Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for diciembre 2021

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del pressupost municipal per a l´exercici 2022

Posted by lejarza en 15 diciembre, 2021

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del pressupost municipal per a l´exercici 2022

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 238 · Núm. edicte 10433 · Data 15-12-2021

Anunci d’aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2022

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 9 de desembre de 2021, el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2022, així com la plantilla de personal que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i tota la documentació annexa, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Transcorregut el termini d’informació pública esmentat sense que s’hagin presentat reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap més acord.

Argelaguer, 9 de desembre de 2021. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovat inicialment l’expedient número 4/2021 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2021

Posted by lejarza en 15 diciembre, 2021

Ajuntament d´Argelaguer aprovat inicialment l’expedient número 4/2021 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2021

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 238 · Núm. edicte 10432 · Data 15-12-2021

El Ple de l’ajuntament de data 9-12-2021 va aprovar inicialment l’expedient número 4/2021 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2021, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona. En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

Artur Ginesta Rambla, Alcalde. A ARGELAGUER, signat i datat elecrònicament

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »