Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi d’Argelaguer pel canvi de qualificació de dues parcel·les del C/ Acàcies

Posted by lejarza en 8 noviembre, 2021

Ajuntament d´Argelaguer modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi d’Argelaguer pel canvi de qualificació de dues parcel·les del C/ Acàcies

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 213 · Núm. edicte 9267 · Data 08-11-2021

Edicte d’informació pública de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi d’Argelaguer pel canvi de qualificació de dues parcel·les del C/ Acàcies

El Ple de l’ajuntament d’Argelaguer en sessió ordinària del dia 2 de novembre de 2021 va aprovar per unanimitat:

Primer.- APROVAR inicialment la proposta de modificació puntual de les NNSS del municipi d’Argelaguer, pel canvi de qualificació de dues parcel·les del C/ Acàcies, i sotmetre-la a tràmit d’informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis d’aquest ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a un diari de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, i a la web municipal, a l’efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8, 85, i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), i articles 23 i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Segon.- Suspendre la tramitació dels instruments urbanístics i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altre autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, d’acord amb els plànols i la documentació que consta en la modificació puntual de les NNSS. Aquesta suspensió tindrà una durada d’un any.

Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, segons allò indicat, els quals han d’emetre’l en el termini d’un mes, llevat que una disposició sectorial autoritzi un de més llarg, de conformitat amb allò disposat a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC).

L’alcalde Artur Ginesta Rambla. Signat i datat electrònicament

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovat inicialment l’expedient número 3/2021 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2021

Posted by lejarza en 4 octubre, 2021

Ajuntament d´Argelaguer aprovat inicialment l’expedient número 3/2021 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2021

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 191 · Núm. edicte 8305 · Data 04-10-2021

El Ple de l’ajuntament de data 28-09-2021 va aprovar inicialment l’expedient número 3/2021 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2021, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona. En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

ARGELAGUER, signat i datat elecrònicament

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer eleccio de Jutge de Pau titular i substitut

Posted by lejarza en 1 septiembre, 2021

Ajuntament d´Argelaguer eleccio de Jutge de Pau titular i substitut

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 168 · Núm. edicte 7464 · Data 01-09-2021

EDICTE CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER L’ELECCIÓ DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT

De conformitat amb el que es disposa als articles 4, 5, 6, i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau, i atès que properament finalitzarà el termini de quatre anys pel que van ser nomenats els Jutge de Pau titular i substitut, s’anuncia convocatòria de provisió d’aquestes dues places, obrint-se un període de vint dies hàbils, comptadors a partir del següent a la publicació del present edicte en el BOP de Girona i a l’eTauler de l’ajuntament.

Els interessats poden presentar les seves sol·licituds dins del termini, per via telemàtica a traves de la plataforma eTram des de la web municipal, mitjançant instància genèrica.

Les persones interessades en prendre part en el procés selectiu han de complir els següents requisits:

a) Tenir nacionalitat espanyola i ser major d’edat.

b) No estar afectat per cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

c) No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat i prohibicions regulades als articles 389 a 397 de la Llei Orgànica del poder judicial.

En cas que no se’n presenti cap el Ple de l’ajuntament procedirà lliurament a la seva elecció.

Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

L´Associacio de Veïns d´Argelaguer (AVA) demana a l´Ajuntament un descalcificador anticalcari electrònic al nou dipòsit d’aigua municipal

Posted by lejarza en 30 agosto, 2021

L´Associacio de Veïns d´Argelaguer (AVA) demana a l´Ajuntament un descalcificador anticalcari electrònic al nou dipòsit d’aigua municipal

Alcalde – President

Instància per l’Ajuntament d’Argelaguer. Remesa per l’Associació de Veïns d’Argelaguer. Entrada la instància del descalcificador. Nº de registre: E2021000816 Sol·licitant: Raó social: Associació de Veïns d’Argelaguer (AVA). NIF G55218093 Adreça: Carrer Major nº 26. Argelaguer 17853. Notificacions per correu electronic: associacioveinsargelaguer@gmail.com

EXPOSO:

Descalcificador municipal col·lectiu.

En relació a la recent execució d’un nou dipòsit d’aigües per a la nostra població, amb una capacitat molt superior als preexistents i que sens dubte resoldrà o millorarà els problemes de subministrament que patíem els estius en temps de sequera; volem proposar a aquest consistori que es tingui en compte la possibilitat de dotar a la nova instal·lació d’un sistema de descalcificació municipal que millori la qualitat de l’aigua subministrada a la població.

En tenir coneixement d’altres poblacions on s’ha efectuat aquest tipus de tractament amb sistemes de descalcificador anticalcari electrònic, que redueixen l’impacte de la calç tant en els elements públics de la xarxa (que són els dipòsits, les canonades de distribució, els mecanismes de regulació, etc.) com en els receptors subministrats (habitatges, locals, indústries i negocis, etc.), i que per tant minoren les despeses de manteniment d’uns i altres.

Ens sembla una acció idònia per a dur a terme ara que es renova l’origen de la xarxa municipal, tot i que som conscients de que sens dubte es necessita d’un assessorament tècnic i una valoració pressupostària.

Hem observat alguns exemples d’empreses com AQUASONIC o IONCAL, amb algún dels quals per poblacions de 500 habitants, per tant similar a la nostra, i amb instal·lacions amb requeriments d’espai fàcilment resolubles.

SOL·LICITO:

Es valori la viabilitat de la proposta efectuada per l´Associacio de Veïns d´Argelaguer (en el cas de que no hagués ja estat prèviament prevista per l´equit de Govern), i se’ns comuniqui la seva possiblie realització.

Argelaguer 10 d´Agost de l´any 2021, El President Gabriel Santamaria Ormella

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

“Quo vadis”, sanitat?

Posted by lejarza en 30 julio, 2021

“Quo vadis”, sanitat?

David Céspedes.

Hi havia un temps en què el sistema sanitari català era l’enveja de molts països. Llavors sí que el món ens mirava. A poc a poc, el pastís sanitari es va convertir en una gran llaminadura. Es va permetre la privatització de serveis que eren molt suculents en tots els sentits. El pastís es va trossejar, es va vendre al millor postor, i van quedar les engrunes. Així i tot, era un sistema sanitari que funcionava molt bé i que, tot i les lògiques mancances, rebia molts elogis. Una simple trucada al Centre d’Assistència Primària i el problema quedava resolt o almenys dirigit amb una visita pel mateix dia o l’endemà o derivat cap a l’especialista. Ara ni tan sols t’agafen el telèfon. El sistema d’urgències, tres quarts del mateix. Efectivitat i rapidesa. Ara, fan anar els familiars a casa i després ja els truquen perquè les esperes són llarguíssimes. El sistema està desbordat. Però la culpa no és únicament de la pandèmia. L’arribada del virus no ha fet res més que aflorar un problema que estava dormint i que la bèstia de la covid-19 ha despertat. El pitjor de tot és que no se sap com es resoldrà l’enorme problema que s’ha generat en el sistema català. No sabem on anem ni com acabarem. Tardarem anys i anys a recuperar el que havíem tingut i de ben segur que no assolirem el nivell d’abans.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021

Posted by lejarza en 5 julio, 2021

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 127 · Núm. edicte 5898 · Data 05-07-2021

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 1 de juny de 2021, d’aprovació inicial de la segona modificació de crèdit del pressupost 2021, publicada en el BOP núm. 108, de 7 de juny de 2021 i, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.

Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Català i alarmes

Posted by lejarza en 30 junio, 2021

Català i alarmes

Salvador Tarradas Ustrell

Lluny de mi la intenció de fer propaganda, positiva o negativa, de cap empresa d’alarmes de les que estan fent l’agost amb l’augment de la inseguretat ciutadana als carrers i domicilis. En el meu poble -tan sols per posar un exemple-, els únics que tenen contractada una empresa que retola els avisos d’alarma amb videovigilància i connexió amb la policia en català (sempre acompanyat de dibuixos), són uns francesos nouvinguts i benvinguts. És lògic que sigui així: no són independentistes. Es veu que un independentista no exigeix a l’empresa d’alarmes predominant que li posi el rètol del carrer en català. Pensen: i si els lladres no saben català? Potser també estan convençuts que els lladres tots són castellanoparlants; i que és més important la defensa de la propietat privada que la defensa de la llengua.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021

Posted by lejarza en 18 mayo, 2021

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 93 · Núm. edicte 3962 · Data 17-05-2021

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021.

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 6 d’abril de 2021, d’aprovació inicial de la primera modificació de crèdit del pressupost 2021, publicada en el BOP núm. 71, de 15 d’abril de 2021 i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.

Aplicació pressupostària: 162 63100 Servei videovigilància 15.000€.

Aplicació pressupostària: 161 60903 Construcció nou dipòsit aigua 270.000€.

Aplicació pressupostària: 171 61902 Millora parc infantil 20.000€.

Aplicació pressupostària: 454 60915 Camí del dipòsit aigua 104.000€.

Aplicació pressupostària: 151 22714 Redacció Plà d’Ordenació Urbanistica Municipal POUM 50.000€.

Aplicació pressupostària: 153 60914 Junta de Compensació Can Jan 95.000€.

Aplicació pressupostària: 231 22707 Violència de gènere 306,32€.

Aplicació pressupostària: 924 22706 Treballs concurs idees la Plaça que Vull 6.000€.

Aplicació pressupostària: 338 22611 Festa Roser i St. Damas 3.000€.

TOTAL 563.306,32€

Finançament de la modificació. Concepte pressupostari 87010. Incorporació romanent afectat 563.306,32€.

Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Artur Ginesta Rambla. Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer Sessió Extraordinària Urgent de Ple de l’Ajuntament, el 20 d´abril de 2021

Posted by lejarza en 19 abril, 2021

Ajuntament d´Argelaguer Sessió Extraordinària Urgent de Ple de l’Ajuntament, el 20 d´abril de 2021.

DECRET D’ALCALDIA

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

Primer.- CONVOCAR Sessió Extraordinària-Urgent de Ple de l’Ajuntament, el 20 d´abril de 2021 a les 13:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d’assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l’antelació necessària.

ORDRE DEL DIA:

1.- PROPOSTES

1.1.- DONAR CONFORMITAT AL RESULTAT DE LA CONSULTA “La Plaça que Vull”Aiguaneix.

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Signat electrònicament,

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Encara som a temps?

Posted by lejarza en 16 abril, 2021

Encara som a temps?
Marta Armillas Guardiola, Besalù (Garrotxa)
A mesura que van passant els anys en el món s’incrementa la contaminació de metà, diòxid de carboni, i milers de substàncies químiques desconegudes. A poc a poc hem anat destruint el nostre propi planeta, aquests efectes no es presenten de manera immediata, sinó que van succeint a mesura del pas del temps.
Ja fa uns anys que es comencen a notar les conseqüències, el nostre planeta no és immortal, cada vegada augmenta el nombre de polars desgelats, les temperatures incrementen desmesuradament. Això només és el principi, encara podem aturar-ho, és una feina en equip, ens necessitem per poder fer-hi front només cal ser conscients dels nostres actes, si no actuem abans de temps no es podrà tornar enrere.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »