Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for septiembre 2019

Suplement en la factura de la llum de Bassols Energia que els consumidors de la Garrotxa han de pagar a partir d´aquest setembre

Posted by lejarza en 23 septiembre, 2019

Suplement en la factura de la llum de Bassols Energia que els consumidors de la Garrotxa han de pagar a partir d´aquest setembre

Argelaguer – Vall del Llierca

El suplement territorial és un cost extra en la factura de la llum que els consumidors han de pagar a partir d´aquest setembre

Què són els suplements territorials?

Els suplements territorials són un cost extra en la factura de la llum que els consumidors de diferents comunitats autònomes, entre les quals Catalunya, han de pagar. Aquest cost està relacionat amb els peatges d´accés d´energia elèctrica corresponents a l´exercici 2013.

Els peatges d´accés d´energia elèctrica formen part del preu de l´electricitat i estan destinats a cobrir diferents partides de costos del sector elèctric amb retribució regulada. Entre altres, cobreixen el cost de l´activitat de les xarxes (transport i distribució d´energia elèctrica) i de la producció a partir de fonts d´energia renovable, cogeneració i residus amb règim primari.

En compliment de l´ordre TEC/271/2019, de 6 de març, aquesta mesura s´ha començat a aplicar aquest mes de setembre per part de totes les empreses energètiques comercialitzadores del mercat energètic.

Per què es cobren ara?

L´any 2013 la normativa contemplava que, en cas que el cost de l´activitat de les xarxes (transport i distribució d’energia elèctrica) i de la producció a partir de fonts d´energia renovable, cogeneració i residus amb règim primari, que cobreixen els peatges d´accés d´energia elèctrica, fos gravada amb tributs de caràcter autonòmic, al peatge d´accés se li inclouria un suplement territorial pels consumidors de Catalunya, si bé aquest suplement no es va arribar a aprovar pel Govern.

En execució de les sentències del Tribunal Suprem dictades com a resultat dels recursos interposats per empreses que exerceixen la seva activitat en el sector elèctric, es va aprovar l´Ordre ETU/35/2017, de 23 de gener, en el que s´establien els suplements territorials. I són els que s´han aplicat ara a les factures dels clients.

I com s´apliquen?

Els suplements territorials s´han aplicat a la vostra factura de setembre, d´acord amb els consums elèctrics que es van realitzar durant l´any 2013, i s´identifica amb el concepte Suplement Territorial pels tributs autonòmics de la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l´any 2013. Per a cada client, el suplement territorial que s´ha regularitzat correspon a la quantitat que cada empresa distribuïdora ha fixat i resulta de treure el valor fixat en concepte de suplement territorial a Catalunya i el valor que es va utilitzar per determinar els suplements territorials aprovats a l´ordre ETU/35/2017, de 23 de gener.

https://www.bassolsenergia.com/blog/suplement-territorial-en-la-factura-de-la-llum/

Notes complementàries:

– Tal com està plantejada, la norma obre la porta a que hi hagi 100.000 estructures de tarifes diferents per a uns 8.000 ajuntaments.
– La Llei 17/2007 va modificar la primigènia Llei 54/1997 del Sector Elèctric per adaptar-la a la Directiva 2003/54 / CE. Aquesta norma va establir que l´peatge d´accés se li podria incloure un suplement territorial que podria ser diferent per a cada Comunitat autònoma o Ajuntament, en cas que les activitats elèctriques amb retribució regulada, total o parcialment, siguin gravades amb tributs de caràcter autonòmic o local .
Refacturació a La Rioja, cas paradigmàtic.
– El cas de la Comunitat Autònoma de la Rioja és paradigmàtic, ja que l´aplicació de la Llei 7/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives per a l´any 2013 (Impost Sobre l´Impacte Visual) estableix, entre altres coses, que:
Constitueix el fet imposable d´aquest impost l´impacte visual i mediambiental que es produeix pels elements fixos destinats al subministrament d´energia elèctrica.
La quota tributària s´obté aplicant un gravamen de 175 euros per cada quilòmetre d´estesa i per cada pal o antena no connectada entre si per cables.
En aquest cas concret es grava la infraestructura necessària per atendre el subministrament elèctric.

I l´impacte de tal gravamen és més gran com més gran sigui l´ús d´electricitat que facin els consumidors.

La elèctrica Bassols Energia d´Olot te abandonants pals elèctrics al poble d´Argelaguer (Foto: Victor Rey)

La elèctrica Bassols Energia d´Olot te abandonants pals elèctrics al poble d´Argelaguer (Foto: Victor Rey)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer modificació de les Normes subsidiàries per al nou dipòsit d’aigua

Posted by lejarza en 18 septiembre, 2019

Ajuntament d´Argelaguer modificació de les Normes subsidiàries per al nou dipòsit d’aigua
Vall del Llierca – Argelaguer
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 179 – 18 de setembre de 2019 Registre núm. 7278

Edicte d’informació pública de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries referida a l’ampliació de l’àrea dels serveis tècnics (St) per al nou dipòsit d’aigua i a la seva accessibilitat.

El Ple de l’ajuntament d’Argelaguer en sessió extraordinària del dia 12 de setembre de 2019 va aprovar per unanimitat:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual de les normes subsidiàries referida a l’ampliació de l’àrea dels serveis tècnics (St) per al nou dipòsit d’aigua i a la seva accessibilitat, redactada per l’arquitecte municipal Daniel Mallarach i Macias.

Segon.- SOTMETRE l’esmentada proposta de modificació de normes subsidiàries de planejament a exposició pública per termini d’un mes, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, a dos diaris de divulgació al municipi i a la seu electrònica del municipi.

Durant aquest temps l’expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-lo, a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents.

Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als següents organismes: Departament de Cultura, Departament d’Agricultura, Departament de Carreteres de l’Estat a Catalunya, ACA, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Medi Natural.

Argelaguer, 13 de setembre de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde

Argelaguer diposits d´aigua de Prodaisa (Foto: Juan R Lejarza d´Argelaguer (Garrotxa)

Argelaguer diposits d´aigua de Prodaisa (Foto: Juan R Lejarza d´Argelaguer (Garrotxa)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »