Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Associació de Veïns d’Argelaguer reclamació: Inventari municipal de Béns de l’Ajuntament

Posted by lejarza en 20 octubre, 2017

Associació de Veïns d’Argelaguer reclamació: Inventari municipal de Béns de l’Ajuntament
Administració: Ajuntament d’Argelaguer
Objecte de la reclamació: Inventari municipal de Béns.
Resum:
La informació demanada ha de ser objecte de publicitat activa i, amb més raó, ho pot ser de l’exercici del dret d’accés a la informació pública, especialment si l’Ajuntament no li dona publicitat.
Paraules clau: Ajuntament. Patrimoni. Inventari de béns. Publicitat activa.
Ponent: Josep Mir Bagó
Número d’expedient de la Reclamació: 356/2017.
Sentit de la Resolució: Estimació.
Antecedents
El 25 de juliol de 2017 entra a la GAIP la Reclamació 356/2017, presentada en representació de l’Associació de veïns d’Argelaguer (AVA) contra l’Ajuntament d’Argelaguer, en relació amb la informació indicada a l’antecedent següent. La persona reclamant no sol·licita el procediment de mediació regulat per l’article 42 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).
El 25 de maig de 2017 l’entitat reclamant, després de manifestar que l’Inventari de béns del municipi no seria accessible a través d’Internet, en demana una còpia.
Segons la Reclamació presentada el 25 de juliol de 2017, l’anterior sol·licitud no hauria estat contestada per l’Ajuntament, que no hauria lliurat la informació demanada.
El 31 de juliol de 2017 la GAIP trasllada la Reclamació a l’Ajuntament d’Argelaguer i li demana, per a dins del termini de deu dies, un informe sobre ella i còpia de l’expedient relatiu a la sol·licitud d’informació de la que deriva.
El 8 d’agost de 2017 l’Ajuntament tramet el seu informe a la GAIP, en el que indica el següent: “la sol·licitud que ens va formular l’Associació de Veïns d’Argelaguer, en relació a l’inventari municipal de béns, ha sigut contestada de manera verbal en reiterades ocasions als diferents membres d’aquest col·lectiu que de manera periòdica venen a les oficines municipals fent un ús pervers del seu dret a la informació. No obstant això, avui mateix se’ls donarà la resposta també per escrit”.
El 9 d’agost de 2017 la GAIP trasllada l’informe municipal indicat a l’antecedent anterior a l’AVA, tot assenyalant que si en el termini de cinc dies no manifesta el contrari la GAIP entendria satisfeta la seva Reclamació. El dia 11 d’agost de 2017 l’AVA comunica a la GAIP que encara no hauria rebut la resposta compromesa a l’informe municipal i reitera que vol rebre-la a la seva adreça postal que consta a l’expedient.
El 7 de setembre de 2017 la GAIP demana a l’Ajuntament d’Argelaguer còpia de la resposta que en el seu informe citat a l’antecedent 5 es va comprometre a donar a l’AVA el mateix dia d’emissió de l’informe municipal i que aquesta entitat no hauria rebut un cop passats uns quants dies. No consta que la GAIP hagi rebut resposta.
Fonaments jurídics
Dret d’accés a la informació sol·licitada
L’article 11.2.a LTAIPBG inclou dins les obligacions de publicitat activa de les Administracions catalanes “la informació sobre les dades més rellevants de l’inventari general del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un valor especial”. Si aquesta informació ha de ser objecte de publicitat activa, amb molta més raó pot ser-ho de l’exercici del dret d’accés a la informació pública.
Per tant, és evident el dret de l’entitat reclamant a obtenir la informació sol·licitada, especialment si, tal com argumenta ella mateixa, no ha estat objecte de publicitat activa.
L’Ajuntament reclamat no qüestiona aquest dret, i es compromet a donar una resposta immediata a l’entitat reclamant, si bé no explicita el contingut d’aquesta resposta, i no consta, malgrat les diverses gestions dutes a terme per la GAIP a aquests efectes, que aquesta resposta existeixi i hagi estat comunicada a l’entitat reclamant.
Ateses aquestes circumstàncies, procedeix estimar el dret de l’entitat reclamant a la informació sol·licitada i requerir a l’Ajuntament el lliurament corresponent, pel cas que no l’hagi fet efectiu encara.
Seguiment de l’execució
L’article 43.5 LTAIPBG i l’article 48 RGAIP estableixen l’obligació de les administracions i subjectes obligats a comunicar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública les actuacions realitzades per a l’execució dels acords de mediació i per al compliment de les Resolucions dictades per la GAIP dins del termini dels quinze dies següents que els hagin estat comunicades. Les persones interessades poden comunicar a la GAIP les incidències que es produeixin en l’execució dels acords de mediació i de les Resolucions per a que la GAIP en requereixi el seu compliment, d’acord amb l’article 49 RGAIP.
La desatenció dels requeriments de la GAIP en relació amb el compliment dels acords de mediació i de les seves Resolucions pot donar lloc a l’exigència de responsabilitats, d’acord amb el que estableix l’article 77 LTAIPBG i 49 RGAIP, i és objecte de difusió al portal de la GAIP mentre no cessi l’incompliment, d’acord amb l’article 25.k RGAIP.
Publicitat de les resolucions de la GAIP
L’article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP s’han de publicar en el portal electrònic de la Comissió previst a l’article 25 RGAIP, amb la dissociació prèvia de les dades personals.
Resolució
Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 15 de setembre de 2017, resol per unanimitat:
Estimar la Reclamació 356/2017 i declarar el dret de l’entitat reclamant a obtenir la informació relativa a l’Inventari de béns de l’Ajuntament d’Argelaguer.
Requerir a l’Ajuntament d’Argelaguer que lliuri a l’entitat reclamant la informació indicada a l’apartat 1 dins del termini màxim de deu dies, tot informar-ne a la GAIP.
Convidar a la persona reclamant que informi a la GAIP de qualsevol incidència que es produeixi amb motiu del compliment d’aquesta Resolució.
Declarar finalitzat el procediment relatiu a la Reclamació 356/2017 i disposar la publicació d’aquesta resolució al web de la GAIP.
Barcelona, 15 de setembre de 2017
Hi consta la firma.
Elisabet Samarra i Gallego
Presidenta
Els terminis donats en aquesta Resolució per lliurar la informació s’han de comptar en dies hàbils (descomptant festius i dissabtes) i comencen a partir de l’endemà de la recepció de la seva notificació per l’Administració reclamada.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0313
Consulteu també:
Resolució 313/2017/IE (incident d’execució)

Foto Lejarza: Argelaguer

Foto Lejarza: Argelaguer

Anuncios

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament Argelaguer construcció de dues naus ramaderes de porcí a Can Gifreda

Posted by lejarza en 19 octubre, 2017

Ajuntament Argelaguer construcció de dues naus ramaderes de porcí a Can Gifreda
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 200 – 19 d’octubre de 2017 Núm. 8582
Edicte d’informació pública d’un avantprojecte en sòl no urbanitzable
De conformitat amb el disposa l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, l’avantprojecte per la construcció de dues naus ramaderes de porcí d’engreix a Can Gifreda, que promou el senyor Josep Portas Fàbrega, a fi que qui hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i formular les al·legacions i observacions que estimi pertinents.
Argelaguer, 10 d’octubre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament Argelaguer expedient de modificació de crèdits 3/2017

Posted by lejarza en 19 octubre, 2017

 

Ajuntament Argelaguer expedient de modificació de crèdits 3/2017

 

Argelaguer – Vall del Llierca

 

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 200 – 19 d’octubre de 2017 Núm. 8581

 

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

 

El Ple de l’ajuntament de data 25-09-2017 va aprovar inicialment l’expedient número 3/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2017, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

 

En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

 

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

 

Argelaguer, 10 d’octubre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Argelaguer relació d’ajuts i subvencions tercer trimestre de l’exercici 2017

Posted by lejarza en 12 octubre, 2017

Argelaguer relació d’ajuts i subvencions tercer trimestre de l’exercici 2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 195 – 11 d’octubre de 2017 núm. 8439
Administració Local Diputació
Anunci de la relació d’ajuts i subvencions corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2017.
En execució del que estableix l’article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. es fa pública la relació d’ajuts i subvencions en les modalitats i períodes que s’indiquen a continuació, segons acords de la Junta de Govern i Ple de la Diputació de Girona corresponents al tercer trimestre de l’exercici de 2017.
Girona, 4 d’octubre de 2017 Jordi Batllori Nouvilas secretari general
Concepte: Resolució de subvencions del programa de suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 – Línia 3 Aplicació pressupostària: 300/1700/76203 Aprovació: Junta de Govern 18-7-17
3375 ADF Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol: Arranjament de ferm de les pistes SF3, A4, A12, i SF8 (12,05 km) 3.282,27€
Concepte: Resolució de la Campanya “Del Pla a l’Acció” – Línia 3 Aplicació pressupostària: 300/1700/76202 Aprovació: Junta de Govern 18-7-17
4242 Argelaguer: Canvi de 24 lluminàries no eficients als quadres Q7 Barri del Pont. La subvenció màxima és de 24 llumeneres LED x 400€/llum x 0,75 = 7.200€ subvenció Diputacio 4.423,24€

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer devolucions d´avals a l´empresa Salvador Serra SA i a EPSA, Excavacions y Pinturas, SAU

Posted by lejarza en 2 octubre, 2017

Ajuntament d´Argelaguer devolucions d´avals a l´empresa Salvador Serra SA i a EPSA, Excavacions y Pinturas, SAU
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 188 – 2 d´octubre de 2017 Núm. 8058
Anunci d´informació pública de sol·licituds d´unes devolucions d´avals
1.- L´empresa Salvador Serra SA, ha sol·licitat la devolució de l´aval núm. 2110009171 del Banco Santander de l´import de 7.800,00€ dipositat en concepte de garantia per a l´obra de “Pavimentació i embelliment del nucli històric d´Argelaguer”.
2.- L´empresa EPSA, Excavacions y Pinturas, SAU, ha sol·licitat la devolució de l´aval de Crèdit i Caució de l´import de 2.237,50€ dipositats en concepte de garantia per l´obra “Condicionament d´un aparcament de vehicles al nucli històric d´Argelaguer”.
Es fa públic perquè dins el termini de vint dies, comptats a partir de l´endemà de la inserció d´aquest anunci al BOP puguin presentar reclamacions els que considerin tenir algun dret exigible a l´adjudicatari per raó del contracte garantit.
Argelaguer, 20 de setembre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

La necròpolis medieval de Santa Maria i Sant Damas d´Argelaguer Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

La necròpolis medieval de Santa Maria i Sant Damas d´Argelaguer Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa) El seguiment arqueològic de les obres de remodelació urbanística del centre d’Argelaguer ha permès el descobriment de desenes d’enterraments a l’entorn de l’església de Santa Maria

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament d´Argelaguer Ple Sessió Ordinària 25 de setembre de 2017

Posted by lejarza en 26 septiembre, 2017

Ajuntament d´Argelaguer Ple Sessió Ordinària 25 de setembre de 2017
ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l´Ajuntament d´ARGELAGUER.
NOTIFICO: Que, l´alcalde amb data d´avui ha dictat el següent DECRET:
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d´aquest Ajuntament, a la sala d´actes per a:
SESSIÓ: Ordinària
DATA: 25 de setembre de 2017
HORA: l3:00
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació d´actes
PLE 2017 13 Ordinària 1 4-06-2017
2.- Propostes
2.1 Acceptació de la renuncia del càrrec del regidor David Palomeras.
2.2 Aprovació del Compte General 2016.
2.3 Aprovació del nomenament dels càrrecs del Jutge de Pau titular i substitut.
2.4 Aprovació de la devolució d´ingressos indeguts d´una taxa d´ocupació de domini públic.
2.5 Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 3 del pressupost municipal.
Convalidacions de Decrets i Informacions.
Precs i preguntes
La secretària Argelaguer, 22 de setembre de 2017

El regidor David Palomeras Rodríguez (Foto: Lejarza - Argelaguer

El regidor David Palomeras Rodríguez (Foto: Lejarza – Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Estiu del 1993: la pel·lícula

Posted by lejarza en 14 septiembre, 2017

Estiu del 1993: la pel·lícula
Pere Espinet i Coll operador de cinema. Anglès.
Als amants del cinema i sobretot al català, de tant en tant, la vida ens dona una mica d´alegria.
Aquesta ha estat la de la Carla Simón amb la seva pel·lícula, escollida per l´Acadèmia per tal de representar-nos als propers Oscars de Hollywood com a millor pel·lícula de parla no anglesa.
No obstant això, a la Carla encara li queden dos filtres prou dificultosos per obtenir la tan preuada estatueta, icona del Setè Art.
Però aquí ella i els seus tenen un valor afegit, ja que per arribar fins a la seva proclamació, l´equip de la Carla ha hagut de competir, colze a colze, dia a dia, amb marques avalades per les distribuïdores multinacionals.
Seria molt agosarat per part meva avaluar el seu rodatge-filmació, però sí us puc dir que tant el poble de les Planes d´Hostoles com el de Sant Feliu de Pallerols s´hi varen bolcar en cos i ànima, fet que es fa palès en diferents seqüències de la pel·lícula.
Com a espectador, dir-vos que l´hora i mitja de durada em va passar volant, és a dir, la pel·lícula se´m va fer curta.
Als de mitjana edat, de ben segur que enyorareu quan a les Planes i a Sant Feliu, fins la dècada dels 70, anar al cinema els dissabtes i festius per gaudir de dues pel·lícules i el No-do era un veritable esdeveniment, m´atreviria a dir la litúrgia del dies de festa. Als nostres joves això els pot semblar un fet sense importància o fora de context en els moments actuals que ens han tocat viure.
Acabaré continuant demanant als Àngels Custodis de la Carla que l´acompanyin en el recorregut cap a la cerimònia de Los Angeles. Molt bona sort, Carla!

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Terra tosca

Posted by lejarza en 7 septiembre, 2017

Terra tosca
Quim Curbet
A les Preses, una mica més amunt de l’antic baixador del tren d’Olot, a les envistes del Puigsacalm i gairebé a tocar de la capital de la Garrotxa, hi ha la casa del peó ferroviari i l’entrada del parc de Pedra Tosca, un terreny conformat per l’acumulació de material procedent del volcà Puig Jordà.
El parc és un embull de camins fondos i enlairats, tossals i clots, entre artigues –camps de conreu minúsculs– on es cultiven encara el fajol, el sègol, la userda, l’ordi i tota mena d’herbes remeieres.
Quan arriben aquests dies de setembre, i la tardor ja s’intueix en els colors de les fulles dels arbres, dona gust de passejar-s’hi.
En el paisatge s’hi percep la trèmula remor dels rierols que menen cap al Fluvià i el cel dibuixa un arc de color blau turquesa, sustentat en una columnata de volcans apagats.
A l’altre costat de la carretera continua el bosc i es va barrejant amb la serra del Corb i amb la Fageda d’en Jordà.
Des del punt culminant de la contrada, el mirador de Puig Rodó a Xenacs, s’hi contempla un país que ha pintat fins al detall l’artista presenc Miquel Duran.
Les ermites de Sant Martí i de Sant Miquel queden amagades sota el fustam de l’arbreda, entre els roures i els faigs que obren les seves branques com braços que imploren.
Les cases de pagès semblen peces d’un pessebre i els núvols floten com manyocs de cotó fluix.
Més enllà dels seus límits, la llum del paisatge es barreja amb l’essència volcànica, ens implora, projecta records i sentiments, i s’estén definitivament pels viaranys de la vida.
La Vall d’en Bas i les Preses, terra blana i terra tosca, memòria i matèria, pàtria i esperit.

La ciutat perduda entre Olot i les Preses a la Garrotxa. A Malatosquer o Bosc de Tosca construïren barraques, de les quals hom arribà a comptar-ne dues-centes (Foto: Lejarza – Vall del Llierca)

La ciutat perduda entre Olot i les Preses a la Garrotxa. A Malatosquer o Bosc de Tosca construïren barraques, de les quals hom arribà a comptar-ne dues-centes (Foto: Lejarza – Vall del Llierca)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

La Veracreu de Besalú i el notari Josep Gaffas i Casellas

Posted by lejarza en 17 agosto, 2017

La Veracreu de Besalú i el notari Josep Gaffas i Casellas
Ressenya del llibre “La Santíssima Veracreu de Besalú. Història d´un mil·lenari (1017-2017)” de Eva Llansana i Benaiges d´Argelaguer.
Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)
“El dia 11 de gener de 1781 es produí un impressionant diluvi a Besalú, amb forts aiguats i horribles ràfegues de vent, del qual els besaluencs sembla ser que es van salvar en haver invocat l’ajuda divina mitjançant la relíquia de la Veracreu i no altra, doncs, en un principi, davant d’aquella impressionant tempesta es va decidir que era necessari fer misses a totes les esglésies de la vila esperant que davant de tanta pregària canviés la situació.
Però, malgrat les súpliques i oracions de tot un poble, el temporal no va remetre, molt al contrari, la pluja i el vent es van refermar fins al punt que tot el poble i les autoritats van decidir acudir a buscar l’ajuda prodigiosa de la Veracreu, que tants cops els havia salvat i que guardaven a l’església de Santa Maria, per a continuació treure-la en processó fins al pont del riu Fluvià, com s’havia fet tants i tants cops, i succeí que al punt de treure la relíquia de l’església el vent va començar a decréixer i, en arribar al pont, després d’haver fet les pregàries, les oracions i les lletanies corresponents, es va espargir sobre el riu aigua beneïda, on s’hi havia submergit la relíquia, i en aquell mateix instant —hom té constància de que eren les set de la tarda—, el fort diluvi va començar a minvar i en l’espai d’un quart d’hora tot el cel s’asserenà prodigiosament i per donar mercès per tan gran portent, durant els tres diez següents es va celebrar un ofici solemne d’acció de gràcies en cadascuna de les tres esglésies besaluenques.
De tot això, deixarà constància Josep Gaffas, en aquell moment, escrivent de Manuel Antentes, notari de Besalú de 1762 a 1789, el qual comença la narració dels fets amb l’encapçalament:
“El más Patentíssimo Milagro que por meritos de la Pasión y muerte que padeció Christo nuestro Soberano Señor en nuestra preciosa Relíquia de la Sta. Vera Cruz fuimos dichosos los habitantes de esta Noble Vila de Besalú alcansar a las siete horas de la Noche del día onze Enero del pnte. Año de 1781”, i acaba amb la declaració dels motius que l’impulsaren a deixar testimoniatge escrit de tots aquells fets: “Todo lo que por ser tan constante a la verdad Yo Joseph Gaffas y Casellas Esnte. noto al principio de este Manual como a testigo de vista, y ohidas, con el solo fin de que en lo venidero conste y quantos lo lean tengan una verdadera devoción y confianza con nuestra tan amada Insigne Reliquia de la Sta. Vera Cruz, exciten en cuanto puedan a las demas gentes a la misma devoción y confianza. / Asi lo firmo en Besalú a los quinze del mismo mes de Enero y año de 1781”.
Uns aiguats que sens dubte van ser exorcitzats pel poder sobrenatural de la Veracreu de Besalú, com ens demostra indirectament el mateix gravat de la llosa primitiva de l’any 1764 on hi ha gravada la imatge de la Veracreu, o com ens demostra amb contundència un document de l’Arxiu parroquial de Santa Maria de Besalú on es dóna a conèixer un altre aiguat ocorregut el dia 20 al 25 de març de 1790, on se’ns parla que el matí del dia 23 un regidor de l’Ajuntament de Besalú va demanar que s’exposés la Santíssima Veracreu i a la tarda es va baixar aquesta relíquia, acompanyada per l’Ajuntament i el poble, fins al pont per a beneir les aigües.
En aquest dia l’aigua va arribar des de l’Hospital de Sant Julià fins al Molí fariner i es va emportar els Horts del Fluvià. El dia 24 va continuar plovent i es van fer rogatives al Monestir al matí i a la tarda es va tornar a exposar la Santíssima Veracreu a l’altar de Santa Helena, fent-se més rogatives, fins i tot, es va portar la relíquia a l’església de Sant Vicenç, però va seguir plovent. Fins que el dia 25 a les cinc del matí es va exposar la Santa Relíquia, i a les deu del matí el prior va celebrar un ofici de rogatives.
Encara en anys posteriors se’ns explica la constància d’aquesta intercessió prodigiosa de la santa relíquia, en els aiguats ocorreguts a Besalú el 1781 i el 1793.
És el 25 de novembre de 1793, que també deixà escrit Josep Gaffas, que ja era notari de la vila, que de nou la intercessió de la Veracreu va salvar el poble de Besalú del desbordament de les aigües del riu Fluvià: “[…] Con todo viendo ayer que continuava el llover con maior abundancia por la tarde se baxó en Procession en la Puente con la Sta. Vera Cruz, y resado algunas oraciones, y bendecido agua, despues se volvió la Procession con la Sta. Reliquia a su Yglesia”.
Josep Gaffas acaba dient, perquè no quedés cap dubte, que ho deixava escrit “para la succesiva memoria”.(1)
La memòria d’uns fets sorprenents i portentosos que ens confirmen que la Veracreu de Besalú, sens dubte, era la relíquia més extraordinària i prodigiosa de la vila i, més enllà de la fe o de la superstició, més enllà de creure o no creure en ella, era coneguda i respectada per tothom, motiu pel qual va constituir i constitueix part fonamental del patrimoni històric i social de la vila.”
1) Josep Murlà, “La relíquia de la Veracreu i els diluvis ocorreguts a Besalú el 1781 i 1793”. La Comarca d’Olot. 28 de març de 2002. núm. 1143.

Josep Gaffas, notari abacial de Besalú. Signe de 1791, conservat a Arxiu Comarcal de la Garrotxa

Josep Gaffas, notari abacial de Besalú. Signe de 1791, conservat a Arxiu Comarcal de la Garrotxa

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ministerio de Defensa enajenación por subastas de 2 viviendas en Olot

Posted by lejarza en 17 agosto, 2017

 

Ministerio de Defensa enajenación por subastas de 2 viviendas en Olot

 

Argelaguer – Vall del Llierca

 

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 157 – 17 d’agost de 2017 Núm. 7086

 

Administració de l’Estat Ministeri de Defensa

 

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa

 

Resolución del por la que se convoca enajenación por subastas públicas sucesivas al alza, con proposición económica en sobre cerrado, de viviendas desocupadas.

 

1.- Entidad adjudicadora. Organismo: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General Técnica y de Enajenación. Número de expediente: 2017 VS/003.

 

2.- Objeto del contrato. 2 viviendas en la localidad de Olot (Girona) con las siguientes descripciones: – Av. de Uruguay, 10-D, 2-IZ, superficie construida 153,67 metros cuadrados; nº finca registral 20573; referencia catastral 7395604DG5679N0005SU. – Av. de Uruguay, 10-l, 1-DC, superficie construida 186,48 metros cuadrados; nº finca registral 20578; referencia catastral 7395604DG5679N0010FO.

 

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Subasta.

 

4.- Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). El indicado en el Pliego de Condiciones Particulares, correspondiente al tipo de venta fijado en la primera y sucesivas subastas consecutivas de las viviendas objeto del contrato en los que se ha introducido la máxima rebaja aplicable conforme al artículo 106, del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

 

5.- Obtención de documentación e información. Entidad: Gerencia del INVIED en Madrid (teléfono 900210425) y Áreas de Patrimonio de las Subdelegaciones u Oficinas Delegadas de Defensa donde se encuentran las viviendas. Las visitas a las viviendas deberán efectuarse previa cita concertada con el Área de Patrimonio correspondiente a través de los números de teléfono que figuran en la página de INVIED de internet. Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de septiembre de 2017.

 

6.- Requisitos específicos del contratista. Condiciones, precios, garantía y documentación a presentar, las indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares.

 

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación. Plazo de presentación de ofertas: Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el B.O.E., hasta las catorce horas del día 18 de septiembre de 2017. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condiciones Particulares. Lugar de presentación: – Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. Registro General. Calle Isaac Peral, número 20-32. 28015 Madrid. – Se admitirán ofertas enviadas por correo certificado, en cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de correos y anunciará la remisión de su oferta al Registro, en el mismo día, mediante fax al número 91 602 08 85.

 

8.- La apertura de ofertas económicas en acto público tendrá lugar: El día 19 de octubre de 2017 a las 10 horas en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en la Sala Multiusos de la planta 4ª del Edificio de INVIED, sito en la calle Isaac Peral, 20-32 de Madrid. En caso de existencia de algún error material en el presente anuncio, se estará a lo establecido en el pliego de condiciones particulares que rige esta enajenación.

 

Madrid, 19 de julio de 2017 Atilano Lozano Muñoz Director gerente

Ministerio de Defensa enajenación por subastas de 2 viviendas en Olot. Foto: Regimiento de Cazadores de Montaña "Arapiles" 62 ubicado en Sant Climent Sescebes (Girona) en el Acuartelamiento General Alvarez de Castro, encontrádose en dicha ubicación su plana mayor de mando (PLMM) así como el Batallón "Badajoz" III/62.

Ministerio de Defensa enajenación por subastas de 2 viviendas en Olot. Foto: Regimiento de Cazadores de Montaña “Arapiles” 62 ubicado en Sant Climent Sescebes (Girona) en el Acuartelamiento General Alvarez de Castro, encontrádose en dicha ubicación su plana mayor de mando (PLMM) así como el Batallón “Badajoz” III/62.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »