Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Riudaura: Aniversari d’una pífia

Posted by lejarza en 27 enero, 2019

Riudaura: Aniversari d’una pífia
Ramon Iglesias
Frank Gehry, Frank Lloyd Wright o Norman Foster, tots ells arquitectes immortals, tenen pífies més o menys sonades.
Un va construir una casa integrada en una cascada que, malgrat ser considerada una gran obra mestra, no s’hi podia viure (ara és un museu) pels fongs i la humitat.
Un altre va fer un immens hotel de Las Vegas que va haver de ser enderrocat, sense obrir mai, perquè es van cometre centenars d’errors estructurals que feien perillar la seva estabilitat.
Aquí també tenim un exemple d’aquests en els guardonats RCR. Aquest despatx professional format pels magnífics arquitectes gironins Aranda, Pigem i Vilalta, guardonats el 2017 amb el Pritzker, que vindria a ser el Nobel d’arquitectura, tenen en el centre cívic de Riudaura la seva gran espifiada.
L’espai, construït fa vint anys (1999), només es va fer servir unes setmanes degut a greus errors de disseny. Per reobrir-lo cal una reforma de 600.000 euros, que és més del que va costar construir-lo. Riudaura té 400 habitants.
Entre altres coses, van utilitzar unes plaques d’acer a la terrassa que no es poden ni tocar perquè amb el sol és com passejar descalç damunt d’una vitroceràmica encesa. A l’estiu és impossible refrigerar-lo i a dins s’hi poden fer ous ferrats. I a l’hivern és quimèric escalfar l’edifici, que es converteix en una nevera de la Sirena.
Al cap d’un temps el vent se’n va endur la teulada i, posteriorment, es van despendre plaques del sostre. Més que una obra notable, que en el seu moment va ser nominada als premis Mies van der Rohe d’arquitectura moderna de la Unió Europea, sembla les cases del conte dels tres porquets que el llop tomba bufant una mica.

Anuncios

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer pressupost total 536.955 euros i plantilla de personal per l´any 2019

Posted by lejarza en 17 enero, 2019

Ajuntament d´Argelaguer pressupost total 536.955 euros i plantilla de personal per l´any 2019
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 12 – 17 de gener de 2019 Registre núm. 272
Edicte d´aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l´exercici 2019
L´ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 11 de desembre de 2018, va aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla de personal per a l´exercici 2019.
Havent finalitzat el termini de quinze dies hàbils d´exposició pública mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 239 de 14 de desembre de 2018, al tauler d´anuncis de l´ajuntament i a la pàgina web municipal, sense que s´hagi presentat cap al·legació, es fa públic que l´acord d´aprovació inicial esdevé definitiu, publicant-se a continuació el resum del pressupost per capítols, així com la plantilla de personal:
ESTAT D´INGRESSOS:
INGRESSOS Capítol I Impostos Directes 235.900€ Capítol II Impostos Indirectes 6.000€ Capítol III Taxes i altres ingressos 97.800€ Capítol IV Transferències corrents 131.350€ Capítol V Ingressos patrimonials 5.500€ Capítol VII Transferències de capital 60.405€. TOTAL 536.955 euros.
ESTAT DE DESPESES:
DESPESES Capítol I Personal 128.400€ Capítol II Despeses béns corrents i serveis 271.790€ Capítol III Despeses financeres 100€ Capítol IV Transferències corrents 19.165€ Capítol VI Inversions reals 115.500€ Capítol VII Transferències capital 2.000€ TOTAL 536.955 euros.
PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL
Personal funcionari: Secretaria-intervenció 1 (*)
Personal laboral: Administrativa 1 Aux. Administrativa 1 ( A temps parcial) Plaça vacant, Tècnic auxiliar biblioteca 1 (A temps parcial), Peó 1.
Contra l´acord d´aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu, en la forma i terminis que estableix l´esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l´article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
* Plaça agrupada amb el municipi de Sales de Llierca A Argelaguer li pertoca el 80%
Argelaguer, 14 de gener de 2019 . Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Traslladaran les aigües residuals de Castellfollit de la Roca fins a Argelaguer

Posted by lejarza en 4 enero, 2019

Traslladaran les aigües residuals de Castellfollit de la Roca fins a Argelaguer
Argelaguer – Vall del Llierca
El Consell Comarcal de la Garrotxa preveu tancar l´actual depuradora de Castellfollit de la Roca perquè la inestabilitat del terreny sobre el qual s´assenta la planta fa que les instal·lacions es moguin i en conseqüència hi ha perill de trencament dels tancs i fissures en les instal·lacions.
Segons informa Olot Televisió, la idea és bombar les aigües residuals de Castellfollit i a través d´un tub i conduir-les fins a l´Estació Depuradora d´Aigües Residuals d´Argelaguer, posada en servei l´any 2010.
El projecte pel trasllat de les aigües ja està redactat i el Consell Comarcal de la Garrotxa disposa d´una partida d´aproximadament un milió d´euros.
El projecte preveu la demolició de la depuradora de Castellfollit situada sota del pont vell.
La depuradora de Castellfollit de la Roca té 25 anys. Va ser la primera estació destinada a treure les impureses de l´aigua que es va fer a la conca alta de la Garrotxa.
L´Estació D´Aigues Residuals (EDAR) de la Vall del Llierca està situada a Argelaguer i abasteix als nuclis següents: Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, Tortellà i Montagut i Oix (Barri La Cometa), i no disposa de cap Estudi d´Impacte Ambiental.
L´EDAR d´Argelaguer disposa d´un tractament de tipus Biològic amb eliminació de Nitrogen i té un cabal de disseny de 1.600 m3/dia, hi ha episodis de desbordaments i fluctuacions de cabal. El promig mensual del cabal mitjà diari tractat a l´EDAR durant l´any 2013 mostra què es van arribar a superar els 1.300 m3/dia (81% del cabal de disseny).
Es considera que una depuradora està saturada quan s´arriba al 80% del seu cabal de disseny, que seria aproximadament 1280 m3/dia.
Observant els anys anteriors a la depuradora d´Argelaguer, es té que:
L´any 2010 el pic es situa en 1.000 m3/dia a l´octubre.
L´any 2011 el pic és al novembre, amb gairebé 2.500 m3/dia.
El 2012 el pic es situa a l´octubre, amb un promig de cabal mitjà diari de 950 m3/dia aproximadament.
L´any 2013 es va arribar a superar els 1.300 m3/dia (81% del cabal de disseny).

L´Estació D´Aigues Residuals (EDAR) de la Vall del Llierca situada a Argelaguer (foto Lejarza)

L´Estació D´Aigues Residuals (EDAR) de la Vall del Llierca situada a Argelaguer (foto Lejarza)

Depuradora del Llierca d´Argelaguer (foto: Lejarza

Depuradora del Llierca d´Argelaguer (foto: Lejarza

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ens deixem enverinar

Posted by lejarza en 3 enero, 2019

Ens deixem enverinar
Lola Arpa Vilallonga
En aquestes dades nadalenques, aquells que gaudeixen fent recorreguts a peu o en bici pels nostres camins i boscos podran observar que ara, abans de la sembra, molts camps tenen un color ataronjat poc natural.
Efectivament, aquest color prové d´un herbicida amb el qual els pagesos ruixen la terra, per controlar el creixement de les males herbes.
Aquest producte, Glifosfat, associat amb la producció de transgènics, és prohibit a molts països pel seu alt grau de contaminació i risc de càncer per la salut humana. Malauradament en el nostre país encara es pot aplicar. Posteriorment hi llençaran tones dels purins, excedents de les granges de porcs.
Després hi sembraran el blat, o el blat de moro, o la userda, amb el qual després faran el pa o se´l menjaran les vaques, els xais, els pollastres que posteriorment formaran part de la nostra dieta diària…
Entre tots, hem de lluitar pequè es prohibeixin aquests tipus de productes tan nocius per la terra i per la nostra salut. No ens deixem enverinar!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del Reglament del Consell de Poble

Posted by lejarza en 20 diciembre, 2018

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del Reglament del Consell de Poble
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 243 – 20 de desembre de 2018 Registre núm. 10878
Anunci d´aprovació definitiva del Reglament del Consell de Poble
Durant el termini d´exposició pública del Reglament del Consell de Poble per incorporar-ho com a Annex II del Reglament de Participació Ciutadana d´Argelaguer, no s´han presentat al·legacions, per tant ha quedat aprovat definitivament.
Per això, i de conformitat amb el que preveu l´article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l´article 66 del ROAS, a continuació es publica el Reglament de manera definitiva.
REGLAMENT DEL CONSELL DE POBLE COM A ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1.º Definició: El Consell de Poble d´Argelaguer és un òrgan consultiu de participació ciutadana amb una identitat, una agenda i una estructura pròpia.
És un instrument popular per facilitar els processos de democràcia participativa del municipi, promovent un espai de trobada i debat amb la finalitat de generar acord polític i social, promovent la cultura de participació al municipi, d´acord i amb l´abast previst a l’article 69 de la Llei 7/1985 de 15 d´abril, reguladora de les bases de règim local i l´article 154.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 26 d´abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Les principals àrees on posa atenció, sense ésser excloents d´altres són: cultura, teixit associatiu, medi ambient, sostenibilitat, comerç local, joventut, gent gran, infants, educació, salut i esports.
El Reglament del Consell de Poble queda recollit dins l´annex 2 del Reglament de Participació del municipi, el qual n´estableix i en regula els seus principis i drets.
2.º Sobre els objectius principals:
1. Fomentar processos de democràcia participativa a Argelaguer 2. Facilitar la informació, la reflexió i la discussió pública sobre assumptes municipals 3. Promoure la corresponsabilitat de les veïnes i els veïns en les polítiques municipals 4. Vetllar per la transparència, la neutralitat i la qualitat democràtica dels processos i mecanismes de participació.
3.º Sobre les funcions principals que no es limiten a, però sí que tenen en consideració:
• Convidar a la població d´Argelaguer a ser part activa dels processos de participació impulsats des del mateix municipi. • Facilitar el diàleg entre l´ajuntament i la població, potenciant noves formes de relació mútua. • Detectar i canalitzar les inquietuds i opinions de la població cap a l´ajuntament. • Promoure espais d´informació, reflexió i discussió pública sobre assumptes municipals, facilitant la co-elaboració en propostes concretes i positives pel municipi. • Contribuir a la comunicació dels processos i mecanismes de participació que es realitzin, així com en la divulgació dels seus resultats. • Fer seguiment i avaluació dels mecanismes i processos de participació d´Argelaguer.
4.º Sobre la composició:
• 10 persones empadronades al cens municipal i seleccionades pel poble. • Una persona membre de la regidoria de participació d´Argelaguer, la qual tindrà veu però no vot. • El jutge de pau del municipi en moments clau, amb veu però no vot. • Persones expertes, tècniques i regidores podran assistir al Consell sempre que es requereixi una mirada específica o més informació sobre una temàtica o sector concret.
5.º Sobre les seves eleccions:
• El Consell de Poble es crea amb la celebració de les primeres eleccions sense candidatura (1), que tenen lloc durant un acte públic i lúdic al municipi. Són convocades i organitzades per a l´Ajuntament d´Argelaguer i amb el suport del grup motor que ha co-creat el present article. • S´escullen els i les 10 representants del Consell de Poble mitjançant el model d´eleccions sense candidatura tenint en compte els criteris de representativitat i diversitat establerts (2). Es guarda un Llistat de persones suplents seguint els mateixos criteris. • Poden ser votades les persones registrades al padró municipal majors de 16 anys. • Les eleccions es celebren un cop cada 2 anys i són organitzades i convocades pel Consell de Poble, amb el suport tècnic de lÁjuntament. • El jutge de pau garanteix la legitimitat de les eleccions sense candidatura.
6.º Sobre l´organització i l´estructura:
• El Consell de Poble es reuneix un mínim de 2 vegades a l´any i a convenir en funció del que els i les seves integrants creguin convenient. • Tres dels seus i/o les seves integrants repeteixen el mandat, potenciant així el procés d´aprenentatge, continuïtat i saviesa del Consell de Poble, sense traspassar el límit de 4 anys dins de l´òrgan. • Les reunions del Consell de Poble són obertes i públiques, hi pot participar tothom amb veu però no amb vot. • L´Ajuntament garanteix l´ús dels equipaments municipals pel Consell de Poble, els quals queden per determinar en funció de les seves necessitats. • Les despeses dels processos participatius que promogui o vehiculi el Consell de Poble, sempre i quan hagin estat autoritzades i aprovades per Ple, les assumirà la partida de Participació Ciutadana del pressupost anual municipal. • L´organització interna del Consell de Poble és horitzontal, havent-hi una persona encarregada de les tasques que es derivin de la coordinació i una altra, de les tasques derivades de la secretaria (presa d´actes) i si s´escau, de la tresoreria (gestió econòmica i transparència). Aquestes seran escollides durant la primera reunió del Consell de Poble i els càrrecs tindran la durada del mateix mandat. • Les actes del Consell de Poble són públiques i són penjades a la pàgina web de l´Ajuntament.
7.º Sobre la presa de decisions:
• Les decisions del Consell es prenen per consens. En cas de no arribar-hi, es pren la decisió per votació essent favorable amb les 2/3 parts del Consell de Poble present. Per a la presa de decisions es requereix la presència mínima de 7 persones del Consell de Poble. • Les modificacions del present Reglament seran proposades pel mateix Consell de Poble i hauran de ser aprovades pel Ple Municipal, passant a 30 dies d´exposició pública prèvia a la modificació.
1)Vilatans i vilatanes registrades al padró municipal escullen un màxim de deu persones per a formar part del Consell de Poble, tenint en compte els criteris de representativitat i diversitat establerts.
Les deu persones més votades, si volen, són les que componen el Consell de Poble, amb veu i vot.
2) Durant les eleccions sense candidatura, cada persona podrà votar un màxim de 6 persones, tenint en compte la diversitat d´edat (jovent, adults i gent gran) i de gènere.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona de la seva aprovació definitiva. Contra el present Acord, s´interposarà recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l´endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l´article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Argelaguer, 11 de desembre de 2018 Artur Ginesta Rambla, Alcalde

Consell de Poble d´Argelaguer (foto Lejarza)

Consell de Poble d´Argelaguer (foto Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Llistat i Anàlisis dels vots al Consell de Poble d´Argelaguer

Posted by lejarza en 20 diciembre, 2018

Llistat i Anàlisis dels vots al Consell de Poble d´Argelaguer
Argelaguer – Vall del Llierca
Llistat dels vots al Consell de Poble:
Andreu Nebot Serrabona 32 vots.
Marta Dorca Serrat 24 vots.
Oriol Massanet 22 vots.
Miquel Palol 15 vots i Assumpció Vinyoles Costa 15 vots.
Joan Balateu 13 vots i Miquel Tort 13 vots.
Roser Fàbrega 12 vots.
Eulàlia Massana 11 vots i Guillen Ballaz Borgunya 11 vots.
Joan Terrades Ayats 10 vots i Enric Badosa Portella 10 vots.
Juan Rodríguez Lejarza 9 vots;) Carme Yeste 9 Vots; Marius Marbà Molerà 9 vots i Eli Robles 9 vots.
Beni Martinez 8 vots) i Eduard Granados 8 vots.
Àngels Massana 7 vots; Francesc Tomàs “Panxito” 7 vots; Josep Dorca Serrat 7 vots i Toni Cordonets 7 vots.
Pere Oliveras Portella 6 vots; Gemma Planagumà 6 vots; Cristina Erill 6 vots; Aniol Nebot Serrabona 6 Vots i Berta Batlle 6 vots.
Joana Dorca 5 vots; Mª Àngels Graboleda 5 vots; Dolors Gimenez 5 vots; Janina Granados 5 vots i Carles Batlle Jordà 5 vots.
Marc Subirós 4 vots; Montserrat Massana 4 vots; Nahiara Martinez 4 vots; Salvador Pelegrí 4 vots; Alba Cordonets 4 vots i Mireia Terrades 4 vots.
Mar Camps 3 vots; Marisol Pelegrí 3 vots; Pere Ventura 3 vots; Montserrat Mallol Soler 3 vots i Selenne Sanabria 3 vots.
Eva Llansana Benaiges 2 vots; Patrocinio Martos 2 vots; Xavi Garrigós 2 vots; Isard Camps 2 vots; Gemma Vila 2 vots; Marcel Murcia 2 vots; Climent Casadevall 2 vots; Alabau Badia 2 vots; Marga Ros 2 vots; Cèlia Roca Roca 2 vots; Maria Roca 2 vots; Pol Orellana 2 vots; Nil Ginesta 2 vots; Florenci Oliveras 2 vots; Gerard Campolier 2 vots; Ana Bergaretxe 2 vots; Ignacia Costa 2 vots; Silvia Casadevall 2 vots; Jony Cabratosa 2 vots i Joan Rodríguez 2 vots, Artur Ginesta Rambla (Alcalde No Pot) 2 vots i Jan Ballaz (pregunta: té 16 anys?) 2 vots.
Aitor-Miren Rodríguez Llansana 1 vot; Dolors Figueres 1 vot; Heura Camps 1 vot; Nit Barbeta 1 vot; Josep Bonillo 1 vot; Georgina Marbà Molerà 1 vot; Gabriel Santamaria (arquitecte) 1 vot; Sara Granados 1 vot; Xevi Murcia 1 vot; Eduard Saiz 1 vot; Rosa Oliver 1 vot; Pere Puigverd 1 vot; Andreu Massana 1 vot; Marta Solanich Pie 1 vot; Jordi Buch 1 vot; Joan Vila 1 vot; Nina Gomperts 1 vot; Marta (mare Ona) 1 vot; Ismael Cosme 1 vot; Maria Antonia Serrabona 1 vot; Jordi Puigdevall Noguer (Regidor No Pot) 1 vot; Genís Tomàs 1 vot; Javi Montero 1 vot; Mariona Valldepèrez 1 vot; Tiziana Rico 1 vot; Aleix Oliveras 1 vot; Francesc Subirós 1 vot; Joan Roca 1 vot; Albert Nebot 1 vot; Martirià Camps 1 vot; Mirna Vilassis Camarasa 1 vot; Julián Martin (No Pot no èsta Censat) 1 vot; Oriol Mascaró Vidal (Regidor No Pot) 1 vot; Joan Antoni (Cafè) 1 vot; Carme Guibes 1 vot; Laia (Dona de Alabau); Joan Tomàs 1 vot; Xevi Pellicer 1 vot; Jordi Ayats 1 vot; Ricard Ayats 1 vot; Àngela Grullón 1 vot; Josep Maria Corbalàn 1 vot; Francisco (Francis) Anaya 1 vot; Marta Pellicer 1 vot; Josep Palol 1 vot i Adrià Camps 1 vot.
Anàlisis dels resultats al Consell de Poble d´Argelaguer
Padró municipal d´habitants (any 2017) 423 veïns. Veïns amb Dret a Vot 337, segóns el Cens electoral de les Eleccions municipals.
Recompte final per al Consell de Poble: participació 86 veïns de les 337 persones que podien votar, abstenció 251 veïns, l´abstenció pot ser major, ja que es permet votar als menors d´edat a partir dels 16 anys fora del Cens electoral.
Vots a 64 Homes i 49 a Dones de un total de 113 noms votats, d´aquets 113 descontem:
Artur Ginesta Rambla (Alcalde No Pot) 2 vots; Jan Ballaz (pregunta: té 16 anys?) 2 vots; Guillem Ballaz Borgunya (suplent en la llista municipal de l´Alcalde) 11 vots; Oriol Mascaró Vidal (Regidor No pot) 1 vot; Enric Badosa Portella (Juez de Pau nombrat T.S.J.C.) 10 vots; Jordi Puigdevall Noguer (Regidor No Pot) 1 vot i Juliàn Martin (no esta Censat) 1 vot, total 7 igual a 105 noms votats.

Consell de Poble d´Argelaguer (foto Lejarza)

Consell de Poble d´Argelaguer (foto Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer pressupost general i plantilla de personal per a l´any 2019

Posted by lejarza en 14 diciembre, 2018

Ajuntament d´Argelaguer pressupost general i plantilla de personal per a l´any 2019.
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 239 – 14 de desembre de 2018 Registre núm. 10693
Anunci d´exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l´exercici 2019.
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 11 de desembre de 2018, el Pressupost General de la Corporació per a l´exercici 2019, així com la plantilla de personal que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i tota la documentació annexa, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l´expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes, de conformitat amb el que disposa l´article 169 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Transcorregut el termini d´informació pública esmentat sense que s´hagin presentat reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap més acord.
Argelaguer, 11 de desembre de 2018 . Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Argelaguer sessió extraordinària de Ple de l´Ajuntament 11 de desembre de 2018

Posted by lejarza en 11 diciembre, 2018

Argelaguer sessió extraordinària de Ple de l´Ajuntament 11 de desembre de 2018
Ajuntament d´Argelaguer.
Núm. de Decret i Data: 2018DECR000141 07_12_2018
Decret d´Alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l´article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, l´article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l´article 41 del reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitants locals aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
Primer. Convocar Sessió Extraordinària de Ple de l´Ajuntament, el 11 de desembre de 2018 a les 11,00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s´indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d´assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l´antelació necessària.
Ordre del dia:
Proposta d´Acord d´Aprovació inicial del Pressupost Municipal exercici 2019.
Segon. Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d´edictes de l´Ajuntament.
Signat i datat electrònicament.
C/ Major, 91 Argelaguer – La Garrotxa – 972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

La secretàriainterventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer modificació de les ordenances fiscals exercici 2019

Posted by lejarza en 7 diciembre, 2018

Ajuntament d´Argelaguer modificació de les ordenances fiscals exercici 2019
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 234 – 7 de desembre de 2018 Registre núm. 10454
Edicte d´aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l´exercici 2019.
El Ple de l´Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de desembre de 2018, va acordar:
Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per a l´exercici 2019.
De conformitat amb allò que preveu l´article 17 del reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l´expedient es sotmet a informació pública, durant el termini de 30 dies, a comptar des de l´endemà de la publicació d´aquest edicte en el BOP, als efectes que els interessats puguin consultar l´expedient a l´Ajuntament i presentar les al·legacions que considerin oportunes.
En cas de no presentar-se reclamacions, l´acord provisional s´entendrà elevat a definitiu sense necessitat d´adoptar un nou acord i es procedirà a la publicació del text íntegre de les modificacions acordades.
Argelaguer, 3 de desembre de 2018. Artur Ginesta Rambla, Alcalde

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuts per a deu Ajuntaments de la Garrotxa que aposten per instal·lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum

Posted by lejarza en 5 diciembre, 2018

Ajuts per a deu Ajuntaments de la Garrotxa que aposten per instal·lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum
Argelaguer – Vall del Llierca
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ajudarà a finançar amb 112.621,90 euros les inversions en instal·lacions solars fotovoltaiques de deu Ajuntaments de la Garrotxa, per a l´autoconsum i ubicades en edificis i equipaments públics. Aquestes subvencions s’emmarquen en el programa “Del pla a l´acció” de la Diputació, que dona suport als deu municipis adherits al Pacte d´Alcaldes per a l´Energia i el Clima.
Bona part de les instal·lacions solars fotovoltaiques se situaran en escoles i llars d´infants. També, en equipaments culturals, centres cívics, casals per a la gent gran i als mateixos Ajuntaments, entre altres edificis. Els ajuts serveixen per finançar fins a un 75 % del cost.
La Diputació ha distribuït els 112.621,90 euros de la línia cinc del programa “Del pla a l´acció” de la manera següent:
Argelaguer: escola. Beuda: edifici municipal. Castellfollit de la Roca: Ajuntament. La Vall d´en Bas: edifici de les dependències municipals. Mieres: Ajuntament. Olot: escola bressol La Gredera del Morrot. Riudaura: Ajuntament. Sales de Llierca: rectoria de Sant Grau. Santa Pau: escola i Tortellà: edificis municipals i escola Joan Roura i Parella.

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »