Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

S´exposa al públic el cens electoral d´Argelaguer per les Eleccions al Parlament de Catalunya

Posted by lejarza en 7 noviembre, 2017

S´exposa al públic el cens electoral d´Argelaguer per les Eleccions al Parlament de Catalunya
Argelaguer – Vall del Llierca
Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre de 2017, i d’acord amb l’article 39.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, al Ajuntament de Argelaguer es podrà consultar el cens electoral fins el proper divendres dia 10 de novembre de 2017, període pel qual s’exposa al públic el cens electoral per verificar les dades personals.
Artículo treinta y nueve. Rectificación del Censo en período electoral.
1. Para cada elección el Censo Electoral vigente será el cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria.
2. Los ayuntamientos y consulados estarán obligados a mantener un servicio de consulta de las listas electorales vigentes de sus respectivos municipios y demarcaciones durante el plazo de ocho días, a partir del sexto día posterior a la convocatoria de elecciones.
La consulta podrá realizarse por medios informáticos, previa identificación del interesado, o mediante la exposición al público de las listas electorales, si no se cuenta con medios informáticos suficientes para ello.
3. Dentro del plazo anterior, cualquier persona podrá formular reclamación dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos censales, si bien sólo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la rectificación de errores en los datos personales, a los cambios de domicilio dentro de una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en ninguna Sección del Censo de la circunscripción pese a tener derecho a ello. No serán tenidas en cuenta para la elección convocada las que reflejen un cambio de residencia de una circunscripción a otra, realizado con posterioridad a la fecha de cierre del censo para cada elección, debiendo ejercer su derecho en la sección correspondiente a su domicilio anterior.
4. También en el mismo plazo los representantes de las candidaturas podrán impugnar el censo de las circunscripciones que en los seis meses anteriores hayan registrado un incremento de residentes significativo y no justificado que haya dado lugar a la comunicación a que se refiere el artículo 30.c).
5. Las reclamaciones podrán presentarse directamente en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral correspondiente o a través de los ayuntamientos o consulados, quienes las remitirán inmediatamente a las respectivas Delegaciones.
6. La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, en un plazo de tres días, resolverá las reclamaciones presentadas y ordenará las rectificaciones pertinentes, que habrán de ser expuestas al público el décimo séptimo día posterior a la convocatoria. Asimismo se notificará la resolución adoptada a cada uno de los reclamantes y a los Ayuntamientos y Consulados correspondientes.
7. La Oficina del Censo Electoral remitirá a todos los electores una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la Sección y Mesa en la que le corresponde votar, y comunicará igualmente a los electores afectados las modificaciones de Secciones, locales o Mesas, a que se refiere el artículo 24 de la presente Ley Orgánica.

Ajuntament d´Argelaguer - Vall del Llierca - Garrotxa (Foto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer – Vall del Llierca – Garrotxa (Foto: Lejarza)

Anuncios

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Constitució de la Junta Electoral de Zona d’Olot per les eleccions al Parlament de Catalunya 21 de desembre de 2017

Posted by lejarza en 3 noviembre, 2017

Constitució de la Junta Electoral de Zona d’Olot per les eleccions al Parlament de Catalunya 21 de desembre de 2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 210 Annex 1 – 3 de novembre de 2017 Núm. 9262
Edicte pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Olot
En compliment de la vigent legislació electoral i en relació a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Decret 946/2017, de 27 d’octubre, de dissolució del Parlament de Catalunya i de convocatòria d’eleccions pel dia 21 de desembre de 2017, conseqüent publicació al BOE de data 28 d’octubre de 2017, queda provisionalment constituïda, en data d’avui, la Junta Electoral de Zona d’Olot, de la següent forma.
PRESIDENT: Il·ltre. Sr. LLUÍS JUVANTENY TORRENT jutge de Pau de la Vall d’en Bas
VOCALS JUDICIALS:
– Il·ltre. Sra. MONTSERRAT ROCA CASAS jutgessa de Pau de les Planes d’Hostoles i – Il·ltre. Sr. ALBERT NONELL PLANAS, Jutge de Pau de Sant Joan les Fonts
SECRETÀRIA: Penélope Cuy Tubau, lletrada de l’Administració de justícia del Servei Comú Processal General d’Olot.
La Junta Electoral de Zona d’Olot tindrà la seva seu i celebrarà les seves sessions en els locals del Servei Comú Processal General (Sala Biblioteca) d’Olot, ubicat a la plaça de Can Joanetes, núm. 6 d’Olot.
Olot, 31 d’octubre de 2017
Penélope Cuy Tubau Secretària de la Junta Electoral de Zona d’Olot

Posted in Uncategorized | 28 Comments »

Ajuntament Argelaguer aprovació definitiva del Codi de conducta dels càrrecs electes locals

Posted by lejarza en 2 noviembre, 2017

 

Ajuntament Argelaguer aprovació definitiva del Codi de conducta dels càrrecs electes locals

 

Argelaguer – Vall del Llierca

 

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 209 – 2 de novembre de 2017 Núm. 8964

 

Anunci d’aprovació definitiva del Codi de conducta dels càrrecs electes locals

 

109 – 01 07 004 8 /2017

 

Transcorregut el termini de trenta dies hàbils d’informació pública de l’acord d’aprovació inicial del Codi de conducta dels càrrecs electes locals, aprovat pel Ple de l’ajuntament en data 14 de juny de 2017, publicat en el BOP de Girona núm. 122 de 27 de juny de 2017, en el tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica de la pàgina web municipal, sense que s’hagin formulat al·legacions ni reclamacions; es fa públic que l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

 

De conformitat amb el que disposa l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis es publica en annex el text íntegre.

 

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

 

Argelaguer, 20 d’octubre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

 

ANNEX

 

Índex

 

1. Introducció 2. Objecte 3. Àmbit subjectiu 4. Principis ètics i de bon govern 5. Normes de conducta dels alts càrrecs 6. Mecanisme de control intern 7. Règim sancionador 8. Aprovació, vigència i revisió del codi

 

1. Introducció La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los. Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

2. Objecte Aquest codi té dos objectius fonamentals: Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven. Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.

 

3. Àmbit subjectiu El present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi tenen la condició d’alts càrrecs: Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes. Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de règim local. Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic.

 

4. Principis ètics i de bon govern Principis ètics Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents: Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques. Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en benefici exclusiu dels interessos públics. Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos. Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions. Principis de bon govern Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la imparcialitat i l’interès comú. Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les actuacions i decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de les decisions i actuacions administratives que s’adoptin per garantir el dret de la ciutadania a una informació accessible i comprensible. Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de decisions, així com en la introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i les polítiques públiques. qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals per garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés com al resultat. Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i comprensible i garantir l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la informació sobre les matèries o els assumptes que els usuaris tinguin dret a conèixer, respectant sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat. Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i enfortir la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal. Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de coordinació entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració d’informació i serveis. Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió contínua de l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les necessitats de la ciutadania i s’incrementi la qualitat dels serveis. Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que incorpori el vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació dels serveis.

 

5. Normes de conducta dels alts càrrecs

 

Compromisos generals Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació. Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament. Aquesta declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del mandat. Aquest compromís s’entén sens perjudici del compliment de les obligacions establertes en matèria d’incompatibilitats. Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera que poden afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en l’exercici de les funcions i en la presa de decisions públiques. Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han de seguir els principis següents: Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i/o privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes. Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe o indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per atorgar-se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat privada que, directament o indirectament, entri en col·lisió amb els interessos públics. No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests supòsits es faran públics, a través del portal de la transparència, els béns acceptats com a regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha lliurat i la seva destinació final. En cap cas podrà ser per a ús personal de l’alt càrrec. No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la transparència les assistències que realitzin en representació de l’entitat, amb especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la invitació. Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, universitats o entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges, desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular. Excepcionalment, per acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del pagament de viatges, desplaçaments o allotjaments per part d’una empresa, entitat privada o un particular, en supòsits d’interès públic degudament justificats. Qualsevol invitació s’ha de fer pública, amb esment de l’entitat, persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la invitació. Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la selecció de personal, i garantir que els processos es desenvolupen d’acord amb els principis de transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat, incorporant-hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere. Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d’interès, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i la normativa de desplegament. Compromisos en relació amb la ciutadania Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les seves funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els casos en què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar afectats drets o interessos de terceres persones, d’acord amb la normativa d’aplicació. Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència, i, en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè. Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen. Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través d’instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

 

6. Mecanisme de control intern. La corporació ha d’aprovar un mecanisme de control intern que vetlli pel compliment del codi. Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són: Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi. Formular recomanacions i propostes de millora. Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi. Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut. Promoure la difusió i el coneixement del codi. Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es farà públic a través del portal de la transparència. El funcionament d’aquest mecanisme de control intern s’ha d’aprovar per l’òrgan competent.

 

7. Règim sancionador El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes d’aquest codi, és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 8. Aprovació, vigència i revisió del codi Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no se n’aprovi expressament la seva modificació o derogació.

 

* En cas que s’acordi crear-ne

El Consistori d'Argelaguer, el Govern que governa... (Foto: Lejarza - Garrotxa)

El Consistori d’Argelaguer, el Govern que governa… (Foto: Lejarza – Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Associació de Veïns d’Argelaguer incident d’execució: Inventari municipal de Béns de l’Ajuntament

Posted by lejarza en 31 octubre, 2017

Associació de Veïns d’Argelaguer incident d’execució: Inventari municipal de Béns de l’Ajuntament
Resolució 313/2017/IE, de 29 de setembre, sobre un incident d’execució de la reclamació 356/2017
Administració: Ajuntament d’Argelaguer
Objecte de la reclamació: Obtenció de l’Inventari de Béns de l’Ajuntament.
Paraules clau: Ajuntament. Inventari de bens. Elaboració de la informació. Execució. Ampliació del termini d’execució.
Ponent: Josep Mir Bagó
Número d’expedient de la reclamació: 356/2017.
Antecedents
La Resolució 313/2017, de 15 de setembre, estima la Reclamació 356/2017 i declara el dret de l’Associació de veïns d’Argelaguer a obtenir l’Inventari de Béns de l’Ajuntament i requereix a aquest que li lliuri aquesta informació dins del termini màxim de 10 dies.
El 26 de setembre de 2017 l’Ajuntament d’Argelaguer manifesta a la GAIP que els treballs tècnics per a la confecció de l’indicat Inventari de béns haurien estat encarregats per l’Ajuntament al Consell comarcal de la Garrotxa i el dit inventari municipal es trobaria en fase d’elaboració, estant prevista la seva finalització dins del primer semestre del 2018 i a partir d’aquell moment caldria fer la tramitació administrativa de l’Inventari per part de l’Ajuntament.
Aquestes circumstàncies, que no varen ser posades de manifest en el procediment de la Reclamació 356/2017, no qüestionen el dret d’accés declarat per ella, però tanmateix impedeixen de poder complir el termini fixat per la Resolució 313/2017 per al lliurament efectiu d’aquesta informació.
Fonaments jurídics
Ampliació del termini de compliment de la resolució
Atès l’exposat als antecedents, procedeix modificar la Resolució 313/2017, per tal d’adequar el termini de lliurament de la informació sol·licitada a la data prevista de finalització dels treballs corresponents. Tot i que l’escrit municipal de 26 de setembre indica que el que està previst de finalitzar dins del primer semestre del 2018 serien els treballs tècnics de confecció de l’Inventari, restant pendent i en un calendari incert la seva aprovació administrativa efectiva, cal entendre que aquests treballs tècnics constitueixen informació pública a la que hi té dret l’entitat reclamant i, per tant, l’accés sol·licitat es pot considerar satisfet, almenys provisionalment, amb la posada a la seva disposició dels resultats del treball tècnic.
La sol·licitud d’ampliació efectuada per l’Ajuntament d’Argelaguer es troba fonamentada i ha de ser estimada, ateses les dificultats objectives manifestades per executar la resolució de la GAIP en el termini inicialment atorgat, derivades de la fase de confecció en la que es troba la redacció de l’Inventari de Béns Municipals.
La proposta concreta d’ampliació fins al primer semestre de 2018 formulada per l’Ajuntament es considera raonable, d’altra manera la informació de la que disposi l’Ajuntament fins al moment haurà de ser lliurada el dia 1 de juliol de 2018 com a molt tard.
Publicitat de les resolucions de la GAIP
L’article 44 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern preveu que les resolucions de la GAIP s’han de publicar en el portal de la Comissió, amb la dissociació prèvia de les dades personals.
Resolució
Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 29 de setembre de 2017, resol per unanimitat:
Estimar la sol·licitud de l’Ajuntament d’Argelaguer i ampliar fins a finals del primer semestre de l’any 2018 el termini de compliment de la Resolució 313/2017, de 15 de setembre; si en aquella data l’Inventari de béns encara no ha estat aprovat per l’Ajuntament, aquest haurà de lliurar a l’entitat reclamant el resultat dels treballs tècnics efectuats per elaborar aquest Inventari de béns, abans del dia 1 de juliol de 2018, tot informant-ne a la GAIP.
Declarar finalitzat el procediment de resolució de la incidència d’execució de la Resolució 313/2017, de 15 de setembre, i disposar la publicació d’aquesta resolució al web de la GAIP.
Barcelona, 29 de setembre de 2017
Hi consta la firma.
Elisabet Samarra i Gallego
Presidenta
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Consulteu també: Resolució 313/2017

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament d´Argelaguer Ple Sessió Extraordinària amb urgència, 25 d’octubre 2017

Posted by lejarza en 24 octubre, 2017

Ajuntament d´Argelaguer Ple Sessió Extraordinària amb urgència, 25 d’octubre 2017
ADRIANA PRAT IVILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER
NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent
DECRET
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a:
SESSIÓ: Extraordinària amb urqència DATA: 25 d’octubre de 2017 HORA:13:00
ORDRE DEL DIA
1.- Propostes
1.1 Presa de possessió del regidor Julià Badosa Alsina
1.2 Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya
La secretària Argelaguer, 23 d’octubre de 2017

L´Alcalde d´Argelaguer que diu que l´Associació de Veïns fa un ús pervers del seu dret a la informació... que el Consistori oculta als seus veïns. (Foto: Lejarza - Garrotxa)

L´Alcalde d´Argelaguer que diu que l´Associació de Veïns fa un ús “pervers” del seu dret a la informació… que el Consistori oculta als seus veïns. (Foto: Lejarza – Garrotxa)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Associació de Veïns d’Argelaguer reclamació: Inventari municipal de Béns de l’Ajuntament

Posted by lejarza en 20 octubre, 2017

Associació de Veïns d’Argelaguer reclamació: Inventari municipal de Béns de l’Ajuntament
Administració: Ajuntament d’Argelaguer
Objecte de la reclamació: Inventari municipal de Béns.
Resum:
La informació demanada ha de ser objecte de publicitat activa i, amb més raó, ho pot ser de l’exercici del dret d’accés a la informació pública, especialment si l’Ajuntament no li dona publicitat.
Paraules clau: Ajuntament. Patrimoni. Inventari de béns. Publicitat activa.
Ponent: Josep Mir Bagó
Número d’expedient de la Reclamació: 356/2017.
Sentit de la Resolució: Estimació.
Antecedents
El 25 de juliol de 2017 entra a la GAIP la Reclamació 356/2017, presentada en representació de l’Associació de veïns d’Argelaguer (AVA) contra l’Ajuntament d’Argelaguer, en relació amb la informació indicada a l’antecedent següent. La persona reclamant no sol·licita el procediment de mediació regulat per l’article 42 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).
El 25 de maig de 2017 l’entitat reclamant, després de manifestar que l’Inventari de béns del municipi no seria accessible a través d’Internet, en demana una còpia.
Segons la Reclamació presentada el 25 de juliol de 2017, l’anterior sol·licitud no hauria estat contestada per l’Ajuntament, que no hauria lliurat la informació demanada.
El 31 de juliol de 2017 la GAIP trasllada la Reclamació a l’Ajuntament d’Argelaguer i li demana, per a dins del termini de deu dies, un informe sobre ella i còpia de l’expedient relatiu a la sol·licitud d’informació de la que deriva.
El 8 d’agost de 2017 l’Ajuntament tramet el seu informe a la GAIP, en el que indica el següent: “la sol·licitud que ens va formular l’Associació de Veïns d’Argelaguer, en relació a l’inventari municipal de béns, ha sigut contestada de manera verbal en reiterades ocasions als diferents membres d’aquest col·lectiu que de manera periòdica venen a les oficines municipals fent un ús pervers del seu dret a la informació. No obstant això, avui mateix se’ls donarà la resposta també per escrit”.
El 9 d’agost de 2017 la GAIP trasllada l’informe municipal indicat a l’antecedent anterior a l’AVA, tot assenyalant que si en el termini de cinc dies no manifesta el contrari la GAIP entendria satisfeta la seva Reclamació. El dia 11 d’agost de 2017 l’AVA comunica a la GAIP que encara no hauria rebut la resposta compromesa a l’informe municipal i reitera que vol rebre-la a la seva adreça postal que consta a l’expedient.
El 7 de setembre de 2017 la GAIP demana a l’Ajuntament d’Argelaguer còpia de la resposta que en el seu informe citat a l’antecedent 5 es va comprometre a donar a l’AVA el mateix dia d’emissió de l’informe municipal i que aquesta entitat no hauria rebut un cop passats uns quants dies. No consta que la GAIP hagi rebut resposta.
Fonaments jurídics
Dret d’accés a la informació sol·licitada
L’article 11.2.a LTAIPBG inclou dins les obligacions de publicitat activa de les Administracions catalanes “la informació sobre les dades més rellevants de l’inventari general del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un valor especial”. Si aquesta informació ha de ser objecte de publicitat activa, amb molta més raó pot ser-ho de l’exercici del dret d’accés a la informació pública.
Per tant, és evident el dret de l’entitat reclamant a obtenir la informació sol·licitada, especialment si, tal com argumenta ella mateixa, no ha estat objecte de publicitat activa.
L’Ajuntament reclamat no qüestiona aquest dret, i es compromet a donar una resposta immediata a l’entitat reclamant, si bé no explicita el contingut d’aquesta resposta, i no consta, malgrat les diverses gestions dutes a terme per la GAIP a aquests efectes, que aquesta resposta existeixi i hagi estat comunicada a l’entitat reclamant.
Ateses aquestes circumstàncies, procedeix estimar el dret de l’entitat reclamant a la informació sol·licitada i requerir a l’Ajuntament el lliurament corresponent, pel cas que no l’hagi fet efectiu encara.
Seguiment de l’execució
L’article 43.5 LTAIPBG i l’article 48 RGAIP estableixen l’obligació de les administracions i subjectes obligats a comunicar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública les actuacions realitzades per a l’execució dels acords de mediació i per al compliment de les Resolucions dictades per la GAIP dins del termini dels quinze dies següents que els hagin estat comunicades. Les persones interessades poden comunicar a la GAIP les incidències que es produeixin en l’execució dels acords de mediació i de les Resolucions per a que la GAIP en requereixi el seu compliment, d’acord amb l’article 49 RGAIP.
La desatenció dels requeriments de la GAIP en relació amb el compliment dels acords de mediació i de les seves Resolucions pot donar lloc a l’exigència de responsabilitats, d’acord amb el que estableix l’article 77 LTAIPBG i 49 RGAIP, i és objecte de difusió al portal de la GAIP mentre no cessi l’incompliment, d’acord amb l’article 25.k RGAIP.
Publicitat de les resolucions de la GAIP
L’article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP s’han de publicar en el portal electrònic de la Comissió previst a l’article 25 RGAIP, amb la dissociació prèvia de les dades personals.
Resolució
Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 15 de setembre de 2017, resol per unanimitat:
Estimar la Reclamació 356/2017 i declarar el dret de l’entitat reclamant a obtenir la informació relativa a l’Inventari de béns de l’Ajuntament d’Argelaguer.
Requerir a l’Ajuntament d’Argelaguer que lliuri a l’entitat reclamant la informació indicada a l’apartat 1 dins del termini màxim de deu dies, tot informar-ne a la GAIP.
Convidar a la persona reclamant que informi a la GAIP de qualsevol incidència que es produeixi amb motiu del compliment d’aquesta Resolució.
Declarar finalitzat el procediment relatiu a la Reclamació 356/2017 i disposar la publicació d’aquesta resolució al web de la GAIP.
Barcelona, 15 de setembre de 2017
Hi consta la firma.
Elisabet Samarra i Gallego
Presidenta
Els terminis donats en aquesta Resolució per lliurar la informació s’han de comptar en dies hàbils (descomptant festius i dissabtes) i comencen a partir de l’endemà de la recepció de la seva notificació per l’Administració reclamada.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0313
Consulteu també:
Resolució 313/2017/IE (incident d’execució)

Foto Lejarza: Argelaguer

Foto Lejarza: Argelaguer

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament Argelaguer construcció de dues naus ramaderes de porcí a Can Gifreda

Posted by lejarza en 19 octubre, 2017

Ajuntament Argelaguer construcció de dues naus ramaderes de porcí a Can Gifreda
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 200 – 19 d’octubre de 2017 Núm. 8582
Edicte d’informació pública d’un avantprojecte en sòl no urbanitzable
De conformitat amb el disposa l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, l’avantprojecte per la construcció de dues naus ramaderes de porcí d’engreix a Can Gifreda, que promou el senyor Josep Portas Fàbrega, a fi que qui hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i formular les al·legacions i observacions que estimi pertinents.
Argelaguer, 10 d’octubre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Argelaguer municipi de la Garrotxa (Foto: Lejarza)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament Argelaguer expedient de modificació de crèdits 3/2017

Posted by lejarza en 19 octubre, 2017

 

Ajuntament Argelaguer expedient de modificació de crèdits 3/2017

 

Argelaguer – Vall del Llierca

 

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 200 – 19 d’octubre de 2017 Núm. 8581

 

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

 

El Ple de l’ajuntament de data 25-09-2017 va aprovar inicialment l’expedient número 3/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2017, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

 

En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

 

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

 

Argelaguer, 10 d’octubre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Argelaguer relació d’ajuts i subvencions tercer trimestre de l’exercici 2017

Posted by lejarza en 12 octubre, 2017

Argelaguer relació d’ajuts i subvencions tercer trimestre de l’exercici 2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 195 – 11 d’octubre de 2017 núm. 8439
Administració Local Diputació
Anunci de la relació d’ajuts i subvencions corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2017.
En execució del que estableix l’article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. es fa pública la relació d’ajuts i subvencions en les modalitats i períodes que s’indiquen a continuació, segons acords de la Junta de Govern i Ple de la Diputació de Girona corresponents al tercer trimestre de l’exercici de 2017.
Girona, 4 d’octubre de 2017 Jordi Batllori Nouvilas secretari general
Concepte: Resolució de subvencions del programa de suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 – Línia 3 Aplicació pressupostària: 300/1700/76203 Aprovació: Junta de Govern 18-7-17
3375 ADF Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol: Arranjament de ferm de les pistes SF3, A4, A12, i SF8 (12,05 km) 3.282,27€
Concepte: Resolució de la Campanya “Del Pla a l’Acció” – Línia 3 Aplicació pressupostària: 300/1700/76202 Aprovació: Junta de Govern 18-7-17
4242 Argelaguer: Canvi de 24 lluminàries no eficients als quadres Q7 Barri del Pont. La subvenció màxima és de 24 llumeneres LED x 400€/llum x 0,75 = 7.200€ subvenció Diputacio 4.423,24€

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer devolucions d´avals a l´empresa Salvador Serra SA i a EPSA, Excavacions y Pinturas, SAU

Posted by lejarza en 2 octubre, 2017

Ajuntament d´Argelaguer devolucions d´avals a l´empresa Salvador Serra SA i a EPSA, Excavacions y Pinturas, SAU
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 188 – 2 d´octubre de 2017 Núm. 8058
Anunci d´informació pública de sol·licituds d´unes devolucions d´avals
1.- L´empresa Salvador Serra SA, ha sol·licitat la devolució de l´aval núm. 2110009171 del Banco Santander de l´import de 7.800,00€ dipositat en concepte de garantia per a l´obra de “Pavimentació i embelliment del nucli històric d´Argelaguer”.
2.- L´empresa EPSA, Excavacions y Pinturas, SAU, ha sol·licitat la devolució de l´aval de Crèdit i Caució de l´import de 2.237,50€ dipositats en concepte de garantia per l´obra “Condicionament d´un aparcament de vehicles al nucli històric d´Argelaguer”.
Es fa públic perquè dins el termini de vint dies, comptats a partir de l´endemà de la inserció d´aquest anunci al BOP puguin presentar reclamacions els que considerin tenir algun dret exigible a l´adjudicatari per raó del contracte garantit.
Argelaguer, 20 de setembre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

La necròpolis medieval de Santa Maria i Sant Damas d´Argelaguer Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

La necròpolis medieval de Santa Maria i Sant Damas d´Argelaguer Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa) El seguiment arqueològic de les obres de remodelació urbanística del centre d’Argelaguer ha permès el descobriment de desenes d’enterraments a l’entorn de l’església de Santa Maria

Posted in Uncategorized | 1 Comment »