Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Constitució de la Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA)

Posted by lejarza en 9 octubre, 2019

Constitució de la Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA)

Argelaguer – Vall del Llierca.

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. Núm. 194 – 9 d´octubre de 2019 Registre núm. 7779

Edicte de constitució de la Junta General del Consorci.

La Junta General del SIGMA reunida en sessió extraordinària el dia 18 de setembre de 2019, va acordar de conformitat amb l’article 58 del RL 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA GENERAL I NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES.

La part dispositiva de l’acord es transcriu a continuació:

1. Constituir la Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), que estarà integrada pels membres electes designats pels ens consorciats els quals es relacionen a continuació:

Sr. Santi Reixach i Garriga CCG – JxCat

Sr. Jordi Cargol i Cros CCG – JxCat

Sra. Maria Vidal i Jodar CCG – JxCat

Sr. Jordi Güell i Güell CCG – JxCat

Sr. Josep Alfred Cairó i Munné CCG – ERC -AM

Sr. Lluís Riera i Callís CCG – AMUNT

Sr. Josep Guix i Feixas CCG – Candidatura de Progrés

Sr. Josep Berga i Vayreda AJ.OLOT – JxCat

Sra. Imma Muñoz i Diaz AJ.OLOT – JxCat

Sr. Aniol Sellabona i Aguilera AJ.OLOT – JxCat

Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch AJ.OLOT – JxCat

Sra. Anna Barnadas i López AJ.OLOT – ERC-AM

Sra. Adriana Roca i Collell AJ.OLOT – AMUNT

Sr. Jaume Mir i Bagó AJ.OLOT – Candidatura de Progrés

2. Prendre coneixement de la presidència compartida que recau en el Sr. Santi Reixach i Garriga, com a president, i en el Sr. Josep Berga i Vayreda, com a copresident del Consorci SIGMA, de conformitat amb el que preveu l’article 10.2 dels Estatuts. Les atribucions de presidència podran ser adoptades de forma indistinta pel president i copresident, havent de comunicar-se les resolucions adoptades en el termini més breu possible, sense sobrepassar el deu dies hàbils.

NOMENTAMENT DE LA DIRECCIÓ.

La part dispositiva de l’acord es transcriu a continuació:

1. Nomenar el Sr. Francesc Canalias i Farrés Director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), en qualitat de personal directiu.

2. Aprovar l’excedència del Sr. Canalias al lloc de treball de tècnic superior del Consorci SIGMA i garantir la reserva del lloc de treball de tècnic superior en medi ambient una vegada cessi de les seves funcions de direcció del Consorci. Per exercir aquest dret caldrà que l’interessat ho comuniqui en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data del seu cessament.

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN I NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES

La part dispositiva de l’acord es transcriu a continuació:

1. Constituir la Junta de Govern i designar el nomenament dels membres que l’han de composar, d’acord amb les persones que es relacionen a continuació:

Presidència: Sr. Santi Reixach i Garriga CCG – JxCat

Sr. Josep Berga i Vayreda AJ.OLOT – JxCat

Vocals: Sr. Jordi Cargol i Cros CCG – JxCat

Sra. Maria Vidal i Jodar CCG – JxCat

Sr. Aniol Sellabona i Aguilera AJ.OLOT – JxCat

Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch AJ.OLOT – JxCat

Hi assistirà amb veu i sense vot, el director del Consorci, Sr. Francesc Canalias i Farrés.

A la Junta de Govern també hi assistirà la secretària que aixecarà acta de la sessió i, si escau, la interventora del Consorci.

2. Hi podran assistir amb veu i sense vot les següents persones, les quals seran invitades per la presidència a assistir-hi:

– Sr. Sergi Martí i Arau: gerent del Consell Comarcal

– un representant d’AMUNT

– un representant d’ERC_AM

– un representant de Candidatura de Progrés

3. La Junta de Govern del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) es convocarà mensualment de forma ordinària, el primer divendres de mes a les 8 hores, excepte aquells mesos que s’hagi convocat la Junta General.

CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES

La part dispositiva de l’acord es transcriu a continuació:

1. Constituir la Comissió Especial de Comptes i designar el nomenament dels membres que l’han de composar, d’acord amb les persones que es relacionen a continuació:

Presidència: Sr. Santi Reixach i Garriga – representant JxCat-Junts

Vocals: Sra. Anna Barnadas i López – representant d’ERC-AM

Sr. Jaume Mir i Bagó – representant de Candidatura de Progrés

Sr. Lluís Riera i Callís – representant d’AMUNT

Acords que es fa públics als efectes oportuns.

Olot, la Garrotxa, 1 d’octubre de 2019. Alícia Vila i Torrents, Secretària.

Consell Comarcal de la Garrotxa - Av. Onze de setembre, 22 d’Olot (Foto: Lejarza - Argelaguer)

Consell Comarcal de la Garrotxa – Av. Onze de setembre, 22 d’Olot (Foto: Lejarza – Argelaguer)

Anuncios

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Constitució de la Junta Electoral de Zona d´Olot per la convocatòria d´eleccions generals del 10 de novembre del 2019

Posted by lejarza en 3 octubre, 2019

Constitució de la Junta Electoral de Zona d´Olot per la convocatòria d´eleccions generals del 10 de novembre del 2019
Vall del Llierca – Argelaguer
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. Núm. 190 – 3 d´octubre de 2019 Registre núm. 7759

Administració Electoral Juntes Electorals de Zona.

Edicte de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona d´Olot.

D´acord amb el que disposa el Reial Decret 551/2019, de 24 de setembre de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de la convocatòria d´eleccions generals, publicat en el BOE núm. 230 de 24 de setembre de 2019, es fa saber que la JUNTA ELECTORAL DE ZONA D´OLOT, ha quedat constituïda definitivament per a la convocatòria electoral anunciada, integrada pels següents membres:

PRESIDENT: Il·ltre. Sr. LLUÍS JUVANTENY TORRENT, jutge de pau de Vall d´en Bas.

VOCALS JUDICIALS: Il·ltre. Sra. MARÍA CATALINA PAREDES BACHILLER, jutgessa substituta del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 d´Olot.

Il·ltre. Sra. LEONOR MARÍA LEÓN QUESADA, jutgessa substituta del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 d´Olot.

VOCALS NO JUDICIALS: Sra. MARÍA ÀNGELS LOZANO PÉREZ, advocada. Sra. IRENE SALA GIRGAS, llicenciada en dret.

SECRETÀRIA: Il·ltre. Sra. PENÉLOPE CUY TUBAU, lletrada de l´Administració de Justícia del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 d´Olot i Lletrada- Directora del Servei Comú Processal General d´Olot.

La Junta Electoral de Zona d´Olot tindrà la seva seu i celebrarà les seves sessions a l´edifici dels Jutjats d´Olot situat a la plaça Can Joanetes núm. 6 d´Olot.

El que faig constar als efectes oportuns.

Olot, 2 d´octubre de 2019. Penélope Cuy Tubau, Secretària de la Junta Electoral de Zona d´Olot.

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Ajuntament d´Argelaguer bases i convocatòria d´una plaça de tècnic/a auxiliar de la Sala de Lectura

Posted by lejarza en 2 octubre, 2019

Ajuntament d´Argelaguer bases i convocatòria d´una plaça de tècnic/a auxiliar de la Sala de Lectura
Vall del Llierca – Argelaguer
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 189 – 2 d’octubre de 2019 Registre núm. 7630

Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria d’una plaça de tècnic/a auxiliar de la sala de lectura compartint feines d’auxiliar administratiu amb tasques a l’àrea de Cultura i Noves tecnologies de l’Ajuntament d’Argelaguer.

El Ple de l’ajuntament en data 12 de setembre, va aprovar les bases i la convocatòria d’una plaça de tècnic/a auxiliar de la Sala de Lectura compartint feines d’auxiliar administratiu amb tasques a l’àrea de Cultura i Noves tecnologies de l’ajuntament d’Argelaguer.

Els interessats hauran de presentar instàncies a través de la plataforma e-Tram que trobareu a la web de l’ajuntament d’Argelaguer en el termini de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.

Argelaguer, 20 de setembre de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE LA SALA DE LECTURA COMPARTINT FEINES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU AMB TASQUEST A L’ÀREA DE CULTURA I NOVES TECNOLOGIES, AMB RÈGIM LABORAL PER COBRIR UNA JUBILACIÓ”

1.- Objecte de la convocatòria i règim jurídic de la Plaça

1.1 L’objecte de la convocatòria és regular el procés selectiu per cobrir en règim de contractació laboral temporal i a temps parcial, la jubilació d’una treballadora per jubilació.

1.2 El règim jurídic d’aquesta plaça objecte és el següent:

Tipus de contracte: laboral temporal

Jornada: temps parcial (50%) de la jornada, un total de 18,75 h

Classificació de la plaça: C, subgrup C1

Retribució: 635,71€ mensuals bruts per 14 pagues

Horari: principalment tardes, i algunes hores matins, a concretar.

1.3 Tasques i/o funciona a realitzar

* Desenvolupar les tasques pròpies i inherents del servei de Biblioteca, entre altres:

– Gestionar l’equipament per a l’assoliment de la seva finalitat.

– Atenció al públic

– Gestionar el servei de préstec: realitzar el préstec presencial; gestionar el préstec interbibliotecari en xarxa; gestionar i controlar els nous inscrits a la biblioteca; i gestionar, controlar i reclamar els usuaris morosos.

– Realitzar tasques de dinamització del servei: confeccionar guies de lectura; preparar mostres documentals, narracions de contes, xerrades, elaborar cartells i butlletins de novetats; preparar dossiers i informació selectiva.

– Controlar i dur a terme el manteniment dels documents: realitzar llistes de compres dels documents en funció de les demandes dels usuaris, de les mancances de la sala de lectura i de les novetats sorgides; dur a terme el procés tècnic dels fons (registre, control d’arribada, segellar, folrar, activar, etiquetar, posar a disposició dels usuaris, donar de baix, etc.) realitzar i revisar l’inventari.

– Manteniment i actualitzacions dels plafons, ordenació dels documents a les prestatgeries segons la classificació…………

– Tenir cura del funcionament dels aparells audiovisuals i multimèdia de la sala, així com de tot el material de la sala de cultura.

– Realitzar el control i manteniment de la sessió de diaris i revistes (inclosos material d’acompanyament i col·leccionables): elaboració i actualització de la llista de noves publicacions que es reben a la sala de lectura.

– Realitzar buidats de revistes i diaris sobre temes del municipi.

– Tasques administratives de la sala de lectura

* Desenvolupar tasques d’auxiliar administratiu relacionades amb l’àrea de cultura i noves tecnologies, entre altres:

* Donar suport en la dinamització cultural del municipi.

* Donar suport en l’organització de les diferents festes i activitats culturals que es facin al poble.

* Elaboració de cartells i programes d’actes de les diferents festes i activitats del poble.

* Difusió d’actes al poble i municipis veïns.

* Gestió de registre d’entrades i sortides de correspondència a l’ajuntament.

* Controlar i actualitzar la informació de les cartelleres municipals i la pàgina web municipal.

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin assignades, respectant el grup i la categoria laboral.

2.- Requisits de les persones aspirants.

Per prendre part en el procediment selectiu és necessari que els aspirants reuneixin, en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, les condicions fixades a l’article 56 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, amb les següents especificacions:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea, o de qualsevol dels estats als quals en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També s’atendrà el que disposa l’article 10.2 de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre.

b) Haver complert l’edat de 18 anys en la data d’acabament del termini assenyalat i no excedir l’edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol de batxiller o mòduls equivalents. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se en inhabilitació per sentència ferma, del servei de cap administració pública.

e) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques que li puguin ser encomanades.

f) Tenir el Certificat de nivell de suficiència (C1) de català, equivalent o superior de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL). Si no es poden acreditar aquests coneixements, es valoraran a partir duna prova específica de llengua catalana.

g) Certificat de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic de persones, emès pel Registre General de Delinqüències Sexuals (en compliment de les obligacions establertes per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors.

3.- Forma i termini de presentació de sol·licituds.

3.1 La presentació de la sol·licitud i declaració responsable de participació, que trobareu a l’annex II d’aquestes bases, s’haurà de realitzar obligatòriament via electrònica atenent el que disposa l’article 18.3 de l’Ordenança reguladora d’Administració electrònica.

La sol·licitud es realitzarà a través del servei ETRAM disponible a la web municipal a l’apartat de tràmits en línia. No seran admeses les sol·licituds que no siguin presentades telemàticament a través de l’Etram.

3.2 A la sol·licitud s’hi adjuntarà:

* Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat.

* Fotocòpia de la titulació requerida.

* Declaració responsable que trobareu a l’annex d’aquestes bases degudament omplerta i signada.

La presentació d’aquest document, signat i complimentat, és requisit indispensable a efectes de ser admès en el procés.

* Currículum vitae actualitzat i documentació acreditativa dels mèrits exposats.

No es valorarà cap mèrit que no compti amb la deguda acreditació segons es descriu en la base setena pel que fa a la vida laboral, certificats de serveis prestats, certificats de formació i altres segons determini l’esmentada base.

No es fixen drets d’examen.

Les persones aspirants discapacitades hauran de fer constar en la sol·licitud aquesta condició així com les adaptacions que necessiten per a la realització de les proves.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com a úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l’ajuntament d’Argelaguer de qualsevol canvi en les mateixes.

Als efectes d’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat d’aquestes, sense perjudici que en qualsevol moment l’autoritat convocant o el tribunal qualificador pugui requerir-los l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi hagi inexactituds o falsedats en els quals hagin pogut incórrer.

3.3 Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOP i cal tenir en compte que tot allò que no s’hagi presentat dins el termini de presentació de sol·licituds, no es podrà tenir en consideració a efectes de valoració.

3.4 Els aspirants donen els seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

4.- Confidencialitat:

Es garanteix la total confidencialitat de la participació dels / de les candidats /es en aquest procés de selecció, així com de la qualsevol de les seves dades personals i professionals assegurant que la participació dels / de les candidats /es no seleccionats / des queda en l’estricte àmbit del tribunal qualificador.

5.- Admissió dels aspirants:

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i, dins el termini màxim de 5 dies, es dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos, i s’assenyalaran les causes d’exclusió, si és el cas, amb indicació del termini d’esmena que se’ls concedeix.

Aquesta llista es publicarà al Tauler d’edictes i anuncis de l’ajuntament d’Argelaguer, i s’indicarà la data i el lloc de realització de les proves.

Si no hi ha candidats exclosos ni s’hi presenten esmenes en el termini indicat, la llista provisional es considerarà elevada a definitiva, i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es notificarà al recurrent en els termes que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre. Tot seguit, s’esmenarà la llista d’admissió i exclusió d’aspirants, notificant-ne només l’esmena a la persona interessada i exposant-ho al Tauler d’anuncis de l’ajuntament.

6.- Tribunal qualificador:

El Tribunal tindrà la composició següent de conformitat amb l’article 60 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

El tribunal estarà integrat pels membres següents:

President: Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Titular i suplent.

Vocal: Un tècnic nomenat per la Central de Biblioteques de la Diputació de Girona. Titular i suplent.

Vocal: Un tècnic nomenat per l’ajuntament d’Argelaguer. Titular i suplent.

En funció del contingut de les proves es podran incorporar al Tribunal, en qualitat d’assessors, les persones que es considerin necessàries, i actuaran amb veu però sense vot.

Actuarà com a secretari /a un dels membres del Tribunal, el qual, en cas d’absència, es substituirà per un altre membres del tribunal.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència del / de la president/a, el / la secretari/ària i almenys la meitat dels seus membres, siguin titulars o suplents la designació dels quals és nominal i s’ajustarà a les regles establertes d’abstenció i recusació previstes als articles 23 i 24 de la Llei 40 /2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic dels sector públic.

No podran formar-ne part el personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins ni el personal eventual. La pertinença als òrgans selectius serà sempre a títol individual, sense que es pugui ostentar en representació o per compte de ningú.

7.- Desenvolupament del procés selectiu:

El sistema selectiu serà el de concurs-oposició sens perjudici de les proves de català que si s’escau correspongui dur a terme.

Es dividirà en dues fases: la primera la realització de les proves de caràcter pràctic encaminades a comprovar l’experiència professional vinculades a les funcions pròpies de la plaça a proveir dels aspirants i la segona la valoració dels mèrits al·legats i acreditats dins el termini de presentació de les sol·licituds.

Només hi haurà una convocatòria per a cada prova i s’exclourà del procés selectiu la persona que no comparegui. Els candidats que es presentin a les proves hauran de portar el DNI o document que acredita la seva identitat i en qualsevol moment del procés selectiu es podrà requerir de nou.

El Tribunal adaptarà els mitjans de realització dels exercicis de les persones aspirants discapacitades de manera que gaudeixin d’igualtat d’oportunitats respecte els astres aspirants, sempre que així ho hagin sol·licitat en la instància per prendre part els corresponents processos selectius.

Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

7.1.- Prova de coneixement de català (només realitzaran aquesta prova les persones seleccionades en cas que no disposin de l’acreditació).

Consistirà en una prova per valorar els coneixements de llengua catalana nivell de suficiència (certificat C1). En quedaran exempts de realitzar-la els aspirants que en el moment de la presentació de la instància hagin acreditat el nivell de suficiència (certificat C1) o qualsevol altre que tingui reconeguda l’equivalència.

Als efectes que preveu el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement de català o l’aranès en les processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya, el tribunal

qualificador sol·licitarà l’assessorament de persones expertes en matèria lingüística, les quals actuaran amb veu i sense vot, assessorant l’òrgan de selecció en la valoració de la prova de coneixement de la llengua catalana.

La qualificació de la prova és d’apte o no apte. Els aspirants que obtinguin una qualificació de no apte quedaran exclosos del procés selectiu.

7.2 1a fase. Exercicis pràctics . (30 punts)

Consistirà en desenvolupar un supòsit pràctic o diversos supòsits pràctics relacionats amb les funcions i els coneixements propis de la plaça a cobrir proposat per l’òrgan de selecció, en el qual caldrà demostrar el coneixement professional sobre els aspectes relacionats amb el lloc de treball a cobrir i vinculats amb les funcions del lloc de treball, en el termini màxim de dues hores.

La puntuació màxima serà de 30 punts i per poder-la superar caldrà obtenir una puntuació igual o superior a 15 punts.

7.2. Fase de concurs:

Es valoraran els mèrits al·legats i degudament justificats dins el termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb el barem següent:

a) Experiència professional (9 punts)

L’experiència professional es valorarà per mesos complerts treballats, fins a un màxim de 9 punts

* Per cada mes complert de serveis prestats a les administracions públiques en un lloc de treball realitzant tasques similars característiques a les funcions descrites al punt primer d’aquestes bases: 0,15 punt / mes treballat. S’entendrà tasques de similars característiques les que acreditin treballs a l’administració pública i en una biblioteca pública.

* Per cada mes complert prestat en l’empresa privada en un lloc de treball de similars característiques a les funcions descrites al punt primer d’aquestes bases: 0,10 punts / mes treballat.

L’experiència professional a l’administració pública, s’ha d’acreditar mitjançant certificat de serveis prestats de l’ens públic corresponent amb indicació expressa de l’escala, i subsescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida.

La prestació de serveis a l’empresa privada s’acreditarà mitjançant informe de la vida laboral del sol·licitant emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i/o acompanyat de l’informe o certificat de l’empresa o contracte laboral on s’especifiqui les tasques que es van desenvolupar.

Per a les persones que han treballat com a autònomes:

– Certificat de la TGSS o mutualitat laboral que correspongui.

-Liquidació de l’IAE o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d’Hisenda on constin la descripció, el tipus i el grup d’activitat.

b) Formació acadèmica i permanent (6 punts)

Cursos amb certificat d’assistència:

* Cursos de durada igual o inferior a 10 hores: 0,10 punts.

* Cursos de durada superior a 10 hores i inferior o igual a 20 hores: 0,20 punts

* Cursos de durada superior a 20 hores i inferior o igual a 40 hores: 0,40 punts

Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament:

* Cursos de durada igual o inferior a 10 hores: 0,20 punts

* Cursos de durada superior a 10 hores i inferior o igual a 20 hores: 0,40 punts

* Cursos de durada superior a 20 hores i inferior o igual a 40 hores: 0,80 punts

* Cursos de durada superior a 40 hores i inferior o igual a 80 hores: 1,20 punts

* Cursos de durada superior a 80 hores i inferior o igual a 120 hores: 1,60 punts

* Cursos de durada superior a 120 hores: 2 punts

L’acreditació de la formació es farà mitjançant un certificat, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

La càrrega probatòria correspon a l’aspirant dins del termini de presentació d’instàncies, o a requeriment del Tribunal. El Tribunal podrà declarar admesa o no la documentació probatòria complementària que s’aporti per l’aspirant a sol·licitud del Tribunal. En cas de dubte de la durada dels cursos, aquests es valoraran el mínim, o no es valoraran i s’exclouran. Els períodes de temps treballats que no arribin a la unitat de temps a computar (un mes) es valoraran de forma proporcional al temps treballat d’acord amb la puntuació assignada.

Els certificats d’ACTIC es valoraran segons els barems següents:

Nivell bàsic: 0,20 punts

Nivell mitjà: 0,30 punts

Nivell superior: 0,40 punts

No es valoraran les titulacions acadèmiques exigides com a requisit d’admissió en el procediment.

Es recorda que només es valoraran els mèrits que s’acreditin documentalment dins el termini de presentació de sol·licituds determinat en aquestes bases.

c) Entrevista (1 punt)

Finalitzada la valoració del mèrits i realitzada i puntuada la prova pràctica el tribunal, podrà valorar la idoneïtat dels candidats per al lloc de treball mitjançant l’entrevista, contrastant els mèrits dels aspirants, integrant la seva experiència i aptitud pel desenvolupament de la plaça convocada. La puntuació màxima que es pot obtenir en aquest apartat és de 1 punt, i s’acumularà a la puntuació obtinguda als altres subapartats de la fase de concurs.

8.- Qualificació final.

La qualificació final vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes a les diferents fases: màxim 30 punts a la prova pràctica i un màxim de 15 punts a la valoració de mèrits amb un punt addicional, si escau, realitzar l’entrevista.

Pel supòsit d’empat en la puntuació total dels aspirants es prioritzarà per a la crida la persona que hagi obtingut la major puntuació a l’exercici pràctic.

9.- Resolució del procés selectiu:

Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà al tauler d’anuncis de l’ajuntament d’Argelaguer la relació d’aprovats per ordre de puntuació obtinguda i resoldrà el procés selectiu, proposant la contractació del candidat o de la candidata que hagi obtingut la millor puntuació.

En cas que cap de les persones aspirants superi el procés selectiu el tribunal qualificador ha de declarar deserta la convocatòria.

En el moment que li sigui requerit, i llevat de cassos de força major, l’aspirant proposat que no presentés la documentació acreditativa de les condicions exigides, no podria ser contractat i quedarien anul·lades totes les actuacions, sense perjudici de les responsabilitats en què haguessin pogut incórrer per falsedat en la instància sol·licitant per prendre part en les proves.

En aquest cas, es proposarà la contractació de l’aspirant que hagi obtingut la segona millor puntuació, i així successivament.

Finalment, la persona proposada haurà de superar un període de pràctiques de tres mesos, que es realitzarà sota la supervisió del responsable de l’àrea on hagi estat adscrit /a la persona nomenada, i que tindrà la consideració de fase final del procés selectiu.

Abans de la finalització del període de prova, el cap de l’àrea haurà d’emetre el corresponent informe, només en cas de no idoneïtat de la persona per ocupar definitivament el lloc de treball. La no superació d’aquest període determinarà l’automàtica exclusió de l’aspirant d’aquest procés i la pèrdua de tots els drets per continuar formant part de la borsa. Així mateix, aquesta exclusió implicarà l’entrada de la següent persona aspirant que hagi quedat a la llista segons l’ordre de puntuació.

10.- Incidències:

El Tribunal queda autoritzat per a resoldre aquelles incidències i dubtes que es presentin durant el desenvolupament del concurs, sempre d’acord amb el que preveuen aquestes bases i la legislació d’aplicació de forma subsidiària.

11.- Borsa de treball:

Aquelles persones aspirants que hagin superat les proves en la fase d’oposició, passaran a formar part d’una borsa de treball per cobrir les necessitats d’ocupació no permanent.

Aquesta borsa de treball tindrà una vigència de quatre anys, i serà potestat de l’alcaldia-presidència la pròrroga de la mateixa, de forma expressa.

Les persones integrants de la borsa de treball podran ser cridades d’acord amb l’ordre de preferència que s’estableix en el paràgraf següent i segons les necessitats que es produeixin.

L’ordre de preferència vindrà determinat per la puntuació total assolida en el procés selectiu. A igual puntuació, es tindrà en compte l’ordre de presentació de la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu.

La persona integrant de la borsa de treball veurà decaigut el seu dret a ser cridada en l’ordre establert en la borsa de treball si, al ser cridada en temps i forma per l’ajuntament per a un contractació mínima de tres mesos, renunciés a la proposta de contractació. En aquest cas, la persona integrant de la borsa de treball veurà modificat l’ordre inicial que tenia reconegut dins de la borsa per passar a ocupar el darrer lloc establert a efectes de la prelació. Per tant, el rebuig a una oferta de treball en la qual es proposi una contractació per un període mínim de tres mesos no suposarà l’exclusió de la borsa de treball, sinó simplement el seu pas a la darrera posició en l’ordre de prelació establert en la borsa. Malgrat l’anterior, sí s’exclourà de la borsa al/a la candidat/a que hagi renunciat a tres oferiments de contractació.

No serà d’aplicació el que s’estableix en el paràgraf anterior, en cas que concorrin causes degudament justificades que impossibilitin la incorporació immediata com, per exemple, circumstàncies que posin en risc la salut.

12.- Dret supletori:

En tot el que no s’hagi previst en aquests bases es tindrà en compte el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Recursos:

Aquestes bases i la convocatòria poden ser impugnades pels qui es considerin interessats legítims mitjançant la interposició dels següents recursos: de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d’un mes, davant l’òrgan que hagi dictat l’acord

recorregut; i el contenciós-administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partit del dia següent a la notificació o publicació de l’acte.

Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

Argelaguer, 20 de setembre de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

ANNEX

Nom i cognoms:

DNI:

Adreça:

Codi postal i població:

SOL·LICITO:

Prendre part en el procés de selecció per a la provisió d’una plaça de tècnic/a auxiliar de la Sala de Lectura compartint feines d’auxiliar administratiu amb tasques a l’àrea de cultura i noves tecnologies, amb règim laboral per cobrir una jubilació i la constitució d’una borsa de treball, per la qual cosa presento ADJUNTS el currículum vitae i els mèrit relatius a la formació i experiència laboral a tenir en compte a la fase del concurs del procés.

Així mateix,

DECLARO RESPONSABLEMENT:

* Que accepto les bases aprovades per l’ajuntament d’Argelaguer en data 12 de setembre de 2019

* Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.

* Respecte a la nacionalitat (marcar una de les opcions)

– Tenir la nacionalitat espanyola d’acord amb les llei vigents o disposar de la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, sense perjudici del que estableix el Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre i/o soc una de les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què és d’aplicable la lliure circulació de treballadors.

– Estic en possessió d’un certificat conforme he cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat Espanyol.

– Estic en possessió del diploma bàsic d’espanyol com a llengua estrangera establert pel Reial Decret 862/1988 de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial Decret 1/1992 de 10 de gener.

– Estic en possessió de la certificació acadèmica que acrediti totes les proves adreçades a l’obtenció del diploma bàsic d’espanyol com a llengua estrangera o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

– No estic en disposició d’acreditar el nivell exigit i, per tant, he de realitzar i superar la prova de castellà equiparable a aquest nivell per poder ser declarat/da apte i poder continuar en el procés de selecció.

* Estar en possessió o en condicions d’obtenir, en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds la titulació suficient exigida per a l’accés a la plaça d’aquest procés selectiu.

* No patir cap malaltia ni estar afectades per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions.

* Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.

* No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de l’Administració Local, no trobar-se inhabilitat/da per a l’exercici de funcions públiques, ni sotmès en les causes d’incapacitació o incompatibilitat establertes legalment.

* Respecte al nivell de català (marcar una de les opcions):

– Estic en possessió del certificat de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) nivell C1 o qualsevol altre que tingui reconeguda l’equivalència de conformitat amb el Decret 161/2002 d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement de català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

– No estic en disposició d’acreditar el nivell exigit i, per tant, he de realitzar i superar la prova de català equiparable a aquest nivell per poder ser declarat/a apte i poder continuar en el procés de selecció.

* Disposar d’una adreça electrònica a efectes de ser notificat de manera telemàtica del resultat de les fases del procés de selecció. L’adreça electrònica és la indicada a l’encapçalament de la present declaració.

Això és el que declaro a efectes de la meva admissió al procés selectiu.

Nom i cognoms:

Signatura:

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Suplement en la factura de la llum de Bassols Energia que els consumidors de la Garrotxa han de pagar a partir d´aquest setembre

Posted by lejarza en 23 septiembre, 2019

Suplement en la factura de la llum de Bassols Energia que els consumidors de la Garrotxa han de pagar a partir d´aquest setembre

Argelaguer – Vall del Llierca

El suplement territorial és un cost extra en la factura de la llum que els consumidors han de pagar a partir d´aquest setembre

Què són els suplements territorials?

Els suplements territorials són un cost extra en la factura de la llum que els consumidors de diferents comunitats autònomes, entre les quals Catalunya, han de pagar. Aquest cost està relacionat amb els peatges d´accés d´energia elèctrica corresponents a l´exercici 2013.

Els peatges d´accés d´energia elèctrica formen part del preu de l´electricitat i estan destinats a cobrir diferents partides de costos del sector elèctric amb retribució regulada. Entre altres, cobreixen el cost de l´activitat de les xarxes (transport i distribució d´energia elèctrica) i de la producció a partir de fonts d´energia renovable, cogeneració i residus amb règim primari.

En compliment de l´ordre TEC/271/2019, de 6 de març, aquesta mesura s´ha començat a aplicar aquest mes de setembre per part de totes les empreses energètiques comercialitzadores del mercat energètic.

Per què es cobren ara?

L´any 2013 la normativa contemplava que, en cas que el cost de l´activitat de les xarxes (transport i distribució d’energia elèctrica) i de la producció a partir de fonts d´energia renovable, cogeneració i residus amb règim primari, que cobreixen els peatges d´accés d´energia elèctrica, fos gravada amb tributs de caràcter autonòmic, al peatge d´accés se li inclouria un suplement territorial pels consumidors de Catalunya, si bé aquest suplement no es va arribar a aprovar pel Govern.

En execució de les sentències del Tribunal Suprem dictades com a resultat dels recursos interposats per empreses que exerceixen la seva activitat en el sector elèctric, es va aprovar l´Ordre ETU/35/2017, de 23 de gener, en el que s´establien els suplements territorials. I són els que s´han aplicat ara a les factures dels clients.

I com s´apliquen?

Els suplements territorials s´han aplicat a la vostra factura de setembre, d´acord amb els consums elèctrics que es van realitzar durant l´any 2013, i s´identifica amb el concepte Suplement Territorial pels tributs autonòmics de la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l´any 2013. Per a cada client, el suplement territorial que s´ha regularitzat correspon a la quantitat que cada empresa distribuïdora ha fixat i resulta de treure el valor fixat en concepte de suplement territorial a Catalunya i el valor que es va utilitzar per determinar els suplements territorials aprovats a l´ordre ETU/35/2017, de 23 de gener.

https://www.bassolsenergia.com/blog/suplement-territorial-en-la-factura-de-la-llum/

Notes complementàries:

– Tal com està plantejada, la norma obre la porta a que hi hagi 100.000 estructures de tarifes diferents per a uns 8.000 ajuntaments.
– La Llei 17/2007 va modificar la primigènia Llei 54/1997 del Sector Elèctric per adaptar-la a la Directiva 2003/54 / CE. Aquesta norma va establir que l´peatge d´accés se li podria incloure un suplement territorial que podria ser diferent per a cada Comunitat autònoma o Ajuntament, en cas que les activitats elèctriques amb retribució regulada, total o parcialment, siguin gravades amb tributs de caràcter autonòmic o local .
Refacturació a La Rioja, cas paradigmàtic.
– El cas de la Comunitat Autònoma de la Rioja és paradigmàtic, ja que l´aplicació de la Llei 7/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives per a l´any 2013 (Impost Sobre l´Impacte Visual) estableix, entre altres coses, que:
Constitueix el fet imposable d´aquest impost l´impacte visual i mediambiental que es produeix pels elements fixos destinats al subministrament d´energia elèctrica.
La quota tributària s´obté aplicant un gravamen de 175 euros per cada quilòmetre d´estesa i per cada pal o antena no connectada entre si per cables.
En aquest cas concret es grava la infraestructura necessària per atendre el subministrament elèctric.

I l´impacte de tal gravamen és més gran com més gran sigui l´ús d´electricitat que facin els consumidors.

La elèctrica Bassols Energia d´Olot te abandonants pals elèctrics al poble d´Argelaguer (Foto: Victor Rey)

La elèctrica Bassols Energia d´Olot te abandonants pals elèctrics al poble d´Argelaguer (Foto: Victor Rey)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer modificació de les Normes subsidiàries per al nou dipòsit d’aigua

Posted by lejarza en 18 septiembre, 2019

Ajuntament d´Argelaguer modificació de les Normes subsidiàries per al nou dipòsit d’aigua
Vall del Llierca – Argelaguer
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 179 – 18 de setembre de 2019 Registre núm. 7278

Edicte d’informació pública de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries referida a l’ampliació de l’àrea dels serveis tècnics (St) per al nou dipòsit d’aigua i a la seva accessibilitat.

El Ple de l’ajuntament d’Argelaguer en sessió extraordinària del dia 12 de setembre de 2019 va aprovar per unanimitat:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual de les normes subsidiàries referida a l’ampliació de l’àrea dels serveis tècnics (St) per al nou dipòsit d’aigua i a la seva accessibilitat, redactada per l’arquitecte municipal Daniel Mallarach i Macias.

Segon.- SOTMETRE l’esmentada proposta de modificació de normes subsidiàries de planejament a exposició pública per termini d’un mes, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, a dos diaris de divulgació al municipi i a la seu electrònica del municipi.

Durant aquest temps l’expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-lo, a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents.

Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als següents organismes: Departament de Cultura, Departament d’Agricultura, Departament de Carreteres de l’Estat a Catalunya, ACA, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Medi Natural.

Argelaguer, 13 de setembre de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde

Argelaguer diposits d´aigua de Prodaisa (Foto: Juan R Lejarza d´Argelaguer (Garrotxa)

Argelaguer diposits d´aigua de Prodaisa (Foto: Juan R Lejarza d´Argelaguer (Garrotxa)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

El tren d’Olot, records d’un excursionista

Posted by lejarza en 2 agosto, 2019

El tren d’Olot, records d’un excursionista
Josep Cristófol Darné (Girona)
Per als excursionistes gironins de meitats i finals dels anys 50 del segle passat, el tren d’Olot fou no només el sistema ideal –i quasi únic– que ens permetia apropar-nos a la muntanya, sinó que, per si mateix, ja formava part de l’al·licient i de l’ambient excursionista. Estimàvem aquell nostre tren que agafàvem cada setmana i bé podem dir que fou un amor correspost. Ara, en el cinquantenari de la seva clausura, venen a la memòria moltes anècdotes viscudes que ho demostren. Heus aquí unes mostres:
– Un captard baixant del Puigsacalm, travessàvem el pla d’en Bas cames ajudeu-me, temerosos de perdre el tren. Ja a les envistes de l’estació, veiem el cap d’estació que amb la banderola a la mà ens fa senyals que ens afanyem; respirem tranquils, sabem que això vol dir que el tren ens esperarà. I, efectivament, quan arribem a l’estació el nostre estimat tren, tot fumejant, està esperant-nos.
– Després de la llarga caminada del dia, esperàvem a l’estació el tren que ens tornaria a Girona. Havia estat la festa major d’un poble de més amunt i el tren arribà ple a vessar. Més que ple, abarrotat: jovent penjant de les finestres i dels estreps exteriors dels vagons i, a dins, la gent apilonada com sardines en llauna. Nosaltres érem una vintena d’excursionistes amb les corresponents motxilles i no vèiem pas com podíem encabir-nos dins d’aquell tren atapeït. Sort que el cap d’estació ho va entendre i ens va dir que no ens preocupéssim, que això ell ho solucionaria. El tren va marxar sense nosaltres, que, confiats, vam quedar a terra esperant. Al cap d’una estona veiem aparèixer una màquina amb un sol vagó… només per a nosaltres!
– Ërem joves, i en qualsevol parada del tren baixàvem i jugàvem i corríem per les andanes i tornàvem a pujar quan el tren arrancava. En una d’aquestes corredisses vaig perdre l’harmònica que portava a la butxaca. En arribar a Girona ho explico al cap d’estació: ha estat a la Cellera, li dic. Agafa el telèfon i parla amb la Cellera. Demana que busquin pels voltants a veure si troben l’instrument en qüestió, ja que –ho recalca– «l’ha perdut un noi de la colla dels excursionistes». El diumenge següent, només de pujar al tren, se m’acosta el revisor, es posa la mà a la butxaca i, amb aire triomfal em diu: «té noi, la teva harmònica».
Ho he dit d’entrada: un amor correspost.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

50 anys sense el tren d´Olot

Posted by lejarza en 14 julio, 2019

50 anys sense el tren d´Olot
Pere Espinet Coll, Anglès
Recordo amb moltíssima enyorança l´últim viatge que vaig fer amb el tren d´Olot l´estiu del 1969.
Els vagons eren ben replets de gent, les calderes anaven a ple rendiment, els xiulets avisaven l´encarregat de cada pas de nivell per tal que tanqués les portaleres i, com no, que el cap d´estació de cada poble tingués a punt la seva gorra, el seu xiulet i la campana. L´escenari era com si d´un dia qualsevol del tren d´Olot es tractés.
Però aquell dia, en cada parada del nostre tren, hi havia els delators; la munió de gent que hi havia en cada poble, amb llàgrimes als ulls, esperant que el nostre tren fes parada i passés, amb els xiulets d´entrada i sortida, per donar-li, per última vegada, el seu adeu-siau.
Tota aquella atmosfera ja volia indicar-nos que no era un dia qualsevol del nostre molt estimat tren d´Olot: era l´últim viatge i els últims viatgers. Com si d´una mort es tractés, sempre és dolorós i costa molt de digerir dir l´últim adeu, i molt més per als qui el varen viure i conviure, amb moltes històries i anècdotes personals i familiars a dins dels seus vagons.
Malauradament, tot això ja és història,amb vivències bones i no tan bones, amb alegries per a uns i penes per a d´altres, però el destí és el que és i nosaltres no hi podem fer res.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

És hora de creure realment en els joves

Posted by lejarza en 7 julio, 2019

És hora de creure realment en els joves
Jordi Cruz Plaja.
Després de segles de salvatgisme i d’estúpides lluites pel poder, pels diners i per veure qui la tenia més grossa, hem portat el planeta a una situació límit, a punt del no retorn. Sota una sobredosi d’inconsciència i estupidesa ens hem cruspit el futur dels joves i de les properes generacions, és a dir, hem estat un autèntic fracàs.
El marge de temps s’ha acabat, ja no ens podem seguir distraient en lluites polítiques, econòmiques o socials, individuals o locals. Els nostres fills ho reclamen, recentment l’activista mediambiental Greta Thunberg ha iniciat un moviment clau per al planeta i ha portat a la seu de l’ONU el clam desesperat i el plor dels joves. L’experiència em diu que no n’hi haurà prou que els joves s’aturin un dia a la setmana per la salut del planeta, ni dos, ni tres, sinó que caldrà que ho deixin tot i surtin permanentment al carrer si volen tenir futur.
És hora, i massa urgent per seguir discutint inútilment, que els actuals dirigents polítics i econòmics, alhora que la resta d’adults que hem gaudit dels excessos i la insostenibilitat del model consumista, pleguem i deixem la gestió del planeta en mans dels nostres joves, al cap i a la fi el present els correspon, i el futur de les properes generacions, els seus descendents, també.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Les millors piscines naturals de la Garrotxa

Posted by lejarza en 1 julio, 2019

Les millors piscines naturals de la Garrotxa
Argelaguer – Vall del Llierca
Cada vegada més banyistes omplen les gorgues dels rius de la Garrotxa. La comarca és rica en llocs de tradició de bany, sobretot a l´inici de les rieres del Fluvià.
Un dels punts que té més afluència de banyistes és la gorga del Llierca, sota del pont medieval de Tortellà.
L´Alta Garrotxa té més llocs on un s´hi pot banyar. Un altre punt popular són les basses del Borró a Argelaguer. A les altres s´hi arriba per la carretera d´Argelaguer a Tortellà en direcció a Sales de Llierca. A partir d´aquí, només cal seguir les indicacions en direcció a can Bosch. La gràcia està en el fet que el Borró és un riu que, arran de la terra calcària, la seva llera apareix i desapareix. Les quatre basses on la gent pot banyar-se formen unitats independents de la superfície d´un riu que, en gran part, és soterrani. Són com petits estanys d´aigua clara i neta. Misteris de la Garrotxa: es creu que, al final, el riu va a parar a l´Estany de Banyoles.
Un altre lloc de bany està situat al municipi de Riudaura. Per arribar-hi, cal vorejar el nucli urbà. La carretera, ben pavimentada, s´enfila cap a la collada de la Cantina, que separa la Garrotxa del Ripollès. A l´esquerra queda la riera de Riudaura, un afluent que va a parar al Fluvià a Sant Joan les Fonts. En el punt on la carretera es troba amb la riera es pot agafar una pista que duu fins a una gorga espectacular d´aigua molt freda.
El nucli de la Vall de Bianya té el seu punt de bany a la gorga de Sant Pere Despuig, que és de més difícil accés.
Les Planes és un dels municipis més conegut pels seus gorgs, entre ells, destaquen el del Molí dels Murris, el gorg de la Plana, o el gorg de can Poeti.
Una de les excursions obligades és a les gorgues de Sant Aniol d’Aguja. La ruta ofereix una gran varietat de gorgs per a tots els gustos: el gorg Blau, el gorg Fosc, el salt de la Capa i l´espectacular salt del Brull. Tot i que es tracta de paratges espectaculars, és una ruta complicada i amb poques zones ombrívoles, però la recompensa val molt la pena.

Un punt popular són les basses del Borró a Argelaguer (Foto Lejarza)

Un punt popular són les basses del Borró a Argelaguer (Foto Lejarza)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament d´Argelaguer nomenament de tinents d´Alcalde

Posted by lejarza en 28 junio, 2019

Ajuntament d´Argelaguer nomenament de tinents d´Alcalde
Vall del Llierca – Argelaguer
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 124 – 28 de juny de 2019 Registre núm. 5118
Anunci de nomenament de tinents d´Alcalde.
Per aquesta alcaldia s´ha dictat el decret núm. 78/2019, de 21 de juny, la part dispositiva del qual conté la següent resolució:
Primer.- Designar com a tinents d´alcalde els següents regidors:
Xavier Quintana Ricart
Oriol Mascaro Vidal
Segon.- És funció del tinent d´alcalde substituir l´alcalde, en cas de vacant, absència o malaltia, assumir la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i ser, alhora, responsable dels actes de govern dictats durant la substitució. igualment el correspondrà exercir transitòriament la presidència de la corporació o la seva representació quan hi hagi alguna causa que impedeixi la presència personal de l´alcalde, a les sessions o en actes concrets.
Tercer.- El que es disposa anteriorment serà sense perjudici de les atribucions genèriques o específiques que els pugui delegar l´alcalde.
Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al tauler d´anuncis de la corporació, i difondre el contingut d´aquesta, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que disposa la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè.- Donar compte al ple d´aquesta resolució en la propera sessió que celebri. Aquest decret entrarà en vigor a partir del mateix dia de la seva signatura. la qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l´article 46.1 del ROF.
Argelaguer, 21 de juny de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Ajuntament d´Argelaguer, Oriol Mascaro Vidal tinent d´Alcalde (Foto Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer, Oriol Mascaro Vidal tinent d´Alcalde (Foto Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »