Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for julio 2011

Argelaguer expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de l´any 2011

Posted by lejarza en 29 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Hostalnou de Llierca/Tortellà/: Argelaguer expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de l´any 2011.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 144 – 29 de juliol de 2011 Núm. 9943 Ajuntament de Argelaguer (Garrotxa).
Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits. El Ple de l’ajuntament de data 19 de juliol de 2011 va aprovar inicialment l’expedient número 1/2011 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2011, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona. En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin
convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.
Argelaguer, 20 de juliol de 2011 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 2 Comments »

La línia elèctrica de 132Kv de Serinyà-Argelaguer-Olot està acabada

Posted by lejarza en 28 julio, 2011

Línia elèctrica 132Kv Serinyà-Argelaguer-Olot (by lejarza)

Línia elèctrica 132Kv Serinyà-Argelaguer-Olot (by lejarza)

Vall del Llierca, Argelaguer/Serinyà: La línia elèctrica de 132Kv de Serinyà-Argelaguer-Olot està acabada.-La línia elèctrica de de 132 Kv de Serinyà-Argelaguer-Olot està acabada i a punt de rebre l’energia de les plantes de cogeneració de la Torraspapel i càrniques Noel de Sant Joan les Fonts i de la paperera la Confianza a Besalú (Garrotxa).
El valor aproximat de la planta de cogeneració de Sant Joan les Fonts és de 32 milions d’euros.
El pressupost de la reforma de la línia elèctrica Serinyà-Argelaguer-Olot es va comptabilitzar en 3.317.214 euros. La línia passa pels termes municipals de la Vall del Llierca: Argelaguer, Tortellà, Sant Jaume de Llierca i Montagut i Oix.
El projecte del canvi de tensió a 132 kilowats de la línia va ser presentat a la Generalitat de Catalunya per les empreses Endesa Distribución Eléctrica, SL i Bassols Energia. Van presentar el projecte el 2004, del qual els ajuntaments no van demanar un nou traçat. El 28 de de juliol del 2.005, les elèctriques van presentrar un nou expedient. El 6 de juliol de 2006 les empreses van presentar un estudi d’impacte ambiental deficient al terme municipal d´Argelaguer. El 5 de setembre de 2006, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va aprovar la declaració. El 7 de novembre, Medi Ambient va acordar l’aprovació de la correcció d’errades de l’acord anterior que incorporava un canvi de traçat per la urbanització La Cometa al terme de Montagut i Oix.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 9 Comments »

Argelaguer Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) estratègia i compromís amb la sostenibilitat

Posted by lejarza en 21 julio, 2011

Argelaguer Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) estratègia i compromís amb la sostenibilitat

Argelaguer Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) estratègia i compromís amb la sostenibilitat

Juan R. Lejarza: Argelaguer Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) estratègia i compromís amb la sostenibilitat.-El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) d’Argelaguer és l’estratègia i el compromís del poble amb la sostenibilitat, l’eix vertebrador de l’anomenada Agenda 21 Local.
L’objectiu final d’aquesta iniciativa és impulsar un model de desenvolupament sostenible, de manera que es garanteixi el progrés social i econòmic d’Argelaguer, mantenint alhora la integritat ecològica del seu territori i sense hipotecar el benestar de les generacions futures.
El treball «Pla d´acció local per a la sostenibilitat d´Argelaguer» es la definició de línies estratègiques i programes d’actuació que donin inici al procés de desenvolupament sostenible, amb el màxim de participació i implicació vilatana.
Les Agendes 21 Locals respon a les directrius que es van marcar a la Cimera de la Terra (Rio de Janeiro, 1992), que aplegà a més d’un centenar d’estats que van reconèixer la necessitat de frenar la insostenible situació de degradació del planeta i de desigualtats humanes.
Calia posar les bases per a construir una societat sostenible, definida com aquella que satisfà de forma equitativa les necessitats dels seus habitants sense comprometre la satisfacció de les necessitats de les futures generacions d´argelaguens i d´argelaguencas.
En aquesta conferència s’aprovà, doncs, l’Agenda 21, un Pla d’Acció Global destinat als governs, empreses, entitats i veïns del planeta per tal d’assolir la sostenibilitat al segle XXI.
Diverses ciutats europees reunides el 1994 redacten la Carta d’Aalborg que implica les autoritats locals en aquest procés i en el desenvolupament de les Agendes 21 Locals. Es tracta de Plans d’Acció a llarg termini, que cada poble del planeta ha d’elaborar, per tal de traslladar els principis de l’Agenda 21 de Rio a l’àmbit local d´Argelaguer, i potenciar així el procés cap a la sostenibilitat tant a l’escala global com local.
Un poble sostenible és aquell que satisfà de forma equitativa les necessitats dels seus habitants sense comprometre la satisfacció de les necessitats de les generacions futures.
Perquè Argelaguer esdevingui un poble sostenible ha de:
1-Garantir l’accés a tota la informació Municipal a tots els veïns d´Argelaguer i implantar sistemes per promoure la seva Participació Veïnal en la presa de decisions municipals, no sols els Regidors.
2-Fer servir de manera eficient els seus recursos, estalviar aigua i energia i tendir a la utilització de recursos renovables, amb un ritme inferior al de la seva regeneració.
3-Reduir, reutilitzar i reciclar les deixalles.
4-Aplicar mecanismes per minimitzar la contaminació des de l’origen.
5-Fer el poble d´Argelaguer més confortable per als desplaçaments a peu o en bicicleta , en detriment de l’ús del vehicle particular dintre del poble.
6-Constituir un Argelaguer equilibrat en su trama urbana, que afavoreixi les interrelacions socials,tenin que parlar mes i reunirnos mes como Comunitat,fomentar el debat municipal sobre temes diversos.
7-Conservar i potenciar la biodiversitat i preservar els ecosistemes i un entorn paisatgístic que garanteixin una millor qualitat de vida.
8-Planificar i gestionar adequadament el sòl Argelaguer com la participació dels veïns, compatibilitzant el desenvolupament del municipi amb la conservació del paisatge i garantint una adequada integració dels diversos usos en el territori.
9-Contribuir als reptes de conservació del planeta, reduint les emissions a l’atmosfera de productes que provoquin el canvi climàtic i la destrucció de la capa d’ozó,control municipal de la industria d´Argelaguer.
10-Fomentar una estructura econòmica diversificada que garanteixi major estabilitat socio-econòmica, redueixi els desplaçaments de les persones i disminueixi el transport de béns.
11-Donar una cobertura àmplia i equitativa a les necessitats socials bàsiques de sanitat, educació, accés a un habitatge digne i a un treball remunerat.
Per elaborar el Pla d’Acció Local per a la Sosteniblitat d’Argelaguer cal partir d’un Anàlisi de la Situació Actual, un estudi detallat dels diferents aspectes socials, econòmics i ambientals del municipi, que analitzi, per exemple, l’aigua, els residus, la contaminació atmosfèrica, la mobilitat i els transports, les activitats econòmiques, l’educació ambiental, etc.
A partir de la identificació de les principals potencialitats i problemàtiques d´Argelaguer, es definiran les actuacions necessàries per orientar el desenvolupament del poble cap a la sostenibilitat, estructurades en forma d’un Pla d’Acció, que deura ser consensuat amb els veïns i els agents socials i econòmics locals.
Aquest Pla d’Acció anirà necessàriament acompanyat d’un Pla de Seguiment, integrat per un conjunt d’indicadors de sosteniblitat, també consensuats amb el conjunt dels veïns i agents socials i econòmics locals.
El procés d’Agenda 21 Local és un repte col·lectiu, la sostenibilitat no la pot assumir l’administració municipal en solitari, sinó que ha de ser un procés en el que participin tots els sectors i membres de la Comunitat d´Argelaguer: associacions, administració local d´Argelaguer, empreses i ciutadans en general. Un dels aspectes bàsics d’un Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat és precisament la necessitat que el Pla d’Acció estigui àmpliament consensuat, tant amb els agents socials i econòmics del poble, com amb els tècnics i responsables polítics municipals, ara participem tots en el Ajuntament.
La implicació dels veïns d´Argelaguer i el conjunt d’agents socials i econòmics locals s’ha de donar tant en la fase d’identificació de problemàtiques i en el disseny i propostes d’actuacions per al municipi, com en el propi desenvolupament d’aquestes. Amb l’objectiu de promoure aquesta implicació, i de forma paral·lela als treballs tècnics, es desenvolupen tot un conjunt d’activitats d’anàlisi de la percepció veïnal, d’informació i difusió del procés, i de debat i consens del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d´Argelaguer. Al final del procés es pretén establir les bases per a la creació d’un instrument estable de participació posterior, que garanteixi un adequat seguiment del procés.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 5 Comments »

Consell Comarcal de la Garrotxa contractació de personal

Posted by lejarza en 21 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa contractació de personal.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 139 – 21 de juliol de 2011 Núm. 9611 Consell Comarcal de la Garrotxa.
Edicte sobre contractació de personal. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, va acordar, mitjançant decret de data 30 de maig de 2011, contractar les següents persones que es regiran sota el següent règim jurídic:
Roser Soms i Colprim: • Modalitat: laboral fixe. • Tasques: Tècnic de joventut. • Classificació professional: assimilable al subgrup A-2. • Jornada: complerta 37 hores setmanals.
Anna Prat i Busquets: • Modalitat: laboral fixe. • Tasques: Tècnic de joventut. • Classificació professional: assimilable al subgrup A-2. • Jornada: complerta 37 hores setmanals.
Cristina Riera i Coll: • Modalitat: laboral fixe. • Tasques: Tècnic de joventut. • Classificació professional: assimilable al subgrup A-2. • Jornada: complerta 37 hores setmanals.
Això és el que s’informa als efectes oportuns. Olot, 8 de juny de 2011. Joan Espona i Agustín. President en funcions.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 1 Comment »

Tortellà informació pública del cartipàs municipal 2011

Posted by lejarza en 20 julio, 2011

Tortellà (Vall del Llierca) informació pública del cartipàs municipal 2011 (by lejarza)

Tortellà (Vall del Llierca) informació pública del cartipàs municipal 2011 (by lejarza)

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Tortellà informació pública del cartipàs municipal 2011.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 138 – 20 de juliol de 2011 Núm. 9518 Ajuntament de Tortellà (Garrotxa).
Anunci d’informació pública del cartipàs municipal 2011. a) Per Decret d’Alcaldia núm. 71/11, 17 de juny de 2011, es va adoptar els següents acords:
“Relació de fets
1. El dia 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions municipals. 2. El dia 11 de juny de 2011 es va dur a terme la constitució de la nova corporació local. 3. Correspon a l’alcalde la designació dels tinents d’alcalde.
Fonaments de dret
– Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(articles 20 a 23). – Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (articles 48, 53.2, 55 i 56). – Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (articles 35, 38, 41, 43.3 i 46 a 48).
Per tant, Resolc
1. Designar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Tortellà als regidors següents: Sr. Josep Reig i Canals. Sr. Josep Juanola i Picart.
Als Tinents d’Alcalde nomenats, prèvia acceptació del seu càrrec, els hi correspon substituir l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest per l’exercici de les seves atribucions. I que es considerà que accepten el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils a partir de la comunicació no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per escrit.
2. Notificar personalment la present resolució a les persones de signades, que es considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província (BOP) per a la publicació del mateix, igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la seva signatura per l’Alcalde.
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que es dugui a terme.”
b) Per Decret d’Alcaldia núm. 72/11, de 17 de juny de 2011, es va adoptar els següents acords:
“Relació de fets
1. El dia 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions municipals.. 2. El dia 11 de juny de 2011 es va dur a terme la constitució de la nova corporació local. 3. Correspon a l’alcalde la delegació de les pròpies competències en els termes previstos legalment
Fonaments de dret
– Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 21.3 i 23.4). – Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (articles 53.3 i 56). – Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (articles 43, 44, 45 i 51). – Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (article 13).
Per tant, Resolc
1. Es reserva a l’alcaldia l’àrea de Governació , que tindrà competències en matèria de governació, representació institucional, personal, serveis municipals, urbanisme i obres públiques:
Assistit per:
a. Sr. Josep Reig i Canals b. Sr. Josep Juanola i Picart.
2. Delegar l’àrea d’Ensenyament i Cultura, que tindrà competències en matèria d’ensenyament, cultura, entitats, participació ciutadana, culte, justícia i noves tecnologies, la delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d’aquestes àrees al regidor: a. Sr. Josep Reig i Canals.
Assistit per:
b. Sra. Anna Freixas i Bernardo. c. Sr. Albert Masoliver i Frutos.
3. Delegar l’àrea de Sanitat i Benestar i Família, que tindrà competències en matèria de sanitat, benestar i família, medi ambient, agricultura, ramaderia, acció social, gent gran i Càrites, la delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d’aquestes àrees al regidor: a. Sr. Josep Juanola i Picart.
Assistit per:
b. Sr. Josep Reig i Canals. c. Sr. Ramon Bañón i López.
4. Delegar a l’àrea d’Esports, que tindrà competències en matèria d’esports, instal·lacions esportives, clubs i entitats esportives, la delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d’aquestes àrees a la regidora: a. Sra. Anna Freixas i Bernardo.
Assistit per:
b. Sr. Albert Masoliver i Frutos. c. Sr. Josep Reig i Canals.
5. Delegar l’àrea d’Economia i Finances, que tindrà competències en matèria d’economia i finances, pressupostos, promoció econòmica, turisme, comerç, indústria i fires, la delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d’aquestes àrees al regidor: a. Sr. Ramón Bañon i López.
Assistit per: b. Sr. Josep Juanola i Picart. c. Sr. Albert Masoliver i Frutos.
6. Delegar l’àrea de Joventut i Festes, que tindrà competències en matèria de festes, joventut i participació ciutadana, la delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d’aquestes àrees al regidor: a. Sr. Albert Masoliver i Frutos.
Assistit per: b. Sr. Josep Reig i Canals. c. Sra. Anna Freixas i Bernardo.
7. Notificar personalment la present resolució als regidors delegats, que es considerarà que han acceptat el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per escrit, o cessament per l’Alcaldia.
8. Remetre la resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la seva signatura per l’alcalde.
9. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió plenària.”
c) Per Decret d’Alcaldia núm. 75/11 de data 23 de juny de 2011, pel qual es va adoptar els següents acords:
“Celebrades de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, vista la sessió constitutiva de l’Ajuntament de data 11 de juny de 2011, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que confereix a l’Ajuntament i els articles 4.1.a i 20.3 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i altra legislació concordant,
RESOLC:
1. Crear una Comissió Assessora per donar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia i als regidors/es en els temes de les seves competències, integrada pels següents membres: a. Sr. Vicenç Serrat i Vilanova. b. Sr. Josep Mª Colomer i Trulls. c. Sr. Josep Torrent i Roca. d. Sr. Isidre Vila i Badosa.
2. A questa comissió celebraran reunions de caràcter bimensual l’últim dilluns de cada mes a les nou del vespre en el Saló de sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte, a excepció dels mesos d’agost i desembre.
3. Notificar aquest acord a tots els membres afectats.
4. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió plenària.“
d) Per Decret d’Alcaldia núm. 76/11 de data 23 de juny de 2011, pel qual es va adoptar els següents acords:
“Celebrades de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, vista la sessió constitutiva de l’Ajuntament de data 11 de juny de 2011, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que confereix a l’Ajuntament i els articles 4.1.a i 20.3 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i altra legislació concordant,
RESOLC
1. Crear els següents òrgans de participació sectorial, amb la finalitat de fomentar la participació dels ciutadans en els assumptes municipals: a. Consell sectorial de joventut. b. Consell sectorial d’entitats. c. Consell sectorial de benestar social. d. Consell sectorial de voluntariat.
2. A quests consells es reuniran preceptivament una vegada l’any dins del darrer trimestre de cada anualitat. Presidirà l’alcalde o el cap d’àrea en qui delegui.
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió plenària.“
e) Per Decret d’Alcaldia núm. 81/11 de data 27 de juny de 2011, es va adoptar els següents acords:
“Atès que l’article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, regula les atribucions de l’alcalde.
Vist que l’article 21.3 de l’esmentada llei estableix que “L’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, excepte les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, el cap superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral i les enunciades
en els paràgraf a), e), j), k), l) i m) de l’apartat 1 d’aquest article. No obstant, podrà delegar en la Junta de Govern Local l’exercici de les atribucions contemplades en el paràgraf j)”.
RESOLC
Primer.- Delegar al Ple de la Corporació les competències següents que, d’acord amb l’article 21.3 de la Llei 7/1985, l’Alcalde pot delegar:
1. En matèria d’obres i urbanisme. Aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió l’Alcalde i estiguin previstos en el pressupost.
2. En matèria d’hisenda. Aprovació de despeses. Adquisició de béns i drets, béns immobles i béns mobles.
3. En matèria processal. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals.
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran que exercir pel Ple de la Corporació en els termes i dins els límits d’aquesta delegació, no essent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
Tercer.- Publicar aquesta resolució al BOP de Girona, d’acord amb allò disposat a l’article 44.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals de 28 de novembre de 1986.
Quart.- Ratificar la present Resolució en el proper Ple de la Corporació municipal.”
f) Per acord Plenari, de data 30 de juny de 2011, es van adoptar els següents acords:
“Primer.- Establir a efectes des del dia 11 de juny de 2011, data de constitució d’aquest Ajuntament, el règim d’indemnitzacions corresponents a cada àrea per representació, desenvolupament de funcions i gestió general.
Segon.- Aprovar el règim d’assistència als Plens per un import de 30€/sessió ordinària.
Tercer.- Els membres de la Corporació pel desenvolupament de les delegacions establertes per l’Alcaldia i representació a les àrees de: – Governació. – Ensenyament i Cultura. – Sanitat, Benestar i Família*. – Esports. – Economia i Hisenda*. – Joventut i Festes* correspondrà una indemnització anual com a màxim 875€, els regidors/ es que no tinguin dedicació exclusiva i/o parcial (*inclourà gestió, desplaçaments locals i telefonia mòbil).
Quart.- Establir una retribució pel càrrec d’alcaldia i governació, per una quantitat mensual de 575€ bruts per desenvolupar les seves funcions en règim de dedicació parcial, i serà donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social i se li practicarà la corresponent retenció per l’IRPF. Hi quedaran incloses les indemnitzacions per coordinació, gestió de les àrees, Plens, desplaçaments locals, comarcals i telefonia mòbil.
Cinquè.- Establir que els següents membres de la corporació el Sr. Josep Reig Canals i Anna Freixas Bernardo, exerciran el seus càrrecs en règim de dedicació parcial (75%), i que seran donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social. Els qual percebran una retribució mensual (12 pagues) per desenvolupar les seves funcions en règim de dedicació parcial, en funció de les atribucions delegades i assumides, per un import de 547,05€ mensuals. La percepció d’aquesta retribució, al tractar-se de règim de dedicació parcial, està sotmesa al règim establert en l’article 75 de la Llei Reguladora de Règim Local. (inclourà coordinació i gestió de l’àrea, desplaçaments comarcals i telefonia mòbil). Aquesta retribució està inclosa dins les subvencions atorgades pel Departament de Governació.
Sisè.- La Comissió Assessora disposarà per despeses de funcionament, gestió i assistència a sessions ordinàries d’un màxim de 120€ bimensuals.
Setè.- Aquests imports quedaran anualment incrementats amb IPC que correspongui a l’administració local.”
Tortellà (Garrotxa), 5 de juliol de 2011 Joaquim Pagès i Manté Alcalde.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

Consell Comarcal de la Garrotxa composició política any 2011

Posted by lejarza en 19 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa composició política any 2011.-El Consell Comarcal de la Garrotxa ha quedat configurat de la següent manera despres de les Eleccions Municipals de 20011: CiU-Olot 17 consellers, el PSC, 5 i 3, ERC.
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU): 1. JOAN ESPONA I AGUSTÍN 2. JOSEP BERGA I VAYREDA 3. JOAN CASAS I CARRERAS 4. EDUARD LLORÀ I CULLET 5. SÒNIA JUANOLA I VILARRASA 6. SANTI REIXACH I GARRIGA 7. JOSEP DORCA I SERRAT, Alcalde Ajuntament d´Argelaguer (Vall del Llierca) 8. MOISÈS COROMINA I SOLER 9. JOAN GAINZA I AGUSTÍ 10. LLUÍS GUINÓ I SUBIRÓS 11. ESTER BADOSA I ROMAÑÓ 12. MARIA DEL MAR ROCA I REIXACH 13. JOSEP GELIS I GUIX 14. MÒNICA BOIX I PAGÈS 15. JOSEP MARIA CROS I ROCA 16. NÚRIA ZAMBRANO I COSTEJÀ 17. JOSEP ROVIRA I REIG.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL (PSC- PM): 1. JOSEP GUIX I FEIXAS 2. JOSEP JUANOLA I PICART 3. JORDI VALVERDE I GARCIA 4. JOSEP SERRA I PUIGVERT 5. JOSEP MARIA ARNAU I BOSCH.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA–ACORD MUNICIPAL (Esquerra-AM): 1. JOSEP GARCIA I MIRÀNGELS 2. NARCÍS FEIXAS I BALCELLS 3. FIDEL BALÉS I JUANOLA
Consell Comarcal de la Garrotxa Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT. Nif: P-6700007-E Tel. 972 274 900 Fax.972 271 594

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 3 Comments »

Argelaguer: Ajuntament sessio ordinària juliol de 2011

Posted by lejarza en 19 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Argelaguer: Ajuntament sessio ordinària juliol de 2011.-ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
NOTIFICO: Que, l’alcaldessa en funcions, amb data d’avui ha dictat el següent
DECRET: Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT; convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a: SESSIÓ: ORDINÀRIA, DATA: 19 DE JULIOL DE 2011, HORA: 9 DEL VESPRE.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 2.- Despatx oficial, convalidacions de decrets d’alcaldia i informacions. 3.- Aprovar inicialment el projecte de Millora paisatgística dels accessos al nucli d’Argelaguer. 4.- Adjudicar, si escau, la contractació de la redacció del projecte tècnic de reposició, soterrament i millora dels serveis urbanístics al nucli històric d’Argelaguer. 5.- Ratificar la resolució d’alcaldia relativa a la interposició d’un requeriment previ al Pla Territorial de les comarques gironines. 6.- Aprovar la 1a modificació de crèdit del pressupost municipal 2011. 7.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 i última de l’obra Modificació i millora del pas del carrer Major sobre el torrent del Vinyot. 8.- Assumptes de tràmit. 9.- Precs i preguntes. La secretària. Argelaguer, 13 de juliol de 2011

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 3 Comments »

Argelaguer emplaçament geogràfic

Posted by lejarza en 14 julio, 2011

Argelaguer emplaçament geogràfic (by lejarza)

Argelaguer emplaçament geogràfic (by lejarza)

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Argelaguer emplaçament geogràfic.-Argelaguer està situat a la confluència del riu Llierca i el Fluvià. Està dividit en dos nuclis. L’un a 183 m d’altitud al voltant de l’església parroquial de Santa Maria i Sant Damas I papa de Catalunya, d’origen romànic. L’altre, el carrer Major o Via Annia dels romans i cami de Sant Jaume format per dues rengleres de cases a banda i banda de la Nacional N-260. Darrera la filera de cases, al mig del poble formant una plaçeta hi trobem la capella de Santa Anna d´Argelaguer, d’origen romànic. El terme municipal de Argelaguer es situa a la comarca de la Garrotxa de la província de Girona. Pel nord limita amb els termes de Montagut i Oix, Tortellà i Sales de Llierca. Pel sud i l’est amb Sant Ferriol i a l’oest amb el terme de Sant Jaume de Llierca. El municipi té una extensió de 13 Km 2, format per unes 20 hectàrees de zona de bosc, majoritariament de pins i alzines, amb pasturatges a l’hivern. La vinya i l’olivera que havien estat tradicionals, ja no es cultiven, al igual que els carboners. Han desaparegut activitats que eren tradicionals, com la fabricació d’esclops, de cordes, i espardenyes. En ramaderia, hi ha criança de bestiar oví i boví. L’economia d’Argelaguer era bàsicament agrícola, però ha anat passant a ser de petites indústries i de serveis. Pel que fa a la població cal destacar la zona de la carretera, i la del carrer Major que es desenvolupa paral·lelament a aquest, es on es concentra mes l’animació i activitat de la població. En aquesta zona es troben els equipaments mes representatius com son: l’actual Ajuntament, el Casal Social, La farmàcia, a la zona de la carretera, al carrer Major on actualment hi han les escoles, la pista esportiva i el Polivalent. (Lejarza)

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 1 Comment »

Argelaguer nomenament de tinents d’alcalde

Posted by lejarza en 13 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Argelaguer nomenament de tinents d’alcalde.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 132 – 12 de juliol de 2011 Núm. 9038 Ajuntament d´Argelaguer (Garrotxa).
Anunci sobre nomenament de tinents d’alcalde. Per decret d’alcaldia núm. 26/2011 de data 27 de juny de 2011, es va nomenar els tinents d’alcalde de l’Ajuntament d’Argelaguer (Vall del Llierca). Les persones designades són les següents: 1r tinent d’alcalde: Cèlia Roca i Roca; 2n tinent d’alcalde: Xevi Quintana i Ricart.
La qual cosa es fa pública, de conformitat amb el que disposa l’art. 46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Argelaguer, 1 de juliol de 2011 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

Consell Comarcal de la Garrotxa camí forestal per al pas de vehicles d’extinció d’incendis Tram la Miana-El Torn

Posted by lejarza en 12 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa camí forestal per al pas de vehicles d’extinció d’incendis. Tram la Miana-El Torn.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 132 – 12 de juliol de 2011 Núm. 9338 Consell Comarcal de la Garrotxa.
Edicte sobre l’aprovació definitiva d’un projecte d’obres. En data 6 de juliol de 2011, el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, mitjançant Decret de Presidència, ha aprovat definitivament el Projecte d’adequació d’un camí forestal per al pas de vehicles d’extinció d’incendis. Tram la Miana-El Torn, amb un pressupost de 255.528,79€ més 45.995,18€ corresponents a l’IVA.
L’aprovació definitiva del projecte incorpora de les prescripcions tècniques de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona derivada dels informes sectorials, que no conformen una modificació substancial del projecte aprovat inicialment mitjançant Decret de Presidència de data 13 d’octubre de 2010.
Els acords d’aprovació definitiva del projecte incorpora la relació de propietats afectades. Consta a l’expedient les autoritzacions expresses de les propietats afectades per l’execució del projecte, les quals atorguen sense dret a indemnització un dret de servitud de pas als únics efectes de permetre al Consell Comarcal i a l’administració actuant en matèria d’emergències i protecció civil, les actuacions necessàries per al manteniment del camí i per complir amb les finalitats pròpies de prevenció d’incendis forestals.
Es fa constar que el projecte està cofinançant amb fons FEDER en virtut de la Resolució GAP/2529/2009, de 17 de setembre de 2009 (FEDER 2007-2010, eix 2 medi ambient i prevenció de riscos i eix 4 desenvolupament local i urbà).
Això és el que es fa públic als efectes oportuns d’acord amb el que disposa els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Olot, 7 de juliol de 2011 Joan Espona i Agustín President en funcions

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 2 Comments »