Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for junio 2019

Ajuntament d´Argelaguer nomenament de tinents d´Alcalde

Posted by lejarza en 28 junio, 2019

Ajuntament d´Argelaguer nomenament de tinents d´Alcalde
Vall del Llierca – Argelaguer
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 124 – 28 de juny de 2019 Registre núm. 5118
Anunci de nomenament de tinents d´Alcalde.
Per aquesta alcaldia s´ha dictat el decret núm. 78/2019, de 21 de juny, la part dispositiva del qual conté la següent resolució:
Primer.- Designar com a tinents d´alcalde els següents regidors:
Xavier Quintana Ricart
Oriol Mascaro Vidal
Segon.- És funció del tinent d´alcalde substituir l´alcalde, en cas de vacant, absència o malaltia, assumir la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i ser, alhora, responsable dels actes de govern dictats durant la substitució. igualment el correspondrà exercir transitòriament la presidència de la corporació o la seva representació quan hi hagi alguna causa que impedeixi la presència personal de l´alcalde, a les sessions o en actes concrets.
Tercer.- El que es disposa anteriorment serà sense perjudici de les atribucions genèriques o específiques que els pugui delegar l´alcalde.
Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al tauler d´anuncis de la corporació, i difondre el contingut d´aquesta, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que disposa la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè.- Donar compte al ple d´aquesta resolució en la propera sessió que celebri. Aquest decret entrarà en vigor a partir del mateix dia de la seva signatura. la qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l´article 46.1 del ROF.
Argelaguer, 21 de juny de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Ajuntament d´Argelaguer, Oriol Mascaro Vidal tinent d´Alcalde (Foto Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer, Oriol Mascaro Vidal tinent d´Alcalde (Foto Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

La Junta Electoral de Zona d´Olot no a publicat els suplents de la candidatura “Independents per Argelaguer” a les eleccions municipals

Posted by lejarza en 13 junio, 2019

La Junta Electoral de Zona d´Olot no a publicat els suplents de la candidatura “Independents per Argelaguer” a les eleccions municipals
Argelaguer – Vall del Llierca
Com que la Junta Electoral de Zona d´Olot no ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 79 – Annex 1 – 24 d´abril de 2019, la llista completa de la candidatura única “Independents per Argelaguer” , no s´han publicat els suplents per a les eleccions municipals de 2019, el publiquem aqui.
Suplents de la candidatura “Independents per Argelaguer (IPA)”: 1. MARTA RIUS ALCAY – 2. JORDI PUIGDEVALL NOGUER – 3. LAIA CASTELLVI BALLESTÉ – 4. GUILLEM BALLAZ BOGUNYÀ – 5. MIREIA COLOMER FAMADA – 6. MARIA ÀNGELS MASSANA MOLERA i 7. SERGI PUIGVERT VILANOVA.
No es poden presentar llistes electorals sense fer publica tota la candidatura, inclosos els suplents/suplentes es pot impugnar la formació (elecció) del Govern municipal davant la Junta Electoral, segons la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que diu :
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Artículo cuarenta y ocho
1. Las candidaturas no pueden ser objeto de modificación una vez presentadas, salvo en el plazo habilitado para la subsanación de irregularidades previsto en el artículo anterior y solo por fallecimiento o renuncia del titular o como consecuencia del propio trámite de subsanación.
2. Cuando se trate de listas de candidatos, las bajas que se produzcan después de la proclamación se entenderán cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes.
Artículo doscientos veintidós.
Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores podrán hacer constar, en el momento de presentación de la candidatura ante la Junta Electoral Central, su voluntad de que en determinadas secciones electorales coincidentes con el territorio de alguna de las Comunidades Autónomas se expresen únicamente los nombres de los candidatos y suplentes miembros de partidos o de sus organizaciones territoriales, con ámbito de actuación estatutariamente delimitado a dicho territorio, así como, en su caso, su propia denominación, sigla y símbolo.
Se añade por el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril. Ref. BOE-A-1987-8193.
SECCIÓN III. PAPELETAS Y SOBRES ELECTORALES.
Artículo doscientos veintiuno.
3. Asimismo deben contener la lista completa de nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes que componen la candidatura, según su orden de colocación. En su caso se puede hacer constar la circunstancia a que se refiere el artículo 46.7.
Artículo doscientos seis
2. Efectuada la elección, la Junta de Zona proclama los Diputados electos y los suplentes, expide las credenciales correspondientes y remite a la Junta Provincial y a la Diputación certificaciones de los Diputados electos en el partido judicial.
Artículo doscientos ocho
1. En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia o perdida de la condición de Concejal de un Diputado Provincial, su vacante se cubrirá ocupando su puesto uno de los suplentes elegidos en el partido judicial correspondiente conforme al orden establecido entre ellos.
Artículo doscientos veinte.
2. Las candidaturas se presentarán mediante listas completas de candidatos, salvo que los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores hagan uso de la posibilidad prevista en el artículo 221.4, en cuyo caso la lista podrá contener hasta un número máximo de candidatos y suplentes igual al de diputados a elegir.
Artículo doscientos veintiuno.
3. Asimismo deben contener la lista completa de nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes que componen la candidatura, según su orden de colocación. En su caso se puede hacer constar la circunstancia a que se refiere el artículo 46.7.
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 79 – Annex 1 – 24 d´abril de 2019 Registre núm. 3200
Junta Electoral de Zona d´Olot
Edicte corresponent a les candidatures presentades per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019.
Enriqueta Larqué Domínguez, Secretària de la Junta Electoral de Zona d´Olot,
Faig Saber: que d´acord amb el que estableix l´article 47 de la Llei orgànica del règim electoral general, les candidatures presentades en aquesta Junta Electoral de Zona, per les properes eleccions municipals del 26 de maig de 2019, són les següents:
Circunscripción electoral: ARGELAGUER. Candidatura sense suplents:
Candidatura núm.: 1. INDEPENDENTS PER ARGELAGUER (IPA)
Titulares: 1. ARTUR GINESTA RAMBLA. 2. XAVIER QUINTANA RICART. 3. NURIA ROIG BAZAN. 4. M. ALBA CORDONETS GALDON. 5. JORDI BUCH JUANOLA. 6. SERGI BALATEU FABREGA i 7. ORIOL MASCARO VIDAL.

Argelaguer Alcalde sin suplents-suplentes eleccions municipals 2019

Argelaguer Alcalde sin suplents-suplentes eleccions municipals 2019

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

La planta de triatge de Sant Jaume de Llierca es decidirà als jutjats

Posted by lejarza en 7 junio, 2019

La planta de triatge de Sant Jaume de Llierca es decidirà als jutjats
Info: Consell Comarcal de la Garrotxa
El jutjat Contenciós Administratiu resoldrà si la planta de triatge de residus de la Garrotxa va als terrenys de can Coma de Baix i l’opció de fer-la dins del polígon industrial de Politger queda descartada. Ho ha anunciat el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, acompanyat del director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, Francesc Canalias.
Joan Espona ha iniciat la compareixença fent un breu resum de totes les gestions que des de l’any 2005 s’han realitzat des del Consell Comarcal de la Garrotxa per poder ubicar un Centre de Gestió de Residus al territori. Una infraestructura, ha dit el president, que respon a una necessitat real de la comarca: la millora en la gestió dels residus, l’afavoriment del reciclatge, la protecció del medi ambient i la independència del territori en relació a la gestió dels residus que se’n generin.
L’any 2005, el Consell Comarcal de la Garrotxa va iniciar els treballs de recerca de la ubicació més idònia d’aquesta infraestructura. Espona ha recordat les limitacions de la nostra comarca per diferents figures de protecció ambiental i que en aquell moment ja es va constituir una comissió política, amb representació de diferents grups, per tal de trobar un emplaçament que, inicialment, es proposava proper a l’actual abocador, sense arribar a un acord final. Va ser en aquells moments que la Generalitat, llavors governada pel PSC-ERC i ICV va dotar al Consell dels recursos necessaris per estudiar una nova localització en un espai industrial o molt proper a aquest i es replanteja el model de planta, pensant en una estructura tancada tipus nau i deslligada de l’abocador.
Després de molts treballs tècnics de valoració de diferents emplaçaments, l’any 2011 es redacta i s’aprova pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa el Pla Especial d’Urbanisme (PEU), amb els vots 3 vots en contra del grup d’ERC i 4 abstencions del grup del PSC. Davant d’aquesta aprovació, l’Ajuntament de Sant Jaume, governat per ERC, manifesta la seva oposició frontal al projecte, activant als veïns i promovent una consulta veïnal sense cap garantia formal.
Aquest PEU ubicava el nou Centre de Gestió de Residus al sector de Can Coma de Baix, annex al sòl industrial del municipi. La Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, l’any 2013 va aprovar el PEU, amb un requeriment: garantir l’accés al PEU fins a la vialitat prevista en el polígon amb un vial de 9 metres. De nou, l’equip de govern municipal d’aquell moment, dificulta el procés aprovant una modificació urbanística sense coneixement del Consell Comarcal, entorpint el correcte desplegament del PEU. L’any 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat comunica al Consell Comarcal de la Garrotxa la presentació, per part de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i de l’Agrupació Naturalista de Girona, de dos procediments contenciós administratius contra l’aprovació del PEU.
Aquestes accions per part de l’oposició en contra de la implantació d’un Centre de Gestió de Residus es duen a terme malgrat constatar, a través del PINFRECAT 20 (el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya) de la necessitat d’una planta de tractament de fracció resta a la Garrotxa.
L’any 2016, amb un nou equip de govern a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, l’Agència de Gestió de Residus de Catalunya atorga al Consell Comarcal el finançament necessari per a la construcció del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa. Es tracta de 14 milions d’euros dividits en diverses anualitats.
Paral·lelament, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, signen un conveni per ubicar la planta en sòl industrial, acord que deixa en suspens els procediments contenciosos que, contra el PEU, havia interposat el consistori santjaumenc i l’Associació Naturalistes de Girona.
Amb aquest acord, el Consell Comarcal de la Garrotxa es comprometia a desistir del PEU i l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca es comprometia a trobar un emplaçament dins del sòl industrial del municipi pel CGR.
Al llarg de l’any 2017 es duen a terme innumerables reunions, amb l’Ajuntament, empreses i INCASOL, per trobar el lloc idoni on ubicar la planta sense hipotecar el creixement empresarial de la comarca. Finalment, aquest encaix no ha estat possible i, per tant, l’acord entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sant Jaume no és viable, ja que suposaria sacrificar el creixement i consolidació industrial de la comarca.
Davant d’aquesta situació, el Consell Comarcal pren la decisió de deixar la decisió sobre la vigència del PEU en mans del jutge que decidirà, finalment, si el Centre de Gestió de Residus es pot ubicar als terrenys on inicialment (i els estudis d’experts van avalar) era el lloc idoni per aquesta infraestructura.

No a la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca del Consell Comarcal de la Garrotxa d´Olot

No la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca del Consell Comarcal de la Garrotxa d´Olot (Foto Lejarza Argelaguer)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Les eleccions municipals democràtiques

Posted by lejarza en 4 junio, 2019

Les eleccions municipals democràtiques
Juan R Lejarza Argelaguer (Garrotxa)
Que les eleccions municipals són democràtiques no en tinc cap dubte, però em sorprèn que els «demòcrates» accepten acríticament que amb els vots per formar els governs municipals ens endossin dos governs més, el del Consell Comarcal corresponent i el de la Diputació de Girona, sense cap referència ni debat durant la campanya electoral a les municipals, sobre els temes de comarca o província, que són diferents als dels municipis. Poso un exemple de falta de serietat i respecte, a la meva comarca de la Garrotxa, sense esperar a la constitució dels governs municipals, ja s’han triat el Consell Comarcal «provisionalment» diuen, estant en funcions l’anterior, es veu que per agafar càrrecs són molt ràpids, però per resoldre problemes de la ciutadania lentíssims, i en general no els resolen mai.
Així com que no pintem res els ciutadans de la província, proposo, per estalviar diners i mals de cap als electors, que les quatre diputacions catalanes triïn el Parlament…, i les comunitats autònomes triïn el Congrés i el Senat…, el d’Europa el mateix, total només ens volen per pagar impostos per als polítics, assessors particulars i funcionaris, que no funcionen.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »