Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de la Vall de Bianya a acordar ratificar l’aprovació dels Estatus del Consorci a l’Alta Garrotxa

Posted by lejarza en 14 enero, 2021

Ajuntament de la Vall de Bianya a acordar ratificar l’aprovació dels Estatus del Consorci a l’Alta Garrotxa.

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 7 · Núm. edicte 12 · Data 13-01-2021

EDICTE

Ratificar l’aprovació dels Estatus del Consorci a l’Alta Garrotxa.

El Ple de la Corporació en sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2020 a acordar ratificar l’acord del Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci per tal d’adaptar-los a les previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de presentació de possibles al·legacions i reclamacions, a comptar a partir de la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona i al DOCG, tal i com disposa l’article 313.3 del ROAS.

En cas de no presentar-se al·legacions l’acord s’entendrà elevat a definitiu.

La Vall de Bianya, a la data de la signatura electrònica, L’Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Constitució Provisional de la Junta Electoral de Zona d´Olot (Garrotxa) per les eleccions del 14 de febrer de 2021

Posted by lejarza en 29 diciembre, 2020

Constitució Provisional de la Junta Electoral de Zona d´Olot (Garrotxa) per les eleccions del 14 de febrer de 2021

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 249 · Núm. edicte 9970 · Data 29-12-2020

EDICTE DE CONSTITUCIÓ PROVISIONAL DE LA JUNTA ELECTORAL ZONA D’OLOT

En compliment de la vigent legislació electoral i en relació a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d´acord amb el que estableix el Decret 147/2020, de 21 de desembre de dissolució automàtica del Parlament de Catalunya i de la convocatòria d´eleccions pel dia 14 de febrer de 2021, conseqüent publicació al BOE de 22 de desembre de 2020, queda provisionalment constituïda, en data d´avui, la Junta Electoral de Zona d´Olot, de la següent forma.

PRESIDENT : Il·ltre. Sr. JOSÉ CARLOS JIMÉNEZ CASTREJÓN, Jutge titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 d’Olot

VOCALS JUDICIALS :

– Il·ltre. Sra. ARANTZA ESCOBAL SACRAMENTO, Jutgessa titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 d´Olot.

– Il·ltre. Sr. JOSEP MOLAS PLANAGUMÀ, Jutge de Pau titular del Jutjat de Pau de Les Preses.

SECRETÀRIA : Il·ltre. Sra. Penélope Cuy Tubau, Lletrada de l´Administració de justícia del Jutjat de 1ª Instància i Instrucció núm. 1 d’Olot i Lletrada Directora del Servei Comú Processal General d´Olot.

La Junta Electoral de Zona d´Olot tindrà la seva seu i celebrarà les seves sessions en els locals del Servei Comú Processal General ( Sala Biblioteca ) d´Olot, ubicat a la plaça de Can Joanetes, núm. 6, d´Olot.

Olot, 23 de desembre de 2020. Secretària de la Junta Electoral de Zona d´Olot.

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021

Posted by lejarza en 28 diciembre, 2020

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 248 · Núm. edicte 9856

EDICTE SOBRE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2021

El Ple de l’ajuntament en sessió de data 30-10-2020, va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals 2021.

L’expedient ha estat exposat al públic, mitjançant anunci publicat al BOP núm. 214 de 6-11-2020 pel termini de 30 dies hàbils, període comprès entre els dies 9-11-2020 al 21-12-2020, sense que en l’esmentat període s’hagin presentat reclamacions.

Per això, l’acord provisional ha quedat aprovat i elevat a definitiu, tal i com estableix l’article 17.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

De conformitat amb allò que es determina a l’apartat 4rt de l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004, es fa públic el text íntegre definitiu de les modificacions aprovades, que hauran d’entrar en vigor el dia 1 de gener de 2021.

1.- NOVA ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 1.- Fet imposable

1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d’aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.

3. No estan subjectes a l’impost:

a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 quilos.

Article 2.- Subjectes passius

1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.

2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de contribuents.

Article 3.- Responsables i successors.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa

1. Estaran exempts d’aquest impost:

a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.

b) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

c) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat física.

d) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.

Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès per l’òrgan competent.

Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.

La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.

Les exempcions previstes a les lletres c) i d) no seran aplicables als subjectes passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.

e) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.

2. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres c), d) i e) de l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les característiques dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.

Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost.

3. No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta.

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable

a) S’estableix una bonificació del 100 % de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.

b) S’estableix una bonificació del 75 % de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles elèctrics mitjançant acreditació amb certificat tècnic i els vehicles biomodals (híbrids) mitjançant acreditació amb certificat tècnic.

Per poder gaudir d’aquestes bonificacions, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les característiques dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici.

Les sol·licituds de bonificació presentades amb posterioritat a la meritació de l’impost, referents a rebuts i/o liquidacions que han estat aprovats, però que encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici tributari sempre que s’hagin complert els requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost.

Article 6.- Quota tributària

1. Aquest impost s’exigeix de conformitat amb el següent quadre de tarifes:

Potència i classes de vehiclesEUR
A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals20,30
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals54,83
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals115,70
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals144,15
De 20 cavalls fiscals en endavant180,21
B) Autobusos
De menys de 21 places133,98
De 21 a 50 places190,81
De més de 50 places238,57
C) Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil68,02
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil134,01
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil190,83
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil238,59
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals27,18
De 16 a 25 cavalls fiscals44,64
De més de 25 cavalls fiscals134,00
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil28,40
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil44,64
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil134,00
F) Altres vehicles
Ciclomotors7,10
Motocicletes fins a 125 cc7,10
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc12,18
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc24,34
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc48,70
Motocicletes de més de 1.000 cc97,45

2. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament general de vehicles, RD 2822/1998, de 23 de desembre.

3. Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.

Article 7.- Període impositiu i meritació de l’impost

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu comença el dia en què es produeix aquesta adquisició.

2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.

3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.

4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs.

5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’ha satisfet la quota, el subjecte passiu pot sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspon percebre.

Article 8.- Règims de declaració i d’ingrés

1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle.

2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que s’alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s’escaigui i la seva realització. S’aportarà la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional d’identitat o el codi d’identificació fiscal del subjecte passiu.

3. Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de l’impost resultant a l’oficina gestora o en una entitat bancària col·laboradora.

4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle, el titular registral haurà d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a aquell en què es realitza el tràmit, Als efectes de l’acreditació de l’impost, l’Ajuntament abans del dia 1 de gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de l’exercici en curs.

Article 9.- Padrons

1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l’impost es realitzarà en el període de cobrament que es fixarà cada any i que es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació. En cap cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.

2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.

Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l’Ajuntament.

Article 10.- Data d’aprovació i vigència

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a 30 d’octubre de 2020, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2021 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de la present ordenança

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre que se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió, i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’hi estableixin.

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què es tracti.

Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.

2.- ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6 DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Es modifica l’article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA dels habitatges que quedarà redactat com segueix: Per cada habitatge estigui habitat o no92,29 €
Per cada habitatge amb l persona sola jubilada46,14 €

0,60 Reformes que afectin elements estructurals.

0,45 Reformes que no afectin elements estructurals.

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments.

0,30 Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni instal·lacions.

Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments

I la correcció dels dos últims coeficients per a les obres d’enderroc:

1. COEFICIENT D’ÚS (Cu).

USOS Cu

– Altures de menys de 10 metres. 0,15

– Altures de més de 10 metres. 0,20

4.- ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14 REGULADORA DE SERVEIS ADMINISTRATIUS

a) S’afegeix a l’article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA, l’apartat següent:

Targeta obertura contenidors

Per unitat………………………………………………………………….. 5 €

Cal indicar que, les Ordenances fiscals no ressenyades en els acords precedents, continuen vigents mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Artur Ginesta Rambla, Alcalde. Argelaguer, 22 de desembre de 2020

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del pressupost municipal per a l´exercici 2021

Posted by lejarza en 10 diciembre, 2020

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del pressupost municipal per a l´exercici 2021

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 237 · Núm. edicte 9312 · Data 10-12-2020

Anunci d’aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2021

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 4 de desembre de 2020, el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2021, així com la plantilla de personal que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i tota la documentació annexa, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Transcorregut el termini d’informació pública esmentat sense que s’hagin presentat reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap més acord.

Argelaguer, 4 de desembre de 2020. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

De Caixa d’Estalvis a CaixaBank

Posted by lejarza en 18 noviembre, 2020

De Caixa d’Estalvis a CaixaBank
Carles Bastons, Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa)
Em permeto per responsabilitat cívica i com a client veterà decebut dels nous serveis, comentar l’evolució que ha viscut la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro de Cataluña y Baleares. Sí, molt positiu fou catalanitzar el nom, però amb el pas del temps tot ha canviat a pitjor: supressió d’oficines a pobles, viles i ciutats, transformació en store (botiga) sense gaire sentit per als clients. D’Estalvi, poca cosa, perquè ara per tenir una llibreta o un compte corrent (interessos 0), et cobren comissió de manteniment i per a la Vellesa, pròpia de gent gran, tercera edat, que viu a pobles i no tenen ja oficina (a les terres gironines un munt) o a ciutat amb mínimes tradicionals, amb horari limitat, amb cues o llargues esperes, un sol taulell per atendre els clients.
En fi, em pregunto: Quo vadis? A on van les entitats bancàries? Què ha suposat la fusió de Caixes (p. e. Caixa de Girona), que funcionaven, eren properes i els clients se sentien ben atesos? Crec fermament que és un problema humanitari, més que humà i social, la pèrdua o reducció d’oficines; no ser atès en una finestreta i fer les operacions en màquines deshumanitzades, els caixers automàtics, dels quals molta gent no recorda el codi secret o erra en teclejar o opera amb risc d’un robatori o atracament.
Per aquest camí arribaran tres fets:
1.-Intuïció que a llarg termini no circularan monedes ni bitllets i tot es farà amb targeta.
2-.Retirada de dipòsits i guardar l’estalvi com feien els nostres avis sota una rajola o un matalàs.
3.-Desig que nasqués una entitat bancària, semblant als orígens de la Caixa, ben nostra, sense macroestructures, ni afany d’especular ni estar pendent dels grans i potents bancs europeus, i moguda només per una ferma voluntat de servei financer i econòmic a la ciutadania, mancada avui d’uns serveis, oficines i personal que es troben molt a faltar.
Faig una crida per prendre consciència del tema, molt seriós per als municipis i els col·lectius vulnerables.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

La pandèmia i els pressupostos de l’Estat

Posted by lejarza en 18 noviembre, 2020

La pandèmia i els pressupostos de l’Estat
Francesc Buixeda Cabre, Santa Pau (Garrotxa)
L’actual Govern de coalició, en què els socis minoritaris, tenen pressa per aplicar les seves opcions polítiques, abans de la possible dissolució o divisió, per desavinences o altres circumstàncies, provoca el desgast del partit dominant, que es veu obligat a claudicar per mantenir la governabilitat.
Dins aquesta vulnerable situació, s’ha iniciat el procés d’aprovació dels nous pressupostos de l’Estat. El Govern ha negociat amb les forces polítiques afins, és a dir, d’esquerres i nacionalistes, per obtenir el nombre mínim de vots necessaris, i això ha encès els ànims de l’oposició i també de membres del mateix partit (PSOE), per haver optat per aquesta combinació, quan en tenia d’altres constitucionalistes, que hi hagueren permès una negociació menys trencadora.
Europa avisa i aconsella no augmentar impostos, ni pensions, ni sous dels funcionaris, i diu sí a reformes estructurals per reduir la despesa pública i destinar el màxim de recursos per ajudar a reflotar la crisi econòmica que està produint-se per la pandèmia del coronavirus. Els pressupostos que es plantegen des de l’Estat van en direcció totalment contrària.
Classe política, si us plau, heu de fer un esforç, oblidant el partidisme i pensant en la salut i situació econòmica de la ciutadania, girant la tendència, i fent-la més propera a les directrius europees, per ser sincers, més de sentit comú, d’acord amb la situació actual. Si es pretén modificar la Constitució, és un procés que per la seva complexitat s’ha d’enfocar en moments més propicis, tant físicament com econòmicament. S’ha d’aconseguir majoria qualificada que ho consideri necessari, com qualsevol democràcia, i això vol temps i dedicació.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer suspensió potestativa de llicències a l´efecte de l´estudi dels usos associats als allotjaments turistics

Posted by lejarza en 9 noviembre, 2020

Ajuntament d´Argelaguer suspensió potestativa de llicències a l´efecte de l´estudi dels usos associats als allotjaments turistics

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 215 · Núm. edicte 8093 · Data 09-11-2020

ANUNCI SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE LLICÈNCIES A L’EFECTE DE L’ESTUDI DELS USOS ASSOCIATS ALS ALLOTJAMENTS TURISTICS

El Ple de l’ajuntament d’Argelaguer en sessió ordinària del dia 30 d’octubre de 2020, entre altres, ha adoptat el següent acord:

Primer.- ASSUMIR el contingut de l’informe tècnic, emès en data 2 d’octubre de 2020, sobre la necessitat d’actualitzar la regulació urbanística dels usos del sòl corresponent a les activitats d’allotjaments rurals i a les d’habitatges d’ús turístic (HUTS), definides en el Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya.

Segon.- SUSPENDRE, a l’empara de l’article 73 i ss del Text refós de la Llei d’Urbanisme l’atorgament de llicències o comunicacions prèvies favorables als usos associats als allotjaments turístics, durant un any a tot el terme municipal d’Argelaguer.

Tercer.- INDICAR que aquesta suspensió potestativa afecta a tot el terme municipal d’Argelaguer.

Quart.- DISPOSAR la publicació d’aquest acord juntament amb el plànol de delimitació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal i anunciar-lo en dos diaris de premsa periòdica.

Cinquè.- COMUNICAR aquest acord a les àrees d’urbanisme i d’activitats per al seu coneixement i efectes oportuns.

Argelaguer, 3 de novembre de 2020. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021

Posted by lejarza en 6 noviembre, 2020

Ajuntament d´Argelaguer aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 214 · Núm. edicte 8077 · Data 06-11-2020

Edicte sobre l’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021

El Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer, en sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2020, va aprovar provisionalment la modificació/adaptació de les ordenances fiscals següents per a l’exercici 2021:

1. Nova Ordenança Fiscal número 2. Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

2. Ordenança Fiscal número 6. Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de residus municipals.

3. Ordenança Fiscal número 14. Reguladora de la taxa de serveis administratius.

D’acord amb el que disposa l’article 17.2 del RDL 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’hisendes locals, els acords de modificació i el text de les Ordenances modificades en caràcter provisional, així com el contingut dels corresponents expedients, es sotmet a informació pública per termini de 30 dies hàbils, a compta de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’efecte del seu examen i presentació de possibles reclamacions i suggeriments, entenent-se definitivament aprovat, sense necessitat de prendre un nou acord, si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions.

Argelaguer, 3 de novembre de 2020

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Discriminar l’estètica

Posted by lejarza en 27 octubre, 2020

Discriminar l’estètica


Sònia Telles Fàbregas


Des de fa 10 dies vam haver de tancar tots els centres d’estètica de Catalunya!

Tot i que som un munt d’esteticistes que treballem amb hores convingudes, moltes de nosaltres treballem soles!

Hem sigut centres segurs per poder fer als nostres clients els tractaments que tant necessiten amb la pressió que viu la nostra societat amb aquesta pandèmia.

Els problemes de pell degut a l’ús de mascaretes tantes hores. Som un sector que no ens és possible teletreballar, ja que hem de fer el diagnòstic personalitzat a cada client i ara més que mai és necessari!
En què s’ha basat el Govern de Catalunya per discriminar l’estètica vers la perruqueria (amb les quals no tinc res en contra). Ho trobo una gran injustícia!

Pensant en el meu cas en concret, i que segur que hi ha moltes coincidències amb els de companyes de professió, tenim gent gran que venen a tallar-se les ungles, que es fan massatges per millorar algun dolor propi de l’edat, i que nosaltres contribuïm amb la seva qualitat de vida, 1,2,3, vegades al mes! I ara no poden acudir als nostres centres.
És molt fàcil dir que tanquem, quan des de la cadira del Govern tenen el sou assegurat! Si no poguessin treballar des de casa i no tinguessin sou i haguessin de seguir pagant els impostos i els autònoms, s’ho mirarien d’una altra manera!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 4/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020

Posted by lejarza en 14 septiembre, 2020

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 4/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 177 · Núm. edicte 6509 · Data 14-09-2020

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

El Ple de l’Ajuntament de data 7-09-2020 va aprovar inicialment l’expedient número 4/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

Signat a la data de la signatura.

Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »