Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for junio 2017

Els veïns d´Hostalnou de Llierca d´Argelaguer sense llum

Posted by lejarza en 29 junio, 2017

Els veïns d´Hostalnou de Llierca d´Argelaguer sense llum
Argelaguer – Vall del Llierca
La pedregada que va caure ahir a la tarda ha deixat sense llum els veïns d´Hostalnou de Llierca d´Argelaguer (dic barri del Pont).
Gairebé dinou hores sense llum a Hostalnou d´Argelaguer, des de les set de la tarda d´ahir dimecres fins a dos quarts d´una del migdia d´avui dijous, per culpa d´una greu incidència que Endesa no ha pogut resoldre fins aquest migdia.
Tambè a afectat al poblet de Sant Jaume de Llierca que han estat desconnectats del servei.

La elèctrica Bassols Energia d´Olot te abandonants pals elèctrics al poble d´Argelaguer (Foto: Victor Rey)

La elèctrica Bassols Energia d´Olot te abandonants pals elèctrics al poble d´Argelaguer (Foto: Victor Rey)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament d´Argelaguer expedient de modificació de crèdits 2/2017

Posted by lejarza en 28 junio, 2017

Ajuntament d´Argelaguer expedient de modificació de crèdits 2/2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 123 – 28 de juny de 2017 Núm. 5422
Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits.
El Ple de l’ajuntament de data 14-06-2017 va aprovar inicialment l’expedient número 2/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2017, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.
En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.
Argelaguer, 20 de juny de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Ajuntament d´Argelaguer - Vall del Llierca - Garrotxa (Foto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer – Vall del Llierca – Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer codi de conducta dels càrrecs electes locals

Posted by lejarza en 27 junio, 2017

Ajuntament d´Argelaguer codi de conducta dels càrrecs electes locals
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 122 – 27 de juny de 2017 Núm. 5360
Anunci d´aprovació inicial del Codi de conducta dels càrrecs electes locals.
El Ple de l´ajuntament en data 14-06-2017 va aprovar inicialment, entre altres, el Codi de conducta dels càrrecs electes locals.
L´esmentat Codi se sotmet a informació pública en el BOP, en el tauler d´edictes i en la web municipal pel termini de 30 dies hàbils per tal que es pugui examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Transcorregut el termini indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, l´acord adoptat esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.
Argelaguer, 19 de juny de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer ordenació del pati de l´escola Montpalau

Posted by lejarza en 22 junio, 2017

Ajuntament d´Argelaguer ordenació del pati de l´escola Montpalau
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 118 – 21 de juny de 2017 Núm. 5306
Anunci d´aprovació inicial d´un projecte d´obres municipal
El Ple de l´ajuntament d´Argelaguer, en sessió ordinària de 14 de juny de 2017, va aprovar inicialment el projecte:
• Nova ordenació del pati de l´escola Montpalau
De conformitat amb el que disposa l´article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a un termini d´informació pública de 30 dies als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al·legacions.
Passat aquest termini sense que s´hagi presentat cap al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat d´adoptar cap altre acord.
Argelaguer, 16 de juny de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer comptes generals de l´exercici 2016

Posted by lejarza en 14 junio, 2017

Ajuntament d´Argelaguer comptes generals de l´exercici 2016
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 113 – 14 de juny de 2017 Núm. 4909
Edicte d´exposició pública dels comptes generals de l´exercici 2016.
Formulats els comptes generals d´aquest ajuntament corresponents a l´any 2016, s´exposen al públic junt amb els seus justificants i els informes de la Comissió de Comptes durant el termini de quinze dies i vuit més, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions i observacions que es considerin adients contra els esmentats comptes de conformitat amb l´article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Argelaguer, 6 de juny de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer carrer Major (Foto: Lejarza Garrotxa)

Argelaguer carrer Major (Foto: Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer Ple Sessió Ordinària 14 de juny de 2017

Posted by lejarza en 13 junio, 2017

Ajuntament d´Argelaguer Ple Sessió Ordinària 14 de juny de 2017
ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER. NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent
DECRET Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a: SESSIÓ: Ordinària DATA: 14 de juny de 2017 HORA: 13:00
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació d’actes
PLE 2017/ 2 Ordinària 07-04-2017
2.- Propostes 2.1 Aprovació inicial del codi de conducta dels càrrecs electes locals
2.2 Aprovació d’una excedència voluntària per l’administrativa de l’ajuntament
2.3 Aprovació inicial del projecte d’obres municipal de la nova ordenació del pati de l’escola Montpalau
2.4 Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost municipal
2.5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques per la compra agregada de les accions planificades en Plans d’Acció (PAES)
2.6 Adjudicació del contracte menor de subministrament de drets de connexió fibra òptica
2.7 Contractació campanya publicitària a Radio Olot, SA
2.8 Moció Adhesió al Manifest Garrotxa pel sí
3. Convalidacions de Decrets i Informacions
4. Precs i preguntes
La secretària
Argelaguer, 12 de juny de 2017
C/ Major, 91 ARGELAGUER – LA GARROTXA –972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Cent anys de la mort de Francisco Monsalvatje y Fossas fill adoptiu de Besalú

Posted by lejarza en 8 junio, 2017

Cent anys de la mort de Francisco Monsalvatje y Fossas fill adoptiu de Besalú
Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)
El 30 de juny de 1917, moria a Girona, a l´edat de 64 anys, el banquer, polític, editor de premsa i historiador Francisco Monsalvatje y Fossas. Nascut a Olot l´any 1853, es dedicà a la fabricació i el comerç de teixits i a la direcció de la banca familiar.
Com a periodista, va dirigir els periòdics olotins El Olotense (1881-1883) i El Eco de la Montaña (1892-1897), equidistants tant de la carlina El Deber com de la catalanista L´Olotí.
A Girona va continuar la seva activitat política, en paral·lel a les seves activitats com a banquer i com a historiador. Francesc Monsalvatje, ja dins les files de la Lliga Regionalista, fou regidor diverses vegades i, el 1909, també alcalde de Girona.
Però el gran reconeixement li arribà per la seva activitat historio-gràfica, que inicià de manera autodidacta a partir de la seva afició excursionista i als vells pergamins.
Amb la intenció de recuperar la història del Comtat de Besalú va autoeditar-se la primera de les seves Noticias Históricas.
Després el programa va créixer en ambició, i aplegà documents d´Arles, Girona, el
Comtat d´Elna, el Canigó, etc., fins a arribar a 26 volums on s´analitzen més de 2.500 documents.
Va ser membre de diverses associacions acadèmiques i va ser nomenat Fill Adoptiu de Besalú i, pòstumament, Fill Il·lustre d´Olot.

Carrer del Canó de Besalu dedicat a Francesc Montsalvatge i Fossas, nascut a Olot Garrotxa (Foto: Lejarza Argelaguer)

Carrer del Canó de Besalu dedicat a Francesc Montsalvatge i Fossas, nascut a Olot Garrotxa (Foto: Lejarza Argelaguer)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

«Adiós, Cavanes de Argelaguer, un bonito recuerdo de mi infancia»

Posted by lejarza en 7 junio, 2017

«Adiós, Cavanes de Argelaguer, un bonito recuerdo de mi infancia»
El Periódico, Martes, 6 de junio del 2017
El pasado domingo 21 de mayo de 2017, después de 20 años, visité con mi familia y amigos un lugar de mi infancia que traía a mi memoria unos de los pocos recuerdos bonitos que tenía de ella; las Cavanes de Argelaguer. Fueron tres meses organizando esa excursión para mostrarle a mi hijo una obra de arte creada de la naturaleza. Un lugar que hace que los pocos recuerdos de mi niñez valgan la pena.
Mi hijo estaba emocionadísimo de conocer el laberinto y las cabañas. Para nuestra sorpresa, cuando llegamos a aquél lugar tan singular, nos encontramos que ya no estaba como lo conocí. La mayoría de las cabañas y las torres majestuosas habían desaparecido y apenas quedan migas de lo que fue.
Hablando con varios caminantes que me crucé en el camino, pregunté si sabían qué había pasado y como era posible que no se hubieran conservado tales estructuras de madera. Todos coincidían en la misma respuesta. Y era que tras fallecer el creador del Parc Garrell, nadie, ni ningún organismo público quiso mantenerlo. ¿Quién se haría cargo de esa obra de arte en plena naturaleza? Ante esta pregunta, mi indignación. Y es por este motivo que quiero dar a conocer este lugar. Porque imagino que como está fuera de la civilización y no sale en ninguna guía turística, para qué conservarlo, ¿verdad?
Si no hay ninguna persona cobrando entrada y autobuses que lleven a la gente y genere ganancias, para qué conservarlo ¿no? ¿Por qué destruir un sitio que aporta tantos buenos recuerdos a miles de niños que como yo? Estoy segura de que habría muchos voluntarios para conservarlo. ¿Por qué, si las instituciones públicas invierten el dinero de todos para la conservación de otros monumentos, no se hace los mismo con este espacio?
En Catalunya, y sobre todo en la provincia de Girona, gozamos de sitios maravillosos, a los cuales podemos evadirnos los que vivimos en la ciudad. Hagamos que los recuerdos de nuestros hijos y su futuro sean de lugares donde puedan divertirse explorando la naturaleza, correr por el campo y disfrutar de las maravillas que nos brinda nuestra tierra. No destruyamos los sueños del futuro. Dejemos que nuestros hijos jueguen libremente, como cuando nosotros éramos niños.
Cuando llegué a Argelaguer, me di cuenta del estado del lugar y me invadió la nostalgia, como si me hubieran robado parte de mi infancia. Los recuerdos invadían mi mente.
Cuando miré a los ojos de mi hijo y me preguntó: ¿dónde está el laberinto, las torres y las cabañas que me contabas? No supe qué decir. Solo sentí tristeza porqué mi hijo llevaba meses pensando en visitar ese lugar. Los ojos se me pusieron acuosos y tuve que contener las lágrimas. Pero he sentido la necesidad de que mi hijo sepa que hay que luchar por los recuerdos, qué quizás nadie te vaya a escuchar y la respuesta que recibas no sea la esperada. Y en caso de que nadie lo haga, no importa, al menos lo has intentado.
No destruyamos lo que la naturaleza nos ofrece y sobretodo no destruyamos la ilusión de unos ojitos que claman que se mantengan vivos los recuerdos de su niñez.

El creador del Parc Garrell d´Argelaguer

El creador del Parc Garrell d´Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de l´expedient de modificació de crèdit núm. 1/2017

Posted by lejarza en 7 junio, 2017

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de l´expedient de modificació de crèdit núm. 1/2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 107 – 6 de juny de 2017 Núm. 4557
Edicte d´aprovació definitiva de l´expedient de modificació de crèdit núm. 1/2017.
No havent-se presentat reclamacions contra l´acord de Ple de data 4 d´abril de 2017, d´aprovació inicial de la primera modificació de crèdit del pressupost 2017, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 76, de 20 d´abril de 2017, i en el tauler d´anuncis de l´ajuntament, l´acord d´aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica resumit per capítols, després d´efectuada la corresponent modificació pressupostària.
Aplicacions pressupostàries.
Aplicació pressupostària: 16162201, Descripció: Millores xarxa d´aigua 6.756,85€.
Aplicació pressupostària: 15161001, Descripció: Condicionament camí de la Miana 10.288,62€.
Aplicació pressupostària: 34263209, Descripció: Millora pati escola 2.000€.
Aplicació pressupostària: 44221004, Descripció: Trasllat marquesina Teisa 3.196,58€.
Aplicació pressupostària: 15122714, Descripció: Redacció del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 50.000€.
TOTAL 72.242,05€
Finançament de la modificació.
Concepte pressupostari 87010, Descripció: Incorporació romanent afectat, Import 72.242,05€
Contra l´aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós- administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l´endemà de la publicació d´aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Argelaguer, 26 de maig de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Ajuntament d´Argelaguer - Vall del Llierca - Garrotxa (Foto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer – Vall del Llierca – Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Pla de gestió del risc d´inundacions a la comarca de la Garrotxa 2018-2022

Posted by lejarza en 6 junio, 2017

 

Pla de gestió del risc d´inundacions a la comarca de la Garrotxa 2018-2022

 

Argelaguer – Vall del Llierca

 

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 107 – 6 de juny de 2017 Núm. 4536

 

En data 18 de maig de 2017, el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar, entre d´altres, el Pla de gestió del risc d´inundacions a la comarca de la Garrotxa 2018-2022.

 

L´esmentat Pla es sotmet a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un mitjà de comunicació de major difusió de la Comarca i en el tauler d´anuncis de la corporació pel termini de 30 dies hàbils per tal que es pugui examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

 

Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu.

 

En aquest supòsit, es publicaran els acords elevats a definitius i el text íntegre del Pla en el Butlletí Oficial de la Província i s´anunciarà al DOGC.

 

Acords que es fan públics als efectes oportuns

 

Olot, la Garrotxa, 26 de maig de 2017 Joan Espona i Agustín President

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »