Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer Pla de Disposició de Fons

Ajuntament d´Argelaguer Pla de Disposició de Fons
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 62 – 28 de març de 2019 Registre núm. 2314
Edicte d´aprovació del Pla de Disposició de Fons
Es fa públic per al coneixement general que per Decret d’alcaldia núm. 35/2019 de data 22 de març de 2019 s’ha aprovat el Pla de Disposició de Fons de l’ajuntament d’Argelaguer, el contingut del qual es publica en annex.
Argelaguer, 22 de març de 2019 . Artur Ginesta Rambla Alcalde
Annex
PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE L’AJUNTAMENT D’ARGELAGUER
PRINCIPIS GENERALS
a) El Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria de l’Ajuntament d’Argelaguer té per objecte regular els criteris per a l’expedició de les ordres de pagament per tal d’acomodar l’expedició de les ordres de pagament a les disponibilitats dineràries.
b) La gestió dels fonts integrants de la tresoreria, excepte disposició legal en contrari, es realitzarà sota el principi d’unitat de caixa amb la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i no pressupostàries, ordenant a la tresoreria municipal que utilitzi tots els recursos dineraris disponibles per al pagament de les obligacions.
c) El pagament dels interessos i capital del deute públic gaudiran de prioritat absoluta davant qualsevol altre despesa en compliment de l’article 14 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
d) La quantia dels pagament ordenats s’ajustarà a allò disposat en aquest Pla de Disposició de Fons.
PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS
El pressupost de tresoreria es concretarà en previsions mensuals en base a les quals es programaran els pagaments.
L’ordenació de pagaments s’efectuarà tenint en compte que l’import màxim a ordenar en cada moment serà aquell que d’acord amb les disponibilitats de tresoreria existents i les previsions estimades de la mateixa, permeti atendre puntualment el pagament de les despeses incloses en els nivells un, dos i tres de l’apartat següent.
PRELACIÓ DE PAGAMENTS
Quan les disponibilitats de fons certes o estimades no permetin atendre el pagament de la totalitat de les obligacions reconegudes vençudes, líquides i exigibles, s’estableix amb caràcter general les següents prioritats en l’ordenació i execució material dels pagaments:
Nivell 1- Pagament dels interessos i del capital del deute públic a curt i llarg termini, que seran satisfets en els seus respectius venciments.
Nivell 2- Despeses de personal. S’inclou les despeses relatives al personal que presti servei en aquest Ajuntament.
També s’inclouen els pagaments no pressupostaris per retencions practicades en la nòmina. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), cotitzacions de la Seguretat Social, retencions judicials, embargs i qualsevol altra retenció legalment establerta; així com, els pagaments de les aportacions de l’entitat als règims de la Seguretat Social i altres especials.
Nivell 3- Pagaments d’obligacions contretes en exercicis anteriors tant de naturalesa pressupostària com no pressupostària.
Nivell 4- Pagaments a la Hisenda Pública Estatal per tributs retinguts o repercutits a tercers. Així com altres pagaments per obligacions tributàries diferents de les anteriors, i pagaments per publicacions a diaris Oficials.
Nivell 5- Subvencions i transferències de serveis socials de caràcter assistencial. Ajudes d’emergència social.
Nivell 6- Pagaments derivats d’execució de resolucions judicials fer mes.
Nivell 7- Pagament de primes de pòlisses d’assegurances. S’estableix aquesta prioritat en el pagament de primes d’assegurances de multirisc, de vehicles, de responsabilitat civil i en general, de tots aquells que tingui subscrits l’Ajuntament per a cobrir els riscos que es tinguin contractats, havent-se d’abonar a la data de venciment a fi d’evitar perjudicis i responsabilitats a l’Administració Municipal.
Nivell 8- Pagament de justipreu d’expropiacions i de pagament d’indemnitzacions.
Nivell 9- Pagament per devolució de garanties, fiances o dipòsits constituïts en metàl·lic. Així com devolucions d’ingressos deguts, indeguts, duplicats o excessius.
Nivell 10- Reposicions de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar.
Nivell 11- Subvencions i transferències.
Nivell 12- Pagaments per compra de béns i subministraments, per prestació de serveis, obres i inversions. Amb caràcter general pagaments corresponents als creditors inclosos en el capítol II i VI de l’ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, no inclosos en apartats anteriors.
Nivell 13- Resta de pagaments no inclosos en apartats anteriors.
NORMES ESPECÍFIQUES D’APLICACIÓ
Primera: L’Alcalde és l’ordenador de pagaments, funció que durà a terme de conformitat amb allò establert en aquest Pla de Disposició de Fons. En supòsits excepcionals i prèvia motivació raonada i justificada documentalment, l’Alcalde podrà ordenar el pagament d’obligacions no preferents, fora de l’ordre de prelació anterior, si corresponen despeses necessàries per al desenvolupament de competències pròpies (contemplades en els articles 25 i 26 de la Llei reguladora de les bases del règim local)
Segona: Queden exceptuats de l’aplicació d’aquest Pla els pagaments que hagin de realitzar-se en formalització i els pagaments d’obligacions que tinguin el seu origen en despeses finançades amb ingressos afectats que per disposició legal el seu finançament constitueixi tresoreria separada.
Tercera: Quan es tracti de despeses finançades amb subvencions finalistes en les que el cobrament de les mateixes estigui condicionat a la justificació del pagament de les citades despeses, o en cas de reintegrament de subvencions que la seva justificació sigui necessària per a l’obtenció de la concessió o cobrament d’altres subvencions, podrà alterar-se l’ordre de prelació dels pagaments amb l’exclusiva finalitat de justificar aquells, respectant en tot cas la prioritat dels nivells un, dos i tres d’aquest Pla de Disposició de Fons. L’òrgan o servei gestor formularà per escrit petició raonada de la necessitat de la mesura i de les despeses afectades per la mateixa.
Quarta: Entre pagaments d’un mateix nivell, es donarà prioritat a les obligacions amb una data de venciment més antiga, si no existís data de venciment com a tal a les obligacions més antigues.
VIGÈNCIA
El present pla de disposició de fons entrarà en vigor el dia de la seva aprovació, sens perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona i s’estableix per un període indefinit, sens perjudici de les modificacions, que com a conseqüència de la seva aplicació pràctica o modificacions legislatives, puguin realitzar-se per a una millor consecució dels objectius que es pretenen amb aquest Pla.

 
A %d blogueros les gusta esto: