Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Argelaguer sessió extraordinària de Ple de l´Ajuntament 3 de desembre de 2018

Posted by lejarza en 1 diciembre, 2018

Argelaguer sessió extraordinària de Ple de l´Ajuntament 3 de desembre de 2018
Ajuntament d´Argelaguer.
Núm. de Decret i Data: 2018DECR000139 30_11_2018
Decret d´Alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l´article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, l´article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l´article 41 del reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitants locals aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
Primer. Convocar Sessió Extraordinària de Ple de l´Ajuntament, el 3 de desembre de 2018 a les 14,00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s´indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d´assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l´antelació necessària.
Ordre del dia:
Aprovació inicial de la modificació d´Ordenances per léxercici 2019.
Aprovació Conveni Formació i Treball 2018.
Aprovació model de Recollida de Residus.
* Presentació de l´esborrany del pressupost 2019.
Segon. Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d´edictes de l´Ajuntament.
Signat i datat electrònicament.
C/ Major, 91 Argelaguer – La Garrotxa – 972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

Garrotxa: Ajuntament d´Argelaguer (foto: Lejarza)

Garrotxa: Ajuntament d´Argelaguer (foto: Lejarza)

Anuncios

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana a l´Ajuntament, el canvi de nom de la Plaça Major, per el de Plaça de la Repùblica

Posted by lejarza en 7 noviembre, 2018

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana a l´Ajuntament, el canvi de nom de la Plaça Major, per el de Plaça de la Repùblica
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Assumpte: Plaça Major d´Argelaguer canvi de denominació.
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2018010426 Data, 05/11/2018
Atès que amb data 28 d´Abril de l´any 1932, l´Ajuntament republicà d´Argelaguer, va decidir per majoria absoluta, el canvi de denominació de la Plaça Major, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 05/05/1932, núm. 54 pàgina 3. (Document Annex) que diu: “Alcaldía constitucional de Argelaguer. Acordado por el Ayuntamiento de mi presidencia cambiar el nombre de plaza de la Constitución por el de la República, se hace público para que durante los quince días siguientes a la publicación de este Edicto puedan presentarse ante esta Alcaldía las reclamaciones que estimen convenientes. Argelaguer, 28 de Abril de 1932. El Alcalde, Domingo Abulí.”
Atès que del Cens de població vigent en l´any de 1932 de 901 veïns, no hi va haver al·legacions o suggeriments en contra del canvi de nom de la Plaça Major i,
Considerant que el Capítol III Associacions de Veïns, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, DOGC núm. 3887 de 20/05/2003, article 158.2 punt b) que diu: “Elevar propostes d´actuació en l´àmbit de les matèries de competència municipal” i,
Considerant que l´article 5.º “Dret a la iniciativa ciutadana” del Reglament de participació ciutadana del municipi d´Argelaguer, Butlletí Oficial de la Provincia (BOP) Núm. 80 – 26 d’abril de 2017 Registre núm. 3.255, ens diu:
“La sol·licitud perquè l´Ajuntament faci alguna activitat d´interès públic municipal, la podrà formular qualsevol ciutadà o ciutadana o grups de ciutadans i ciutadanes mitjançant un escrit que indiqui clarament l´actuació que es demana…)
L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana al Ple de l´Ajuntament: el canvi de denominació de la Plaça Major, per el de – Plaça de la Repùblica-.
Argelaguer a 2 de Novembre de 2018. La Presidenta, Eva Llansana i Benaiges.

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana els Treballs Tècnics de l´Inventari Municipal de Béns a l´Ajuntament

Posted by lejarza en 2 noviembre, 2018

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana els Treballs Tècnics de l´Inventari Municipal de Béns a l´Ajuntament
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Assumpte: Inventari Municipal de Béns dels veïns d´Argelaguer, treballs tècnics
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2018010349 Data, 08/10/2018
Atès que l´Associació de Veïns d´Argelaguer amb la Instància: ID Registre núm. E2018010174 de data 30 de Juliol de 2018, va demanar: Còpia del Inventari General del patrimoni dels veïns d´Argelaguer, segon la Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre, núm. d´expedient 356/2017, de la Comissió de Garantia del Dret d´Accés a la Informació Pública.
Atès que amb data de 27 d´Agost de 2018 i document de Referència núm. S2018010106, ens informeu de l´estat administratiu de l´Inventari, i ens dieu que: “L´inventari s´esta revisant i s´han detectat errors i algunes mancances que s´han traslladat al Consell Comarcal de la Garrotxa per la seva rectificació i/o ampliació.”
Atès que segons la Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre, al punt “Fonaments jurídics. 1. Ampliació del termini de compliment de la resolució.” diu que: “Tot i que l´escrit municipal de 26 de setembre indica que el que està previst de finalitzar dins del primer semestre del 2018 serien els treballs tècnics de confecció de l´Inventari, restant pendent i en un calendari incert la seva aprovació administrativa efectiva, cal entendre que aquests treballs tècnics constitueixen informació pública a la que hi té dret l´entitat reclamant i, per tant, l´accés sol·licitat es pot considerar satisfet, almenys provisionalment, amb la posada a la seva disposició dels resultats del treball tècnic.”
L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana: Còpia literal dels Treballs Tècnics de l´Inventari General del patrimoni dels veïns d´Argelaguer, ja que constitueixen informació pública, segon Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre, núm. d´expedient 356/2017, de la Comissió de Garantia del Dret d´Accés a la Informació Pública.

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d´un expedient de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 1 noviembre, 2018

Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d´un expedient de modificació de crèdits
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 209 – 31 d´octubre de 2018 Registre núm. 9.127
Edicte d´exposició pública d´un expedient de modificació de crèdits.
El Ple de l´Ajuntament de data 17-10-2018 va aprovar inicialment l´expedient número 2/2018 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2018, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d´aquest anunci al BOP de Girona.
En l´esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d´acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l´esmentat termini, s´entendrà aprovat definitivament sense necessitat d´adoptar nou acord.
Argelaguer, 21 d´octubre de 2018. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer informació pública del Reglament del Consell de Poble

Posted by lejarza en 25 octubre, 2018

Ajuntament d´Argelaguer informació pública del Reglament del Consell de Poble
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 206 – 25 d´octubre de 2018 Registre Núm. 9118
Anunci d´informació pública del Reglament del Consell de Poble
El Ple de l´Ajuntament en sessió de data 17-10-2018, va aprovar inicialment el Reglament del Consell de Poble i sotmetre´l a informació pública per un període de trenta dies.
En compliment del tràmit d´informació pública, els acords esmentats i el text del Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners en horari d´oficina, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Aquest mateix Anunci es publicarà al diari “Diari de Girona” i a la pàgina web.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l´ajuntament dintre del mateix termini d´informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si no s´hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l´article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l´article 66 del ROAS.
Argelaguer, 21 d´octubre de 2018. Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Salvador Serra S. A, ha sol·licitat la devolució de l´aval núm. 2110009413 de l´import de 2.054,64€

Posted by lejarza en 18 octubre, 2018

Salvador Serra S. A, ha sol·licitat la devolució de l´aval núm. 2110009413 de l´import de 2.054,64€
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 201 – 18 d´octubre de 2018 Registre Núm. 8820.
Ajuntament d´Argelaguer
Anunci d´informació pública de sol·licitud de devolució d´un aval.
L´empresa Salvador Serra S. A, ha sol·licitat la devolució de l´aval núm. 2110009413 del Banco Santander de l´import de 2.054,64€ dipositats en concepte de garantia per a l´obra “Construcció passera peatonal sobre el torrent (Riera) del Vinyot”.
Es fa públic perquè dins el termini de vint dies, comptats a partir de l´endemà de la inserció d´aquest anunci al BOP puguin presentar reclamacions els que considerin tenir algun dret exigible a l´adjudicatari per raó del contracte garantit.
Argelaguer, 9 d´octubre de 2018. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Argelaguer: Passera peatonal sobre la Riera del Vinyot

Argelaguer: Passera peatonal sobre la Riera del Vinyot

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Argelaguer sessió ordinària de Ple de l´Ajuntament 17 d´octubre de 2018

Posted by lejarza en 16 octubre, 2018

Argelaguer sessió ordinària de Ple de l´Ajuntament 17 d´octubre de 2018
Ajuntament d´Argelaguer.
Núm. de Decret i Data: 2018DECR000113 15_10_2018
Decret d´Alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l´article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, l´article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l´article 41 del reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitants locals aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
Primer. Convocar Sessió Ordinària de Ple de l´Ajuntament, el 17 d´octubre de 2018 a les 12,00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s´indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d´assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l´antelació necessària.
Ordre del dia:
1. Aprovació d´Actes.
1.1 Acta Ple 2/2018 ordinari.
1.2 Acta Ple 3/2018 extraordinari.
2. Propostes.
2.1 Adjudicació de l´obra de la passera sobre el torrent (Riera) del Vinyot.
2.2 Devolucio aval de l´obra de l´aparcament del Casal.
2.3 Aprovacio inicial del Reglament del Consell de Poble.
2.4 Aprovar deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell.
2.5 Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost 2018.
2.6 Acceptació de la subvenció de la campanya del Pla a l´Acció Línea 1.
2.7 Acceptació de la subvenció de la campanya del Pla a l´Acció Línea 3.
2.8 Acceptació de la subvenció de la campanya del Pla a l´Acció Línea 5.
3. Assumptes Urgents.
4. Convalidacions de Decrets i Informacions.
5. Precs i Preguntes.
Segon. Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d´edictes de l´Ajuntament.
Signat i datat electrònicament.
C/ Major, 91 Argelaguer – La Garrotxa – 972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

La secretàriainterventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

El Jurat Popular d´Argelaguer pel període 2019-2020

Posted by lejarza en 16 octubre, 2018

El Jurat Popular d´Argelaguer de l´Audiència de Girona pel període 2019-2020
Argelaguer – Vall del Llierca
L´Oficina del Jurat de l´Audiència de Girona ha fet públiques les llistes per a ser Jurat Popular durant el període 2015-2016.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 199 – 16 d’octubre de 2018 Registre núm. 8715
Administració de Justícia Servei Comú Processal General. Oficina del Jurat.
Llista provisional bianual dels candidats a jurat.
Municipi d´Argelaguer: José Antonio Anaya Romero número 0012740, data de naixement 1978/07/03, DNI 40342681Z i Antonio Ruiz Lechado núm. 0012990, data de naixement 1934/05/13, DNI 29973454S.
Període de vigència: De l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020.
La llista precedent s’ha obtingut a partir del Cens Electoral, d’acord amb el que disposa l’art. 13 de la Llei Orgànica 5/1995, del Tribunal del Jurat, segons el procés de selecció previst en el Reial Decret 1398/95, de 4 d’agost de 1995.
Girona, 1 d’octubre de 2018. Vanessa Morejon Villanueva Lletrada de l’Administració de Justicia Directora del Servei Comú Processal General de Girona i Oficina del Jurat.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana els Pressupostos Participatius a l´Ajuntament

Posted by lejarza en 10 octubre, 2018

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana els Pressupostos Participatius a l´Ajuntament
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2018010349 Data, 08/10/2018
Assumpte: Pressupostos Participatius i Progressius.
Atès que´l Consistori de l´Ajuntament, té l´objectiu d´articular la participació dels argelaguencs i les argelaguencas en els afers públics, per avançar cap a un model en el que´ls veïns prenguin decisions en politica municipal amb transparència.
Atès que l´article 17.º, del Reglament de participació ciutadana del municipi d´Argelaguer, ens diu: “Mitjançant la proposta electoral d’elaborar pressupostos participatius i progressius, l’Ajuntament obrirà una partida del pressupost destinada a projectes proposats per la ciutadania. El Ple Municipal ratificarà la metodologia que s’usarà per escollir i designar el projecte a realitzar.”
Atès que´ls Pressupostos Participatius i Progressius podem ser una eina de participació i gestió del municipi, mitjançant la qual, las veïnas i els veïns podrien proposar i decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals.
Atès que´ls Pressupostos Participatius i Progressius tindrien com a principal objectiu la participació directa dels veïns i veïnas, establint demandes i preocupacions en matèria de despeses i inversions, perquè siguin inclosos en els pressupostos municipals anuals.
L´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) demana: els pressupostos participatius i progressius, amb una partida especifica en el pressupost municipal ordinari per a l´any fiscal 2019, destinada a projectes proposats pels veïns i las veïnas del municipi.

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana la creació d´una Comissió per a la redacció del Reglament de subvencions a l´Ajuntament

Posted by lejarza en 16 septiembre, 2018

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana la creació d´una Comissió per a la redacció del Reglament de subvencions a l´Ajuntament.
Instància ID Registre: E2018010280 Data 10/09/2018
Assumpte: Reglament General de concessió de subvencions municipals.
Atès que l´article 9.º “Dret a una política municipal de foment de les associacions o col.lectius”, del Reglament de participació ciutadana del municipi d´Argelaguer, aprovat definitivament amb data 26 d´Abril de 2017 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 80, Registre núm. 3255.
Atès que al punt “Ajuts econòmics” de l´article de reférencia, ens diu:
“L´Ajuntament podrà elaborar i aprovar un Reglament General de concessió de subvencions per tal de regular el règim jurídic de concessió de subvencions per part de l´Ajuntament d´Argelaguer, amb subjecció a la llei i al reglament de subvencions vigent en cada moment.”
Atès que l´Ajuntament d´Argelaguer no disposa de cap “reglament de subvencions vigent en cada moment.”, i que l´Associació de Veïns d´Argelaguer des de l´any 2014, no pot accedir de forma normalitzada i transparent a les subvencions anuals que atorga el Consistori, de forma subjectiva.
Atès que l´article 9.º, ens diu:
“Es podrà crear, si escau, un Reglament de subvencions amb les Associacions del poble, per tal d´establir i fixar els criteris i requisits que regulin la concessió de subvencions.”
Atès que l´article 5.º “Dret a la iniciativa ciutadana” del Reglament de participació ciutadana del municipi d´Argelaguer, ens diu:
“La sol·licitud perquè l´Ajuntament faci alguna activitat d´interès públic municipal, la podrà formular qualsevol ciutadà o ciutadana o grups de ciutadans i ciutadanes mitjançant un escrit que indiqui clarament l´actuació que es demana i els mitjans econòmics i/o personals que aporten els peticionaris per col·laborar en la realització de l´activitat.”
L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana:
La creació d´una Comissió per a la redacció del Reglament de subvencions i ajuts municipals, per a l´any fiscal 2019; aquesta Associació aportarà mitjans personals.
associacioveinsargelaguer@gmail.com

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »