, per aquest motiu, entenem que és l’obligació de l’Ajuntament garantir la transmissió d’informació de manera bidireccional i recíproca, així com la col·laboració entre ambdues parts.

 

És per això que cal avançar cap a un nou model en el que sigui el conjunt del poble el que prengui les decisions clau en política municipal. Per desenvolupar aquest model de democràcia participativa és necessari crear una certa institucionalització dels processos, òrgans i mecanismes de participació ciutadana.

 

Aquest reglament revela el comprimís de l’Ajuntament davant els ciutadans per fomentar i garantir la participació democràtica i la transparència en els afers públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i conforme als principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. I, en compliment del mandat de l’article 70 bis apartat 1 de la llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania tots els instruments normatius i materials.

 

Ciutadans i ciutadanes d’Argelaguer

 

1. Es consideren ciutadans i ciutadanes d’Arglaguer totes aquelles persones que, independentment de la seva nacionalitat, constitueixen el padró municipal d’habitants.

 

2. Els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys que formen part del Padró Municipal d’habitants formen part del Registre de Participació Ciutadana de forma automàtica.

 

ARTICLE 1. DRET A LA PARTICIPACIÓ

 

Totes les persones tenen dret a participar en la gestió dels assumptes públics locals, directament o mitjançant associacions ciutadanes, utilitzant els òrgans i els canals de participació establerts en les lleis i en aquest reglament.

 

ARTICLE 2. DRET A LA INFORMACIÓ

 

1. Totes les persones tenen dret a rebre informació sobre les activitats municipals, accedir als arxius públics municipals i utilitzar tots els mitjans d’informació general que estableixi l’Ajuntament, d’acord amb la normativa vigent.

 

2. L’Ajuntament facilitarà l’exercici d’aquest dret i establirà els canals d’informació general per atendre les peticions d’informació que pugui fer qualsevol persona, amb les úniques limitacions establertes per les lleis, especialment les que facin referència als drets de protecció de la infància i la joventut, la intimitat de les persones o la seguretat ciutadana.

 

3. A fi de facilitar la màxima informació a la ciutadania l’Ajuntament exposarà en Reunió Pública, cada sis mesos, el treball realitzat, les accions de govern que s’estan duent a terme i els projectes de futur.

 

4. Les associacions i/o col·lectius es comprometen a informar de les trobades i reunions que es facin amb l’Ajuntament. L’Ajuntament es compromet a publicitar al web l’ordre del dia d’aquestes i les actes que se’n derivin.

 

ARTICLE 3. DRET DE PETICIÓ

 

1. Totes les persones tenen dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en matèries de la seva competència o demanar aclariments sobre les actuacions municipals, sense més limitacions que les establertes per les lleis. Aquest dret s’exerceix utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret que permeti deixar constància fefaent de la identitat del peticionari i de l’objecte de la petició.

 

2. Les peticions poden incorporar suggeriments o iniciatives i es presentaran en el registre municipal. També es podran adreçar a qualsevol dels mitjans electrònics o telemàtics establerts per l’Ajuntament. Si es fa de manera col·lectiva, caldrà que la identificació dels peticionaris estigui degudament acreditada.

 

3. L’Ajuntament acusarà rebut de la petició en el termini màxim de 10 dies i l’admetrà a tràmit, llevat que concorrin alguna de les causes següents:

 

a) insuficiència de l’acreditació del peticionari o peticionaris,

 

b) l’objecte de petició no és competència de l’Ajuntament,

 

c) la petició té un tràmit administratiu específic.

 

En el primer cas, caldrà donar un termini de 15 dies per esmenar la manca d’acreditació, transcorregut el qual s’entendrà per desistit en el procediment. La inadmissió per qualsevol de les altres causes serà objecte de resolució motivada en el termini de 45 dies, comptats a partir del següent a la data de presentació de la petició.

 

4. L’Ajuntament, cas de tenir en compte la petició formulada, donarà resposta al peticionari en un termini màxim de tres mesos, i informarà, si s’escau, de les mesures que s’han pres a l’efecte o de les actuacions previstes per adoptar-les.

 

ARTICLE 4. DRET D’AUDIÈNCIA

 

Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació dels procediments o en la realització d’actuacions municipals en els quals es manifesti un interès legítim, de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

ARTICLE 5. DRET A LA INICIATIVA CIUTADANA

 

La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona promoure accions o activitats municipals. La sol·licitud perquè l’Ajuntament faci alguna activitat d’interès públic municipal, la podrà formular qualsevol ciutadà o ciutadana o grups de ciutadans i ciutadanes mitjançant un escrit que indiqui clarament l’actuació que es demana i els mitjans econòmics i/o personals que aporten els peticionaris per col·laborar en la realització de l’activitat. En el cas de persones menors de setze anys caldrà que els seus representants legals validin la petició. L’escrit ha de contenir el nom i cognom de la persona signant, el domicili, el DNI i la firma.

 

L’òrgan municipal competent comunicarà al peticionari, en un termini màxim de 45 dies, si és admesa la seva sol·licitud tot indicant, en cas afirmatiu, les actuacions o mesures que es prendran.

 

ARTICLE 6. DRET A PRESENTAR QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

 

Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments respecte de l’activitat municipal i dels serveis públics locals, sense perjudici del seu dret a interposar els recursos administratius o jurisdiccionals pertinents.

 

Els mitjans de presentació de queixes, reclamacions i suggeriments seran els establerts en l’article 3 d’aquest reglament.

 

ARTICLE 7. SESSIONS PÚBLIQUES MUNICIPALS

 

Tindran el caràcter de públiques les sessions del Ple, sempre que el debat no es declari secret en els termes esmentats en l’article 70 de la Llei 7/85, i aquest Reglament. També podran ser públiques les sessions dels altres òrgans municipals, llevat les de Junta de govern, quan així ho disposi l’òrgan de govern que reguli el funcionament de l’òrgan municipal en qüestió.

 

Tots els ciutadans podran assistir a les sessions dels òrgans municipals quan tinguin el caràcter de públiques. El dret a assistir a les sessions dels òrgans municipals no pressuposarà necessàriament el dret a participar-hi activament. No obstant això l’Ajuntament reconeix el dret d’intervenció oral en relació amb algun punt de l’ordre del dia del Ple municipal a entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, a través d’un representant, per tal de permetre que aquestes incideixin d’una forma més directa en la presa de decisions dels òrgans municipals. Podran fer ús d’aquest dret aquelles entitats i associacions que tinguin interès directe o estiguin directament afectades pel contingut del punt de l’ordre del dia en el qual desitgin intervenir.

 

Serà requisit indispensable per poder fer ús d’aquest dret adreçar una petició per escrit a l’Alcalde almenys una hora abans de l’ inici de la sessió del Ple en què es demani la intervenció, acreditant l’interés o afectació amb relació al contingut del punt de l’ordre del dia en què es vulgui intervenir. L’Alcalde comunicarà la decisió presa al/la titular de la petició abans de l’inici de la sessió plenària. Amb l’autorització prèvia de l’Alcalde, aquest dret l’exercirà un representant de l’entitat o associació sol·licitant, mitjançant una intervenció no superior a deu minuts, després de la finalització del Ple.

 

ARTICLE 8. DRET A LA CONSULTA POPULAR O REFERÈNDUM

 

1. Tots els ciutadans i ciutadanes inscrits en el cens electoral tenen dret a ser consultats directament sobre assumptes del seu interès, com també a promoure una consulta popular o referèndum d’acord amb l’article 70 bis de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local.

 

2. La consulta popular o referèndum mai no podrà consistir en matèria tributària i s’haurà de referir a àmbits de la competència municipal. Dins d’una mateixa consulta es pot incloure més d’una pregunta.

 

3. Per acordar-ne la realització caldrà l’acord majoritari del Ple Municipal i fer la tramitació corresponent. En cap cas una consulta ciutadana pot tractar sobre qüestions que vagin en contra dels valors democràtics.

 

4. No es poden fer, cada any, més de dues consultes de les indicades en aquest article i no es podrà reiterar una mateixa consulta dins el mateix mandat.

 

ARTICLE 9. DRET A UNA POLÍTICA MUNICIPAL DE FOMENT DE LES ASSOCIACIONS O COL·LECTIUS.

 

Totes les persones tenen dret que l’Ajuntament impulsi polítiques de foment de les associacions i o col·lectius per tal de reforçar el teixit social del municipi i per a la promoció d’iniciatives d’interès general.

 

Ajuts econòmics:

 

En la mesura de les possibilitats econòmiques municipals en cada exercici, l’Ajuntament fomentarà l’existència de les entitats ciutadanes atorgant-los una ajuda econòmica, que de conformitat amb la normativa vigent en matèria de subvencions, podrà ser nominativa, és a dir prevista expressament en el pressupost de l’entitat, anualment, de concessió directa, a través de conveni, de conformitat amb l’article 22 de la llei de subvencions o en règim de concurrència competitiva en l’article 23. A més dels requisits generals que s’estableixen a la llei per ser beneficiaris de subvenció, caldrà que l’entitat estigui inscrita en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament d’Argelaguer. Els criteris per concedir els ajuts s’establiran en funció de la representativitat de les entitats, el grau d’interès social o la utilitat per la ciutadania.

 

L’Ajuntament podrà elaborar i aprovar un Reglament General de concessió de subvencions per tal de regular el règim jurídic de concessió de subvencions per part de l’Ajuntament d’ Argelaguer, amb subjecció a la llei i al reglament de subvencions vigent en cada moment. Es podrà crear, si escau, un reglament de subvencions amb les associacions del poble, per tal d’establir i fixar els criteris i requisits que regulin la concessió de subvencions.

 

Deures de les associacions:

 

Les associacions i/o col·lectius del municipi tindran a més dels drets reconeguts en aquest Reglament els deures següents:

 

Deure de ser membre actiu en els òrgans de participació ciutadana del municipi que siguin del seu àmbit.

 

Deure de promoure la convivència cívica,democràtica i participativa.

 

Deure de fomentar el civisme en l’espai públic: instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà, etc.

 

Deure de vetllar pel bon funcionament dels serveis municipals.

 

Deure de respectar i complir el que s’estableix a la Normativa d’espais i béns municipals.

 

ARTICLE 10. DRET A L’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ.

 

L’Ajuntament promourà l’accés a aquests afavorint, en la mesura de les seves possibilitats i en el marc de la cooperació tècnica i econòmica amb d’altres administracions i operadors, la connexió a les llars i facilitant punts públics d’accés mitjançant la xarxa d’equipaments i oficines municipals.

 

ARTICLE 11. DRET DE REUNIÓ.

 

Totes les persones tenen dret a utilitzar els locals, equipaments i els espais públics municipals per exercir el dret de reunió sense més condicionants que els derivats de les característiques de l’espai i les ordenances municipals, com també del compliment dels requisits exigits quan es tracti de reunions en llocs de trànsit públic o manifestacions, es cumpliran els requisits exigits a la llei orgànica 9/1983 reguladora del dret a reunió. L’Ajuntament farà públiques les condicions d’utilització de cada local, espai i/o equipament municipal.

 

ARTICLE 12. L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA.

 

És concebuda com un esglaó primari de la informació municipal que atén les peticions i les consultes de la ciutadania des del punt de vista presencial, d’atenció telefònica o telemàtica. L’oficina té la funció de registre de peticions, queixes, suggeriments, iniciatives i propostes, com també la realització dels tràmits administratius que es determinin. Podrà recollir els escrits dirigits a altres administracions i traslladar-los als òrgans competents, comunicant-ho a la persona interessada. A més de rebre les sol·licituds dels vilatans i vilatanes, de forma individual o col·lectiva per demanar de ser rebuts per l’Alcalde i pels regidors  regidores mitjançant cita prèvia.

 

ARTICLE 13. LA PÀGINA WEB MUNICIPAL I EL CORREU ELECTRÒNIC CIUTADÀ.

 

1. l’Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania una pàgina web on informarà dels projectes i les actuacions d’interès general, dels extractes dels acords dels òrgans de govern i del Ple Municipal i de l’agenda d’activitats més rellevants del municipi.

 

2. Aquesta pàgina web informarà amb el màxim detall possible dels projectes d’importància per al municipi. Igualment es podran fer consultes i realitzar tràmits administratius mitjançant els procediments que en el seu moment s’acordin. A la pàgina web s’impulsarà un espai per poder presentar idees, opinions, suggeriments, fòrums de debat sobre temes d’interès municipal i similars.

 

ARTICLE 14. ELS MITJANS D’INFORMACIÓ LOCALS.

 

l’Ajuntament promourà, i mantindrà, l’edició de publicacions escrites o digitals per tal de transmetre la informació a la ciutadania i en facilitarà la màxima difusió per tot el municipi. Es procurarà donar a conèixer especialment els projectes i les actuacions d’interès municipal, els períodes d’informació pública i l’agenda d’activitats.

 

ARTICLE 15. EL FITXER MUNICIPAL D’ENTITATS.

 

És el registre on s’inscriuen les associacions i els grups estables l’àmbit d’actuació principal de les quals sigui al poble . S’entén per grup estable l’agrupació de més de tres persones que es comprometen a posar en comú recursos econòmics i/o personals, sense ànim de lucre, amb l’objectiu d’assolir una determinada finalitat d’interès general sense haver estat inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o del Ministeri de l’interior o qualsevol altre de funcions similars. Les associacions o grups estables que vulguin formar part del Registre ho sol·licitaran a l’Ajuntament aportant la següent documentació:

 

– Escrit de sol·licitud.

 

– Nom de l’associació.

 

– Representant i portaveu.

 

– Adreça i telèfon de contacte, i correu electrònic en el seu cas.

 

– Nombre de socis.

 

– Còpia dels estatuts o reglament de funcionament.

 

– Nombre de registre al Registre General d’Associacions si escau.

 

– Breu descripció dels objectius, la finalitat i les activitats desenvolupades per l’associació.

 

L’Ajuntament podrà sol·licitar altres dades d’interès. Una mateixa persona no podrà ser el representant i portaveu de més d’una associació.

 

No seran admeses en el Registre Municipal d’Associacions aquelles associacions amb un òrgan directiu que no sigui escollit democràticament ni aquelles associacions que tinguin objectius contraris als valors democràtics i de respecte a l’aliè amb independència del seu origen. La voluntat del Registre és identificar el teixit associatiu de la societat civil del municipi. Les dades del Registre Municipal d’associacions són públiques i s’actualitzaran si escau durant el primer trimestre de cada any. Les associacions o grups estables tindran l’obligació de notificar al Registre qualsevol modificació de les dades registrals que es produeixi. L’Ajuntament podrà requerir als col·lectius per conèixer el seu funcionament, el pressupost i el programa anual d’activitats previ a la concessió de subvencions municipals. Causaran baixa en el Registre Municipal d’Associacions aquells col·lectius que no actualitzin les seves dades anuals quan l’Ajuntament els ho requereixi expressament i no hagin atès aquest requisit, perdin la condició per la qual van accedir al Registre o es dissolguin per qualsevol motiu.

 

ARTICLE 16. EL CONSELL D’INFANTS I JOVES

 

Es podrà crear un consell sectorial amb característiques singulars atesa la composició principal dels seus membres. Té la funció principal d’incorporar les vivències de la població infantil i juvenil per afavorir la intervenció dels nois i noies en debats amb presència, si escau, de l’Alcalde i/o els regidors, recollir-ne les propostes, els suggeriments i les queixes respecte de qualsevol actuació municipal, com també de serne informats i opinar sobre totes les actuacions d’altres administracions públiques que actuen al poble. El reglament del Consell d’infants i de joves, que haurà de ser aprovat pel Ple Municipal, en concretarà l’organització i el funcionament.

 

ARTICLE 17. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS I PROGRESSIUS

 

Mitjançant la proposta electoral d’elaborar pressupostos participatius i progressius, l’Ajuntament obrirà una partida del pressupost destinada a projectes proposats per la ciutadania. El Ple Municipal ratificarà la metodologia que s’usarà per escollir i designar el projecte a realitzar.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer pressupost 513.000€ i plantilla de personal per a l’any 2017

Posted by lejarza en 13 febrero, 2017

Ajuntament d´Argelaguer pressupost 513.000€ i plantilla de personal per a l’any 2017

Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 30 – 13 de febrer de 2017 Núm. 1121
Edicte d’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2017.
L’ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 19 de desembre de 2016, va aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla de personal per a l’exercici 2017. Havent finalitzat el termini de quinze dies hàbils d’exposició pública mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 244 de 23 de desembre de 2016, al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la pàgina web municipal, sense que s’hagi presentat cap al·legació, es fa públic que l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu, publicant-se a continuació el resum del pressupost per capítols, així com la plantilla de personal:
ESTAT DE DESPESES:
A) OPERACIONS CORRENTS: Cap.1 Despeses personals 132.570€. Cap.2 Despeses béns i serveis 246.450€. Cap.3 Interessos 100€. Cap.4 Transferències corrents 16.880€. B) OPERACIONS DE CAPITAL: Cap.6 Inversions reals 117.000€.
TOTAL DESPESES 513.000€.
ESTAT D’INGRESSOS:
A) OPERACIONS CORRENTS: Cap.1 Impostos directes 227.900€. Cap.2 Impostos indirectes 6.000€. Cap.3 Taxes i altres ingressos 103.400€. Cap.4 Transferències corrents 140.700€. Cap.5 Ingressos patrimonials 5.300€. A) OPERACIONS DE CAPITAL: Cap.7 Transferències de capital 29.700€.
TOTAL INGRESSOS 513.000€.
PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL
Personal funcionari: Denominació Plaça.
Secretaria-intervenció 1 (*)
Personal laboral: Denominació Plaça.
Administrativa 1 Aux.
Administrativa (consultori) 1 (A temps parcial) Plaça vacant.
Aux. Administrativa (sala lectura) 1 (A temps parcial) Peó 1.
Contra l’acord d’aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se recurs contenciós- administratiu, en la forma i terminis que estableix l’esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l’article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
*) Plaça agrupada amb el municipi de Sales de Llierca. A Argelaguer li pertoca el 80%.
Argelaguer, 20 de gener de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Veïns asistents al plè de constitució del Consistori de l´Ajuntament d´Argelaguer any 2015.JPG

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Sant Jaume de Llierca aprovació inicial del Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES)

Posted by lejarza en 6 febrero, 2017

Sant Jaume de Llierca aprovació inicial del Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES)

Argelaguer – Vall del Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 25 – 6 de febrer de 2017 Núm. 763

Anunci sobre l’aprovació inicial del Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES)

El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en data 29 de desembre de 2016, va aprovar la proposta d’acord que, en la seva part resolutòria diu el següent:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) de Sant Jaume de Llierca, revisió 1, redactat pel senyor Manel Serrat Juanola, enginyer tècnic de l’Àrea d’Infraeestructures del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), i pel senyor Josep Martín i Jutglar, enginyer tècnic de l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, de data agost del 2016.

Segon.- SOTMETRE el pla esmentat a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia següent hàbil al de la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual es podrà examinar el pla i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents.

L’anunci també s’inserirà al tauler d’edictes electrònic de la Seu electrònica de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de la corporació.

El Pla estarà a disposició de qui vulgui examinar-lo a la Secretaria de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 hores, i els dijous, també de 17.00 a 20.00 hores, i a l’apartat “Acció de Govern i normativa: Normativa, plans i programes: Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques” del Portal de transparència de l’Ajuntament (www.santjaumedellierca.cat).

Tercer.- INFORMAR que, de no formular-se reclamacions i allegacions durant el període d’informació pública, el pla quedarà definitivament aprovat, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de la finalització del període d’informació pública.

En aquest cas, es publicarà l’aprovació definitiva del pla al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 38.2 del ROAS, i també al tauler d’edictes electrònic de la Seu electrònica de l’Ajuntament.

Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’’Area de Territori i Sostenibilitat i Medi Ambient, de la Diputació de Girona, i al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA).”

El que es fa públic per a coneixement general.

Sant Jaume de Llierca, 17 de gener de 2017 Jordi Cargol i Cros Alcalde

Posted in Uncategorized | 3 Comments »