Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for mayo 2021

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021

Posted by lejarza en 18 mayo, 2021

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 93 · Núm. edicte 3962 · Data 17-05-2021

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021.

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 6 d’abril de 2021, d’aprovació inicial de la primera modificació de crèdit del pressupost 2021, publicada en el BOP núm. 71, de 15 d’abril de 2021 i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.

Aplicació pressupostària: 162 63100 Servei videovigilància 15.000€.

Aplicació pressupostària: 161 60903 Construcció nou dipòsit aigua 270.000€.

Aplicació pressupostària: 171 61902 Millora parc infantil 20.000€.

Aplicació pressupostària: 454 60915 Camí del dipòsit aigua 104.000€.

Aplicació pressupostària: 151 22714 Redacció Plà d’Ordenació Urbanistica Municipal POUM 50.000€.

Aplicació pressupostària: 153 60914 Junta de Compensació Can Jan 95.000€.

Aplicació pressupostària: 231 22707 Violència de gènere 306,32€.

Aplicació pressupostària: 924 22706 Treballs concurs idees la Plaça que Vull 6.000€.

Aplicació pressupostària: 338 22611 Festa Roser i St. Damas 3.000€.

TOTAL 563.306,32€

Finançament de la modificació. Concepte pressupostari 87010. Incorporació romanent afectat 563.306,32€.

Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Artur Ginesta Rambla. Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »