Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for abril 2018

Imports dels menjadors escolars dels centres docents que gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa curs escolar 2017/2018

Posted by lejarza en 20 abril, 2018

Imports dels menjadors escolars dels centres docents que gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa curs escolar 2017/2018
Argelaguer – Vall del Llierca
De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya i fent ús de les facultats concedides pels articles 41 al 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars de la comarca que gestiona i presta el Consell Comarcal de la Garrotxa. Article 2.- Naixement de l’obligació L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei de menjador escolar, si bé el Consell Comarcal podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Article 3.- Exempcions Queden exempts de pagar la taxa del servei de menjador escolar: • Aquells alumnes, considerats alumnes amb necessitats educatives específiques, que no van al centre que els correspon per mapa escolar i així ho determina la resolució del Departament d’Educació. Article 4.- Obligats al pagament Estan obligats al pagament totes les persones físiques o jurídiques que siguin usuàries o beneficiaries del menjador escolar, tant si són alumnes com si són mestres o altra persona degudament autoritzada que sol·liciti el servei. En el cas dels alumnes, pel fet d’ésser menors d’edat, el pagament correspondrà als pares, als tutors o als representants legals o als responsables dels beneficiaris. Article 5.- Quantia El preu públic es determinarà en funció dels imports fixats pels menjadors escolars dels centres docents que gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa pel curs escolar 2017/2018:
ESCOLA MONTPALAU d’Argelaguer 1. L’alumne habitual o fix 6,20€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 8,06€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 4,65€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 6,05€
ESCOLA LES ESCOMES de Sant Jaume de Llierca 1. L’alumne habitual o fix 5,68€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,73€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 4,85€
ESCOLA EL MORROT d’Olot 1. L’alumne habitual o fix 5,30€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,37€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 4,38€
ESCOLA LLAR LLUÍS MARIA MESTRES I MARTÍ d’Olot 1. L’alumne habitual o fix 5,45€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,66€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 4,76€
ESCOLA CASTANYER de Sant Joan Les Fonts 1. L’alumne habitual o fix 5,22€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,79€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,03€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 3,94€
ESCOLA SANT ROC d’Olot 1. L’alumne habitual o fix 5,10€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,63€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,05€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 3,97€
ESCOLA LA BÒBILA de Les Preses 1. L’alumne habitual o fix 5,10€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,63€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 2,98€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 3,87€
ESCOLA CASTELLROC de Castellfollit de la Roca 1. L’alumne habitual o fix 5,60€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,94€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 5,12€
ESCOLA BRESSOL EL CASTELLET de Castellfollit de la Roca 1. Dinar 3,97€ 2. Berenar 0,35€
IES MONTSACOPA d’Olot 1. L’alumne habitual o fix 3,72€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 4,84€
IES BOSC DE LA COMA d’Olot 1. L’alumne habitual o fix 3,72€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 4,84€ Segons el reglament de funcionament del servei de menjadors escolars del Consell Comarcal de la Garrotxa es considera usuari fix aquell que fa ús del servei com a mínim 3 dies a la setmana i usuari esporàdic aquell que fa ús del servei i ho comunica al centre el mateix dia abans de les 10 del matí, entenent que poden gaudir d’aquest servei gràcies a que hi ha d’altres alumnes que en fan ús de forma fixa i que la gestió de la seva assistència té un cost afegit de difícil determinació. Com a criteri s’estableix que aquest recàrrec sigui del 30% sobre el preu de menjador el qual correspon al percentatge que han de pagar els usuaris fixos en cas d’absència. En cas d’absència d’un usuari fix es cobrarà el 30% del preu del menú per cada dia que l’usuari falti al menjador en concepte de despeses fixes del servei i amb un màxim de 3 dies lectius consecutius. A partir del 4rt dia ja no es cobrarà Article 6.- Bonificacions Per acollir-se a les bonificacions, caldrà haver presentat al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud d’ajuts dins el termini que estableix la convocatòria anual. A l’usuari que se li hagi concedit alguna de les modalitats d’ajut de menjador se li descomptarà l’import subvencionat de la tarifa que li correspondria pagar. Igualment es descomptarà, si s’escau i a qui li pertoqui, l’import de les possibles aportacions d’altres administracions i/o entitats. Article 7.-Normes de gestió L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei, que es fixa en el moment que es concedeix l’autorització. El beneficiari del servei o el seu tutor legal facilitaran al Consell Comarcal l’autorització necessària per fer efectiu el pagament mitjançant domiciliació bancària . El cobrament del preu públic de menjador escolar es farà per rebut bancari a mes vençut, el rebut inclourà els dies assistits i s’abonarà part de les absències del mes anterior. Article 8.- Impagament En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei i se seguirà el procediment de constrenyiment en via executiva prevista en el Reglament General de Recaptació. Article 9.- Publicitat L’acord d’establiment d’aquests preus públic es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Girona i es faran públics en el tauler d’anuncis de la Corporació i als centres educatius corresponents. Article 10.- Vigència El preu públic entrarà en vigor definitivament quan esdevingui ferm mitjançant la publicació íntegra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa. Article 11.- Remissió normativa En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s´aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 8/1989, de 13 d’ abril de taxes i preus públics, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Els veïns d’Argelaguer transformaran la seva plaça i constituiran un òrgan paral·lel participatiu coordinat amb l’Ajuntament

Posted by lejarza en 14 abril, 2018

Els veïns d’Argelaguer transformaran la seva plaça i constituiran un òrgan paral·lel participatiu coordinat amb l’Ajuntament
Els veïns d’Argelaguer seran els qui transformaran la seva plaça de la Generalitat. Ho faran mitjançant un procés participatiu que arrenca aquest dissabte. Aprofitant l’inici d’aquest procés ciutadà, l’Ajuntament incentivarà la creació d’un grup de veïns paral·lel al consistori que participi de les decisions importants que s’hagin d’adoptar en un futur.
Fa més d’una dècada que la plaça de la Generalitat d’Argelaguer mostra un dels estralls de la bombolla immobiliària. En un lateral, hi ha un esquelet d’una finca inacabada que s’havia de destinar a una promoció de pisos al municipi. Des de llavors, els veïns han lluitat per eliminar l’impacte visual i els riscos que ha comportat l’existència de l’edifici en ple mig del nucli urbà, per recuperar un espai alienat de la vida social del poble. Per aquest motiu, Argelaguer inicia un procés participatiu, perquè siguin els mateixos veïns que decideixin com transformar l’espai i se’l facin seu. Segons Òscar Gussinyer, tècnic de Resilience.earth -empresa que duu a terme el projecte-, és l’hora que els habitants decideixin “què vol ser Argelaguer i com volen que sigui la seva plaça”.
El procés constarà de dues fases: a la primera es vol fomentar la participació per conèixer les necessitats de tothom, i afavorir la cultura democràtica per treballar amb transparència; posteriorment, es dissenyarà l’espai amb els criteris vinculants que han de definir la plaça. Un cop estigui constituït el grup motor, l’Ajuntament té la intenció que els veïns que formen part del procés participatiu es mantinguin com un òrgan paral·lel al consistori. Per a Núria Roig, regidora de Participació Ciutadana, aquest consell de veïns “ha d’existir més enllà de les legislatures polítiques, per tal d’afavorir noves iniciatives ciutadanes”.
La primera jornada del procés participatiu per transformar la plaça tindrà lloc aquest dissabte 14 d’abril, i la segona el 5 de maig al Casal, sempre de 4 a 6 de la tarda. De moment, ja hi ha 25 persones interessades en formar part d’aquest grup participatiu.
http://www.olot.tv/noticies/garrotxa/veins-dargelaguer-transformaran-seva-placa-constituiran-organ-parallel-participatiu-coordinat-lajuntament/

Els veïns d’Argelaguer seran els qui transformaran la seva plaça de la Generalitat. (Foto Lejarza)

Els veïns d’Argelaguer seran els qui transformaran la seva plaça de la Generalitat. (Foto Lejarza)

Plaça Generalitat d´Argelaguer edifici abandonat Enderroc Ja!

Plaça Generalitat d´Argelaguer edifici abandonat Enderroc Ja!

Posted in Uncategorized | 3 Comments »

L’Agència Catalana de l’Aigua ha fet pública les subvencions als ens locals de la Vall del Llierca

Posted by lejarza en 8 abril, 2018

L’Agència Catalana de l’Aigua ha fet pública les subvencions als ens locals de la Vall del Llierca
Argelaguer Vall del Llierca
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha fet pública la resolució definitiva de la línia
de subvencions adreçades als ens locals de la Vall del Llierca per millorar el control de l’aigua subministrada amb la instal·lació o millora dels comptadors d’aigua en alta.
En el cas de la Vall del Llierca, les subvencions es reparteixen de la següent manera:
Ajuntament de Montagut i Oix 14.842,64€ per à l´Instal·lació de comptadors volumètrics en alta a l’abastament del Gomarell a Alta Garrotxa de Montagut.
Ajuntament de Tortellà 5.843,41€ per à l´instal·lació de comptadors volumètrics en alta a l’abastament d’aigua potable de Tortellà.
Aquestes mesures són essencials per conèixer els rendiments i l’eficiència dels sistemes d’abastament, i, per tant, garantir una millor qualitat del servei de subministrament i un millor aprofitament dels recursos hídrics.
La major part de les propostes municipals subvencionades tenen per objectiu el control de la totalitat dels cabals, tant captats com subministrats, en tots els seus nuclis.
La part més important, però, ascendeix fins a 132.075€ i està destinada al Consell Comarcal de la Garrotxa. El Consell disposa d’un organisme autònom denominat Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa. Es tracta, d’un organisme que fa accions directes en temes d’aigua a tots els municipis de la comarca. En aquest cas, els diners són per a la instal·lació de comptadors a les captacions i a les sortides dels dipòsits de regulació i la seva integració a un sistema de telecontrol en diferents sistemes d’abastament de la Garrotxa.
La majoria dels proveïments ho fan a partir de les aigües subterrànies. Destaca Olot, que es proveeix de pous artesians, sense connexió coneguda amb les aigües principals del Fluvià al pas d’aquesta localitat.
La captació superficial per a l’abastament de població més important està situada á la captació d’abastament del Gomarell à la riera de Sant Aniol única xarxa en alta o supramunicipal existent i que arriba als municipis d’Argelaguer, Montagut i Tortellà.
La Captació del Gomarell subministra aigua per gravetat mitjançant un tram amb una canonada de fibrociment (FC) de 150 mm i un segon tram amb una canonada de polietilé (PE) de 160mm., aquesta captació d´aigua és explotada per l´empresa Prodaisa que lo fà en alta i baixa pèls municipis de Argelaguer, Tortellà y Montagut i Oix.

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer

Posted by lejarza en 5 abril, 2018

Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 66 – 5 d’abril de 2018 Núm. 2811
Anunci d’informació pública del Reglament de consell d’infants del poble d’Argelaguer.
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 23-03-2018, va aprovar inicialment el Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer i sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies.
En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text del Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners en horari d’oficina, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Aquest mateix Anunci es publicarà al diari “Diari de Girona” i a la pàgina web.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del TRlMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l’article 66 del ROAS.
Argelaguer, 26 de març de 2018 l’Alcalde.

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

El Consell Comarcal de la Garrotxa aprova el preu de la recollida de residus

Posted by lejarza en 4 abril, 2018

 

El Consell Comarcal de la Garrotxa aprova el preu de la recollida de residus

 

Argelaguer Vall del Llierca

 

El Consell Comarcal de la Garrotxa, en el seu darrer ple, va aprovar els preus de la recollida de deixalles en proximitat.

 

El servei de recollida domèstica ascendeix aquest 2018 a 749.271,92 euros; el servei de recollida d’activitats arriba als 182,69 euros per tona, són uns preus que després cada municipi adequa a les seves necessitats de gravar més o menys els veïns.

 

Tots els grups del ple van posar de manifest la importància d’implantar un sistema de selecció de residus en origen que permeti incrementar el reciclatge per part dels ciutadans i faci més eficaç la gestió de residus.

 

La recollida de deixalles de Argelaguer que s’acciona amb una tarja personalitzada es el millor sistema de recollida dels quatre assajats en una prova pilot que s’adapten més bé als municipis de la Garrotxa. L’ha realitzat el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (Sigma) de la Garrotxa ponderant l’eficiència, el cost, la percepció ciutadana i l’aplicació del pagament per generació (paga menys qui més recicla).

 

La seva implantació comporta un increment de la despesa del servei a l’entorn del 20% i del 3%, respectivament, amb relació al cost actual.

 

Els 55.999 habitants de la Garrotxa van generar, el 2016, 23.790 tones de residus municipals als contenidors de vorera, 1,16 quilos per habitant al dia.

El Consistori incumpleix el acord dels contenidors de deixalles a l’Era de la esglesia amb L´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) Foto: Lejarza - Garrotxa https://llierca.wordpress.com/2016/09/23/el-consistori-incumpleix-el-acord-dels-contenidors-de-deixalles-amb-els-veins-dargelaguer/

El Consistori incumpleix el acord dels contenidors de deixalles a l’Era de la esglesia amb L´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) Foto: Lejarza – Garrotxa https://llierca.wordpress.com/2016/09/23/el-consistori-incumpleix-el-acord-dels-contenidors-de-deixalles-amb-els-veins-dargelaguer/

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »