Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana els Pressupostos Participatius a l´Ajuntament

Posted by lejarza en 10 octubre, 2018

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana els Pressupostos Participatius a l´Ajuntament
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2018010349 Data, 08/10/2018
Assumpte: Pressupostos Participatius i Progressius.
Atès que´l Consistori de l´Ajuntament, té l´objectiu d´articular la participació dels argelaguencs i les argelaguencas en els afers públics, per avançar cap a un model en el que´ls veïns prenguin decisions en politica municipal amb transparència.
Atès que l´article 17.º, del Reglament de participació ciutadana del municipi d´Argelaguer, ens diu: “Mitjançant la proposta electoral d’elaborar pressupostos participatius i progressius, l’Ajuntament obrirà una partida del pressupost destinada a projectes proposats per la ciutadania. El Ple Municipal ratificarà la metodologia que s’usarà per escollir i designar el projecte a realitzar.”
Atès que´ls Pressupostos Participatius i Progressius podem ser una eina de participació i gestió del municipi, mitjançant la qual, las veïnas i els veïns podrien proposar i decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals.
Atès que´ls Pressupostos Participatius i Progressius tindrien com a principal objectiu la participació directa dels veïns i veïnas, establint demandes i preocupacions en matèria de despeses i inversions, perquè siguin inclosos en els pressupostos municipals anuals.
L´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) demana: els pressupostos participatius i progressius, amb una partida especifica en el pressupost municipal ordinari per a l´any fiscal 2019, destinada a projectes proposats pels veïns i las veïnas del municipi.

Argelaguer

Argelaguer

Anuncios

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana la creació d´una Comissió per a la redacció del Reglament de subvencions a l´Ajuntament

Posted by lejarza en 16 septiembre, 2018

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana la creació d´una Comissió per a la redacció del Reglament de subvencions a l´Ajuntament.
Instància ID Registre: E2018010280 Data 10/09/2018
Assumpte: Reglament General de concessió de subvencions municipals.
Atès que l´article 9.º “Dret a una política municipal de foment de les associacions o col.lectius”, del Reglament de participació ciutadana del municipi d´Argelaguer, aprovat definitivament amb data 26 d´Abril de 2017 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 80, Registre núm. 3255.
Atès que al punt “Ajuts econòmics” de l´article de reférencia, ens diu:
“L´Ajuntament podrà elaborar i aprovar un Reglament General de concessió de subvencions per tal de regular el règim jurídic de concessió de subvencions per part de l´Ajuntament d´Argelaguer, amb subjecció a la llei i al reglament de subvencions vigent en cada moment.”
Atès que l´Ajuntament d´Argelaguer no disposa de cap “reglament de subvencions vigent en cada moment.”, i que l´Associació de Veïns d´Argelaguer des de l´any 2014, no pot accedir de forma normalitzada i transparent a les subvencions anuals que atorga el Consistori, de forma subjectiva.
Atès que l´article 9.º, ens diu:
“Es podrà crear, si escau, un Reglament de subvencions amb les Associacions del poble, per tal d´establir i fixar els criteris i requisits que regulin la concessió de subvencions.”
Atès que l´article 5.º “Dret a la iniciativa ciutadana” del Reglament de participació ciutadana del municipi d´Argelaguer, ens diu:
“La sol·licitud perquè l´Ajuntament faci alguna activitat d´interès públic municipal, la podrà formular qualsevol ciutadà o ciutadana o grups de ciutadans i ciutadanes mitjançant un escrit que indiqui clarament l´actuació que es demana i els mitjans econòmics i/o personals que aporten els peticionaris per col·laborar en la realització de l´activitat.”
L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana:
La creació d´una Comissió per a la redacció del Reglament de subvencions i ajuts municipals, per a l´any fiscal 2019; aquesta Associació aportarà mitjans personals.
associacioveinsargelaguer@gmail.com

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer padro de l´Impost d´Activitats Econòmiques (IAE) del Exercici 2018, import 95.526,36€

Posted by lejarza en 1 septiembre, 2018

Ajuntament d´Argelaguer padro de l´Impost d´Activitats Econòmiques (IAE) del Exercici 2018, import 95.526,36€
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 169 31 d’agost de 2018 núm. 7.685
Diputació de Girona.
Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC).
Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari.
Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col.lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003, general tributària i 23, 24 i 25 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres interessats que els padrons corresponents als tributs i/o altres ingressos de dret públic que es detallen tot seguit, dels municipis que tenen delegada la seva gestió i recaptació a XALOC es troben exposats al públic al taulell d’anuncis dels ajuntaments d’aquests municipis i al de les oficines de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona (Av. Sant Francesc, 29, 1er – Girona) per un període d’un mes, comptat des del mateix dia dels respectius períodes de cobrament de conformitat amb l’article 19.1 de l’Ordenança general de gestió de XALOC.
El termini de pagament en període voluntari d’aquests tributs s’iniciarà el dia 01/09/2018 i finalitzarà 31/10/2018.
Recursos Suspensió del Procediment.
De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i resta d’ingressos de dret públic de les entitats locals es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del període d’exposició pública.
No obstant, la interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment en els casos i condicions previstos a l’article 73 del Reglament General de Recaptació.
Lloc i Forma de Pagament.
– Mitjançant la presentació del document – avís de pagament que els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de les següents entitats col.laboradores:
Banco Popular – Banco Sabadell – Banco Santander – B.B.V.A. – Bankia – Ibercaja Banco – Servicaixa.
– A l’Oficina Virtual http://www.xalocgirona.cat
En el cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es podrà sol.licitar un duplicat d’aquest a les oficines de XALOC.
– Mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent.
Ajornament i/o Fraccionament del Deute.
El pagament del deute tributari es podrà ajornar i/o fraccionar de conformitat amb allò que disposen els articles 81 a 84 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC, i subsidiàriament els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació.
Període Executiu.
Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari s’iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment en via executiva, i s’acreditaran els corresponents interessos per mora i recàrrec de constrenyiment d’acord amb allò que disposen els articles 68, 69 i 70 del Reglament general de recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol.
Informació i Consultes:
Centre d’atenció a l’usuari (CAU) Telèfon: 972 900 251 Mail: cau@xalocgirona.cat
Argelaguer, padro de l´Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) del Exercici 2018, import 95.526,36 €uros.
Girona, 30 de juliol de 2018. Núria Prado i Andreu, Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació.

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de l´expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018

Posted by lejarza en 14 agosto, 2018

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de l´expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 157 – 14 d’agost de 2018 Núm. 7255
Edicte d´aprovació definitiva de l´expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018
No havent-se presentat reclamacions contra l´acord de Ple de data 29 de juny de 2018, d´aprovació inicial de la primera modificació de crèdit del pressupost 2018, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 143, de 11 de juliol de 2018, i en el tauler d´anuncis de l´ajuntament, l´acord d´aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica, després d´efectuada la corresponent modificació pressupostària.
Aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostària número 63100 1621 Servei videovigilància 15.125€, núm. 60900 1531 Construcció passera camí Ral 48.000€, núm. 63209 321 Millora pati escola 14.000€, núm. 22706 924 Treballs tècnics concurs idees 3.000€, núm. 22714 151 Redacció POUM 50.000€, núm. 609 153 Junta de Compensació Can Jan 100.000€ TOTAL 230.125€.
Finançament de la modificació:
Concepte pressupostari 87010 Incorporació romanent afectat 230.125€.
Contra l´aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l´endemà de la publicació d´aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Argelaguer, 3 d´agost de 2018 Artur Ginesta Rambla Alcalde

La secretària interventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer aprovació definitiva

Posted by lejarza en 14 agosto, 2018

Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer aprovació definitiva
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 157 – 14 d’agost de 2018 Núm. 7239
Anunci d’aprovació definitiva del Reglament del consell d’infants Durant el termini d’exposició pública del Reglament del Consell d’infants del poble d’Argelaguer per incorporar-ho com a Annex I del Reglament de Participació Ciutadana d’Argelaguer, no s’han presentat al·legacions, per tant ha quedat aprovada definitivament. Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l’article 66 del ROAS, a continuació es publica el Reglament de manera definitiva.
REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS del MUNICIPI D’ARGELAGUER PREÀMBUL Tal i com diu la Carta de Ciutats educadores “… D’altra banda, l’infant i el jove han deixat de ser protagonistes passius de la vida social i, per tant, de la ciutat. La Convenció de les Nacions Unides del 20 de novembre de 1989, que desenvolupa i considera vinculants els principis de la Declaració Universal de 1959, els ha convertit en ciutadans i ciutadanes de ple dret en atorgar-los drets civils i polítics. Poden, per tant, associar-se i participar d’acord al seu grau de maduresa”. L’article 62 el Decret llei 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, regula la possibilitat de creació d’òrgans de participació sectorial i els articles 130 i 131 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regulen l’establiment dels consells sectorials amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seves entitats en assumptes municipals. En la mateixa línia, l’article 27 de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, d’acord amb la seva finalitat de participació de l’infant i l’adolescent en tot el que l’afecta i promovent òrgans de participació en la vida pública, impulsa les administracions locals a crear consells de participació territorials per tal de donar a l’infant i als adolescents l’oportunitat d’afavorir la convivència i la integració cultural en l’àmbit veïnal i local.
Amb aquesta neix el Consell dels Infants que serà l’encarregat de potenciar la participació dels infants del poble d’Argelaguer i fer d’altaveu de les seves inquietuds i propostes. Alhora permetrà treballar importants valors, dels que destaquen, la responsabilitat comunitària, la participació democràtica, el compromís, el diàleg i l’esperit crític. DISPOSICIONS GENERALS Article 1 El Consell dels Infants és un òrgan de participació, consulta i assessorament de l’Alcalde i del Govern municipal sobre qüestions d’interès general per al poble, entenent que el poble és un espai on es fomenten i arrelen costums i hàbits. Article 2 El Consell d’Infants té la seva seu a l’Excm. Ajuntament d’Argelaguer, c. Major núm. 91. Article 3 Les finalitats del Consell d’Infants són les que tot seguit s’assenyalen: – Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent possible el debat sobre la vida del poble. – Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu. – Promoure un espai on els infants es puguin expressar en relació als temes que els interessen alhora que aprenen els valors democràtics. – Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat. – Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó tots els aspectes relacionats amb el poble, desenvolupant així, una major sensibilitat cap a la relació entre poble i infant. FUNCIONS Article 4 Les principals funcions del Consell són: – Treballar els temes acordats des del propi Consell dels Infants o aquells que siguin proposats per l’Ajuntament. – Debatre i consensuar entre tots les propostes relatives al tema que es treballi. – Presentar el treball desenvolupat durant tot el curs i les propostes acordades a tots els membres del consistori per tal que els diferents grups representats hi donin una resposta.
COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT Article 5 El Consell dels Infants està format per: – Dos representants escollits per l’alumnat, dels diferents cursos que participen en el consell – Un representant de l’equip de govern, o persona en qui es delegui aquesta funció Article 6 El Consell dels Infants funcionarà a través del Plenari. Sempre que es cregui necessari i convenient el Consell dels Infants podrà crear comissions de treball. Article 7 El sistema d’elecció de cada un dels representants s’establirà d’acord amb els sistemes d’elecció i participació que tingui l’escola. El càrrec de representant té una durada màxima de dos anys. Article 8 Els representants seran els portaveus i interlocutors del Consell d’Infants envers l’equip de govern. També poden recollir l’opinió d’altres infants d’altres grups-classe. Article 9 A cada escola que participi en el Consell dels Infants hi haurà un responsable (preferentment el tutor/a del grup) que farà d’enllaç entre els infants participants i els representants, i el representant de l’equip de govern. Article 10 El Consell dels Infants elaborarà propostes que farà arribar a l’Alcaldia i a tots els membres del consistori. Els acords que prengui el Consell dels Infants seran per consens. Si calgués arribar a una votació, només podran votar els infants. Article 11 El Consell dels Infants es reunirà, com a mínim, un cop durant el curs escolar en sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que l’Alcalde ho consideri oportú o a petició 1/3 dels membres del Consell dels Infants.
Article 12 Un cop a l’any, es celebrarà el Ple del Consell dels Infants a l’Ajuntament d’Argelaguer amb la totalitat del Consistori i els membres del Consell d’Infants, en què es presentarà les propostes del Consell dels Infants. Article 13 L’Alcalde o en qui delegui, donarà resposta escrita a les qüestions plantejades pel Consell. Tanmateix, l’Ajuntament informarà i consultarà el Consell d’Infants en tots els temes que tinguin relació directa o indirecta amb infància o aquells que es cregui que la visió del nen/a pugui tenir una aportació qualitativa, alhora que escoltarà i considerarà les aportacions i demandes del Consell. Article 14 Sempre que es consideri necessari podran ser convocats a les reunions, amb veu però sense vot, tècnics o persones especialistes per tractar de qüestions puntuals o per efectuar estudis específics. Article 15 Les tasques de coordinació i dinamització del Consell d’Infants del municipi d’Argelaguer es deleguen a l’empresa de serveis educatius escollida per l’equip de govern. Article 16 Tota l’activitat que vagi desenvolupant el Consell dels Infants es podrà seguir a la web del municipi d’Argelaguer i algunes, a través d’altres canals com els mitjans de comunicació locals.
FINANÇAMENT Article 17 Els pressupostos anuals del municipi d’Argelaguer contemplaran una partida dedicada a la participació ciutadana per tal que les despeses que se’n derivin estiguin cobertes. Article 18 L’Ajuntament d’Argelaguer, per iniciativa pròpia o a proposta del Consell dels Infants, podrà modificar aquest reglament en els termes que consideri oportuns amb la tramitació prèvia prevista legalment. Article 19 En tot allò no indicat en aquest reglament respecte al funcionament del Consell dels Infants, seran d’aplicació les normes generals que regulen el funcionament dels òrgans col·legiats.
DISPOSICIÓ FINAL Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona de la seva aprovació definitiva. Contra el present Acord, s’interposarà recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Argelaguer, 6 d’agost de 2018 L’alcalde

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Inventari general del patrimoni de béns immobles de domini públic patrimonials i béns mobles d´Argelaguer

Posted by lejarza en 5 agosto, 2018

Inventari general del patrimoni de béns immobles de domini públic patrimonials i béns mobles d´Argelaguer
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2018010174 Data, 30/07/2018
Assumpte: Inventari Municipal de Béns dels veïns d´Argelaguer.
Atès que l´Associació de Veïns d´Argelaguer necessita consultar les dades de l´Inventari General del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic patrimonials i als béns mobles.
Atès que hem consultat el Portal de Transparència i bon govern a l´apartat “Inventari general del patrimoni. Llei de Transparència: Article 11. Apartat 2. Punt a. Punt b.”, i no hem trobat el Inventari general.
Atès que segons la Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre (Document Annex), número d´expedient de la reclamació: 356/2017, de la Comissió de Garantia del Dret d´Accés a la Informació Pública de la Generalitat de Catalunya; Apartat “Fonaments jurídis” punt 1.º diu que: “La proposta concreta d´ampliació fins al primer semestre de l´any 2018 formulada per l’Ajuntament es considera raonable, d´altra manera la informació de la que disposi l’Ajuntament fins al moment haurà de ser lliurada el dia 1 de juliol de 2018 com a molt tard.”
Atès que amb data de 27 de Juliol de 2018, l´Associació de Veïns no ha rebut l´Inventari General del patrimoni dels veïns d´Argelaguer.
Demanen: Còpia del Inventari General del patrimoni dels veïns d´Argelaguer, segon la Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre, núm. d´expedient 356/2017, de la Comissió de Garantia del Dret d´Accés a la Informació Pública.
Nota: La desatenció dels requeriments de la GAIP en relació amb el compliment dels acords i de les seves Resolucions pot donar lloc a l´exigència de responsabilitats, d´acord amb el que estableix l´article 77 LTAIPBG i 49 RGAIP, i és objecte de difusió al portal de la GAIP mentre no cessi l´incompliment, d´acord amb l´article 25.k RGAIP.
Adreça electrònica: associacioveinsargelaguer@gmail.com

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Argelaguer sessió extraordinaría de Ple de l´Ajuntament 31 de juliol de 2018

Posted by lejarza en 29 julio, 2018

Argelaguer sessió extraordinaría de Ple de l´Ajuntament 31 de juliol de 2018
Argelaguer 2018DECR000088 27_07_2018
Ajuntament d´Argelaguer.
Núm. de Decret i Data: 2018DECR000088 27_07_2018
Decret d´Alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l´article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, l´article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l´article 41 del reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitants locals aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
Primer. Convocar Sessió Extraordinaría de Ple de l´Ajuntament, el 31 de juliol de 2018 a les 13,30 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s´indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d´assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l´antelació necessària.
Ordre del dia:
1.º Donar compte de la modificació de la composició del Ple.
2.º Propostes.
2. 1.º Aprobació d´una operació jurídica complementària. Rectificació d´error en la descripció d´una càrrega en una Finca Registral.
2. 2.º Aprovació compte general 2017.
Segon. Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d´edictes de l´Ajuntament.
Signat i datat electrònicament,
C/ Major, 91 Argelaguer – La Garrotxa – 972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

La secretària interventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament de Tortellà projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell

Posted by lejarza en 28 julio, 2018

Ajuntament de Tortellà projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell
Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 145 – 27 de juliol de 2018 Núm. 6616
Anunci d´informació pública del projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell.
Aprovat inicialment el projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell amb CIF P1700052I, per Acord del Ple de data 16 de juliol de 2018, de conformitat amb l´establert a l´article 35.3 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d´abril, se sotmet l´expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l´endemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província, perquè pugui ser examinada pels interessats i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, es considerarà l´Acord del Ple com a definitiu.
Tortellà, 18 de juliol de 2018. Rafel Domínguez Blázquez Alcalde

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

gomarell

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana audiència amb l´alcalde de Tortellà per la Mancomunitat Aigües del Gomarell

Posted in Uncategorized | 9 Comments »

Aigues de la Captació del Gomarell de Argelaguer, Montagut i Oix i Tortellà: subvencions

Posted by lejarza en 25 julio, 2018

Aigues de la Captació del Gomarell de Argelaguer, Montagut i Oix i Tortellà: subvencions
Argelaguer – Vall del Llierca
Ajuntament d’Argelaguer, Expedient SV17000135, Actuació Rehabilitació del pou d´Argelaguer (Plaça), Pressupost de l´actuació 24.01063€, Import elegible 16.525,24€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 90 %, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 14.872,72€
Ajuntament d’Argelaguer, Expedient SV17000146, Actuació Construcció d’un nou dipòsit de 1.000m3 per abastament d’aigua d’Argelaguer, Pressupost de l´actuació 272.297,26€, Import elegible 151.996,56€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 79,70%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 121.145,01€
Ajuntament de Tortellà, Expedient SV17000322, Actuació Millores a la captació del Gomarell a l’abastament de Tortellà, Pressupost de l´actuació 38.136,77€, Import elegible 35.976,48€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 43,75%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 15.739,56€
Ajuntament de Montagut i Oix, Expedient SV17000529, Actuació Instal·lació de comptadors volumètrics en alta (Gomarell) a l’abastament de Montagut, Pressupost de l´actuació 16.491,83€, Import elegible 16.491,83€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 90%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 14.842,64€
Ajuntament de Montagut i Oix, Expedient SV18000272, Actuació Recuperació del pou Gravera de Montagut, Pressupost de l´actuació 100.753,38€, Import elegible 83.955,57€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 77,27%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 64.869,80€
Altres:
Consell Comarcal de la Garrotxa, Expedient SV18000450, Actuació Memòria valorada nova xarxa abastament en alta supramunicipal dels municipis de la Vall del Llierca (Argelaguer, Montagut i Oix, Sant Jaume de Llierca i Tortellà) des de Castellfollit de la Roca, Pressupost de l´actuació 1.422.759,61€, Import elegible 1.094.564,95€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 54,77%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 500.000€
Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, Expedient SV17000112, Actuació Millora del recurs d’aigua superficial per al subministrament d’aigua potable a Sant Jaume de Llierca, Pressupost de l´actuació 183.654,80€, Import elegible 150.829,22€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 66,86, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 100.840,65€

gomarell

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana audiència amb l´alcalde de Tortellà per la Mancomunitat Aigües del Gomarell

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ratafia

Posted by lejarza en 11 julio, 2018

Ratafia
Salvador Tarradas
Pretendre que la ratafia és un producte català és tant com dir que el rellotge de cucut és suís o la televisió en color un invent japonès.
La ratafia va arribar a Catalunya l´any 1842, de la mà de Francesc Rosquellós, elaborada amb herbes, alcohol i nous verdes. L´any 1746 Giacomo Casanova arriba a París i hi descobreix la ratafia, «licor alcohòlic aromàtic, molt sucrós, preparat amb herbes i sucs de fruites».
Comenta que al rei Lluís XV li agrada beure ratafia de Grenoble en un cabaret del pont de Neuilly quan torna de les caceres (Histoire de ma vie, p. 565). La primera ratafia arribà a França l´any 1675, provinent de l´antillana illa de Guadalupe; el seu nom és d´origen crioll. D´aquí s´escampa per quasi tot Europa.
En alguns llocs pren altres denominacions com les herbes de les Balears; l´herbet de València o la nastoika a Rússia.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »