Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for enero 2012

Tortellà expedient per a la declaració de caducitat per l’abandonament de sepultures en el cementiri municipal

Posted by lejarza en 30 enero, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer/Montagut i Oix/Girona: Tortellà expedient per a la declaració de caducitat per l’abandonament de sepultures en el cementiri municipal.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 20 – 30 de gener de 2012 Núm. 743 Ajuntament de Tortellà (Girona).
Edicte sobre l’atorgament d’un termini d’audiència als interessats dels nínxols abandonats.
Per decret d’alcaldia núm. 8/12, de 20 de gener de 2012, es resol incoar l’expedient per a la declaració de caducitat per l’abandonament de sepultures en el cementiri municipal i que actualment es desconeixen els seus propietaris, de conformitat amb l’article 60 i 61 del Reglament del cementiri municipal. D’acord amb l’article 59.5 i 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, i donat que no es possible practicar la notificació de l’expedient a les persones interessades o als seus hereus, relacionades al annex del present edicte, se’ls notifica mitjançant el mateix, que s’està tramitant en aquesta secretaria l’expedient administratiu de declaració de caducitat dels nínxols del cementiri municipal de Tortellà, que es troben en estat d’abandonament, per tal que en el termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte, puguin comparèixer en el procediment per al·legar el que creguin convenient en defensa dels seus interessos.
A l’acabament d’aquest termini, les famílies podran optar per retirar les restes o renovar la titularitat; en cas contrari les restes seran dipositades a la fossa comuna, sense més poder reclamar a partir d’aquesta data. Així mateix, l’Ajuntament procedirà d’ofici a la recuperació dels nínxols objecte del procediment.
A tal efecte poden adreçar-se a les dependències municipals, Plaça Mercat, 21 de Tortellà, de dilluns a divendres, de 8:00 a 14:00 hores.
Annex: Relació de nínxols VIA NOM DIFUNT PROPIETARI:
Sant Joaquim, núm. 71, 3r pis Angeles Roura-Llorens Roura Desconegut. Sant Joaquim, núm. 93, 3r pis Pilar Costa Desconegut. Sant Josep, núm. 100, 2n pis Esteban Corominas Desconegut. Sant Josep, núm. 138, 3r pis Joan Coll Tena Desconegut. Santa Maria, núm. 7, 4t pis Gabriel Colomer Ferrer Desconegut. Santa Maria, núm. 5, 1r pis Desconegut
Tortellà, 20 de gener de 2012 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

El monje que es va rodar al poble d´Argelaguer arriba als cinemes

Posted by lejarza en 27 enero, 2012

El monje que es va rodar al poble d´Argelaguer arriba als Cinemes Olot 3D (Garrotxa)

El monje que es va rodar al poble d´Argelaguer arriba als Cinemes Olot 3D (Garrotxa) Lejarza

Vall del Llierca, Argelaguer/Olot/Girona: El monje que es va rodar al poble d´Argelaguer arriba als cinemes.-La coproducció francoespanyola El monje (Le moine), que en part es va rodar al poble d´Argelaguer (Vall del Llierca), arriba als cinemes. Dirigida per Dominik Moll i protagonitzada per Vincent Cassel i Sergi López, es una adaptació de la novel·la gòtica de Matthew G. Lewis publicada el any 1796, que gira al voltant del destí tràgic al qual s’ha d’enfrontar el germà Ambrosio a l’Espanya catòlica del segle XVII. El rodatge de la pel·lícula, que també es va localitzar a Santes Creus i l’abadia benedictina de Fontfreda a Narbona (França), va causar cert rebombori quan l’equip tècnic i artístic van filmar algunes seqüències a Argelaguer i a la capital de Girona. El film es pot veure des d’avui als Cinemes Olot 3D (Garrotxa).

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

Sant Jaume de Llierca nova quantia de 14.928,60€ de sou i règim de retribucions a percebre pel Alcalde Ferran Puig Estartús

Posted by lejarza en 27 enero, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Sant Jaume de Llierca nova quantia de 14.928,60€ de sou i règim de retribucions a percebre pel Alcalde Ferran Puig i Estartús.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 19 – 27 de gener de 2012 Núm. 709 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Girona).
Anunci sobre modificació del règim de dedicació i retribucions de càrrec electe.
En compliment del que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es fan públics els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2011, sobre modificació del règim de dedicació i retribucions de l’alcaldia:
“Primer.- MODIFICAR el règim vigent de dedicació parcial de l’alcaldia que ostenta el senyor Ferran Puig i Estartús, establint el nou règim següent: Ferran Puig i Estartús Alcalde 35 hores setmanals (87,5%).
Segon.- FIXAR la nova quantia i règim de retribucions a percebre pel membre de la corporació que desenvolupa l’anterior càrrec, en els termes següents: 14.928,60 euros de sou brut anual dividit en 12 mensualitats (1.244,05 €/mes), amb efectes des del dia 1 de gener
de 2012.
Tercer.- PUBLICAR els acords precedents en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.”
Sant Jaume de Llierca, 9 de gener de 2012 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (Sigma) pressupost general i plantilla de personal per a l’exercici any 2012

Posted by lejarza en 27 enero, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer-Tortellà-Girona: Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (Sigma) pressupost general i plantilla de personal per a l’exercici any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 19 – 27 de gener de 2012 Núm. 659 Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa Sigma (Girona).
Edicte sobre aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a 2012.
Havent-se exposat al públic el Pressupost del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa per a l’exercici 2012 i la plantilla orgànica segons s’anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número 241 de data 20 de desembre de 2011 i atès que durant el termini d’exposició, no s’ha presentat cap al·legació, es fan públics el Pressupost resumit per capítols i la plantilla orgànica del personal al servei de la corporació, un cop aprovats definitivament.
ESTAT DE LES DESPESES (ECONÒMIC) CAPÍTOLS: I DESPESES DE PERSONAL 1.016.423,07€. II DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 269.000,005. III DESPESES FINANCERES 1.000,00€. VI INVERSIONS REALS 11.000,00€. SUMA 1.297.423,07€.
ESTAT DELS INGRESSOS (ECONÒMIC) CAPÍTOLS: III TAXES I ALTRES INGRESSOS 374.855,23€. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 922.566,84€. V INGRESSOS PATRIMONIALS 1,00€. SUMA 1.297.423,07€.
PLANTILLA DE PERSONAL REGIM LABORAL. Caràcter temporal: Tècnic superior A-1 3 3 -. Tècnic mitjà A-2 18 10 5 3-. Tècnic laboratori C-1 3 3 -. Administratiu C-1 2 2 -. Tècnic especialista_sobrestant C-1 1 – 1 -. Auxiliar administratiu C-2 3 3 -.
PERSONAL FUNCIONARI PROVINENT DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ADSCRIT FUNCIONALMENT AL CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA: Inspector C-1 1 -.
PERSONAL LABORAL PROVINENT DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ADSCRIT FUNCIONALMENT AL CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA: Administratiu C-1 1 -.
Contra l’aprovació dels presents acords es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona.
Olot, la Garrotxa, 16 de gener de 2012 Joan Espona i Agustín President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació del pressupost per a l´any 2012

Posted by lejarza en 26 enero, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació del pressupost per a l´any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 17 – 25 de gener de 2012 Núm. 556 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
Edicte sobre aprovació del pressupost i la plantilla de personal per a 2012.
Havent-se exposat al públic el Pressupost del Consell Comarcal de la Garrotxa, així com el del seu organisme autònom, la Fundació Escola-Empresa i el pressupost consolidat per a l’exercici 2012 i la plantilla orgànica segons s’anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número 243 de data 22 de desembre de 2011 i atès que durant el termini d’exposició, no s’ha presentat cap al·legació, es fan públics el Pressupost resumit per capítols i la plantilla orgànica del personal al servei de la corporació, un cop aprovats definitivament.
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA. PRE SSUPOST CONSOLIDAT. DESPESES: Capítols Consell Comarcal Fundació Escola Empresa Transf. internes Pressupost
Consolidat. Operacions corrents:
I Despeses de personal 1.495.450,41€ 32.242,24€ 1.527.692,65€. II Despeses de béns corrents i serveis 8.334.636,32€ 1.610,00€ 8.336.246,32€
FUNDACIÓ ESCOLA EM PRESA. ESTAT DE LES DESPESES. Operacions corrents:
I Despeses de personal 1.495.450,11€. II Despeses de béns corrents i serveis 8.334.636,32. III Despeses financeres 13.200,00. IV Transferències corrents 1.667.393,39€
Operacions de capital: VI Inversions reals 1.905.443,30. VII Transferències de capital 2.555.016,08. VIII Actius financers 0,00. IX Passius financers 0,00. TOTAL 15.971.139,50€
ESTAT DELS INGRE SSOS. Operacions corrents:
I Impostos directes 6.984.709,88€. II Impostos indirectes 4.517.470,44€. III Taxes i altres ingressos. IV Transferències corrents. V Ingressos patrimonials 100.000,00.
Operacions de capital: VI Alienació d’inversions reals. VII Transferències de capital 4.458.959,38€. VIII Passius financers 0,00. IX Actius financers TOTAL 15.971.139,70€.
ESTAT DE LES DESPESES. Operacions corrents:
I Despeses de personal 32.242,24€. II Despeses de béns corrents i serveis 1.610,00. III Despeses financeres 300,00. IV Transferències corrents 57.000,00.
Operacions de capital: VI Inversions reals 0,00. VII Transferències de capital 0,00. VIII Actius financers 0,00. IX Passius financers 0,00. TOTAL 91.152,24€.
ESTAT DELS INGRESSOS. Capítols Fundació Escola-Empresa. Operacions corrents: I Impostos directes 0,00. II Impostos indirectes 0,00. III Taxes i altres ingressos 1,00€. IV Transferències corrents 91.150,24€. V Ingressos patrimonials 1,00€.
Operacions de capital: VI A lienació d’inversions reals 0,00. VII Transferències de capital 0,00. VIII Passius financers 0,00. IX Actius financers 0,00 TOTAL 91.152,24€.
Capítols Consell Comarcal Fundació Escola Empresa Transf. internes Pressupost Consolidat.
III Despeses financeres 13.200,00 300,00 13.500,00€. IV Transferències corrents 1.667.393,39 57.000,00 1.724.393,39. Operacions de capital: VI Inversions reals 1.905.443,30 0,00 1.905.443,30. VII Transferències de capital 2.555.016,08 0,00 2.555.016,08. VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00. IX Passius financers 0,00 0,00 0,00. TOTAL 15.971.139,50€ 91.152,24€ 16.062.291,74€.
PLANTILLA DE PERSONAL CONSELL COMARCAL PERSONAL DE REGIM FUNCIONARI. Grup i subgrup Places Vacants Observacions: A-1 2 2 Provisionades en règim interí i acumulació. A-2 1 1 A ctualment C-1. TOTAL 33.
PERSONAL DE REGIM LABORA L. Grup i subgrup assimilat Places Vacants Observacions: A-13. A-2 20 1 jornada parcial 8 temporals. C-1 14 1 temporal. C-2 3 1 1 jornada parcial. Agrupacions professionals 1 1 1 jornada parcial. TOTAL 412.
PERSONAL DE REGIM EVENTUAL. Grup i subgrup assimilat Places Vacants Observacions: A-1 1 Gerència comarcal. TOTAL 1 0. O.A. FUNDACIÓ ESCOLA EMPRESA. PERSONAL DE REGIM LABORAL. Grup i subgrup assimilat Places Vacants Observacions: C-1 1. TOTAL 1 0.
Acords que es fan públics als efectes indicats a l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Contra l’aprovació dels presents acords es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona .
Olot, la Garrotxa, 17 de gener de 2012 Joan Espona i Agustín President

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments »

Adjudicació de l´Obra dels accessos al nucli d´Argelaguer a l´empresa Arico Forest SL.

Posted by lejarza en 26 enero, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer/Girona: Adjudicació de l´Obra dels accessos al nucli d´Argelaguer a l´empresa Arico Forest SL.
Al Ple de l’Ajuntament del passat divendres, dia 20 de gener de 2012, es va adjudicar l’obra de la «Millora paisatgística dels accessos al nucli d’Argelaguer», a l’empresa ARICO FOREST, SL. El cost de l’obra és de 174.245,04€, i és una obra que té una part de cofinançament FEDER Catalunya, eix 4 (desenvolupament local i urbà) mitjançant el programa Viure el Poble. La resta de finançament prové de Generalitat de Catalunya, mitjançant subvenció per la recuperació de les avingudes arbrades, de fons de l’ajuntament i una petita part de contribucions especials dels veïns.
Es preveu que l’obra comenci a principis de febrer, i té un termini d’execució de tres mesos.
***
ARICO FOREST, SL, http://www.aricoforest.com/web/ és una empresa del Sector de la Jardineria i Forestal. Conservació i Manteniment de Carreteres.
Es va fundar al gener de l’any 1.999, ja disposant d’un bon currículum professional per part de l’Administració, tant en temes d’execució de treballs com administratius.
Anteriorment a la seva creació s’exercien, principalment, segues mecanitzades de vorals de carreteres. Degut a l’increment de feina, l’administració va creure oportú la creació d’una societat que es va anomenar ARICO FOREST, SL, en un principi es va ubicar a la ciutat d’Olot i posteriorment, després de l’adquisició d’una nova nau industrial al polígon Industrial de Les Preses (Girona), es va realitzar el trasllat a l’any 2004, on ens hi podeu trobar actualment.
La nostra empresa és de Serveis, és a dir, que en les nostres instal.lacions no s’hi desenvolupen els treballs pròpiament dits, a part dels administratius.
Disposem d’una nau amb oficines a l’entrada principal, seccionada en diferents departaments:
·Recepció i tasques adm.
·Àrea de Gestió Ambiental i Forestal (Licitacions i Subcontractacions)
·Àrea de Facturació, Ordres Conserv.i Mant.Ctres, Gestions vàries administratives i comptables.
·Àrea CapAdministratiu i Comptable, RRHH, Resp. Qualitat i Medi Ambient (ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004)
·Finalment el despatx de GERENCIA.
L’Estructura organitzativa d’ARICO FOREST, SL, s’ha fonamentat en relació als treballs que s’han anat desenvolupant i en funció a les seves necessitats. S’han creat diferents departaments, ens els quals es disposa de diferents encarregats o caps de colla per dur a terme els treballs a realitzar amb el màxim d’esforç i mínim d’errors.
Disposant ARICO FOREST, SL d’una mitja de 45-50 persones en plantilla, depenent de l’època de l’any ( es pot incrementar a la primavera-estiu), més altres tècnics o especialistes sucontractats temporalment per treballs puntuals.
En definitiva l’objectiu principal d’ARICO FOREST, SL , és la d’anar millorant el nostre Servei per tenir el “CLIENT” el màxim satisfet En els nostres treballs es reflexa l’experiència del personal i la seva professionalitat, així com intentem oferir els pressupostos ajustats a les necessitats dels clients, utilitzant una maquinària especialitzada i actualitzada.
Les Certificacions les quals disposa ARICO FOREST, SL, en l’actualitat són les següents:
CLASSIFICACIONS EMPRESARIALS D’OBRES I SERVEIS.
(Expedides per“El Ministeri d’Economia i Hisenda de Madrid”, concretament per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa). D.Q.E. (Document de qualificació empresarial)
Disposem del Certificat d’inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides.
(Emès per la Generalitat de Catalunya- Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca). Diligències Acreditatives de la nostra inscripció a diferents Organismes Públics:
Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Generalitat de Catalunya- Departament D’Economia i Finances)- Diputació de Barcelona.(Àrea de Govern Local- Servei de Patrimoni i Contractació). CERTIFICACIÓ ISO DE QUALITAT 9001:2008. CERTIFICACIO ISO DE MEDI AMBIENT 14001:2004. En l’àmbit de JARDINERIA, SERVEIS FORESTALS I CONSERVACIO I MANTENIMENT DE CARRETERES. CERTIFICAT PER APPLUS + Acreditat per ENAC. Estem associats al GREMI DE JARDINERIA DE CATALUNYA i a l’ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES DE TREBALLS FORESTALS.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

“NO a la dictadura financera. Aturem les retallades!”

Posted by lejarza en 25 enero, 2012

NO a la dictadura financera de CiU-PP. Aturem les retallades! Argelaguer Garrotxa

NO a la dictadura financera de CiU-PP. Aturem les retallades! Argelaguer Garrotxa

Vall del Llierca, Argelaguer/Olot/Besalú/Girona: “NO a la dictadura financera. Aturem les retallades!”.-28 de gener de 2012 Manifestació: El dissabte 28 de gener de 2012 tindrà lloc una manifestació a diferents poblacions de Catalunya per protestar contra les retallades. Barcelona, la coalició ICV-EUiA es trobarà a les 16,45h. a Balmes/Ronda Universitat amb una pancarta sota el lema “Hi ha alternativa”. Tarragona, la manifestació s’iniciarà a l’Estàtua dels Despullats a les 17’30h. Girona, concentració a les 12’00h a la Plaça de la Independència.. Lleida, a les 17’30h a la Plaça Ricard Vinyes.
MEMORIAL DE GREUGES DAVANT LES POLÍTIQUES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:
Les organitzacions socials que formem la Plataforma Prou Retallades, des dels àmbits de la salut, l’educació, el món del treball, la cultura, l’associacionisme veïnal, juvenil, de la gent gran i cívic del nostre país, presentem el memorial de greuges de les polítiques injustes de retallades indiscriminades i els increments de preus que perjudiquen fonamentalment les classes populars, que el Govern de la Generalitat de Catalunya situa en la proposta de pressupostos per a l’any 2012 i suposen un atac a l’actual model d’Estat de Benestar.
Exigim el reconeixement del dret a la protecció de la salut igual per a tothom.
Defensem el servei nacional de salut públic i de qualitat!
Per això diem:
No al tancament indiscriminat de serveis de salut públics, als increments de les llistes d’espera i a la pèrdua de qualitat d’aquests serveis. No al trossejament de l’ICS perquè representa un pas més en la seva desintegració i reducció de la participació del servei públic de salut. No al repagament d’un euro per recepta. No als acomiadaments i a la precarització dels treballadors i treballadores de la sanitat. Demanem l’aplicació d’incompatibilitat en els càrrecs de l’administració pública amb interessos privats i corporatius.
Exigim el dret a l’educació pública, equitativa i de qualitat!
Per això diem:
No a la paralització de les construccions de nous centres educatius i dels anomenats RAM. No a la disminució de professorat. No a la reducció dels recursos destinats al pressupost de funcionament dels centres perquè generen seriosos problemes per garantir unes condicions
bàsiques de qualitat. No a l’increment de les quotes de les escoles bressol. Demanem l’augment de la ràtio professorat/alumnat.
Pel dret a uns serveis públics amb ocupació de qualitat i al servei de les persones!
Per això diem:
No als acomiadaments dels treballadors i treballadores públics.. No a la regressió de les seves condicions de treball. No a la privatització i a l’externalització de serveis.
Pel dret a l’emancipació juvenil i al treball digne per als joves!
Per això diem:
No a la supressió dels ajuts al lloguer. No a la supressió de noves concessions de la renda bàsica d’emancipació. No a l’augment de les taxes universitàries. No a la precarització del món laboral juvenil. Demanem polítiques actives que garanteixin l’empleabilitat dels i les joves. Demanem una educació i formació de qualitat que garanteixi al màxim el seu accés al mercat de treball.
Pel dret a una vida digne per a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Per això diem:
No a la pèrdua de poder adquisitiu que afecta a la major part de la ciutadania i, de forma més greu, a les persones que es troben en situacions més vulnerables. No a la pèrdua constant del valor de les pensions de la gent gran del nostre país. No a l’increment indiscriminat dels preus del transport públic. No a la criminalització injustificada de les persones que cobren la Renda
Mínima d’Inserció ni a les restriccions en la concessió de la prestació. No al desmantellament dels serveis socials a Catalunya. No a la demora en l’aplicació de la Llei de la Dependència. No a les retallades de personal i a l’augment de ràtios en l’atenció als col∙lectius amb més dificultats (tallers ocupacionals, centres d’atenció a persones amb discapacitat, etc.). No a la fragmentació i privatització del Servei d’Ocupació de Catalunya i la rebaixa dels seus recursos per a l’atenció a les persones aturades. No a la reducció generalitzada de recursos per a les associacions i organitzacions socials del nostre país, que estan limitant dràsticament la seva capacitat i afebleixen seriosament el teixit associatiu i social de Catalunya. Demanem una educació i formació de qualitat, que garanteixi al màxim l’accés i el retorn al mercat de treball de les persones en situació d’atur. Demanem que es prioritzi la lluita contra l’atur amb accions clares i decidides, i amb mesures i recursos suficients per a garantir la protecció social de les persones aturades i de les que es troben en dificultats econòmiques. Demanem l’establiment d’una Renda Garantida de Ciutadania, tal com estableix l’Estatut de Catalunya, que garanteixi uns ingressos suficients per a les persones en situacions més vulnerables. Demanem que s’actuï de manera urgent davant la indefensió dels ciutadans i ciutadanes en relació a les seves hipoteques en cas d’impagament. L’habitatge és un dret i no un privilegi, i ens neguem a continuar sent mercaderia d’aquells bancs i caixes que n’han fet negoci. Demanem el desenvolupament de polítiques industrials que afavoreixin l’activitat econòmica i el canvi de model productiu, per lluitar contra l’atur i la precarietat laboral.
La Plataforma Prou Retallades promou aquest memorial de greuges per denunciar que el Govern de la Generalitat utilitza el missatge de la manca de recursos i la necessitat de les retallades per a encobrir una clara estratègia de desmantellament dels serveis públics, afavorir els interessos privatitzadors de determinats grups econòmics i la clara intenció de mercantilitzar aquests serveis.
Denunciem l’estratègia de justificar les retallades fabricant un consens artificial conforme són inevitables, i instal∙lant la por i la resignació entre la ciutadania utilitzant el fals argument de la manca de recursos com a excusa per retallar els drets socials i democràtics de la ciutadania de Catalunya.
Denunciem que s’estan creuant totes les línies entre legalitat i legitimitat. Cap partit polític es va presentar amb un programa electoral en el qual s’hi plantegés el desmantellament de l’Estat del Benestar. Per tant, a dia d’avui no es pot fer servir l’argument de la “legitimitat de les urnes” perquè la ciutadania del nostre país no ha estat consultada en aquest sentit. Per tant, demanem al Govern de la Generalitat que actuï amb responsabilitat davant del compromís que va adquirir amb el poble de Catalunya.
Coneixedors de la greu crisi econòmica internacional, europea, i a les quals no en som aliens, reclamem l’aplicació d’un model alternatiu per sortir de la crisi i aturar les agressions contra les persones que s’ha de basar de manera inalienable en la defensa de l’Estat del Benestar com a model de justícia i cohesió socials, i que exigeix de tots els governs una aposta clara i decidida per una fiscalitat justa i mediambientalment solidària que faci pagar a qui més té, perquè l’esforç contributiu al bé comú es faci en funció de la riquesa i els recursos econòmics de cadascú. En aquest mateix sentit, reclamem una aposta clara i decidida per lluitar contra el frau fiscal i l’evasió fiscal.
Amb una fiscalitat justa i la lluita contra el frau, els governs podrien recaptar milers de milions d’euros que farien innecessàries les actuals agressions a l’Estat del Benestar i la cohesió social. Tenim mecanismes per equilibrar financerament el món i l’impost sobre les transaccions financeres, n’és un.
Amb la complicitat dels poders públics i els organismes europeus i internacionals, el sistema financer segueix rebent suport amb mesures per garantir la remuneració dels interessos dels mercats financers i bancaris, mentre s’ataca el model social europeu cedint a les exigències del sistema financer internacional i es deixen de banda les necessitats dels ciutadans i ciutadanes. I, mentrestant, cap dels directius responsables de les actuacions d’aquestes entitats financeres ha assumit les responsabilitats de la situació actual.
Per tot això, des de la Plataforma Prou Retallades volem fer sentir arreu que hi ha una altra manera de fer les coses i que hi ha recursos econòmics que no s’estan recaptant i que farien innecessàries aquestes polítiques d’ajust tant dures i injustes i les agressions als drets socials i laborals de la ciutadania del nostre país. I, insistim, aquests recursos permetrien una aposta clara per part del Govern en la creació d’ocupació i la garantia de la protecció social de les persones aturades tenint en compte l’alarmant índex d’atur que no para d’augmentar al nostre país.
Hi ha alternatives, per això denunciem el sentiment de resignació que es vol inculcar a la ciutadania de Catalunya des d’espais públics i privats, i que només respon a interessos particulars i corporatius. L’Estat del Benestar és un pilar fonamental de la nostra idiosincràsia com a poble i del model d’una Catalunya i un país de convivència i cohesió social, i que exigeix poder construir el seu futur sobre les bases de la solidaritat i la justícia social.
Contra les agressions a l’Estat del Benestar, continuem en acció! Els nostres drets no es toquen! Prou retallades!

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments »

Document resum esmenes de les Comarques de Girona als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al any 2012

Posted by lejarza en 25 enero, 2012

ICV-EUiA Comarques de Girona: Document resum esmenes de les Comarques de Girona als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al any 2012.-Us fem a mans el document resum on trobareu les esmenes que des de les Comarques Gironines hem presentat als pressupostos de la Generalitat per al 2012, realitzat en base a la informació que ens heu anat fent arribar.
Tanmateix, us animem a que visiteu el nou espai web http://www.hihaalternativa.org on podreu consultar totes les esmenes presentades a nivell nacional, classificades per temàtiques, així com fer-nos arribar altres propostes que considereu importants per als vostres municipis perquè les poguem transformar en preguntes o propostes de resolució al Govern.
Esperem que aquesta informació us sigui d’utilitat, ICV-EUiA Comarques de Girona Ctra. Barcelona, 5, 1r 1a 17002 Girona Tel. 972 21 44 66.
Esmenes d’ICV-EUiA al pressupost de la Generalitat 2012: Augmentar la dotació pel manteniment del Parc Nacional dels Aiguamolls de l’Empordà ( Alt Empordà) 250.000€. Augmentar la dotació pel manteniment del Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera (Alt Empordà) 250.000€. Creació del Parc Natural de l’Alta Garrotxa a la Vall del Llierca (Garrotxa) 100.000€. Creació del Parc Natural de la zona lacustre de l’Estany de Banyoles (Pla de l’Estany) 100.000€. Creació del Parc Natural de Les Gavarres (Gironès-Baix Empordà) 100.000€. Elaboració del Pla Rector d’ús i gestió del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter (Alt Empordà) 400.000€. Creació del Parc Natural de les capçaleres del Ter i el Freser (Ripollès) 100.000€. Arranjament de dos ponts en camins rurals al municipi de Llagostera (Gironès) 40.000€. Creació i dotació d’un programa de recuperació d’horta en zones de regadiu destinades als cultius forestals a la conca del Ter per a incrementar la capacitat productora local d’aliments 400.000€. Dotar dels recursos necessaris al Consell Comarcal del Gironès per a la prestació dels serveis socials d’atenció primària i el foment de l’ocupació a diversos municipis del Gironès (Gironès). Finalització de les obres de la Biblioteca Municipal de Maçanet de la Selva (La Selva) 550.000€. Trasllat de la torre de comunicacions de Montjuic a Girona al polígon de Mas Xirgu de Girona (Gironès) 110.000€. Suport i ajuts a l’activitat i indústria surera (Baix Empordà) 200.000€. Dotar els recursos necessaris per renovar i modernitzar la maquinària i els equipaments de l’empresa COMFORSA (Ripollès). Construcció d’una nova escola de primària de dues línies a la ciutat
de Campdevànol (Ripollès) 2.000.000€. Construcció de l’Escola de primària El Bosc de la Pabordia a Girona (Gironès) 2.000.000€. Inici de les obres de construcció d’una escola de primària a la zona 2 de Girona (Gironès) 1.500.000€. Construcció d’una nova escola d’adults a Girona (Gironès) 500.000€. Inici de les obres de construcció d’un Institut al sector de Palau de Girona (Gironès) 2.500.000€. Creació d’un nou pla educatiu d’entorn al barri del Pont Major de Girona (Gironès) 100.000€. Ampliació de la dotació assignada per a la construcció de l’escola Sa Forcanera a la població de Blanes (La Selva) 1.500.000€. Construcció del CEIP Vall-Llobrega a la població de Vall-Llobrega (Baix Empordà) 1.800.000€. Construcció del CEIP Gegant del Rec a Salt (Gironès) 2.000.000€. Construcció del CEIP Sant Iscle a Vidreres (La Selva) 1.500.000€. Construcció del CEIP El Far d’Empordà (Alt Empordà) 1.500.000€. Construcció del CEIP Torre d’en Regi a Vilabretran (Alt Empordà) 1.500.000€. Construcció de l’Institut-Escola a Riells i Viabrea (La Selva) 2.500.000€. Construcció de l’Institut-Escola a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) 2.500.000€. Aportació del PUOSC per Llagostera (Gironès) 200.000€. Finalització de les obres del Centre Walter Benjamin de la Memòria de Portbou (Alt Empordà) 272.000€. Construcció d’una nova comissaria a la Jonquera (Alt Empordà) 1.000.000€. Construcció d’una nova comissaria a Salt (Gironès) 2.000.000€. Remodelació i construcció del parc de bombers de Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà) 500.000€. Remodelació i construcció del parc de bombers de Sant Feliu de Buixalleu-Hostalric (La Selva) 306.000€. Remodelació i construcció del parc de bombers de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) 295.000€. Construcció del Parc de bombers regional de Girona 1.000.000€. Dotar dels recursos necessaris per la immediata posada en funcionament de la nova presó de Figueres (Alt Empordà). Iniciar durant l’any 2012 les obres d’ampliació del CAP Montilivi de Girona (Gironès) 1.500.000€. Dotar dels recursos necessaris per restituir el funcionament dels quiròfans tancats a tots els hospitals de les Comarques Gironines. Construcció del nou Hospital Dr. Josep Trueta de la ciutat de Girona (Gironès) 10.000.000€. Obres de millora del CAP de Llagostera (adequació d’una nova consulta mèdica). (Gironès). Dotar dels recursos necessaris per recuperar els llits hospitalaris suprimits durant el 2011 als centres sanitaris de l’ICS i també diferents centres proveïdors de serveis assistencials a la regió sanitària de Girona. Dotar dels recursos necessaris per recuperar els serveis d’urgències
nocturns dels CAP de les comarques gironines que han estat suprimits durant el 2011. Modificacions de crèdit per ampliar la dotació del Consorci de Transport Públic de l’Àrea de Girona, consolidant la integració tarifària i millorant la intermodalitat (Gironès) 1.000.000€. Treball per a l’ampliació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) 1.300.000€. Neteja de les restes (transformador, equip i línia elèctrica, canonada d’aigua salada) de la Platja de S’Abanell de Blanes (La Selva) 800.000€. Arranjament de la riera de Blanes / Carrer Joaquim Ruyra, al centre de la ciutat (La Selva)
500.000€. Impulsar l’estudi d’adaptació al canvi climàtic del Delta de la Tordera (La Selva)
1.000.000€. Obres pendents de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Campdorà, corresponents als bufants. (Gironès) 350.000€.. Construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Figueres (Alt Empordà) 4.000.000€. Elaboració del projecte per a la implantació del Carsharing a Girona (Gironès) 250.000€ Condicionament de la travessera de la C-65 al seu pas pel nucli urbà de Llagostera (carrers Panedès i Camprodon). (Gironès) 2.490.085€. Aportació al Pla de barris de Llagostera (Gironès) 1.585.051€. Execució del Pla de Gestió de l’espai fluvial del riu Ter en l’àmbit del riu Daró (Baix Empordà) 500.000€. Redacció del projecte constructiu del Complex Tecnològic de Tractament de Residus de Campdorà (Gironès) 4.000.000€. Sanejament de les vores del riu Ter 1.000.000€. Millora dels camins de ronda de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà 200.000€. Dotar dels recursos necessaris per realitzar el manteniment i millora de la línia de tren entre Figueres i Portbou, mantenir l’estació de tren al centre de Figueres i millorar la interconnexió ferroviària entre les estacions de tren i del TAV (Alt Empordà). Redacció de l’estudi informatiu del tren-tram de Girona tram urbà i interurbà – Aeroport-Flaçà – inclòs al PICT i al PDU de Girona (Gironès)
2.500.000€. Redacció de l’estudi informatiu del tren-tram de les Gavarres (Girona – Aeroport de Girona – Palamós – Flaçà) (Gironès-Baix Empordà) 2.500.000€. Redacció de l’estudi informatiu del tren-tram de Girona (Gironès) a Argelaguer i Olot (Garrotxa) 1.500.000€. Projecte i execució de la Via Verda la Bisbal – Figueres que enllaça les vies verdes de l’Alt i el Baix Empordà per fomentar-hi el cicloturisme 1.000.000€. Dotació dels recursos suficients per acomplir els compromisos assolits per al retorn progressiu del cabal d’aigua al llit Ter a
les comarques gironines: calendari, dades i mitjans per acomplir els objectius fixats per al 2015. Dins les disponibilitats pressupostàries, fer les actuacions necessàries per obrir el pas públic d’accés a la platja de Can Rius a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Dins les disponibilitats pressupostàries, fer les actuacions necessàries per facilitar l’accés i la circulació dels ciclistes per la C-17 entre Vic i Ripoll (Osona- Ripollès)

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments »

Gran Assemblea General a la Garrotxa de les Persones Indignades!!

Posted by lejarza en 25 enero, 2012

Les Persones Indignades d’Olot i Garrotxa: Gran Assemblea General a la Garrotxa de les Persones Indignades!!.-Desde Persones Indignades, fem una crida al sentiment comú dels que som sensibles a la tormentosa i atropellada actualitat que estém vivint, a tots els que penseu que les coses han d’anar cambiant, que ja está bé de pasivitat còmoda i dormida…
Durant molt i molt de temps, molts de nosaltres i d’altres , de fet, ens em ofert per treballar en post d’aquests canvis anhelats, em sentit de nosaltres mateixos i de molts de vosaltres també l’oferiment d’acostar la vostra energía per tal de que la lluita no minvi, en favor dels poderosos, i canviar les coses, si més no, cada día un xic més, acostant-nos a la justicia verdadera, la que tots nosaltres desitgem.
Es per aixó que creiém que ja va essent l’hora de reactivar la nostra energía, aplegant-nos per començar un nou debat que presumím existencial per les Persones Indignades.
Cal fixar-nos d’una vegada per totes uns objectius clars i concrets, cal fer-ho amb uns principis bàsics, que ens ajudin a simplificar els nostres dubtes per tal d’ampliar la nostra força, per altre banda, molt mancada de recursos tant humans com logístics.
Cal tencar d’una vegada, per fí, el debat intern sobre la nostra organització.També parlarém del lloc de trobada, frecuencia, horaris…etc.
En definitiva, cal trobar-nos tots plegats pels motius següents:
. La pasivitat de la qual tots sospitém i pocs reconeixém…
. Sabem que molts estém lligats a uns horaris, a una feina, a unes obligacions, a una família, i que ès precisament aquesta circunstància, que patím la majoría, la que utilítza el poder per fer el que està fent.
Ho diém per reconèixer o per desmuntar la disculpa (auto disculpa) de que molts dels que no vením ho fém per aquest motiu i no per passivitat.
. No volém ovbiar, un altre dels possibles motius pels quals no esteu amb nosaltres a pessar de estar indignats…Pot tractar-se de que esteu en desacord amb el funcionament i maneres d’actuar del moviment. Necesitém saber la vostra opinió i la vostra possible aportació, amb l’objectiu clar de sumar!
CONVOQUÉM DONÇ:
Divendres día 27 de Gener a les 19:30 al Nuria a Olot (Garrotxa) a la RE-UNIÓ de les Persones Indignades, per tal de prefilar una GRAN ASSEMBLEA GENERAL debatint els punts básics de la nostra Indignació, reavivant la flama de la confrontació a lo establert, a la lluita per el poder, a la opressió sistemática envers els febles!!.
La intenció ès per tant, escalfar motors per la GRAN ASSEMBLEA que se celebrará el proper 10 de Febrer de 2012 un cop s’hagui complert un marge de temps prou amplí per assegurar-nos l’assistencia de la gran majoría de persones.
Us emplaçém a que escampeu la convocatòria arreu, i a totes les possibilitats agudes i per haber, cal que hi siguém tots! Prou de passivitat! El moviment us necesita a tots plegats!!

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

Olot no pot anar bé

Posted by lejarza en 23 enero, 2012

Paquita Marcé, Olot (Garrotxa) Olot no pot anar bé.-El canvi que promocionaven a les eleccions hi va ser, ara fa poc que hi són i s’ha de veure el que donen de si, que compleixin amb la seva feina.
Prometre és més llarg que una veta que al final es peta i aquesta està a punt de petar! Hi ha un regidor que sembla que té ganes d’arreglar-ho.
Com sempre, l’actuació de la Policia, que fa temps que dura a l’avinguda de Gaudí, és incorrecta. Hi ha una empresa que fa el que vol amb els camions perquè li permeten. El que sí que és veritat és que l’empresari va dir que tot té un preu, i continua el preu.
Ara agafeu-vos bé!
La Policia em va parar, em posa la multa pel cinturó de seguretat (que portava posat) i una altra per la ITV que feia un dia que ja l’havia passat. Vaig anar a trobar el senyor López, cap de la Policia, li vaig portar tots els papers i al cap de molt de temps em va dir que no hi havia pogut fer res, i jo no vaig poder fer cap reclamació. I et diuen que és la teva paraula contra la de la Policia.
No pugen mai a treure els camions, aquí, a l’avinguda de Gaudí, dilluns dia 12 vénen dos agents, el número 474, a més de faltar-me al respecte, no va treure el camió, que era davant de casa meva, amb 3 guals que hi tinc. Aquest agent feia ús de poder pel simple fet de portar aquell uniforme. S’havia tret el número de la solapa perquè no el veiés, a més, no me’l va voler donar. Vaig anar a la Comissaria i no em va voler atendre ni va sortir, i el seu cap, el senyor López, tampoc. Això és el que tenim per seguretat ciutadana, si el senyor López no cambia el xip: agents així han de ser expulsats del cos de Policia. El Policia de barri, agent 465, fa el mateix! Com voleu anar així! Una vegada que els vaig telefonar, que els necessitava, van tardar 1 hora a pujar, ja podia ser morta!

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »