Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Imports dels menjadors escolars dels centres docents que gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa curs escolar 2017/2018

Posted by lejarza en 20 abril, 2018

Imports dels menjadors escolars dels centres docents que gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa curs escolar 2017/2018
Argelaguer – Vall del Llierca
De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya i fent ús de les facultats concedides pels articles 41 al 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars de la comarca que gestiona i presta el Consell Comarcal de la Garrotxa. Article 2.- Naixement de l’obligació L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei de menjador escolar, si bé el Consell Comarcal podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Article 3.- Exempcions Queden exempts de pagar la taxa del servei de menjador escolar: • Aquells alumnes, considerats alumnes amb necessitats educatives específiques, que no van al centre que els correspon per mapa escolar i així ho determina la resolució del Departament d’Educació. Article 4.- Obligats al pagament Estan obligats al pagament totes les persones físiques o jurídiques que siguin usuàries o beneficiaries del menjador escolar, tant si són alumnes com si són mestres o altra persona degudament autoritzada que sol·liciti el servei. En el cas dels alumnes, pel fet d’ésser menors d’edat, el pagament correspondrà als pares, als tutors o als representants legals o als responsables dels beneficiaris. Article 5.- Quantia El preu públic es determinarà en funció dels imports fixats pels menjadors escolars dels centres docents que gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa pel curs escolar 2017/2018:
ESCOLA MONTPALAU d’Argelaguer 1. L’alumne habitual o fix 6,20€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 8,06€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 4,65€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 6,05€
ESCOLA LES ESCOMES de Sant Jaume de Llierca 1. L’alumne habitual o fix 5,68€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,73€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 4,85€
ESCOLA EL MORROT d’Olot 1. L’alumne habitual o fix 5,30€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,37€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 4,38€
ESCOLA LLAR LLUÍS MARIA MESTRES I MARTÍ d’Olot 1. L’alumne habitual o fix 5,45€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,66€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 4,76€
ESCOLA CASTANYER de Sant Joan Les Fonts 1. L’alumne habitual o fix 5,22€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,79€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,03€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 3,94€
ESCOLA SANT ROC d’Olot 1. L’alumne habitual o fix 5,10€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,63€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,05€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 3,97€
ESCOLA LA BÒBILA de Les Preses 1. L’alumne habitual o fix 5,10€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,63€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 2,98€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 3,87€
ESCOLA CASTELLROC de Castellfollit de la Roca 1. L’alumne habitual o fix 5,60€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,94€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 5,12€
ESCOLA BRESSOL EL CASTELLET de Castellfollit de la Roca 1. Dinar 3,97€ 2. Berenar 0,35€
IES MONTSACOPA d’Olot 1. L’alumne habitual o fix 3,72€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 4,84€
IES BOSC DE LA COMA d’Olot 1. L’alumne habitual o fix 3,72€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 4,84€ Segons el reglament de funcionament del servei de menjadors escolars del Consell Comarcal de la Garrotxa es considera usuari fix aquell que fa ús del servei com a mínim 3 dies a la setmana i usuari esporàdic aquell que fa ús del servei i ho comunica al centre el mateix dia abans de les 10 del matí, entenent que poden gaudir d’aquest servei gràcies a que hi ha d’altres alumnes que en fan ús de forma fixa i que la gestió de la seva assistència té un cost afegit de difícil determinació. Com a criteri s’estableix que aquest recàrrec sigui del 30% sobre el preu de menjador el qual correspon al percentatge que han de pagar els usuaris fixos en cas d’absència. En cas d’absència d’un usuari fix es cobrarà el 30% del preu del menú per cada dia que l’usuari falti al menjador en concepte de despeses fixes del servei i amb un màxim de 3 dies lectius consecutius. A partir del 4rt dia ja no es cobrarà Article 6.- Bonificacions Per acollir-se a les bonificacions, caldrà haver presentat al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud d’ajuts dins el termini que estableix la convocatòria anual. A l’usuari que se li hagi concedit alguna de les modalitats d’ajut de menjador se li descomptarà l’import subvencionat de la tarifa que li correspondria pagar. Igualment es descomptarà, si s’escau i a qui li pertoqui, l’import de les possibles aportacions d’altres administracions i/o entitats. Article 7.-Normes de gestió L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei, que es fixa en el moment que es concedeix l’autorització. El beneficiari del servei o el seu tutor legal facilitaran al Consell Comarcal l’autorització necessària per fer efectiu el pagament mitjançant domiciliació bancària . El cobrament del preu públic de menjador escolar es farà per rebut bancari a mes vençut, el rebut inclourà els dies assistits i s’abonarà part de les absències del mes anterior. Article 8.- Impagament En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei i se seguirà el procediment de constrenyiment en via executiva prevista en el Reglament General de Recaptació. Article 9.- Publicitat L’acord d’establiment d’aquests preus públic es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Girona i es faran públics en el tauler d’anuncis de la Corporació i als centres educatius corresponents. Article 10.- Vigència El preu públic entrarà en vigor definitivament quan esdevingui ferm mitjançant la publicació íntegra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa. Article 11.- Remissió normativa En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s´aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 8/1989, de 13 d’ abril de taxes i preus públics, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Anuncios

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Els veïns d’Argelaguer transformaran la seva plaça i constituiran un òrgan paral·lel participatiu coordinat amb l’Ajuntament

Posted by lejarza en 14 abril, 2018

Els veïns d’Argelaguer transformaran la seva plaça i constituiran un òrgan paral·lel participatiu coordinat amb l’Ajuntament
Els veïns d’Argelaguer seran els qui transformaran la seva plaça de la Generalitat. Ho faran mitjançant un procés participatiu que arrenca aquest dissabte. Aprofitant l’inici d’aquest procés ciutadà, l’Ajuntament incentivarà la creació d’un grup de veïns paral·lel al consistori que participi de les decisions importants que s’hagin d’adoptar en un futur.
Fa més d’una dècada que la plaça de la Generalitat d’Argelaguer mostra un dels estralls de la bombolla immobiliària. En un lateral, hi ha un esquelet d’una finca inacabada que s’havia de destinar a una promoció de pisos al municipi. Des de llavors, els veïns han lluitat per eliminar l’impacte visual i els riscos que ha comportat l’existència de l’edifici en ple mig del nucli urbà, per recuperar un espai alienat de la vida social del poble. Per aquest motiu, Argelaguer inicia un procés participatiu, perquè siguin els mateixos veïns que decideixin com transformar l’espai i se’l facin seu. Segons Òscar Gussinyer, tècnic de Resilience.earth -empresa que duu a terme el projecte-, és l’hora que els habitants decideixin “què vol ser Argelaguer i com volen que sigui la seva plaça”.
El procés constarà de dues fases: a la primera es vol fomentar la participació per conèixer les necessitats de tothom, i afavorir la cultura democràtica per treballar amb transparència; posteriorment, es dissenyarà l’espai amb els criteris vinculants que han de definir la plaça. Un cop estigui constituït el grup motor, l’Ajuntament té la intenció que els veïns que formen part del procés participatiu es mantinguin com un òrgan paral·lel al consistori. Per a Núria Roig, regidora de Participació Ciutadana, aquest consell de veïns “ha d’existir més enllà de les legislatures polítiques, per tal d’afavorir noves iniciatives ciutadanes”.
La primera jornada del procés participatiu per transformar la plaça tindrà lloc aquest dissabte 14 d’abril, i la segona el 5 de maig al Casal, sempre de 4 a 6 de la tarda. De moment, ja hi ha 25 persones interessades en formar part d’aquest grup participatiu.
http://www.olot.tv/noticies/garrotxa/veins-dargelaguer-transformaran-seva-placa-constituiran-organ-parallel-participatiu-coordinat-lajuntament/

Els veïns d’Argelaguer seran els qui transformaran la seva plaça de la Generalitat. (Foto Lejarza)

Els veïns d’Argelaguer seran els qui transformaran la seva plaça de la Generalitat. (Foto Lejarza)

Plaça Generalitat d´Argelaguer edifici abandonat Enderroc Ja!

Plaça Generalitat d´Argelaguer edifici abandonat Enderroc Ja!

Posted in Uncategorized | 3 Comments »

L’Agència Catalana de l’Aigua ha fet pública les subvencions als ens locals de la Vall del Llierca

Posted by lejarza en 8 abril, 2018

L’Agència Catalana de l’Aigua ha fet pública les subvencions als ens locals de la Vall del Llierca
Argelaguer Vall del Llierca
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha fet pública la resolució definitiva de la línia
de subvencions adreçades als ens locals de la Vall del Llierca per millorar el control de l’aigua subministrada amb la instal·lació o millora dels comptadors d’aigua en alta.
En el cas de la Vall del Llierca, les subvencions es reparteixen de la següent manera:
Ajuntament de Montagut i Oix 14.842,64€ per à l´Instal·lació de comptadors volumètrics en alta a l’abastament del Gomarell a Alta Garrotxa de Montagut.
Ajuntament de Tortellà 5.843,41€ per à l´instal·lació de comptadors volumètrics en alta a l’abastament d’aigua potable de Tortellà.
Aquestes mesures són essencials per conèixer els rendiments i l’eficiència dels sistemes d’abastament, i, per tant, garantir una millor qualitat del servei de subministrament i un millor aprofitament dels recursos hídrics.
La major part de les propostes municipals subvencionades tenen per objectiu el control de la totalitat dels cabals, tant captats com subministrats, en tots els seus nuclis.
La part més important, però, ascendeix fins a 132.075€ i està destinada al Consell Comarcal de la Garrotxa. El Consell disposa d’un organisme autònom denominat Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa. Es tracta, d’un organisme que fa accions directes en temes d’aigua a tots els municipis de la comarca. En aquest cas, els diners són per a la instal·lació de comptadors a les captacions i a les sortides dels dipòsits de regulació i la seva integració a un sistema de telecontrol en diferents sistemes d’abastament de la Garrotxa.
La majoria dels proveïments ho fan a partir de les aigües subterrànies. Destaca Olot, que es proveeix de pous artesians, sense connexió coneguda amb les aigües principals del Fluvià al pas d’aquesta localitat.
La captació superficial per a l’abastament de població més important està situada á la captació d’abastament del Gomarell à la riera de Sant Aniol única xarxa en alta o supramunicipal existent i que arriba als municipis d’Argelaguer, Montagut i Tortellà.
La Captació del Gomarell subministra aigua per gravetat mitjançant un tram amb una canonada de fibrociment (FC) de 150 mm i un segon tram amb una canonada de polietilé (PE) de 160mm., aquesta captació d´aigua és explotada per l´empresa Prodaisa que lo fà en alta i baixa pèls municipis de Argelaguer, Tortellà y Montagut i Oix.

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer

Posted by lejarza en 5 abril, 2018

Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 66 – 5 d’abril de 2018 Núm. 2811
Anunci d’informació pública del Reglament de consell d’infants del poble d’Argelaguer.
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 23-03-2018, va aprovar inicialment el Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer i sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies.
En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text del Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners en horari d’oficina, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Aquest mateix Anunci es publicarà al diari “Diari de Girona” i a la pàgina web.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del TRlMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l’article 66 del ROAS.
Argelaguer, 26 de març de 2018 l’Alcalde.

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

El Consell Comarcal de la Garrotxa aprova el preu de la recollida de residus

Posted by lejarza en 4 abril, 2018

 

El Consell Comarcal de la Garrotxa aprova el preu de la recollida de residus

 

Argelaguer Vall del Llierca

 

El Consell Comarcal de la Garrotxa, en el seu darrer ple, va aprovar els preus de la recollida de deixalles en proximitat.

 

El servei de recollida domèstica ascendeix aquest 2018 a 749.271,92 euros; el servei de recollida d’activitats arriba als 182,69 euros per tona, són uns preus que després cada municipi adequa a les seves necessitats de gravar més o menys els veïns.

 

Tots els grups del ple van posar de manifest la importància d’implantar un sistema de selecció de residus en origen que permeti incrementar el reciclatge per part dels ciutadans i faci més eficaç la gestió de residus.

 

La recollida de deixalles de Argelaguer que s’acciona amb una tarja personalitzada es el millor sistema de recollida dels quatre assajats en una prova pilot que s’adapten més bé als municipis de la Garrotxa. L’ha realitzat el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (Sigma) de la Garrotxa ponderant l’eficiència, el cost, la percepció ciutadana i l’aplicació del pagament per generació (paga menys qui més recicla).

 

La seva implantació comporta un increment de la despesa del servei a l’entorn del 20% i del 3%, respectivament, amb relació al cost actual.

 

Els 55.999 habitants de la Garrotxa van generar, el 2016, 23.790 tones de residus municipals als contenidors de vorera, 1,16 quilos per habitant al dia.

El Consistori incumpleix el acord dels contenidors de deixalles a l’Era de la esglesia amb L´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) Foto: Lejarza - Garrotxa https://llierca.wordpress.com/2016/09/23/el-consistori-incumpleix-el-acord-dels-contenidors-de-deixalles-amb-els-veins-dargelaguer/

El Consistori incumpleix el acord dels contenidors de deixalles a l’Era de la esglesia amb L´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) Foto: Lejarza – Garrotxa https://llierca.wordpress.com/2016/09/23/el-consistori-incumpleix-el-acord-dels-contenidors-de-deixalles-amb-els-veins-dargelaguer/

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Els veïns de Tortellà participen en els primers pressupostos participatius del poble

Posted by lejarza en 30 marzo, 2018

Els veïns de Tortellà participen en els primers pressupostos participatius del poble
Argelaguer – Vall del Llierca
Una setantena de veïns de Tortellà participen en els primers pressupostos participatius del poble i aquesta setmana s’ha tancat el període de votació i fins passat Setmana Santa no es coneixeran les propostes guanyadores.
Des de l’Ajuntament valoren positivament l’experiència i asseguren que també ha servit per agafar idees.
El consistori es planteja incrementar la xifra de 10.000 euros per a l’any que ve.
Aquest dilluns es va tancar el període de votació amb més d’una setantena de vots. Tot i que la participació representa el 10% dels més de 700 habitants que té la vila, des de l’Ajuntament es mostren satisfets de com ha respost el poble i les idees que han sortit.
En total, fins a 13 projectes van anar a les urnes i la setmana que ve es donarà a conèixer quins d’aquests han estat els guanyadors.
Entre els projectes que van anar a votació hi ha la instal·lació d’un parc infantil, un reductor de velocitat, un escenari modular, una escala per a la gent gran a la piscina municipal o la catalogació de l’arquitectura del poble.
Fins a la setmana que ve l’Ajuntament no donarà a conèixer els projectes guanyadors. El dimecres els tècnics del consistori es reuniran per validar les propostes i veure quantes es poden incloure dins el pressupost de 10.000 euros.

Vila de Tortellà amb la muntanya del Santuari del Mónt al fons Fotografia: Lejarza (Argelaguer) treta d'un quadre

Vila de Tortellà amb la muntanya del Santuari del Mónt al fons Fotografia: Lejarza (Argelaguer) treta d’un quadre

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

L´Arxiu Comarcal de la Garrotxa col·labora amb la Galeria de Metges Catalans

Posted by lejarza en 29 marzo, 2018

L´Arxiu Comarcal de la Garrotxa col·labora amb la Galeria de Metges Catalans
Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)
L´Arxiu Comarcal de la Garrotxa col·labora amb la Galeria de Metges Catalans, el web del Col·legi de Metges de Barcelona pretén divulgar les figures més destacades de la medicina al llarg de la història.
La col·laboració de l´arxiu ha consistit en la recerca d´imatges d´alguns metges nascuts a la Garrotxa.
Els metges garrotxins inclosos en la galeria són Maria Oliveras Collellmir, la primera metgessa anestesiòloga de Catalunya (Argelaguer, 1910–Barcelona, 2009), va néixer al mas Morató, el 6 de setembre de 1910. Era la major de set germans i des dels set anys, ajudava als seus pares en la cura de bous i vaques, va deixar la casa pairal per cursar els estudis de batxillerat, de Magisteri i, finalment, de Medicina a la Universitat de Barcelona, on va començar als anys trenta.
Descartada una primera inclinació per l´Odontologia, cursà tota la carrera de Medicina i l´acabà l´any 1938, treballant ja com a metge els darrers mesos de la guerra, en el laboratorio del hospital Militar de Vallcarca, (Barcelona).
Després de la guerra, els vencedors no li van reconèixer el pla d´estudis republicà, i va haver de revalidar-los completament l´any 1941. Es col.legià a Barcelona el 18 de desembre del mateix any, que també va ser el del seu casori amb el farmacèutic Narcís Esplugas i Sabater, amb qui va tenir dos fills, l´Albert (1942) i l´Enric (1946); aquest darrer, amb el anys, també serà metge.
Entre 1941 i 1944 treballa a l´Institut Neurològic amb el doctor Ley, al laboratori i a anestèsia.
L´any 1944 passa a l´Hospital Clínic, al laboratori del Servei del doctor Gibert Queraltó, i al quiròfan de neurocirurgia del doctor Ley.
El 1947 el doctor Robert Macintosh la convida a formar-se en la seva càtedra d´anestèsia a Oxford; hi va amb una beca i aprèn les més modernes tècniques anestèsiques del moment, que tot seguit amplia a Londres.
Amb aquest bagatge torna a Barcelona el 1948 i hi desenvolupa una anestèsia innovadora a l´Hospital Clínic i centres privats com la Clínica Dexeus.
Els altres Metges garrotxins inclosos en la galeria són Candi Agustí Trilla (Castellfollit de la Roca, 1875–Olot, 1963), Francesca Casaponsa Suñol (Castellfollit, 1906–la Bisbal d’Empordà, 1990), Sever Perramon Barnadas (Capsec, la Vall de Bianya, 1891–París, 1980), Eveli Barnadas Vila (Olot, 1879–Barcelona, 1950), Francesc Xavier Bartrina Costa (Olot, 1886–Madrid, 1930), Joaquim Danés i Torras (Olot, 1888-1960), Pau Estorch i Siqués (Olot, 1805–Barcelona, 1870) i Jordi Pujiula Ribera (Olot, 1947-2011).

El matrimoni Aleix Oliveras i Llúcia Collellmir i els seus fills. La Maria és la segona per la dreta. Argelaguer, c. 1918. [Família Esplugas Oliveras]

El matrimoni Aleix Oliveras i Llúcia Collellmir i els seus fills. La Maria és la segona per la dreta. Argelaguer, c. 1918. [Família Esplugas Oliveras]

Maria Oliveras Collellmir (Argelaguer 1910 - Barcelona 2009), pionera de l´Anestèsia i de les anàlisis clíniques a Catalunya

Maria Oliveras Collellmir (Argelaguer 1910 – Barcelona 2009), pionera de l´Anestèsia i de les anàlisis clíniques a Catalunya

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament Argelaguer Ple Sessió Ordinària 23 de març de 2018

Posted by lejarza en 22 marzo, 2018

Ajuntament Argelaguer Ple Sessió Ordinària 23 de març de 2018
ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent
DECRET
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a:
SESSIÓ: Ordinària DATA: 23 de març de 2018 HORA: 11:00
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació d’actes
1.1 PLE 2017/8 18-12-2017
2.- Propostes
2.1 Aprovació inicial del Reglament del Consell d’Infants del poble per incorporar-lo com a annex I del Reglament de Participació Ciutadana d’Argelaguer.
2.2 Aprovar el conveni de col·laboració per al desenvolupament del Programa Formació i Treball 2018.
2.3 Delegació al Consell Comarcal de la Garrotxa del servei de Brigada Jove 2018
2.4 Aprovar les festes locals pel calendari laboral 2019.
2.5 Sol·licitar diferents subvencions:
2.5.1 Manteniment del Parc de Salut 2.5.2 Equipament consultori 2.5.3 Programa plagues urbanes PT10 2.5.4 Participació ciutadana 2018 2.5.5 Pla de l’Acció 2018.
2.6 Concessió Subvenció a la Fundació Esclerosi Múltiple.
2.7 Aprovar la declaració de Tàrrega.
3. Convalidacions de Decrets i Informacions.
4. Precs i preguntes.
La secretària. Argelaguer, 21 de març de 2018

La secretària interventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Participació ciutadana en les ciutats modernes

Posted by lejarza en 22 marzo, 2018

Participació ciutadana en les ciutats modernes
Pau Canaleta
Darrerament es parla molt de la participació ciutadana i, de fet, la majoria de governs locals estan tirant endavant moltes iniciatives en aquest sentit. Cada dia apareixen notícies en els mitjans sobre com molts ajuntaments estan tirant endavant pressupostos participatius o com s’inicien processos participatius per tal que els ciutadans del municipi decideixin l’ús d’un equipament municipal.
Els governs i els alcaldes són conscients que la participació de la ciutadania en la presa de les decisions cada cop és més important i que en un futur serà difícil veure governs que prenen totes les decisions sense la participació dels seus veïns. La nova manera d’entendre la política posa la participació ciutadana al centre. Bàsicament perquè la gent ha deixat clar que vol participar en la presa de decisions.
Aquest fet està provocat bàsicament per dos motius: l’allunyament de la gent de la política tradicional i la conseqüent irrupció de nous partits polítics i en segon lloc, la revolució tecnològica, que ha aportat nous valors vinculats a la transformació digital que s’han traslladat a la política fins a fer-los imprescindibles: proximitat, transparència, participació i rendició de comptes. Valors que els ciutadans ja comencen a veure com a innegociables.
Si tot això és així, per què participa tan poca gent en els processos participatius? Si ens hi fixem, el percentatge de la població que participa en un procés participatiu d’àmbit municipal sempre és molt baix. Lluny dels dos dígits. Ja sigui una consulta, la configuració de part d’uns pressupostos o la redacció d’un nou POUM.
Es poden buscar molts motius en la comunicació i la difusió d’aquests processos, en el fet que sovint facin referència a àmbits parcials i no del conjunt del municipi o qualsevol altra excusa. Crec, però, que el factor clau d’aquesta baixa participació està de fet en la demanda mateixa del que vol la gent quan demana més participació ciutadana.
Segons el meu punt de vista, la gent vol governs necessàriament oberts a la participació ciutadana. És a dir, governs compromesos amb la participació. I això no vol dir que els veïns d’un barri puguin decidir quines inversions podran fer en aquell barri amb una part petita del pressupost, però tampoc que se’ls requereixi per participar en totes les grans decisions que ha de prendre un govern. No volen ni decidir si fan un pipican al barri o posar un fanal en una cantonada ni decidir els pressupostos anuals i totes les inversions previstes.
I així doncs, què volen? Crec entendre que volen un govern que prengui decisions i governi –per tant que no els demani la seva participació en decisions que han de prendre els seus representants–, però que estigui obert a la participació dels ciutadans quan aquests ho creguin convenient.
És a dir, un govern que pren decisions però que quan alguna decisió afecta una part importants del ciutadans i aquests volen que aquesta mesura sigui sotmesa a l’escrutini popular, es demani a la gent què vol i que els ciutadans acabin decidint. Volen governs oberts a la participació dels ciutadans sempre que hi hagi un tema que faci que la ciutadania ho reclami. És important entendre que hi ha d’haver una demanda significativa de ciutadans. I això vol dir, o un percentatge important del conjunt dels ciutadans (caldria fixar un percentatge entre el 5 i el 10%) o un percentatge significatiu de veïns d’una zona o barri afectat (caldria fixar un percentatge a l’entorn del 20%).
Per tant, que el govern articuli mecanismes que afavoreixin que quan es produeix una demanada significativa es pugui posar a consulta o hi puguin participar els ciutadans afectats.
Això comporta tenir un govern adaptat a aquesta nova necessitat. I això no és senzill.
Com ens podem imaginar això és molt més difícil de ser acceptat per molts governs municipals. Una cosa és que es decideixi si s’arreglen unes papereres o s’asfalta un carrer i una altra és admetre que les decisions de ciutat poden ser decidides per els ciutadans si realment un tema provoca controvèrsia i una part de la ciutadania se sent apel·lada. Si això es produís, sens dubte ens trobaríem amb participacions més altes i ciutadans més satisfets. Òbviament complica una mica la governança. És un canvi de xip bastant estructural i per tant, que porta el seu temps.
Segurament molts municipis no estan preparats per entendre aquest nou marc de relació amb els ciutadans i ni molts menys tenen els mecanismes per portar-la a terme, però sens dubte és questió de temps que aquesta manera d’entendre la participació ciutadana, més real i més efectiva –també més difícil de gestionar– es consolidi. Algú s’avança?

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Comença la regulació de l’accés motoritzat a l´Alta Garrotxa a la zona de Sadernes

Posted by lejarza en 15 marzo, 2018

Comença la regulació de l’accés motoritzat a l´Alta Garrotxa a la zona de Sadernes.
Argelaguer Vall del Llierca
El període de regulació de la temporada 2018 comença el 16 de març i acaba el 31 d’octubre.
El tancament serà permanent tots els dies de la setmana i es farà mitjançant senyal informatiu.
Tal i com s’ha anat fent en anys anteriors, el Consorci de l’Alta Garrotxa, juntament amb els Ajuntaments de Sales de Llierca i de Montagut i Oix, han aprovat un sistema de regulació de l’accés motoritzat per poder seguir vetllant per la seguretat i la reducció de la pressió ocasionada per la gran afluència de persones a la zona de Sadernes i Sant Aniol.
La restricció de l’accés motoritzat es durà a terme de manera permanent durant les 24 hores dels dies de màxima afluència i com ja va succeir l’any passat, no es disposarà de personal que gestioni l’accés dels vehicles autoritzats, sinó que es farà efectiva mitjançant un senyal informatiu.
Aquest sistema respon a l’aplicació del Decret 166/98 de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. En base a aquest Decret, només podran accedir a la zona els vehicles autoritzats, mentre que la resta d’usuaris hauran d’estacionar el vehicle a l’aparcament de Sadernes.
Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el Consorci de l’Alta Garrotxa, al 972 28 78 82.

El pont medieval del Llierca es l´eix principal d´accés a l´interior de la Vall del Llierca (Foto: Lejarza Argelaguer - Garrotxa)

El pont medieval del Llierca es l´eix principal d´accés a l´interior de la Vall del Llierca (Foto: Lejarza Argelaguer – Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »