Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

L´Associacio de Veïns d´Argelaguer (AVA) demana a l´Ajuntament un descalcificador anticalcari electrònic al nou dipòsit d’aigua municipal

Posted by lejarza en 30 agosto, 2021

L´Associacio de Veïns d´Argelaguer (AVA) demana a l´Ajuntament un descalcificador anticalcari electrònic al nou dipòsit d’aigua municipal

Alcalde – President

Instància per l’Ajuntament d’Argelaguer. Remesa per l’Associació de Veïns d’Argelaguer. Entrada la instància del descalcificador. Nº de registre: E2021000816 Sol·licitant: Raó social: Associació de Veïns d’Argelaguer (AVA). NIF G55218093 Adreça: Carrer Major nº 26. Argelaguer 17853. Notificacions per correu electronic: associacioveinsargelaguer@gmail.com

EXPOSO:

Descalcificador municipal col·lectiu.

En relació a la recent execució d’un nou dipòsit d’aigües per a la nostra població, amb una capacitat molt superior als preexistents i que sens dubte resoldrà o millorarà els problemes de subministrament que patíem els estius en temps de sequera; volem proposar a aquest consistori que es tingui en compte la possibilitat de dotar a la nova instal·lació d’un sistema de descalcificació municipal que millori la qualitat de l’aigua subministrada a la població.

En tenir coneixement d’altres poblacions on s’ha efectuat aquest tipus de tractament amb sistemes de descalcificador anticalcari electrònic, que redueixen l’impacte de la calç tant en els elements públics de la xarxa (que són els dipòsits, les canonades de distribució, els mecanismes de regulació, etc.) com en els receptors subministrats (habitatges, locals, indústries i negocis, etc.), i que per tant minoren les despeses de manteniment d’uns i altres.

Ens sembla una acció idònia per a dur a terme ara que es renova l’origen de la xarxa municipal, tot i que som conscients de que sens dubte es necessita d’un assessorament tècnic i una valoració pressupostària.

Hem observat alguns exemples d’empreses com AQUASONIC o IONCAL, amb algún dels quals per poblacions de 500 habitants, per tant similar a la nostra, i amb instal·lacions amb requeriments d’espai fàcilment resolubles.

SOL·LICITO:

Es valori la viabilitat de la proposta efectuada per l´Associacio de Veïns d´Argelaguer (en el cas de que no hagués ja estat prèviament prevista per l´equit de Govern), i se’ns comuniqui la seva possiblie realització.

Argelaguer 10 d´Agost de l´any 2021, El President Gabriel Santamaria Ormella

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

“Quo vadis”, sanitat?

Posted by lejarza en 30 julio, 2021

“Quo vadis”, sanitat?

David Céspedes.

Hi havia un temps en què el sistema sanitari català era l’enveja de molts països. Llavors sí que el món ens mirava. A poc a poc, el pastís sanitari es va convertir en una gran llaminadura. Es va permetre la privatització de serveis que eren molt suculents en tots els sentits. El pastís es va trossejar, es va vendre al millor postor, i van quedar les engrunes. Així i tot, era un sistema sanitari que funcionava molt bé i que, tot i les lògiques mancances, rebia molts elogis. Una simple trucada al Centre d’Assistència Primària i el problema quedava resolt o almenys dirigit amb una visita pel mateix dia o l’endemà o derivat cap a l’especialista. Ara ni tan sols t’agafen el telèfon. El sistema d’urgències, tres quarts del mateix. Efectivitat i rapidesa. Ara, fan anar els familiars a casa i després ja els truquen perquè les esperes són llarguíssimes. El sistema està desbordat. Però la culpa no és únicament de la pandèmia. L’arribada del virus no ha fet res més que aflorar un problema que estava dormint i que la bèstia de la covid-19 ha despertat. El pitjor de tot és que no se sap com es resoldrà l’enorme problema que s’ha generat en el sistema català. No sabem on anem ni com acabarem. Tardarem anys i anys a recuperar el que havíem tingut i de ben segur que no assolirem el nivell d’abans.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021

Posted by lejarza en 5 julio, 2021

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 127 · Núm. edicte 5898 · Data 05-07-2021

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 1 de juny de 2021, d’aprovació inicial de la segona modificació de crèdit del pressupost 2021, publicada en el BOP núm. 108, de 7 de juny de 2021 i, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.

Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Català i alarmes

Posted by lejarza en 30 junio, 2021

Català i alarmes

Salvador Tarradas Ustrell

Lluny de mi la intenció de fer propaganda, positiva o negativa, de cap empresa d’alarmes de les que estan fent l’agost amb l’augment de la inseguretat ciutadana als carrers i domicilis. En el meu poble -tan sols per posar un exemple-, els únics que tenen contractada una empresa que retola els avisos d’alarma amb videovigilància i connexió amb la policia en català (sempre acompanyat de dibuixos), són uns francesos nouvinguts i benvinguts. És lògic que sigui així: no són independentistes. Es veu que un independentista no exigeix a l’empresa d’alarmes predominant que li posi el rètol del carrer en català. Pensen: i si els lladres no saben català? Potser també estan convençuts que els lladres tots són castellanoparlants; i que és més important la defensa de la propietat privada que la defensa de la llengua.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021

Posted by lejarza en 18 mayo, 2021

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 93 · Núm. edicte 3962 · Data 17-05-2021

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021.

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 6 d’abril de 2021, d’aprovació inicial de la primera modificació de crèdit del pressupost 2021, publicada en el BOP núm. 71, de 15 d’abril de 2021 i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.

Aplicació pressupostària: 162 63100 Servei videovigilància 15.000€.

Aplicació pressupostària: 161 60903 Construcció nou dipòsit aigua 270.000€.

Aplicació pressupostària: 171 61902 Millora parc infantil 20.000€.

Aplicació pressupostària: 454 60915 Camí del dipòsit aigua 104.000€.

Aplicació pressupostària: 151 22714 Redacció Plà d’Ordenació Urbanistica Municipal POUM 50.000€.

Aplicació pressupostària: 153 60914 Junta de Compensació Can Jan 95.000€.

Aplicació pressupostària: 231 22707 Violència de gènere 306,32€.

Aplicació pressupostària: 924 22706 Treballs concurs idees la Plaça que Vull 6.000€.

Aplicació pressupostària: 338 22611 Festa Roser i St. Damas 3.000€.

TOTAL 563.306,32€

Finançament de la modificació. Concepte pressupostari 87010. Incorporació romanent afectat 563.306,32€.

Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Artur Ginesta Rambla. Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer Sessió Extraordinària Urgent de Ple de l’Ajuntament, el 20 d´abril de 2021

Posted by lejarza en 19 abril, 2021

Ajuntament d´Argelaguer Sessió Extraordinària Urgent de Ple de l’Ajuntament, el 20 d´abril de 2021.

DECRET D’ALCALDIA

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

Primer.- CONVOCAR Sessió Extraordinària-Urgent de Ple de l’Ajuntament, el 20 d´abril de 2021 a les 13:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d’assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l’antelació necessària.

ORDRE DEL DIA:

1.- PROPOSTES

1.1.- DONAR CONFORMITAT AL RESULTAT DE LA CONSULTA “La Plaça que Vull”Aiguaneix.

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Signat electrònicament,

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Encara som a temps?

Posted by lejarza en 16 abril, 2021

Encara som a temps?
Marta Armillas Guardiola, Besalù (Garrotxa)
A mesura que van passant els anys en el món s’incrementa la contaminació de metà, diòxid de carboni, i milers de substàncies químiques desconegudes. A poc a poc hem anat destruint el nostre propi planeta, aquests efectes no es presenten de manera immediata, sinó que van succeint a mesura del pas del temps.
Ja fa uns anys que es comencen a notar les conseqüències, el nostre planeta no és immortal, cada vegada augmenta el nombre de polars desgelats, les temperatures incrementen desmesuradament. Això només és el principi, encara podem aturar-ho, és una feina en equip, ens necessitem per poder fer-hi front només cal ser conscients dels nostres actes, si no actuem abans de temps no es podrà tornar enrere.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer modificació del Reglament del Consell de Poble

Posted by lejarza en 15 abril, 2021

Ajuntament d´Argelaguer modificació del Reglament del Consell de Poble

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ REGLAMENT DEL CONSELL DE POBLE

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 71 · Núm. edicte 2827 · Data 15-04-2021

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 6-04-2021, va aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell de Poble i sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’acord esmentat i el text de la modificació del Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners en horari d’oficina, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà al diari “Diari de Girona” i a la pàgina web.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, la modificació del Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l’article 66 del ROAS.

ARGELAGUER, signat i datat electrònicament

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

En record d’un atropellament mortal

Posted by lejarza en 1 abril, 2021

En record d’un atropellament mortal
Joan Quintana Turón, Olot (Garrotxa)
El dilluns 25 de març de 2019 es va produir un tràgic accident a Olot. Sobre dos quarts de 10 del matí, la Dolors Turón, veïna d’Olot, tornava del mercat setmanal com tenia per costum i en creuar pel pas de vianants de l’entrada principal de l’estació d’autobusos, que comunica amb el carrer Bisbe Lorenzana, va ser mortalment atropellada per una Teisa. De resultes de la pertinent investigació, les autoritats varen determinar que es va tractar d’un fatal accident tot i reconèixer que ella no va fer cap imprudència. L’any passat i a causa del confinament per la COVID-19 no vàrem poder recordar aquell inexplicable succés. Enguany ho fem. Creiem oportú agrair la rapidesa, efectivitat i professionalitat tant de la Policia Municipal, ambulàncies del SEM, Cos de Bombers de la Generalitat i Mossos d’Esquadra, que, malgrat el seu esforç, no varen poder salvar-li la vida. De la mateixa manera, destacar la manca d’humanitat per part de l’empresa de l’autobús implicat, en no mostrar a la família cap condolença ni suport. Agraïment a totes les mostres d’adhesió rebudes en tot aquest temps. Família Quintana Turón.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d’Argelaguer bases reguladores del procés a seguir per a la consulta popular no referendària d’iniciativa institucional sobre el concurs d’idees “La plaça que vull” i del cens de la consulta

Posted by lejarza en 24 marzo, 2021

Ajuntament d’Argelaguer bases reguladores del procés a seguir per a la consulta popular no referendària d’iniciativa institucional sobre el concurs d’idees “La plaça que vull” i del cens de la consulta

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8372 – 24.3.2021 CVE-DOGC-A-21078067-2021

ANUNCI sobre exposició pública de les bases reguladores del procés a seguir per a la consulta popular no referendària d’iniciativa institucional sobre el concurs d’idees La plaça que vull i del cens de la consulta.

El Ple de l’ajuntament de data 16-06-2020 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el concurs d’idees “La plaça que vull”.

En el mateix Ple es van aprovar les bases reguladores del procés a seguir per a la consulta popular no referendària d’iniciativa institucional sobre el concurs d’idees “La Plaça que Vull” que consten en continuació, les quals es publicaran en el BOP i en DOGC, així com al tauler d’anuncis municipal, exposant-les al públic i permetre la consulta del cens d’aquest procés, durant el termini de 15 dies naturals, comptats a partir des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en l’última publicació dels diaris oficials.

Durant el període d’exposició pública, les persones interessades podran examinar les bases i personalment el cens, i presentar-hi les al·legacions i/o reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se presentat reclamacions, l’aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat de prendre cap nova resolució.

Argelaguer, 19 de març de 2021. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

BASES REGULADORES DEL PROCÉS A SEGUIR PER A LA CONSULTA POPULAR NO REFERENDÀRIA D’INICIATIVA INSTITUCIONAL SOBRE EL CONCURS D’IDEES “LA PLAÇA QUE VULL”

El Ple d’aquest ajuntament de data 16-06-2020 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el concurs d’idees “La plaça que vull”.

Aquest concurs d’idees consta de dues fases: La primera, amb intervenció d’un jurat d’experts que ja s’ha fet, i de la qual han sortit tres propostes. A aquestes tres propostes els correspon passar a la segona fase.

La segona, mitjançant consulta popular.

Aquestes bases regulen el procés a seguir per dur a terme la consulta popular no referendària d’iniciativa institucional de la segona fase del concurs d’idees “La plaça que vull”, i s’han redactat emparades en:

L’article 23 de la Constitució espanyola, que regula el dret de participació en els assumptes públics i l’article 29 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que regula el dret de participació dels ciutadans en els afers públics en els supòsits i en els termes que estableixen l’Estatut i les Lleis.

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, recull la participació ciutadana com a principi general de l’actuació de les administracions públiques de Catalunya i estableixi que aquestes han de fomentar la participació ciutadana en les actuacions administratives de llur competència per tal de recollir les propostes, els suggeriments i les iniciatives de la ciutadania.

La Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.

L’article 8 del Reglament de participació ciutadana d’Argelaguer.

Per tot això, s’estableixen les següents BASES:

Primera.- Objecte de la consulta

Escollir una proposta de les tres escollides, pel jurat d’experts, i guanyadores de la primera fase del concurs d’idees “La plaça que vull”.

Segona.- Caràcter de la consulta

En correspondència amb la naturalesa de les consultes populars en general i aquesta en particular, el resultat no pot ser vinculant per l’ajuntament. No obstant, l’ajuntament en sessió plenària de data 22-02-2021 va prendre el compromís que, malgrat que el resultat d’aquest tipus de consultes té caràcter jurídicament no vinculant, assumiria com a propi el resultat de la consulta i per tant a atorgar a aquest resultat la consideració de políticament vinculant.

Tercera.- Comissió de seguiment

Es constitueix una única comissió de seguiment, amb seu a l’ajuntament d’Argelaguer, C/ Major, 91, amb les funcions que estableix l’article 16.1 de la Llei 10/2014.

Estarà formada per tres membres: l’alcalde, un membre del Consell de poble i la secretària municipal, que actuarà com a secretària de la Comissió. En cas d’impossibilitat sobrevinguda, seran substituïdes per les persones que legalment es designin a fi de completar el nombre de tres persones.

Quarta.- Dret de vot

Tindran dret a vot totes les persones físiques que el dia 1 de març de 2021 siguin majors de 16 anys i constin empadronades al municipi a la data de la darrera publicació de la present convocatòria en els butlletins oficials corresponents.

Per a poder votar caldrà la identificació de la persona. A tal efecte caldrà aportar en el moment d’emetre el vot qualsevol tipus de document públic que acrediti la mateixa: DNI/NIF, passaport, NIE (en el cas que no tingui fotografia s’haurà de presentar també el document d’identitat del país de naixement) o carnet de conduir.

No es permet la delegació del vot.

L’òrgan municipal corresponent ha d’elaborar el llistat de persones legitimades a partir de les dades existents al Padró municipal d’habitants, d’acord amb les indicacions detallades.

Cinquena.- Pregunta, sentit i modalitat del vot

La pregunta que es realitzarà és:

“Quina plaça vols??

(tria la teva proposta)

– Aiguaneix

– Argelarios. Poble d’aigua

– Fil connector

El sentit del vot, en resposta a la pregunta formulada, es realitzarà marcant una creu en la casella corresponent.

El fet de no marcar capa casella de la papereta computarà com a vot en blanc.

Computarà com a vot nul el fet de marcar més d’una casella, ja que les opcions són excloents.

Qualsevol papereta que inclogui alguna altra opció o que inclogui comentaris ofensius o insults computarà com a vot nul.

Només s’admetrà la votació presencial, no permetent-se la delegació del vot.

Les paperetes es confeccionaran en suport paper i caldrà que els interessats les dipositin en una urna precintada que s’obrirà en la data i hora fixada per a l’escrutini.

No s’habilitarà cap tipus de modalitat de vot electrònic.

Sisena.- Data i llocs de la consulta

La consulta se celebrarà durant el dia 18 d’abril de 2021 (*)

El lloc habilitat per a la consulta serà la sala d’actes de l’ajuntament d’Argelaguer, situat al C/ Major, 91.

L’horari de la votació serà el següent:

– De 10 a 13

– De 16 a 19

Setena.- Cens

El cens de la consulta estarà format per les persones físiques que el dia 1 de març de 2021 siguin majors de 16 anys i constin empadronades al municipi a la data de la darrera publicació de la convocatòria.

Vuitena. Exposició pública i al·legacions

Aprovades aquestes Bases pel ple, es donarà la màxima publicitat de l’acord durant el període d’informació pública. Es podran presentar al·legacions pel termini de 15 dies naturals a comptar des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al BOP i al tauler d’anuncis.

El cens de la consulta també es podrà consultar a la secretaria de l’ajuntament pel mateix període de temps per tal de que si és el cas, puguin presentar-se al·legacions contra el mateix sobre inclusions i/o exclusions, prèvia identificació amb la documentació oficial acreditativa en la que aparegui la fotografia de la persona interessada en la consulta. L’alcaldia resoldrà les al·legacions que puguin presentar-se, tant a les bases com en el cens, previ informe corresponent. I pel cas de que s’estimin les al·legacions, l’alcalde procedirà a l’aprovació definitiva de les bases i/o del cens. De no presentar-se cap al·legació a les bases i/o cens es consideraran definitivament aprovades sense necessitat de prendre cap nova resolució.

Novena.- Campanya d’informació i debat públic

L’ajuntament organitzarà un document informatiu sobre la convocatòria de la consulta, i un acte d’informació pública que anirà a càrrec dels arquitectes que han format part del Jurat d’experts de la primera fase del concurs “La plaça que vull”.

Desena.- Participació

Per tal de donar eficàcia al resultat obtingut s’estableix que la participació efectiva en la consulta sigui del 35% del cens. L’opció guanyadora serà la que obtingui un nombre de vots superior dels vots emesos i vàlids.

Onzena.- Col·laboració municipal

La corporació municipal facilitarà tots els recursos humans i mitjans tècnics per tal de que la consulta es celebri en les millors condicions.

L’ajuntament posarà a disposició dels votants les corresponents paperetes i sobres per a la votació.

A més, d’entre el personal de la Corporació, designarà els empleats que es responsabilitzaran de la mesa de votació, coordinats per la secretaria municipal.

Dotzena. Escrutini

L’obertura de l’urna es realitzarà en sessió pública, un cop tancada la votació. És a dir el dia 18 d’abril de 2021 a les 7 hores.

La Comissió de seguiment serà l’encarregada de fer les operacions de recompte i aixecar l’acta dels resultats i informar-ne la Comissió de Control.

El resultat es publicarà pels diferents mitjans de comunicació municipals (web municipal i xarxes socials)

Tretzena. Subsidiarietat normativa

Per a tot allò que no estigui regulat per aquestes Bases, es prendrà en consideració la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, i qualsevol altra normativa que li sigui d’aplicació.

(*) La data de la consulta té caràcter provisional, i pot variar depenen de la situació i les restriccions que hi hagin amb motiu del Covid. (21.078.067)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »