Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for marzo 2021

Ajuntament d’Argelaguer bases reguladores del procés a seguir per a la consulta popular no referendària d’iniciativa institucional sobre el concurs d’idees “La plaça que vull” i del cens de la consulta

Posted by lejarza en 24 marzo, 2021

Ajuntament d’Argelaguer bases reguladores del procés a seguir per a la consulta popular no referendària d’iniciativa institucional sobre el concurs d’idees “La plaça que vull” i del cens de la consulta

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8372 – 24.3.2021 CVE-DOGC-A-21078067-2021

ANUNCI sobre exposició pública de les bases reguladores del procés a seguir per a la consulta popular no referendària d’iniciativa institucional sobre el concurs d’idees La plaça que vull i del cens de la consulta.

El Ple de l’ajuntament de data 16-06-2020 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el concurs d’idees “La plaça que vull”.

En el mateix Ple es van aprovar les bases reguladores del procés a seguir per a la consulta popular no referendària d’iniciativa institucional sobre el concurs d’idees “La Plaça que Vull” que consten en continuació, les quals es publicaran en el BOP i en DOGC, així com al tauler d’anuncis municipal, exposant-les al públic i permetre la consulta del cens d’aquest procés, durant el termini de 15 dies naturals, comptats a partir des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en l’última publicació dels diaris oficials.

Durant el període d’exposició pública, les persones interessades podran examinar les bases i personalment el cens, i presentar-hi les al·legacions i/o reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se presentat reclamacions, l’aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat de prendre cap nova resolució.

Argelaguer, 19 de març de 2021. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

BASES REGULADORES DEL PROCÉS A SEGUIR PER A LA CONSULTA POPULAR NO REFERENDÀRIA D’INICIATIVA INSTITUCIONAL SOBRE EL CONCURS D’IDEES “LA PLAÇA QUE VULL”

El Ple d’aquest ajuntament de data 16-06-2020 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el concurs d’idees “La plaça que vull”.

Aquest concurs d’idees consta de dues fases: La primera, amb intervenció d’un jurat d’experts que ja s’ha fet, i de la qual han sortit tres propostes. A aquestes tres propostes els correspon passar a la segona fase.

La segona, mitjançant consulta popular.

Aquestes bases regulen el procés a seguir per dur a terme la consulta popular no referendària d’iniciativa institucional de la segona fase del concurs d’idees “La plaça que vull”, i s’han redactat emparades en:

L’article 23 de la Constitució espanyola, que regula el dret de participació en els assumptes públics i l’article 29 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que regula el dret de participació dels ciutadans en els afers públics en els supòsits i en els termes que estableixen l’Estatut i les Lleis.

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, recull la participació ciutadana com a principi general de l’actuació de les administracions públiques de Catalunya i estableixi que aquestes han de fomentar la participació ciutadana en les actuacions administratives de llur competència per tal de recollir les propostes, els suggeriments i les iniciatives de la ciutadania.

La Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.

L’article 8 del Reglament de participació ciutadana d’Argelaguer.

Per tot això, s’estableixen les següents BASES:

Primera.- Objecte de la consulta

Escollir una proposta de les tres escollides, pel jurat d’experts, i guanyadores de la primera fase del concurs d’idees “La plaça que vull”.

Segona.- Caràcter de la consulta

En correspondència amb la naturalesa de les consultes populars en general i aquesta en particular, el resultat no pot ser vinculant per l’ajuntament. No obstant, l’ajuntament en sessió plenària de data 22-02-2021 va prendre el compromís que, malgrat que el resultat d’aquest tipus de consultes té caràcter jurídicament no vinculant, assumiria com a propi el resultat de la consulta i per tant a atorgar a aquest resultat la consideració de políticament vinculant.

Tercera.- Comissió de seguiment

Es constitueix una única comissió de seguiment, amb seu a l’ajuntament d’Argelaguer, C/ Major, 91, amb les funcions que estableix l’article 16.1 de la Llei 10/2014.

Estarà formada per tres membres: l’alcalde, un membre del Consell de poble i la secretària municipal, que actuarà com a secretària de la Comissió. En cas d’impossibilitat sobrevinguda, seran substituïdes per les persones que legalment es designin a fi de completar el nombre de tres persones.

Quarta.- Dret de vot

Tindran dret a vot totes les persones físiques que el dia 1 de març de 2021 siguin majors de 16 anys i constin empadronades al municipi a la data de la darrera publicació de la present convocatòria en els butlletins oficials corresponents.

Per a poder votar caldrà la identificació de la persona. A tal efecte caldrà aportar en el moment d’emetre el vot qualsevol tipus de document públic que acrediti la mateixa: DNI/NIF, passaport, NIE (en el cas que no tingui fotografia s’haurà de presentar també el document d’identitat del país de naixement) o carnet de conduir.

No es permet la delegació del vot.

L’òrgan municipal corresponent ha d’elaborar el llistat de persones legitimades a partir de les dades existents al Padró municipal d’habitants, d’acord amb les indicacions detallades.

Cinquena.- Pregunta, sentit i modalitat del vot

La pregunta que es realitzarà és:

“Quina plaça vols??

(tria la teva proposta)

– Aiguaneix

– Argelarios. Poble d’aigua

– Fil connector

El sentit del vot, en resposta a la pregunta formulada, es realitzarà marcant una creu en la casella corresponent.

El fet de no marcar capa casella de la papereta computarà com a vot en blanc.

Computarà com a vot nul el fet de marcar més d’una casella, ja que les opcions són excloents.

Qualsevol papereta que inclogui alguna altra opció o que inclogui comentaris ofensius o insults computarà com a vot nul.

Només s’admetrà la votació presencial, no permetent-se la delegació del vot.

Les paperetes es confeccionaran en suport paper i caldrà que els interessats les dipositin en una urna precintada que s’obrirà en la data i hora fixada per a l’escrutini.

No s’habilitarà cap tipus de modalitat de vot electrònic.

Sisena.- Data i llocs de la consulta

La consulta se celebrarà durant el dia 18 d’abril de 2021 (*)

El lloc habilitat per a la consulta serà la sala d’actes de l’ajuntament d’Argelaguer, situat al C/ Major, 91.

L’horari de la votació serà el següent:

– De 10 a 13

– De 16 a 19

Setena.- Cens

El cens de la consulta estarà format per les persones físiques que el dia 1 de març de 2021 siguin majors de 16 anys i constin empadronades al municipi a la data de la darrera publicació de la convocatòria.

Vuitena. Exposició pública i al·legacions

Aprovades aquestes Bases pel ple, es donarà la màxima publicitat de l’acord durant el període d’informació pública. Es podran presentar al·legacions pel termini de 15 dies naturals a comptar des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al BOP i al tauler d’anuncis.

El cens de la consulta també es podrà consultar a la secretaria de l’ajuntament pel mateix període de temps per tal de que si és el cas, puguin presentar-se al·legacions contra el mateix sobre inclusions i/o exclusions, prèvia identificació amb la documentació oficial acreditativa en la que aparegui la fotografia de la persona interessada en la consulta. L’alcaldia resoldrà les al·legacions que puguin presentar-se, tant a les bases com en el cens, previ informe corresponent. I pel cas de que s’estimin les al·legacions, l’alcalde procedirà a l’aprovació definitiva de les bases i/o del cens. De no presentar-se cap al·legació a les bases i/o cens es consideraran definitivament aprovades sense necessitat de prendre cap nova resolució.

Novena.- Campanya d’informació i debat públic

L’ajuntament organitzarà un document informatiu sobre la convocatòria de la consulta, i un acte d’informació pública que anirà a càrrec dels arquitectes que han format part del Jurat d’experts de la primera fase del concurs “La plaça que vull”.

Desena.- Participació

Per tal de donar eficàcia al resultat obtingut s’estableix que la participació efectiva en la consulta sigui del 35% del cens. L’opció guanyadora serà la que obtingui un nombre de vots superior dels vots emesos i vàlids.

Onzena.- Col·laboració municipal

La corporació municipal facilitarà tots els recursos humans i mitjans tècnics per tal de que la consulta es celebri en les millors condicions.

L’ajuntament posarà a disposició dels votants les corresponents paperetes i sobres per a la votació.

A més, d’entre el personal de la Corporació, designarà els empleats que es responsabilitzaran de la mesa de votació, coordinats per la secretaria municipal.

Dotzena. Escrutini

L’obertura de l’urna es realitzarà en sessió pública, un cop tancada la votació. És a dir el dia 18 d’abril de 2021 a les 7 hores.

La Comissió de seguiment serà l’encarregada de fer les operacions de recompte i aixecar l’acta dels resultats i informar-ne la Comissió de Control.

El resultat es publicarà pels diferents mitjans de comunicació municipals (web municipal i xarxes socials)

Tretzena. Subsidiarietat normativa

Per a tot allò que no estigui regulat per aquestes Bases, es prendrà en consideració la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, i qualsevol altra normativa que li sigui d’aplicació.

(*) La data de la consulta té caràcter provisional, i pot variar depenen de la situació i les restriccions que hi hagin amb motiu del Covid. (21.078.067)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Espai d’acollida turística a la zona esportiva de Tortellà

Posted by lejarza en 10 marzo, 2021

Espai d’acollida turística a la zona esportiva de Tortellà

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 45 · Núm. edicte 1783 · Data 08-03-2021

Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obres.

Aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia núm. 33/2021, de data 3 de març, el “Projecte basic i executiu de la realització d’un espai d’acollida turística a la zona esportiva de Tortellà, situat a l’inici del terme municipal a tocar de la GI-523” amb un pressupost d’execució per contracte de 27.144,62 euros (expedient número X2021000095).

De conformitat amb el que disposa el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el projecte s’exposa al públic durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Durant el termini esmentat podrà ser examinada i s’hi podran formular les reclamacions i al·legacions que es considerin oportunes.

La documentació tècnica es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament de Tortellà.

Tortellà, data signatura electrònica. Josep Reig Canals, Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »