Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer pressupost general i plantilla de personal per a l´any 2019

Posted by lejarza en 14 diciembre, 2018

Ajuntament d´Argelaguer pressupost general i plantilla de personal per a l´any 2019.
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 239 – 14 de desembre de 2018 Registre núm. 10693
Anunci d´exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l´exercici 2019.
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 11 de desembre de 2018, el Pressupost General de la Corporació per a l´exercici 2019, així com la plantilla de personal que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i tota la documentació annexa, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l´expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes, de conformitat amb el que disposa l´article 169 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Transcorregut el termini d´informació pública esmentat sense que s´hagin presentat reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap més acord.
Argelaguer, 11 de desembre de 2018 . Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Anuncios

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Argelaguer sessió extraordinària de Ple de l´Ajuntament 11 de desembre de 2018

Posted by lejarza en 11 diciembre, 2018

Argelaguer sessió extraordinària de Ple de l´Ajuntament 11 de desembre de 2018
Ajuntament d´Argelaguer.
Núm. de Decret i Data: 2018DECR000141 07_12_2018
Decret d´Alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l´article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, l´article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l´article 41 del reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitants locals aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
Primer. Convocar Sessió Extraordinària de Ple de l´Ajuntament, el 11 de desembre de 2018 a les 11,00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s´indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d´assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l´antelació necessària.
Ordre del dia:
Proposta d´Acord d´Aprovació inicial del Pressupost Municipal exercici 2019.
Segon. Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d´edictes de l´Ajuntament.
Signat i datat electrònicament.
C/ Major, 91 Argelaguer – La Garrotxa – 972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

La secretàriainterventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer modificació de les ordenances fiscals exercici 2019

Posted by lejarza en 7 diciembre, 2018

Ajuntament d´Argelaguer modificació de les ordenances fiscals exercici 2019
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 234 – 7 de desembre de 2018 Registre núm. 10454
Edicte d´aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l´exercici 2019.
El Ple de l´Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de desembre de 2018, va acordar:
Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per a l´exercici 2019.
De conformitat amb allò que preveu l´article 17 del reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l´expedient es sotmet a informació pública, durant el termini de 30 dies, a comptar des de l´endemà de la publicació d´aquest edicte en el BOP, als efectes que els interessats puguin consultar l´expedient a l´Ajuntament i presentar les al·legacions que considerin oportunes.
En cas de no presentar-se reclamacions, l´acord provisional s´entendrà elevat a definitiu sense necessitat d´adoptar un nou acord i es procedirà a la publicació del text íntegre de les modificacions acordades.
Argelaguer, 3 de desembre de 2018. Artur Ginesta Rambla, Alcalde

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuts per a deu Ajuntaments de la Garrotxa que aposten per instal·lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum

Posted by lejarza en 5 diciembre, 2018

Ajuts per a deu Ajuntaments de la Garrotxa que aposten per instal·lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum
Argelaguer – Vall del Llierca
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ajudarà a finançar amb 112.621,90 euros les inversions en instal·lacions solars fotovoltaiques de deu Ajuntaments de la Garrotxa, per a l´autoconsum i ubicades en edificis i equipaments públics. Aquestes subvencions s’emmarquen en el programa “Del pla a l´acció” de la Diputació, que dona suport als deu municipis adherits al Pacte d´Alcaldes per a l´Energia i el Clima.
Bona part de les instal·lacions solars fotovoltaiques se situaran en escoles i llars d´infants. També, en equipaments culturals, centres cívics, casals per a la gent gran i als mateixos Ajuntaments, entre altres edificis. Els ajuts serveixen per finançar fins a un 75 % del cost.
La Diputació ha distribuït els 112.621,90 euros de la línia cinc del programa “Del pla a l´acció” de la manera següent:
Argelaguer: escola. Beuda: edifici municipal. Castellfollit de la Roca: Ajuntament. La Vall d´en Bas: edifici de les dependències municipals. Mieres: Ajuntament. Olot: escola bressol La Gredera del Morrot. Riudaura: Ajuntament. Sales de Llierca: rectoria de Sant Grau. Santa Pau: escola i Tortellà: edificis municipals i escola Joan Roura i Parella.

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Argelaguer sessió extraordinària de Ple de l´Ajuntament 3 de desembre de 2018

Posted by lejarza en 1 diciembre, 2018

Argelaguer sessió extraordinària de Ple de l´Ajuntament 3 de desembre de 2018
Ajuntament d´Argelaguer.
Núm. de Decret i Data: 2018DECR000139 30_11_2018
Decret d´Alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l´article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, l´article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l´article 41 del reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitants locals aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
Primer. Convocar Sessió Extraordinària de Ple de l´Ajuntament, el 3 de desembre de 2018 a les 14,00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s´indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d´assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l´antelació necessària.
Ordre del dia:
Aprovació inicial de la modificació d´Ordenances per léxercici 2019.
Aprovació Conveni Formació i Treball 2018.
Aprovació model de Recollida de Residus.
* Presentació de l´esborrany del pressupost 2019.
Segon. Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d´edictes de l´Ajuntament.
Signat i datat electrònicament.
C/ Major, 91 Argelaguer – La Garrotxa – 972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

Garrotxa: Ajuntament d´Argelaguer (foto: Lejarza)

Garrotxa: Ajuntament d´Argelaguer (foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana a l´Ajuntament, el canvi de nom de la Plaça Major, per el de Plaça de la Repùblica

Posted by lejarza en 7 noviembre, 2018

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana a l´Ajuntament, el canvi de nom de la Plaça Major, per el de Plaça de la Repùblica
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Assumpte: Plaça Major d´Argelaguer canvi de denominació.
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2018010426 Data, 05/11/2018
Atès que amb data 28 d´Abril de l´any 1932, l´Ajuntament republicà d´Argelaguer, va decidir per majoria absoluta, el canvi de denominació de la Plaça Major, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 05/05/1932, núm. 54 pàgina 3. (Document Annex) que diu: “Alcaldía constitucional de Argelaguer. Acordado por el Ayuntamiento de mi presidencia cambiar el nombre de plaza de la Constitución por el de la República, se hace público para que durante los quince días siguientes a la publicación de este Edicto puedan presentarse ante esta Alcaldía las reclamaciones que estimen convenientes. Argelaguer, 28 de Abril de 1932. El Alcalde, Domingo Abulí.”
Atès que del Cens de població vigent en l´any de 1932 de 901 veïns, no hi va haver al·legacions o suggeriments en contra del canvi de nom de la Plaça Major i,
Considerant que el Capítol III Associacions de Veïns, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, DOGC núm. 3887 de 20/05/2003, article 158.2 punt b) que diu: “Elevar propostes d´actuació en l´àmbit de les matèries de competència municipal” i,
Considerant que l´article 5.º “Dret a la iniciativa ciutadana” del Reglament de participació ciutadana del municipi d´Argelaguer, Butlletí Oficial de la Provincia (BOP) Núm. 80 – 26 d’abril de 2017 Registre núm. 3.255, ens diu:
“La sol·licitud perquè l´Ajuntament faci alguna activitat d´interès públic municipal, la podrà formular qualsevol ciutadà o ciutadana o grups de ciutadans i ciutadanes mitjançant un escrit que indiqui clarament l´actuació que es demana…)
L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana al Ple de l´Ajuntament: el canvi de denominació de la Plaça Major, per el de – Plaça de la Repùblica-.
Argelaguer a 2 de Novembre de 2018. La Presidenta, Eva Llansana i Benaiges.

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana els Treballs Tècnics de l´Inventari Municipal de Béns a l´Ajuntament

Posted by lejarza en 2 noviembre, 2018

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana els Treballs Tècnics de l´Inventari Municipal de Béns a l´Ajuntament
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Assumpte: Inventari Municipal de Béns dels veïns d´Argelaguer, treballs tècnics
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2018010349 Data, 08/10/2018
Atès que l´Associació de Veïns d´Argelaguer amb la Instància: ID Registre núm. E2018010174 de data 30 de Juliol de 2018, va demanar: Còpia del Inventari General del patrimoni dels veïns d´Argelaguer, segon la Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre, núm. d´expedient 356/2017, de la Comissió de Garantia del Dret d´Accés a la Informació Pública.
Atès que amb data de 27 d´Agost de 2018 i document de Referència núm. S2018010106, ens informeu de l´estat administratiu de l´Inventari, i ens dieu que: “L´inventari s´esta revisant i s´han detectat errors i algunes mancances que s´han traslladat al Consell Comarcal de la Garrotxa per la seva rectificació i/o ampliació.”
Atès que segons la Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre, al punt “Fonaments jurídics. 1. Ampliació del termini de compliment de la resolució.” diu que: “Tot i que l´escrit municipal de 26 de setembre indica que el que està previst de finalitzar dins del primer semestre del 2018 serien els treballs tècnics de confecció de l´Inventari, restant pendent i en un calendari incert la seva aprovació administrativa efectiva, cal entendre que aquests treballs tècnics constitueixen informació pública a la que hi té dret l´entitat reclamant i, per tant, l´accés sol·licitat es pot considerar satisfet, almenys provisionalment, amb la posada a la seva disposició dels resultats del treball tècnic.”
L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana: Còpia literal dels Treballs Tècnics de l´Inventari General del patrimoni dels veïns d´Argelaguer, ja que constitueixen informació pública, segon Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre, núm. d´expedient 356/2017, de la Comissió de Garantia del Dret d´Accés a la Informació Pública.

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d´un expedient de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 1 noviembre, 2018

Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d´un expedient de modificació de crèdits
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 209 – 31 d´octubre de 2018 Registre núm. 9.127
Edicte d´exposició pública d´un expedient de modificació de crèdits.
El Ple de l´Ajuntament de data 17-10-2018 va aprovar inicialment l´expedient número 2/2018 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2018, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d´aquest anunci al BOP de Girona.
En l´esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d´acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l´esmentat termini, s´entendrà aprovat definitivament sense necessitat d´adoptar nou acord.
Argelaguer, 21 d´octubre de 2018. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer informació pública del Reglament del Consell de Poble

Posted by lejarza en 25 octubre, 2018

Ajuntament d´Argelaguer informació pública del Reglament del Consell de Poble
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 206 – 25 d´octubre de 2018 Registre Núm. 9118
Anunci d´informació pública del Reglament del Consell de Poble
El Ple de l´Ajuntament en sessió de data 17-10-2018, va aprovar inicialment el Reglament del Consell de Poble i sotmetre´l a informació pública per un període de trenta dies.
En compliment del tràmit d´informació pública, els acords esmentats i el text del Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners en horari d´oficina, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Aquest mateix Anunci es publicarà al diari “Diari de Girona” i a la pàgina web.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l´ajuntament dintre del mateix termini d´informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si no s´hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l´article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l´article 66 del ROAS.
Argelaguer, 21 d´octubre de 2018. Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Salvador Serra S. A, ha sol·licitat la devolució de l´aval núm. 2110009413 de l´import de 2.054,64€

Posted by lejarza en 18 octubre, 2018

Salvador Serra S. A, ha sol·licitat la devolució de l´aval núm. 2110009413 de l´import de 2.054,64€
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 201 – 18 d´octubre de 2018 Registre Núm. 8820.
Ajuntament d´Argelaguer
Anunci d´informació pública de sol·licitud de devolució d´un aval.
L´empresa Salvador Serra S. A, ha sol·licitat la devolució de l´aval núm. 2110009413 del Banco Santander de l´import de 2.054,64€ dipositats en concepte de garantia per a l´obra “Construcció passera peatonal sobre el torrent (Riera) del Vinyot”.
Es fa públic perquè dins el termini de vint dies, comptats a partir de l´endemà de la inserció d´aquest anunci al BOP puguin presentar reclamacions els que considerin tenir algun dret exigible a l´adjudicatari per raó del contracte garantit.
Argelaguer, 9 d´octubre de 2018. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Argelaguer: Passera peatonal sobre la Riera del Vinyot

Argelaguer: Passera peatonal sobre la Riera del Vinyot

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »