Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021

Posted by lejarza en 18 mayo, 2021

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 93 · Núm. edicte 3962 · Data 17-05-2021

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021.

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 6 d’abril de 2021, d’aprovació inicial de la primera modificació de crèdit del pressupost 2021, publicada en el BOP núm. 71, de 15 d’abril de 2021 i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.

Aplicació pressupostària: 162 63100 Servei videovigilància 15.000€.

Aplicació pressupostària: 161 60903 Construcció nou dipòsit aigua 270.000€.

Aplicació pressupostària: 171 61902 Millora parc infantil 20.000€.

Aplicació pressupostària: 454 60915 Camí del dipòsit aigua 104.000€.

Aplicació pressupostària: 151 22714 Redacció Plà d’Ordenació Urbanistica Municipal POUM 50.000€.

Aplicació pressupostària: 153 60914 Junta de Compensació Can Jan 95.000€.

Aplicació pressupostària: 231 22707 Violència de gènere 306,32€.

Aplicació pressupostària: 924 22706 Treballs concurs idees la Plaça que Vull 6.000€.

Aplicació pressupostària: 338 22611 Festa Roser i St. Damas 3.000€.

TOTAL 563.306,32€

Finançament de la modificació. Concepte pressupostari 87010. Incorporació romanent afectat 563.306,32€.

Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Artur Ginesta Rambla. Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer Sessió Extraordinària Urgent de Ple de l’Ajuntament, el 20 d´abril de 2021

Posted by lejarza en 19 abril, 2021

Ajuntament d´Argelaguer Sessió Extraordinària Urgent de Ple de l’Ajuntament, el 20 d´abril de 2021.

DECRET D’ALCALDIA

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

Primer.- CONVOCAR Sessió Extraordinària-Urgent de Ple de l’Ajuntament, el 20 d´abril de 2021 a les 13:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d’assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l’antelació necessària.

ORDRE DEL DIA:

1.- PROPOSTES

1.1.- DONAR CONFORMITAT AL RESULTAT DE LA CONSULTA “La Plaça que Vull”Aiguaneix.

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Signat electrònicament,

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Encara som a temps?

Posted by lejarza en 16 abril, 2021

Encara som a temps?
Marta Armillas Guardiola, Besalù (Garrotxa)
A mesura que van passant els anys en el món s’incrementa la contaminació de metà, diòxid de carboni, i milers de substàncies químiques desconegudes. A poc a poc hem anat destruint el nostre propi planeta, aquests efectes no es presenten de manera immediata, sinó que van succeint a mesura del pas del temps.
Ja fa uns anys que es comencen a notar les conseqüències, el nostre planeta no és immortal, cada vegada augmenta el nombre de polars desgelats, les temperatures incrementen desmesuradament. Això només és el principi, encara podem aturar-ho, és una feina en equip, ens necessitem per poder fer-hi front només cal ser conscients dels nostres actes, si no actuem abans de temps no es podrà tornar enrere.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer modificació del Reglament del Consell de Poble

Posted by lejarza en 15 abril, 2021

Ajuntament d´Argelaguer modificació del Reglament del Consell de Poble

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ REGLAMENT DEL CONSELL DE POBLE

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 71 · Núm. edicte 2827 · Data 15-04-2021

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 6-04-2021, va aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell de Poble i sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’acord esmentat i el text de la modificació del Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners en horari d’oficina, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà al diari “Diari de Girona” i a la pàgina web.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, la modificació del Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l’article 66 del ROAS.

ARGELAGUER, signat i datat electrònicament

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

En record d’un atropellament mortal

Posted by lejarza en 1 abril, 2021

En record d’un atropellament mortal
Joan Quintana Turón, Olot (Garrotxa)
El dilluns 25 de març de 2019 es va produir un tràgic accident a Olot. Sobre dos quarts de 10 del matí, la Dolors Turón, veïna d’Olot, tornava del mercat setmanal com tenia per costum i en creuar pel pas de vianants de l’entrada principal de l’estació d’autobusos, que comunica amb el carrer Bisbe Lorenzana, va ser mortalment atropellada per una Teisa. De resultes de la pertinent investigació, les autoritats varen determinar que es va tractar d’un fatal accident tot i reconèixer que ella no va fer cap imprudència. L’any passat i a causa del confinament per la COVID-19 no vàrem poder recordar aquell inexplicable succés. Enguany ho fem. Creiem oportú agrair la rapidesa, efectivitat i professionalitat tant de la Policia Municipal, ambulàncies del SEM, Cos de Bombers de la Generalitat i Mossos d’Esquadra, que, malgrat el seu esforç, no varen poder salvar-li la vida. De la mateixa manera, destacar la manca d’humanitat per part de l’empresa de l’autobús implicat, en no mostrar a la família cap condolença ni suport. Agraïment a totes les mostres d’adhesió rebudes en tot aquest temps. Família Quintana Turón.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d’Argelaguer bases reguladores del procés a seguir per a la consulta popular no referendària d’iniciativa institucional sobre el concurs d’idees “La plaça que vull” i del cens de la consulta

Posted by lejarza en 24 marzo, 2021

Ajuntament d’Argelaguer bases reguladores del procés a seguir per a la consulta popular no referendària d’iniciativa institucional sobre el concurs d’idees “La plaça que vull” i del cens de la consulta

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8372 – 24.3.2021 CVE-DOGC-A-21078067-2021

ANUNCI sobre exposició pública de les bases reguladores del procés a seguir per a la consulta popular no referendària d’iniciativa institucional sobre el concurs d’idees La plaça que vull i del cens de la consulta.

El Ple de l’ajuntament de data 16-06-2020 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el concurs d’idees “La plaça que vull”.

En el mateix Ple es van aprovar les bases reguladores del procés a seguir per a la consulta popular no referendària d’iniciativa institucional sobre el concurs d’idees “La Plaça que Vull” que consten en continuació, les quals es publicaran en el BOP i en DOGC, així com al tauler d’anuncis municipal, exposant-les al públic i permetre la consulta del cens d’aquest procés, durant el termini de 15 dies naturals, comptats a partir des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en l’última publicació dels diaris oficials.

Durant el període d’exposició pública, les persones interessades podran examinar les bases i personalment el cens, i presentar-hi les al·legacions i/o reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se presentat reclamacions, l’aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat de prendre cap nova resolució.

Argelaguer, 19 de març de 2021. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

BASES REGULADORES DEL PROCÉS A SEGUIR PER A LA CONSULTA POPULAR NO REFERENDÀRIA D’INICIATIVA INSTITUCIONAL SOBRE EL CONCURS D’IDEES “LA PLAÇA QUE VULL”

El Ple d’aquest ajuntament de data 16-06-2020 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el concurs d’idees “La plaça que vull”.

Aquest concurs d’idees consta de dues fases: La primera, amb intervenció d’un jurat d’experts que ja s’ha fet, i de la qual han sortit tres propostes. A aquestes tres propostes els correspon passar a la segona fase.

La segona, mitjançant consulta popular.

Aquestes bases regulen el procés a seguir per dur a terme la consulta popular no referendària d’iniciativa institucional de la segona fase del concurs d’idees “La plaça que vull”, i s’han redactat emparades en:

L’article 23 de la Constitució espanyola, que regula el dret de participació en els assumptes públics i l’article 29 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que regula el dret de participació dels ciutadans en els afers públics en els supòsits i en els termes que estableixen l’Estatut i les Lleis.

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, recull la participació ciutadana com a principi general de l’actuació de les administracions públiques de Catalunya i estableixi que aquestes han de fomentar la participació ciutadana en les actuacions administratives de llur competència per tal de recollir les propostes, els suggeriments i les iniciatives de la ciutadania.

La Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.

L’article 8 del Reglament de participació ciutadana d’Argelaguer.

Per tot això, s’estableixen les següents BASES:

Primera.- Objecte de la consulta

Escollir una proposta de les tres escollides, pel jurat d’experts, i guanyadores de la primera fase del concurs d’idees “La plaça que vull”.

Segona.- Caràcter de la consulta

En correspondència amb la naturalesa de les consultes populars en general i aquesta en particular, el resultat no pot ser vinculant per l’ajuntament. No obstant, l’ajuntament en sessió plenària de data 22-02-2021 va prendre el compromís que, malgrat que el resultat d’aquest tipus de consultes té caràcter jurídicament no vinculant, assumiria com a propi el resultat de la consulta i per tant a atorgar a aquest resultat la consideració de políticament vinculant.

Tercera.- Comissió de seguiment

Es constitueix una única comissió de seguiment, amb seu a l’ajuntament d’Argelaguer, C/ Major, 91, amb les funcions que estableix l’article 16.1 de la Llei 10/2014.

Estarà formada per tres membres: l’alcalde, un membre del Consell de poble i la secretària municipal, que actuarà com a secretària de la Comissió. En cas d’impossibilitat sobrevinguda, seran substituïdes per les persones que legalment es designin a fi de completar el nombre de tres persones.

Quarta.- Dret de vot

Tindran dret a vot totes les persones físiques que el dia 1 de març de 2021 siguin majors de 16 anys i constin empadronades al municipi a la data de la darrera publicació de la present convocatòria en els butlletins oficials corresponents.

Per a poder votar caldrà la identificació de la persona. A tal efecte caldrà aportar en el moment d’emetre el vot qualsevol tipus de document públic que acrediti la mateixa: DNI/NIF, passaport, NIE (en el cas que no tingui fotografia s’haurà de presentar també el document d’identitat del país de naixement) o carnet de conduir.

No es permet la delegació del vot.

L’òrgan municipal corresponent ha d’elaborar el llistat de persones legitimades a partir de les dades existents al Padró municipal d’habitants, d’acord amb les indicacions detallades.

Cinquena.- Pregunta, sentit i modalitat del vot

La pregunta que es realitzarà és:

“Quina plaça vols??

(tria la teva proposta)

– Aiguaneix

– Argelarios. Poble d’aigua

– Fil connector

El sentit del vot, en resposta a la pregunta formulada, es realitzarà marcant una creu en la casella corresponent.

El fet de no marcar capa casella de la papereta computarà com a vot en blanc.

Computarà com a vot nul el fet de marcar més d’una casella, ja que les opcions són excloents.

Qualsevol papereta que inclogui alguna altra opció o que inclogui comentaris ofensius o insults computarà com a vot nul.

Només s’admetrà la votació presencial, no permetent-se la delegació del vot.

Les paperetes es confeccionaran en suport paper i caldrà que els interessats les dipositin en una urna precintada que s’obrirà en la data i hora fixada per a l’escrutini.

No s’habilitarà cap tipus de modalitat de vot electrònic.

Sisena.- Data i llocs de la consulta

La consulta se celebrarà durant el dia 18 d’abril de 2021 (*)

El lloc habilitat per a la consulta serà la sala d’actes de l’ajuntament d’Argelaguer, situat al C/ Major, 91.

L’horari de la votació serà el següent:

– De 10 a 13

– De 16 a 19

Setena.- Cens

El cens de la consulta estarà format per les persones físiques que el dia 1 de març de 2021 siguin majors de 16 anys i constin empadronades al municipi a la data de la darrera publicació de la convocatòria.

Vuitena. Exposició pública i al·legacions

Aprovades aquestes Bases pel ple, es donarà la màxima publicitat de l’acord durant el període d’informació pública. Es podran presentar al·legacions pel termini de 15 dies naturals a comptar des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al BOP i al tauler d’anuncis.

El cens de la consulta també es podrà consultar a la secretaria de l’ajuntament pel mateix període de temps per tal de que si és el cas, puguin presentar-se al·legacions contra el mateix sobre inclusions i/o exclusions, prèvia identificació amb la documentació oficial acreditativa en la que aparegui la fotografia de la persona interessada en la consulta. L’alcaldia resoldrà les al·legacions que puguin presentar-se, tant a les bases com en el cens, previ informe corresponent. I pel cas de que s’estimin les al·legacions, l’alcalde procedirà a l’aprovació definitiva de les bases i/o del cens. De no presentar-se cap al·legació a les bases i/o cens es consideraran definitivament aprovades sense necessitat de prendre cap nova resolució.

Novena.- Campanya d’informació i debat públic

L’ajuntament organitzarà un document informatiu sobre la convocatòria de la consulta, i un acte d’informació pública que anirà a càrrec dels arquitectes que han format part del Jurat d’experts de la primera fase del concurs “La plaça que vull”.

Desena.- Participació

Per tal de donar eficàcia al resultat obtingut s’estableix que la participació efectiva en la consulta sigui del 35% del cens. L’opció guanyadora serà la que obtingui un nombre de vots superior dels vots emesos i vàlids.

Onzena.- Col·laboració municipal

La corporació municipal facilitarà tots els recursos humans i mitjans tècnics per tal de que la consulta es celebri en les millors condicions.

L’ajuntament posarà a disposició dels votants les corresponents paperetes i sobres per a la votació.

A més, d’entre el personal de la Corporació, designarà els empleats que es responsabilitzaran de la mesa de votació, coordinats per la secretaria municipal.

Dotzena. Escrutini

L’obertura de l’urna es realitzarà en sessió pública, un cop tancada la votació. És a dir el dia 18 d’abril de 2021 a les 7 hores.

La Comissió de seguiment serà l’encarregada de fer les operacions de recompte i aixecar l’acta dels resultats i informar-ne la Comissió de Control.

El resultat es publicarà pels diferents mitjans de comunicació municipals (web municipal i xarxes socials)

Tretzena. Subsidiarietat normativa

Per a tot allò que no estigui regulat per aquestes Bases, es prendrà en consideració la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, i qualsevol altra normativa que li sigui d’aplicació.

(*) La data de la consulta té caràcter provisional, i pot variar depenen de la situació i les restriccions que hi hagin amb motiu del Covid. (21.078.067)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Espai d’acollida turística a la zona esportiva de Tortellà

Posted by lejarza en 10 marzo, 2021

Espai d’acollida turística a la zona esportiva de Tortellà

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 45 · Núm. edicte 1783 · Data 08-03-2021

Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obres.

Aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia núm. 33/2021, de data 3 de març, el “Projecte basic i executiu de la realització d’un espai d’acollida turística a la zona esportiva de Tortellà, situat a l’inici del terme municipal a tocar de la GI-523” amb un pressupost d’execució per contracte de 27.144,62 euros (expedient número X2021000095).

De conformitat amb el que disposa el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el projecte s’exposa al públic durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Durant el termini esmentat podrà ser examinada i s’hi podran formular les reclamacions i al·legacions que es considerin oportunes.

La documentació tècnica es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament de Tortellà.

Tortellà, data signatura electrònica. Josep Reig Canals, Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer Taxa de Recollida d´Escombraries any 2021

Posted by lejarza en 27 febrero, 2021

Ajuntament d´Argelaguer Taxa de Recollida d´Escombraries any 2021

Diputació de Girona

Edicte d’exposició pública de padró i anunci de cobrament en període de pagament voluntari.

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 39 · Núm. edicte 1530 · Data 26-02-2021 · CVE BOP-2021_0_39_1530

Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col.lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003, general tributària i 23, 24 i 25 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres interessats que els padrons corresponents als tributs i/o altres ingressos de dret públic que es detallen tot seguit, dels municipis que tenen delegada la seva gestió i recaptació a XALOC es troben exposats al públic al tauler d’anuncis dels ajuntaments d’aquests municipis i al de les oficines de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona (Av. Sant Francesc, 29, 1er – Girona) per un període d’UN MES, comptat des del mateix dia dels respectius períodes de cobrament de conformitat amb l’article 19.1 de l’Ordenança general de gestió de XALOC.

El termini de pagament en període voluntari d’aquests tributs s’iniciarà el dia 01/03/2021 i finalitzarà 30/04/2021.

RECURSOS I SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT

De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i resta d’ingressos de dret públic de les entitats locals es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del període d’exposició pública. No obstant, la interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment en els casos i condicions previstos a l’article 73 del Reglament General de Recaptació.

LLOC I FORMA DE PAGAMENT

– Mitjançant la presentació del document – avís de pagament que els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de les següents entitats col.laboradores:

BANCO POPULAR – BANCO SANTANDER – BBVA – BANKIA – IBERCAJA BANCO – SERVICAIXA – A L’OFICINA VIRTUAL http://www.xalocgirona.cat

En el cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es podrà sol.licitar un duplicat d’aquest a les oficines de XALOC.

– Mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent

AJORNAMENT I/O FRACCIONAMENT DEL DEUTE

El pagament del deute tributari es podrà ajornar i/o fraccionar de conformitat amb allò que disposen els articles 81 a 84 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC, i subsidiàriament els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació.

PERÍODE EXECUTIU

Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari s’iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment en via executiva, i s’acreditaran els corresponents interessos per mora i recàrrec de constrenyiment d’acord amb allò que disposen els articles 68, 69 i 70 del Reglament general de recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol.

INFORMACIÓ i CONSULTES

Centre d’atenció a l’usuari (CAU) Telèfon: 972 900 251 Mail: cau@xalocgirona.cat

ARGELAGUER 2021 TAXESC 27.893,47€. BESALÚ 2021 IVTM 164.948,85€. PLANES D’HOSTOLES 2021 IVTM 117.039,49€. SANT FERRIOL 2021 IVTM

20.591,43€.

La directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació. Núria Prado i Andreu

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

El jaciment de Vilauba al municipi de Camós

Posted by lejarza en 27 febrero, 2021

El jaciment de Vilauba al municipi de Camós (Pla de l´Estany al Pla de la Perpinyana)

El jaciment de Vilauba està situat a l’oest del terme municipal de Camós i afecta, en una part reduïda, el terme municipal de Porqueres, a la comarca del Pla de l’Estany, al paratge conegut amb el nom del Pla de la Perpinyana. L’entorn de Vilauba en realitat és una vall d’uns dos quilòmetres i mig de llargada per uns siscents metres d’amplada. El jaciment se situa a l’oest de la vall, en un indret lleugerament elevat, des d’on domina una petita plana. La vil·la queda emmarcada entre dos torrents que la tanquen al nord i al sud i ocupa una extensió aproximada de 10.000 m2.

La vil·la romana de Vilauba és un jaciment arqueològic que correspon a un establiment rural d’època romana datat entre els segles II-I aC i els segles VI-VII dC. Aquesta ocupació llarga el converteix en un jaciment excepcional per a l’estudi del món rural d’època romana a Catalunya. La cronologia àmplia de la vil·la (més de 700 anys de seqüència ininterrompuda) permet conèixer l’evolució del model d’explotació i d’ocupació del territori imposat per Roma a partir del segle I aC i fins al trànsit al període altmedieval.

El bon estat de conservació de les restes arqueològiques i la superposició de les diferents edificacions han facilitat la interpretació global del conjunt i la seriació de la seqüència en tres grans etapes. A banda de les precedents, la primera etapa ben coneguda correspon al període altimperial (segles I-III dC), que acaba amb un incendi sobtat que destrueix una bona part de l’habitatge principal. Aquest tràgic succés marca l’inici de la segona gran etapa, que, cronològicament, abasta els segles IV i V dC. El final d’aquesta fase està marcat per un seguit de transformacions constructives i funcionals que, a la pràctica, representen el darrer esforç per mantenir el model de l’antiga vil·la i frenar-ne el declivi. Els canvis radicals que es constaten durant la darrera etapa, amb la creació d’un petit vilatge datat entre els segles VI-VII dC, són conseqüència d’una transformació profunda del model tradicional romà de poblament rural i d’explotació del territori. La identificació d’aquest establiment amb el topònim Villa Alba conservat en documents del segle X i, posteriorment, la seva pervivència en un Mas proper permeten seguir el fil de l’antic establiment romà fins a l’actualitat.

Les tres etapes d’ocupació de la vil·la romana són: Segles I-III dC: d’aquest període se’n coneix, sobretot, la pars urbana o habitatge principal, com també algunes estructures agrícoles distribuïdes al seu voltant. Sembla que l’edificació residencial es va anar configurant amb el pas del temps, de manera que no va ser fins al segle III dC que va adquirir l’aspecte definitiu de tres ales disposades en forma d’U al voltant d’un pati central. Els tres blocs constructius es composen d’una galeria o corredor frontal i una bateria d’estances a la part posterior. S’han pogut individualitzar fins a un mínim de 29 àmbits repartits de la manera següent: 8 a l’ala nord, 9 a l’ala oest, 6 més a l’ala sud i, finalment, 6 a les termes. Es tractava d’una edificació molt senzilla i austera, amb els murs fets amb un sòcol de pedres i un alçat de tàpia, i els paviments eren de terra batuda o, en algunes estances, d’opus signinum. L’ús de la pintura mural quedava restringit només a les estances més singulars o representatives. Dins l’apartat d’espais amb funcionalitat residencial, s’ha identificat el menjador o triclinium, pràcticament l’únic que tenia les parets decorades amb pintura mural. L’altre espai del sector residencial de la vil·la era el rebost i la cuina, identificat gràcies a la troballa de prop de 200 peces de terrissa i també alguns objectes de vidre i de metall. D’entre els espais més singulars destaca el sacrarium, on hi havia el larari de la vil·la, a l’interior del qual es van recuperar quatre estatuetes de bronze. Dins d’aquests espais residencials s’hi inclou un petit conjunt d’estances dedicades al confort dels habitants de la casa (cubicula) que configuraven el sector termal de la vil·la, situat just a l’extrem est de l’ala sud. La superfície total d’aquestes termes era d’uns 130 m2 i s’hi incloïen els espais corresponents al caldarium i al tepidarium, com també zones destinades al forn i de servei. Aquest conjunt de la zona termal enllaçava amb l’ala sud a través de dues estances que s’interpreten com una petita latrina, situada just a la part posterior de l’edificació i que aprofitava les canalitzacions de recollida de les aigües pluvials del pati i de desguàs de les termes. Finalment s’han identificat tres estances que podien correspondre a espais d’emmagatzematge i de servei.

Malgrat que l’esfondrament de la teulada a causa de l’incendi del segle III dC va provocar la trencadissa i el desplaçament de molts objectes, s’han pogut determinar la funcionalitat, la composició i les característiques de la majoria de les estances descobertes. L’estudi d’aquest conjunt tancat de materials va constituir una oportunitat única per conèixer l’instrumentum domesticum d’una vil·la romana modesta cap a finals del segle III dC.

Segles IV-V dC: l’incendi que va causar la destrucció pràcticament total de l’ala nord de la vil·la a la fi del

segle III dC va motivar l’inici d’una nova etapa que va suposar un canvi substancial. La planta de l’etapa baiximperial es caracteritza per la pervivència de l’àrea central oberta, se suprimeix l’esquema de tres naus i, pel que fa als espais d’ús domèstic, les possibilitats es redueixen al conjunt d’habitacions situades al sud i a l’est del pati, que, en planta, es disposen en forma d’L. A diferència de l’etapa precedent, en coneixem, sobretot, les restes corresponents a la pars fructuaria de la vil·la, és a dir, les instal·lacions relacionades amb l’emmagatzematge i la transformació dels productes agrícoles; un segon pati on hi havia un pou; una cisterna de planta rectangular i de dimensions reduïdes, i les restes d’una possible premsa, al voltant de la qual s’organitzen altres espais relacionats, molt probablement, amb aquesta mateixa activitat. El procés d’abandonament i de transformació que pateixen una part de les dependències a partir de finals del segle IV i durant el segle V queda palès amb la presència d’alguns enterraments a l’interior de l’àrea edificada. Es tracta d’un grup petit de tombes situades al pati central o dins d’algunes estances ja abandonades dels sectors oest o sud, que s’utilitzen com a àrea de necròpolis.

Establiment dels segles VI-VII dC: es tracta d’un petit nucli d’hàbitat (vilatge) format per tres unitats domèstiques independents. Entre els diferents sectors de l’establiment hi havia diversos espais oberts que exercirien de nexes vertebradors, tal com sembla demostrar la presència d’un pou d’abastament d’aigua a prop del nucli d’hàbitat. D’aquesta cronologia també se n’identifiquen unes edificacions de caire agrícola emplaçades al nord i distribuïdes a l’entorn de l’edificació d’un trull d’oli i un pati annex. L’ocupació continua i l’emplaçament topogràfic del vilatge en relació amb l’antiga vil·la romana s’expliquen, en bona part, per la reutilització de les edificacions velles com a font de matèries primeres per a les noves construccions i també per l’aprofitament puntual d’algunes instal·lacions productives.

La riquesa, la singularitat, la quantitat i l’estat excel·lent de conservació d’algunes de les peces recuperades constitueixen un altre dels valors fonamentals del jaciment de Vilauba. Així mateix, l’ampli ventall cronològic del jaciment, amb més de set segles d’història continuada, permet estudiar, conservar i exhibir la cultura material des de l’arribada dels romans fins a pràcticament l’època altmedieval. Ara bé, Vilauba és, sobretot, excepcional i singular pel fet d’haver aportat conjunts únics, motivats pel tràgic succés que va patir en el curs de la seva existència, l’incendi del segle III dC, i que ha permès conservar molts materials en el seu lloc original.

Com a exemple del que s’ha dit abans, podem destacar l’important conjunt d’objectes recuperats a l’interior del rebost de la vil·la, que adquireix un valor considerable si es té en compte que proporciona, de manera sincrònica, l’instrumentum domesticum que s’utilitzava a la vil·la, format per un ampli repertori de més de 200 peces de terrissa, com també alguns objectes de vidre i de metall relacionats amb l’emmagatzematge, la preparació i la cocció dels aliments. Així mateix, cal destacar el conjunt d’estatuetes localitzades en una estança identificada com el larari o sacrarium de la vil·la que constitueixen un dels pocs casos trobats en context arqueològic a l’Estat espanyol. També s’han recuperat molts altres objectes vinculats a l’abillament personal dels homes i les dones que vivien a la vil·la. Es tracta d’un conjunt de peces de naturalesa diversa, habitualment de bronze o d’os, de joieria, que poden ser simples complements del vestit, com ara sivelles de cinturó, fíbules, botons, etc. També s’han recuperat altres peces relacionades amb la higiene o la cura personal, com per exemple agulles de cap o acus crinalis, fetes d’os per fixar el pentinat de les dones, o espàtules i culleretes, igualment d’os. És especialment notable el grup d’agulles, amb diverses formes, unes amb decoració i d’altres més simples. Finalment, destaca per la seva singularitat el material numismàtic recuperat que ens proporciona dades de gran interès per reconstruir alguns aspectes de la vida econòmica de la vil·la, com ara les relacions comercials entre les diferents àrees geogràfiques o la composició del numerari. El jaciment també ha proporcionat la troballa de dos conjunts monetaris de gran interès. El primer va ser la troballa d’una gerra amb 48 monedes a l’interior del rebost de la vil·la, amb una datació de la segona meitat del segle III dC. El segon conjunt correspon a un lot de 40 monedes, amagat en una bossa, a l’interior d’una de les conduccions de l’àrea termal, format per monedes del tipus Ae4 de Constanci II, encunyades cap a mitjan segle IV dC.

Vilauba també és un jaciment extraordinari per la recerca arqueològica intensa duta a terme durant més de 40 anys de treballs continuats, iniciats l’any 1978 i que continuen fins a l’actualitat, i que ha convertit el jaciment en un referent en l’àmbit nacional i internacional per estudiar el món rural d’època romana en general i per conèixer la transformació del camp a partir de la romanització i fins al pas a l’alta edat mitjana. El valor patrimonial i la significació històrica de Vilauba són de gran rellevància, perquè des del començament es va apostar per la seva recuperació, la seva posada en relleu i la seva divulgació, amb l’adequació del jaciment per a la visita pública, amb una mínima infraestructura de suport.

Descripció de la delimitació.

La línia que defineix el perímetre de l’àrea protegida del Bé Cultural d’Interès Nacional, Zona Arqueològica, respon a criteris científics i patrimonials i preveu l’extensió potencial del jaciment.

El jaciment de la vil·la romana de Vilauba es troba als afores dels nuclis de Camós i Porqueres i al límit de tots dos municipis. La superfície total de la delimitació és exactament de 71.179 m2 (7,1 ha).

Les coordenades centrals seguint el datum ETRS89 31N són: X- 478649,8 m, Y- 4660896,5 m, Z- 199 msnm.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer calendari fiscal de l´exercici any 2021

Posted by lejarza en 7 febrero, 2021

Ajuntament d´Argelaguer calendari fiscal de l´exercici any 2021

XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS

Diputació de Girona

EDICTE

Exposició pública del calendari fiscal de l’exercici 2021.

Mitjançant el present edicte, i de conformitat amb l’article 18 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic de XALOC, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres obligats al pagament els terminis de cobrament en període voluntari corresponents a l’exercici 2021 dels Ajuntaments que han delegat les funcions de gestió i recaptació tributària a XALOC, i que s’indiquen.

D’acord amb l’article 112 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, l’exposició pública del Calendari fiscal es considera un acte tràmit no qualificat, contra el qual no és possible la interposició de cap recurs administratiu.

MUNICIPI: ARGELAGUER IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE. IBIR 1 MAIG – 30 JUNY. IBIU 1 MAIG – 30 JUNY. IVTM 15 MARÇ – 5 MAIG. TAXCEM 1 MAIG – 30 JUNY. TAXESC 1 MARÇ – 30 ABRIL.

LLOCS I MITJANS DE PAGAMENT:

A les oficines de les següents entitats col·laboradores: BANCO SANTANDER – BBVA – BANKIA – IBERCAJA BANCO – SERVICAIXA – A L’OFICINA VIRTUAL www.xalocgirona.cat presentant el tríptic que rebreu al vostre domicili.

El pagament es podrà efectuar amb diners de curs legal o xec nominatiu a favor de XALOC. Així mateix, es podrà pagar mitjançant el document tramès als subjectes passius, proveït de codi de barres o bé ordenant el càrrec en compte bancari. Igualment, l’oficina virtual de XALOC facilitarà la realització dels pagaments per Internet.

PERÍODE EXECUTIU:

Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin de conformitat amb allò que es disposa a la Llei 58/2408, general tributària.

INFORMACIÓ I CONSULTES:

Per qualsevol aclariment adreceu-vos a: Centre d’atenció a l’usuari (CAU) Telèfon 972 900 251 – cau@xalocigirona.cat Horari: de dilluns a divendres 8:30h. a 16:30h.

La Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, Núria Prado Andreu. Girona, 2 de febrer de 2021.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »