Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for noviembre 2020

De Caixa d’Estalvis a CaixaBank

Posted by lejarza en 18 noviembre, 2020

De Caixa d’Estalvis a CaixaBank
Carles Bastons, Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa)
Em permeto per responsabilitat cívica i com a client veterà decebut dels nous serveis, comentar l’evolució que ha viscut la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro de Cataluña y Baleares. Sí, molt positiu fou catalanitzar el nom, però amb el pas del temps tot ha canviat a pitjor: supressió d’oficines a pobles, viles i ciutats, transformació en store (botiga) sense gaire sentit per als clients. D’Estalvi, poca cosa, perquè ara per tenir una llibreta o un compte corrent (interessos 0), et cobren comissió de manteniment i per a la Vellesa, pròpia de gent gran, tercera edat, que viu a pobles i no tenen ja oficina (a les terres gironines un munt) o a ciutat amb mínimes tradicionals, amb horari limitat, amb cues o llargues esperes, un sol taulell per atendre els clients.
En fi, em pregunto: Quo vadis? A on van les entitats bancàries? Què ha suposat la fusió de Caixes (p. e. Caixa de Girona), que funcionaven, eren properes i els clients se sentien ben atesos? Crec fermament que és un problema humanitari, més que humà i social, la pèrdua o reducció d’oficines; no ser atès en una finestreta i fer les operacions en màquines deshumanitzades, els caixers automàtics, dels quals molta gent no recorda el codi secret o erra en teclejar o opera amb risc d’un robatori o atracament.
Per aquest camí arribaran tres fets:
1.-Intuïció que a llarg termini no circularan monedes ni bitllets i tot es farà amb targeta.
2-.Retirada de dipòsits i guardar l’estalvi com feien els nostres avis sota una rajola o un matalàs.
3.-Desig que nasqués una entitat bancària, semblant als orígens de la Caixa, ben nostra, sense macroestructures, ni afany d’especular ni estar pendent dels grans i potents bancs europeus, i moguda només per una ferma voluntat de servei financer i econòmic a la ciutadania, mancada avui d’uns serveis, oficines i personal que es troben molt a faltar.
Faig una crida per prendre consciència del tema, molt seriós per als municipis i els col·lectius vulnerables.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

La pandèmia i els pressupostos de l’Estat

Posted by lejarza en 18 noviembre, 2020

La pandèmia i els pressupostos de l’Estat
Francesc Buixeda Cabre, Santa Pau (Garrotxa)
L’actual Govern de coalició, en què els socis minoritaris, tenen pressa per aplicar les seves opcions polítiques, abans de la possible dissolució o divisió, per desavinences o altres circumstàncies, provoca el desgast del partit dominant, que es veu obligat a claudicar per mantenir la governabilitat.
Dins aquesta vulnerable situació, s’ha iniciat el procés d’aprovació dels nous pressupostos de l’Estat. El Govern ha negociat amb les forces polítiques afins, és a dir, d’esquerres i nacionalistes, per obtenir el nombre mínim de vots necessaris, i això ha encès els ànims de l’oposició i també de membres del mateix partit (PSOE), per haver optat per aquesta combinació, quan en tenia d’altres constitucionalistes, que hi hagueren permès una negociació menys trencadora.
Europa avisa i aconsella no augmentar impostos, ni pensions, ni sous dels funcionaris, i diu sí a reformes estructurals per reduir la despesa pública i destinar el màxim de recursos per ajudar a reflotar la crisi econòmica que està produint-se per la pandèmia del coronavirus. Els pressupostos que es plantegen des de l’Estat van en direcció totalment contrària.
Classe política, si us plau, heu de fer un esforç, oblidant el partidisme i pensant en la salut i situació econòmica de la ciutadania, girant la tendència, i fent-la més propera a les directrius europees, per ser sincers, més de sentit comú, d’acord amb la situació actual. Si es pretén modificar la Constitució, és un procés que per la seva complexitat s’ha d’enfocar en moments més propicis, tant físicament com econòmicament. S’ha d’aconseguir majoria qualificada que ho consideri necessari, com qualsevol democràcia, i això vol temps i dedicació.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer suspensió potestativa de llicències a l´efecte de l´estudi dels usos associats als allotjaments turistics

Posted by lejarza en 9 noviembre, 2020

Ajuntament d´Argelaguer suspensió potestativa de llicències a l´efecte de l´estudi dels usos associats als allotjaments turistics

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 215 · Núm. edicte 8093 · Data 09-11-2020

ANUNCI SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE LLICÈNCIES A L’EFECTE DE L’ESTUDI DELS USOS ASSOCIATS ALS ALLOTJAMENTS TURISTICS

El Ple de l’ajuntament d’Argelaguer en sessió ordinària del dia 30 d’octubre de 2020, entre altres, ha adoptat el següent acord:

Primer.- ASSUMIR el contingut de l’informe tècnic, emès en data 2 d’octubre de 2020, sobre la necessitat d’actualitzar la regulació urbanística dels usos del sòl corresponent a les activitats d’allotjaments rurals i a les d’habitatges d’ús turístic (HUTS), definides en el Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya.

Segon.- SUSPENDRE, a l’empara de l’article 73 i ss del Text refós de la Llei d’Urbanisme l’atorgament de llicències o comunicacions prèvies favorables als usos associats als allotjaments turístics, durant un any a tot el terme municipal d’Argelaguer.

Tercer.- INDICAR que aquesta suspensió potestativa afecta a tot el terme municipal d’Argelaguer.

Quart.- DISPOSAR la publicació d’aquest acord juntament amb el plànol de delimitació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal i anunciar-lo en dos diaris de premsa periòdica.

Cinquè.- COMUNICAR aquest acord a les àrees d’urbanisme i d’activitats per al seu coneixement i efectes oportuns.

Argelaguer, 3 de novembre de 2020. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021

Posted by lejarza en 6 noviembre, 2020

Ajuntament d´Argelaguer aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 214 · Núm. edicte 8077 · Data 06-11-2020

Edicte sobre l’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021

El Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer, en sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2020, va aprovar provisionalment la modificació/adaptació de les ordenances fiscals següents per a l’exercici 2021:

1. Nova Ordenança Fiscal número 2. Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

2. Ordenança Fiscal número 6. Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de residus municipals.

3. Ordenança Fiscal número 14. Reguladora de la taxa de serveis administratius.

D’acord amb el que disposa l’article 17.2 del RDL 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’hisendes locals, els acords de modificació i el text de les Ordenances modificades en caràcter provisional, així com el contingut dels corresponents expedients, es sotmet a informació pública per termini de 30 dies hàbils, a compta de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’efecte del seu examen i presentació de possibles reclamacions i suggeriments, entenent-se definitivament aprovat, sense necessitat de prendre un nou acord, si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions.

Argelaguer, 3 de novembre de 2020

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »