Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer provisió de les places de Jutge de Pau titular i substitut

Posted by lejarza en 28 julio, 2017

Ajuntament d´Argelaguer provisió de les places de Jutge de Pau titular i substitut
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 144 – 28 de juliol de 2017 núm. 6404
Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut.
De conformitat amb el que es disposa als articles 4, 5, 6, i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau, i atès que properament finalitzarà el termini de quatre anys pel que van ser nomenats els Jutge de Pau titular i substitut, s´anuncia convocatòria de provisió d´aquestes dues places, obrint-se un període de quinze dies hàbils, comptadors a partir del següent a la publicació del present edicte en el BOP de Girona, perquè els interessats presentin instàncies davant la secretaria de l´Ajuntament.
En cas que no se´n presenti cap el Ple de l´Ajuntament procedirà lliurament a la seva elecció.
Argelaguer, 19 de juliol de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer eleccions municipals Independents any 1991

Argelaguer eleccions municipals Independents any 1991

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Moció per recuperar, millorar i posar en valor les fonts públiques d´Olot

Posted by lejarza en 26 julio, 2017

Moció per recuperar, millorar i posar en valor les fonts públiques d´Olot
Xavier García Zabal, portaveu del Grup Municipal d´Olot en Comú
La funció social de les fonts ha anat canviant al llarg del temps. No fa pas tan de temps que constituïen la forma de proveir-se d´aigua de moltes famílies pel consum habitual o els abeuradors de les bèsties de càrrega.
Les fonts ornamentals tenen altra funció i formen part de les propostes urbanístiques, que aporten bellesa i vitalitat a l´entorn, on l´aigua esdevé llenguatge i creació artística.
El procés que han seguit alguna de les nostres fonts ha estat: primer deixen de funcionar i després amb motiu d´alguna remodelació de l´edifici o del carrer, acaben desapareixen.
Tenim el cas de la font de Babel (1.999) de l´artista olotí Quim Domene, situada al nucli antic, que ha deixat de funcionar com a font i ha perdut tot el sentit que tenia l´obra artística.
Les fonts formen part del patrimoni de la ciutat i ens ajuden a entendre el nostre passat i el nostre present, alhora que degudament valoritzades poden ser, modestament, un valor afegit per als nostres visitants com queda recollit en el llibre de Jordi Nebot que sota el títol les Fonts del centre d´Olot, realitza un recull de les 15 que existeixen en aquesta part de la nostra ciutat i organitzar un itinerari per la Vila Vella.
Per totes aquestes raons, perquè algunes de les fonts més significatives han deixat de
subministrar aigua, perquè pensem que pot ser un valor afegit als nostres ciutadans i visitants, el grup municipal d´Olot en Comú (OeC) presenta aquesta moció per demanar que es debatin i s´aprovin pel Ple de la Corporació municipal els següents
ACORDS:
PRIMER. Atorgar la distinció de béns patrimonials a les fonts públiques i ornamentals d´Olot.
SEGON. Identificar-les i classificar-les segons els tipus de fonts públiques i ornamentals.
TERCER. Que recuperin la funció de subministrar aigua aquelles fonts que han estat tancades, adaptar els sistemes de les aixetes de les fonts públiques perquè tothom hi pugui beure quan ho necessiti i estigui degudament senyalitzat.
QUART. Crear un mapa al web de Turisme Garrotxa amb les fotografies, la ubicació i la història de totes les fonts públiques i ornamentals d´Olot amb l´objectiu de proporcionar informació d´interès a totes les persones que viuen a Olot i a les que visitin la ciutat, oferint un possible circuit a la Vila Vella com el que proposa, o similar, Jordi Nebot en la seva obra.
CINQUÈ. Donar a conèixer la normativa establerta en relació amb les fonts públiques i l´ús responsable de l´aigua.
SISÈ. Que aquests acords es comuniquin als departaments relacionats amb l´espai urbà, perquè puguin fer-ne el seguiment més adequat i ho comuniquin al Ple en el termini màxim d´un any.
Olot, 20 juliol 2017

Eva d´Argelaguer a Font de les Tries d´Olot declarada mineromedicinal el 6 d´abril de l´any 1869, neix associada a una bugada procedent de Batet de la Serra, amb un cabal superior als 30 Ls. (Foto Lejarza)

Eva d´Argelaguer a Font de les Tries d´Olot declarada mineromedicinal el 6 d´abril de l´any 1869, neix associada a una bugada procedent de Batet de la Serra, amb un cabal superior als 30 L/s. (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Programa de la Festa Major de Sant Jaume de Llierca

Posted by lejarza en 13 julio, 2017

Programa de la Festa Major de Sant Jaume de Llierca
Argelaguer _ Vall del Llierca
Divendres 21 de juliol
23:30 Nit de Ball i Versions (plaça Major)
Ball amb BLUE MOON i COVERPLAY
Dissabte 22 de juliol
17:00 Espectacle infantil amb PEP PUIGDEMONT i SIDRUS “Balleruga i pessigolles” (Centre Cívic)
Tot seguit hi haurà un berenar saludable pels assistents.
18:00 Ball de la Cabra d’Or, Anneta i Jaumet (Centre Cívic)
23:00 Nit de Sant Jaume (plaça Major)
Ball amb CAFÈ TRIO
Proclamació de l’Hereu i la Pubilla 2017
ASPENCAT i JUMPACK
Diumenge 23 de juliol
TOBOGAN D’AIGUA GEGANT
10:00 a 13:00 a l’Av. GIRONA
Inflables gratuïts al matí i a la tarda.
19:00 Espectacle de Màgia amb “Mag Nani” (Plaça Major)
Sorpresa gastronòmica.
Rifa d’un pernil i dues ampolles de cava.
Dilluns 24 de juliol
16:30 Concurs infantil de dibuix (Centre Cívic)
17:00 Concurs de coques i pastissos (Centre Cívic)
19:00 Exhibició d’Escacs (Centre Cívic)
Dimarts 25 de juliol
11:30 Trobada a la Plaça de l’ajuntament, cercavila fi ns a l’església amb la Geganta Talena, Cabra d’Or, Anneta i en Jaumet.
12:00 Ofi ci solemne amenitzat per la COBLA ROSSINYOLETS (Església Parroquial)
13:00 Cercavila amb la Geganta Talena, Cabra d’Or, Anneta i en Jaumet de l’església Parroquial fi ns al Centre Cívic. Sardana amb la Cobla Rossinyolets i vermut popular obert a tothom (Centre Cívic)
17:30 Sardanes aMB “LA SELVATANA” (Plaça Major)
18:30 a 22:00 Concert i Ball de Festa Major amb “LA SELVATANA”.
IMPORTANT:
Llogar una taula per la festa té un preu de 40 euros i cal comunicar-ho a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic: us donarem un obsequi com a mostra d’agraïment. El proper dijous 20 de juliol a les 8 h de la tarda es farà el sorteig de les taules a la plaça Major. Si voleu ajudar-nos a fi nançar la Festa Major, també podeu comprar els mocadors de festa per 4 euros a l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca es reserva el dret a publicar, i sempre amb fi nalitats culturals i informatives, els documents audiovisuals obtinguts de les diferents activitats organitzades.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Els veïns d´Hostalnou de Llierca d´Argelaguer sense llum

Posted by lejarza en 29 junio, 2017

Els veïns d´Hostalnou de Llierca d´Argelaguer sense llum
Argelaguer – Vall del Llierca
La pedregada que va caure ahir a la tarda ha deixat sense llum els veïns d´Hostalnou de Llierca d´Argelaguer (dic barri del Pont).
Gairebé dinou hores sense llum a Hostalnou d´Argelaguer, des de les set de la tarda d´ahir dimecres fins a dos quarts d´una del migdia d´avui dijous, per culpa d´una greu incidència que Endesa no ha pogut resoldre fins aquest migdia.
Tambè a afectat al poblet de Sant Jaume de Llierca que han estat desconnectats del servei.

La elèctrica Bassols Energia d´Olot te abandonants pals elèctrics al poble d´Argelaguer (Foto: Victor Rey)

La elèctrica Bassols Energia d´Olot te abandonants pals elèctrics al poble d´Argelaguer (Foto: Victor Rey)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament d´Argelaguer expedient de modificació de crèdits 2/2017

Posted by lejarza en 28 junio, 2017

Ajuntament d´Argelaguer expedient de modificació de crèdits 2/2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 123 – 28 de juny de 2017 Núm. 5422
Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits.
El Ple de l’ajuntament de data 14-06-2017 va aprovar inicialment l’expedient número 2/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2017, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.
En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.
Argelaguer, 20 de juny de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Ajuntament d´Argelaguer - Vall del Llierca - Garrotxa (Foto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer – Vall del Llierca – Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer codi de conducta dels càrrecs electes locals

Posted by lejarza en 27 junio, 2017

Ajuntament d´Argelaguer codi de conducta dels càrrecs electes locals
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 122 – 27 de juny de 2017 Núm. 5360
Anunci d´aprovació inicial del Codi de conducta dels càrrecs electes locals.
El Ple de l´ajuntament en data 14-06-2017 va aprovar inicialment, entre altres, el Codi de conducta dels càrrecs electes locals.
L´esmentat Codi se sotmet a informació pública en el BOP, en el tauler d´edictes i en la web municipal pel termini de 30 dies hàbils per tal que es pugui examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Transcorregut el termini indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, l´acord adoptat esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.
Argelaguer, 19 de juny de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer ordenació del pati de l´escola Montpalau

Posted by lejarza en 22 junio, 2017

Ajuntament d´Argelaguer ordenació del pati de l´escola Montpalau
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 118 – 21 de juny de 2017 Núm. 5306
Anunci d´aprovació inicial d´un projecte d´obres municipal
El Ple de l´ajuntament d´Argelaguer, en sessió ordinària de 14 de juny de 2017, va aprovar inicialment el projecte:
• Nova ordenació del pati de l´escola Montpalau
De conformitat amb el que disposa l´article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a un termini d´informació pública de 30 dies als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al·legacions.
Passat aquest termini sense que s´hagi presentat cap al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat d´adoptar cap altre acord.
Argelaguer, 16 de juny de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer comptes generals de l´exercici 2016

Posted by lejarza en 14 junio, 2017

Ajuntament d´Argelaguer comptes generals de l´exercici 2016
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 113 – 14 de juny de 2017 Núm. 4909
Edicte d´exposició pública dels comptes generals de l´exercici 2016.
Formulats els comptes generals d´aquest ajuntament corresponents a l´any 2016, s´exposen al públic junt amb els seus justificants i els informes de la Comissió de Comptes durant el termini de quinze dies i vuit més, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions i observacions que es considerin adients contra els esmentats comptes de conformitat amb l´article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Argelaguer, 6 de juny de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer carrer Major (Foto: Lejarza Garrotxa)

Argelaguer carrer Major (Foto: Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer Ple Sessió Ordinària 14 de juny de 2017

Posted by lejarza en 13 junio, 2017

Ajuntament d´Argelaguer Ple Sessió Ordinària 14 de juny de 2017
ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER. NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent
DECRET Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a: SESSIÓ: Ordinària DATA: 14 de juny de 2017 HORA: 13:00
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació d’actes
PLE 2017/ 2 Ordinària 07-04-2017
2.- Propostes 2.1 Aprovació inicial del codi de conducta dels càrrecs electes locals
2.2 Aprovació d’una excedència voluntària per l’administrativa de l’ajuntament
2.3 Aprovació inicial del projecte d’obres municipal de la nova ordenació del pati de l’escola Montpalau
2.4 Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost municipal
2.5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques per la compra agregada de les accions planificades en Plans d’Acció (PAES)
2.6 Adjudicació del contracte menor de subministrament de drets de connexió fibra òptica
2.7 Contractació campanya publicitària a Radio Olot, SA
2.8 Moció Adhesió al Manifest Garrotxa pel sí
3. Convalidacions de Decrets i Informacions
4. Precs i preguntes
La secretària
Argelaguer, 12 de juny de 2017
C/ Major, 91 ARGELAGUER – LA GARROTXA –972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Cent anys de la mort de Francisco Monsalvatje y Fossas fill adoptiu de Besalú

Posted by lejarza en 8 junio, 2017

Cent anys de la mort de Francisco Monsalvatje y Fossas fill adoptiu de Besalú
Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)
El 30 de juny de 1917, moria a Girona, a l´edat de 64 anys, el banquer, polític, editor de premsa i historiador Francisco Monsalvatje y Fossas. Nascut a Olot l´any 1853, es dedicà a la fabricació i el comerç de teixits i a la direcció de la banca familiar.
Com a periodista, va dirigir els periòdics olotins El Olotense (1881-1883) i El Eco de la Montaña (1892-1897), equidistants tant de la carlina El Deber com de la catalanista L´Olotí.
A Girona va continuar la seva activitat política, en paral·lel a les seves activitats com a banquer i com a historiador. Francesc Monsalvatje, ja dins les files de la Lliga Regionalista, fou regidor diverses vegades i, el 1909, també alcalde de Girona.
Però el gran reconeixement li arribà per la seva activitat historio-gràfica, que inicià de manera autodidacta a partir de la seva afició excursionista i als vells pergamins.
Amb la intenció de recuperar la història del Comtat de Besalú va autoeditar-se la primera de les seves Noticias Históricas.
Després el programa va créixer en ambició, i aplegà documents d´Arles, Girona, el
Comtat d´Elna, el Canigó, etc., fins a arribar a 26 volums on s´analitzen més de 2.500 documents.
Va ser membre de diverses associacions acadèmiques i va ser nomenat Fill Adoptiu de Besalú i, pòstumament, Fill Il·lustre d´Olot.

Carrer del Canó de Besalu dedicat a Francesc Montsalvatge i Fossas, nascut a Olot Garrotxa (Foto: Lejarza Argelaguer)

Carrer del Canó de Besalu dedicat a Francesc Montsalvatge i Fossas, nascut a Olot Garrotxa (Foto: Lejarza Argelaguer)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »