Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de l´expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018

Posted by lejarza en 14 agosto, 2018

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de l´expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 157 – 14 d’agost de 2018 Núm. 7255
Edicte d´aprovació definitiva de l´expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018
No havent-se presentat reclamacions contra l´acord de Ple de data 29 de juny de 2018, d´aprovació inicial de la primera modificació de crèdit del pressupost 2018, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 143, de 11 de juliol de 2018, i en el tauler d´anuncis de l´ajuntament, l´acord d´aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica, després d´efectuada la corresponent modificació pressupostària.
Aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostària número 63100 1621 Servei videovigilància 15.125€, núm. 60900 1531 Construcció passera camí Ral 48.000€, núm. 63209 321 Millora pati escola 14.000€, núm. 22706 924 Treballs tècnics concurs idees 3.000€, núm. 22714 151 Redacció POUM 50.000€, núm. 609 153 Junta de Compensació Can Jan 100.000€ TOTAL 230.125€.
Finançament de la modificació:
Concepte pressupostari 87010 Incorporació romanent afectat 230.125€.
Contra l´aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l´endemà de la publicació d´aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Argelaguer, 3 d´agost de 2018 Artur Ginesta Rambla Alcalde

La secretària interventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Anuncios

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer aprovació definitiva

Posted by lejarza en 14 agosto, 2018

Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer aprovació definitiva
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 157 – 14 d’agost de 2018 Núm. 7239
Anunci d’aprovació definitiva del Reglament del consell d’infants Durant el termini d’exposició pública del Reglament del Consell d’infants del poble d’Argelaguer per incorporar-ho com a Annex I del Reglament de Participació Ciutadana d’Argelaguer, no s’han presentat al·legacions, per tant ha quedat aprovada definitivament. Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l’article 66 del ROAS, a continuació es publica el Reglament de manera definitiva.
REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS del MUNICIPI D’ARGELAGUER PREÀMBUL Tal i com diu la Carta de Ciutats educadores “… D’altra banda, l’infant i el jove han deixat de ser protagonistes passius de la vida social i, per tant, de la ciutat. La Convenció de les Nacions Unides del 20 de novembre de 1989, que desenvolupa i considera vinculants els principis de la Declaració Universal de 1959, els ha convertit en ciutadans i ciutadanes de ple dret en atorgar-los drets civils i polítics. Poden, per tant, associar-se i participar d’acord al seu grau de maduresa”. L’article 62 el Decret llei 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, regula la possibilitat de creació d’òrgans de participació sectorial i els articles 130 i 131 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regulen l’establiment dels consells sectorials amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seves entitats en assumptes municipals. En la mateixa línia, l’article 27 de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, d’acord amb la seva finalitat de participació de l’infant i l’adolescent en tot el que l’afecta i promovent òrgans de participació en la vida pública, impulsa les administracions locals a crear consells de participació territorials per tal de donar a l’infant i als adolescents l’oportunitat d’afavorir la convivència i la integració cultural en l’àmbit veïnal i local.
Amb aquesta neix el Consell dels Infants que serà l’encarregat de potenciar la participació dels infants del poble d’Argelaguer i fer d’altaveu de les seves inquietuds i propostes. Alhora permetrà treballar importants valors, dels que destaquen, la responsabilitat comunitària, la participació democràtica, el compromís, el diàleg i l’esperit crític. DISPOSICIONS GENERALS Article 1 El Consell dels Infants és un òrgan de participació, consulta i assessorament de l’Alcalde i del Govern municipal sobre qüestions d’interès general per al poble, entenent que el poble és un espai on es fomenten i arrelen costums i hàbits. Article 2 El Consell d’Infants té la seva seu a l’Excm. Ajuntament d’Argelaguer, c. Major núm. 91. Article 3 Les finalitats del Consell d’Infants són les que tot seguit s’assenyalen: – Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent possible el debat sobre la vida del poble. – Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu. – Promoure un espai on els infants es puguin expressar en relació als temes que els interessen alhora que aprenen els valors democràtics. – Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat. – Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó tots els aspectes relacionats amb el poble, desenvolupant així, una major sensibilitat cap a la relació entre poble i infant. FUNCIONS Article 4 Les principals funcions del Consell són: – Treballar els temes acordats des del propi Consell dels Infants o aquells que siguin proposats per l’Ajuntament. – Debatre i consensuar entre tots les propostes relatives al tema que es treballi. – Presentar el treball desenvolupat durant tot el curs i les propostes acordades a tots els membres del consistori per tal que els diferents grups representats hi donin una resposta.
COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT Article 5 El Consell dels Infants està format per: – Dos representants escollits per l’alumnat, dels diferents cursos que participen en el consell – Un representant de l’equip de govern, o persona en qui es delegui aquesta funció Article 6 El Consell dels Infants funcionarà a través del Plenari. Sempre que es cregui necessari i convenient el Consell dels Infants podrà crear comissions de treball. Article 7 El sistema d’elecció de cada un dels representants s’establirà d’acord amb els sistemes d’elecció i participació que tingui l’escola. El càrrec de representant té una durada màxima de dos anys. Article 8 Els representants seran els portaveus i interlocutors del Consell d’Infants envers l’equip de govern. També poden recollir l’opinió d’altres infants d’altres grups-classe. Article 9 A cada escola que participi en el Consell dels Infants hi haurà un responsable (preferentment el tutor/a del grup) que farà d’enllaç entre els infants participants i els representants, i el representant de l’equip de govern. Article 10 El Consell dels Infants elaborarà propostes que farà arribar a l’Alcaldia i a tots els membres del consistori. Els acords que prengui el Consell dels Infants seran per consens. Si calgués arribar a una votació, només podran votar els infants. Article 11 El Consell dels Infants es reunirà, com a mínim, un cop durant el curs escolar en sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que l’Alcalde ho consideri oportú o a petició 1/3 dels membres del Consell dels Infants.
Article 12 Un cop a l’any, es celebrarà el Ple del Consell dels Infants a l’Ajuntament d’Argelaguer amb la totalitat del Consistori i els membres del Consell d’Infants, en què es presentarà les propostes del Consell dels Infants. Article 13 L’Alcalde o en qui delegui, donarà resposta escrita a les qüestions plantejades pel Consell. Tanmateix, l’Ajuntament informarà i consultarà el Consell d’Infants en tots els temes que tinguin relació directa o indirecta amb infància o aquells que es cregui que la visió del nen/a pugui tenir una aportació qualitativa, alhora que escoltarà i considerarà les aportacions i demandes del Consell. Article 14 Sempre que es consideri necessari podran ser convocats a les reunions, amb veu però sense vot, tècnics o persones especialistes per tractar de qüestions puntuals o per efectuar estudis específics. Article 15 Les tasques de coordinació i dinamització del Consell d’Infants del municipi d’Argelaguer es deleguen a l’empresa de serveis educatius escollida per l’equip de govern. Article 16 Tota l’activitat que vagi desenvolupant el Consell dels Infants es podrà seguir a la web del municipi d’Argelaguer i algunes, a través d’altres canals com els mitjans de comunicació locals.
FINANÇAMENT Article 17 Els pressupostos anuals del municipi d’Argelaguer contemplaran una partida dedicada a la participació ciutadana per tal que les despeses que se’n derivin estiguin cobertes. Article 18 L’Ajuntament d’Argelaguer, per iniciativa pròpia o a proposta del Consell dels Infants, podrà modificar aquest reglament en els termes que consideri oportuns amb la tramitació prèvia prevista legalment. Article 19 En tot allò no indicat en aquest reglament respecte al funcionament del Consell dels Infants, seran d’aplicació les normes generals que regulen el funcionament dels òrgans col·legiats.
DISPOSICIÓ FINAL Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona de la seva aprovació definitiva. Contra el present Acord, s’interposarà recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Argelaguer, 6 d’agost de 2018 L’alcalde

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Inventari general del patrimoni de béns immobles de domini públic patrimonials i béns mobles d´Argelaguer

Posted by lejarza en 5 agosto, 2018

Inventari general del patrimoni de béns immobles de domini públic patrimonials i béns mobles d´Argelaguer
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2018010174 Data, 30/07/2018
Assumpte: Inventari Municipal de Béns dels veïns d´Argelaguer.
Atès que l´Associació de Veïns d´Argelaguer necessita consultar les dades de l´Inventari General del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic patrimonials i als béns mobles.
Atès que hem consultat el Portal de Transparència i bon govern a l´apartat “Inventari general del patrimoni. Llei de Transparència: Article 11. Apartat 2. Punt a. Punt b.”, i no hem trobat el Inventari general.
Atès que segons la Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre (Document Annex), número d´expedient de la reclamació: 356/2017, de la Comissió de Garantia del Dret d´Accés a la Informació Pública de la Generalitat de Catalunya; Apartat “Fonaments jurídis” punt 1.º diu que: “La proposta concreta d´ampliació fins al primer semestre de l´any 2018 formulada per l’Ajuntament es considera raonable, d´altra manera la informació de la que disposi l’Ajuntament fins al moment haurà de ser lliurada el dia 1 de juliol de 2018 com a molt tard.”
Atès que amb data de 27 de Juliol de 2018, l´Associació de Veïns no ha rebut l´Inventari General del patrimoni dels veïns d´Argelaguer.
Demanen: Còpia del Inventari General del patrimoni dels veïns d´Argelaguer, segon la Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre, núm. d´expedient 356/2017, de la Comissió de Garantia del Dret d´Accés a la Informació Pública.
Nota: La desatenció dels requeriments de la GAIP en relació amb el compliment dels acords i de les seves Resolucions pot donar lloc a l´exigència de responsabilitats, d´acord amb el que estableix l´article 77 LTAIPBG i 49 RGAIP, i és objecte de difusió al portal de la GAIP mentre no cessi l´incompliment, d´acord amb l´article 25.k RGAIP.
Adreça electrònica: associacioveinsargelaguer@gmail.com

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Argelaguer sessió extraordinaría de Ple de l´Ajuntament 31 de juliol de 2018

Posted by lejarza en 29 julio, 2018

Argelaguer sessió extraordinaría de Ple de l´Ajuntament 31 de juliol de 2018
Argelaguer 2018DECR000088 27_07_2018
Ajuntament d´Argelaguer.
Núm. de Decret i Data: 2018DECR000088 27_07_2018
Decret d´Alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l´article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, l´article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l´article 41 del reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitants locals aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
Primer. Convocar Sessió Extraordinaría de Ple de l´Ajuntament, el 31 de juliol de 2018 a les 13,30 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s´indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d´assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l´antelació necessària.
Ordre del dia:
1.º Donar compte de la modificació de la composició del Ple.
2.º Propostes.
2. 1.º Aprobació d´una operació jurídica complementària. Rectificació d´error en la descripció d´una càrrega en una Finca Registral.
2. 2.º Aprovació compte general 2017.
Segon. Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d´edictes de l´Ajuntament.
Signat i datat electrònicament,
C/ Major, 91 Argelaguer – La Garrotxa – 972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

La secretària interventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament de Tortellà projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell

Posted by lejarza en 28 julio, 2018

Ajuntament de Tortellà projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell
Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 145 – 27 de juliol de 2018 Núm. 6616
Anunci d´informació pública del projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell.
Aprovat inicialment el projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell amb CIF P1700052I, per Acord del Ple de data 16 de juliol de 2018, de conformitat amb l´establert a l´article 35.3 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d´abril, se sotmet l´expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l´endemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província, perquè pugui ser examinada pels interessats i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, es considerarà l´Acord del Ple com a definitiu.
Tortellà, 18 de juliol de 2018. Rafel Domínguez Blázquez Alcalde

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

gomarell

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana audiència amb l´alcalde de Tortellà per la Mancomunitat Aigües del Gomarell

Posted in Uncategorized | 9 Comments »

Aigues de la Captació del Gomarell de Argelaguer, Montagut i Oix i Tortellà: subvencions

Posted by lejarza en 25 julio, 2018

Aigues de la Captació del Gomarell de Argelaguer, Montagut i Oix i Tortellà: subvencions
Argelaguer – Vall del Llierca
Ajuntament d’Argelaguer, Expedient SV17000135, Actuació Rehabilitació del pou d´Argelaguer (Plaça), Pressupost de l´actuació 24.01063€, Import elegible 16.525,24€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 90 %, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 14.872,72€
Ajuntament d’Argelaguer, Expedient SV17000146, Actuació Construcció d’un nou dipòsit de 1.000m3 per abastament d’aigua d’Argelaguer, Pressupost de l´actuació 272.297,26€, Import elegible 151.996,56€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 79,70%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 121.145,01€
Ajuntament de Tortellà, Expedient SV17000322, Actuació Millores a la captació del Gomarell a l’abastament de Tortellà, Pressupost de l´actuació 38.136,77€, Import elegible 35.976,48€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 43,75%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 15.739,56€
Ajuntament de Montagut i Oix, Expedient SV17000529, Actuació Instal·lació de comptadors volumètrics en alta (Gomarell) a l’abastament de Montagut, Pressupost de l´actuació 16.491,83€, Import elegible 16.491,83€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 90%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 14.842,64€
Ajuntament de Montagut i Oix, Expedient SV18000272, Actuació Recuperació del pou Gravera de Montagut, Pressupost de l´actuació 100.753,38€, Import elegible 83.955,57€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 77,27%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 64.869,80€
Altres:
Consell Comarcal de la Garrotxa, Expedient SV18000450, Actuació Memòria valorada nova xarxa abastament en alta supramunicipal dels municipis de la Vall del Llierca (Argelaguer, Montagut i Oix, Sant Jaume de Llierca i Tortellà) des de Castellfollit de la Roca, Pressupost de l´actuació 1.422.759,61€, Import elegible 1.094.564,95€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 54,77%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 500.000€
Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, Expedient SV17000112, Actuació Millora del recurs d’aigua superficial per al subministrament d’aigua potable a Sant Jaume de Llierca, Pressupost de l´actuació 183.654,80€, Import elegible 150.829,22€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 66,86, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 100.840,65€

gomarell

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana audiència amb l´alcalde de Tortellà per la Mancomunitat Aigües del Gomarell

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ratafia

Posted by lejarza en 11 julio, 2018

Ratafia
Salvador Tarradas
Pretendre que la ratafia és un producte català és tant com dir que el rellotge de cucut és suís o la televisió en color un invent japonès.
La ratafia va arribar a Catalunya l´any 1842, de la mà de Francesc Rosquellós, elaborada amb herbes, alcohol i nous verdes. L´any 1746 Giacomo Casanova arriba a París i hi descobreix la ratafia, «licor alcohòlic aromàtic, molt sucrós, preparat amb herbes i sucs de fruites».
Comenta que al rei Lluís XV li agrada beure ratafia de Grenoble en un cabaret del pont de Neuilly quan torna de les caceres (Histoire de ma vie, p. 565). La primera ratafia arribà a França l´any 1675, provinent de l´antillana illa de Guadalupe; el seu nom és d´origen crioll. D´aquí s´escampa per quasi tot Europa.
En alguns llocs pren altres denominacions com les herbes de les Balears; l´herbet de València o la nastoika a Rússia.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 1/2018 de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 11 julio, 2018

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 1/2018 de modificació de crèdits
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 134 – 11 de juliol de 2018 núm. 6147
Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits
El Ple de l’ajuntament de data 29-06-2018 va aprovar inicialment l’expedient número 1/2018 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2018, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.
En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.
Argelaguer, 3 de juliol de 2018 Artur Ginesta rambla Alcalde

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Argelaguer òrgans de Participació Ciutadana, el Consell de Poble

Posted by lejarza en 29 junio, 2018

Argelaguer òrgans de Participació Ciutadana, el Consell de Poble
Proposta de annex al Text definitiu del Reglament de Participació Ciutadana d´Argelaguer
Document:
Article 18: Òrgans de Participació Ciutadana, el Consell de Poble
1. Definició:
El Consell de Poble d’Argelaguer és un òrgan consultiu de participació ciutadana amb una identitat, una agenda i una estructura pròpia.
És un instrument popular per facilitar els processos de democràcia participativa del municipi, promovent un espai de trobada i debat amb la finalitat de generar acord polític i social, promovent la cultura de participació al municipi, d’acord i amb l’abast previst a l’article 67 de la Llei 7/1985 de 15 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 154.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 26 d’abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Les principals àrees on posa atenció, sense ésser excloents d’altres són: cultura, teixit associatiu, medi ambient, sostenibilitat, comerç local, joventut, gent gran, infants, educació, salut i esports.
El Reglament del Consell de Poble queda recollit dins l’annex 2 del Reglament de Participació del municipi, el qual n’estableix i en regula els seus principis i drets.
2. Sobre els objectius principals:
1. Fomentar processos de democràcia participativa a Argelaguer
2. Facilitar la informació, la reflexió i la discussió pública sobre assumptes municipals
3. Promoure la corresponsabilitat de les veïnes i els veïns en les polítiques municipals
4. Vetllar per la transparència, la neutralitat i la qualitat democràtica dels processos i mecanismes de participación
3. Sobre les funcions principals que no es limiten a, però sí que tenen en consideració:
• Convidar a la població d’Argelaguer a ser part activa dels processos de participació impulsats des del mateix municipi.
• Facilitar el diàleg entre l’ajuntament i la població, potenciant noves formes de relació mútua.
• Detectar i canalitzar les inquietuds i opinions de la població cap a l’ajuntament.
• Promoure espais d’informació, reflexió i discussió pública sobre assumptes municipals, facilitant la co-elaboració en propostes concretes i positives pel municipi.
• Contribuir a la comunicació dels processos i mecanismes de participació que es realitzin, així com en la divulgació dels seus resultats.
• Fer seguiment i avaluació dels mecanismes i processos de participació d’Argelaguer
4. Sobre la composició:
• 10 persones empadronades al cens municipal i seleccionades pel poble.
• Una persona membre de la regidoria de participació d’Argelaguer, la qual tindrà veu però no vot.
• El jutge de pau del municipi en moments clau, amb veu però no vot.
• Persones expertes, tècniques i regidores podran assistir al Consell sempre que es requereixi una mirada específica o més informació sobre una temàtica o sector concret.

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Argelaguer recuperació del mur del camí de la riera Vinyot

Posted by lejarza en 29 junio, 2018

Argelaguer recuperació del mur del camí de la riera Vinyot
L´Associació de Veïns d´Argelaguer á acordat transmetre al Consistori de l´Ajuntament, la nostra satisfacció per la recuperació del mur del camí del Vinyot, (CBPS-59) que comunica el Nucli Antic del carrer Major, amb el nucli Històric, recorregut d´interès paisatgístic; que aquesta Associacio ja havia demanat al consistori anterior, amb el Registre d´Entrada núm. 87 de 6 de febrer de l´any 2015.
Alhora us felicitem per la retirada de les restes dels Pals elèctrics de la companyia Bassols Energia, els rails de ferrocarril i el de l´arrencada del propi camí, que en temps passat, foren usats pel manteniment de les linees de subministrament.
Us recorden que ens queden 10 Pals més per retirar, amb l´objectiu de millorar el paisatge urbà del nostre poble d´Argelaguer.
Y demana:
L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana que se segueixi consolidant la resta del mur, del camí del Vinyot, (CBPS-59) en una segona actuació.
Que el Consistori de l´Ajuntament d´Argelaguer, demani á la companyia elèctrica Bassols Energia que es porti els Pals elèctrics en desús, de la seva propietat, per millorar paisatgísticament el nostre poble d´Argelaguer.

Recuperació del mur del camí del Vinyot, (CBPS-59) que comunica el Nucli Antic del carrer Major, amb el nucli Històric, recorregut d´interès paisatgístic (Foto Lejarza)

Recuperació del mur del camí del Vinyot, (CBPS-59) que comunica el Nucli Antic del carrer Major, amb el nucli Històric, recorregut d´interès paisatgístic (Foto Lejarza)

La elèctrica Bassols Energia d´Olot te abandonants pals elèctrics al poble d´Argelaguer (Foto: Victor Rey)

La elèctrica Bassols Energia d´Olot te abandonants pals elèctrics al poble d´Argelaguer (Foto: Victor Rey)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »