Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for noviembre 2013

Consell Comarcal de la Garrotxa plecs de clàusules econòmico-administratives i tècniques del contracte administratiu especial entre el sector públic i el sector privat dels lixiviats generats en el Dipòsit Controlat de Residus Municipals de la Comarca

Posted by lejarza en 18 noviembre, 2013

Consell Comarcal de la Garrotxa plecs de clàusules econòmico-administratives i tècniques del contracte administratiu especial entre el sector públic i el sector privat dels lixiviats generats en el Dipòsit Controlat de Residus Municipals de la Comarca de la Garrotxa

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Olot

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 219 – 15 de novembre de 2013 Núm. 12564 Consell Comarcal de la Garrotxa

Edicte sobre inici d’expedient de contractació pública.
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 10 d’octubre de 2013, va aprovar els plecs de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars del contracte administratiu especial de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, que ha de tenir per objecte atorgar l’ús privatiu dels espais a fi que el concessionari tracti preferentment els lixiviats generats en el Dipòsit Controlat de Residus Municipals de la Comarca de la Garrotxa.

Els plecs es sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’ultima publicació en el BOP o en el DOGC per a possibles reclamacions i al·legacions, tot de conformitat amb el que estableix l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

En el supòsit de no formular-se al·legacions ni reclamacions en el tràmit d’informació pública l’aprovació inicial esdevindrà definitiva, i en el supòsit que es presentin al·legacions, el procediment de contractació quedarà suspès en tant no es resolguin
expressament les al·legacions.

La forma d’adjudicació de la concessió serà mitjançant diàleg competitiu, en què tot empresari interessat podrà presentar una proposició, i que es desenvoluparà d’acord amb el que preveuen els articles 179 a 183 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’ha d’atendre a diversos criteris vinculats a l’objecte del contracte.

El contracte, que té caràcter administratiu especial i de naturalesa patrimonial, es prestarà en règim de concessió administrativa tal com preveu l’article 277.a) del TRLCSP, i regulant-se d’acord amb els articles 228 a 265 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).

El preu màxim del contracte es fixa en la quantitat de 190.920€ euros/ any més IVA, essent el valor estimat del contracte, als efectes de l’article 88 del TRLCSP, 1.909.200,00€ euros més IVA pels 10 anys de durada del contracte.

Els anuncis de licitació s’han publicat al Diari electrònic de la Unió Europea de data 30 d’octubre de 2013, en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el perfil del contractant : http://www.garrotxa.cat

El termini màxim per a presentació de proposicions finalitza el dia 18 de desembre de 2013 a les 14:30 hores.

Olot, la Garrotxa, 5 de novembre de 2013 Joan Espona i Agustín President

La Generalitat de Catalunya considerar inviable el projecte de la planta de triatge del Consell Comarcal de la Garrotxa al Ajuntament de Sant Jaume de Llierca Juan R. lejarza d´Argelaguer

La Generalitat de Catalunya considerar inviable el projecte de la planta de triatge del Consell Comarcal de la Garrotxa al Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
Juan R. lejarza d´Argelaguer

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

Ajuntament d´Argelaguer contribucions especials per l’obra “Reposició, soterrament i millora de serveis urbanístics al nucli històric d’Argelaguer”

Posted by lejarza en 14 noviembre, 2013

Ajuntament d´Argelaguer contribucions especials per l’obra “Reposició, soterrament i millora de serveis urbanístics al nucli històric d’Argelaguer”

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Besalú

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 218 – 14 de novembre de 2013 Núm. 12641 Ajuntament de Argelaguer

Anunci sobre la imposició i ordenació de les contribucions especials per l’obra de reposició, soterrament i millora dels serveis urbanístics al nucli històric.

El Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2013, va adoptar, entre altres, els següents acords:

PRIMER. Imposar contribucions especials per a l’execució de l’obra “Reposició, soterrament i millora de serveis urbanístics al nucli històric d’Argelaguer”, el fet imposable de la qual està constituït per l’obtenció d’un benefici o augment de valor dels béns afectes per l’ampliació i millora dels serveis de la zona del nucli històric.

SEGON. Ordenar les contribucions especials imposades als efectes de determinar els seus elements necessaris de la següent manera:
— El cost previst de l’obra (sense projecte ni direcció d’obra): 449.229,69€.
— Subvenció concedida (PUOSC 2012): 371.001,71€, però que es cobrarà tard, per tant l’ajuntament n’avançarà els diners.
— Import a càrrec de l’ajuntament: 78.227,98€.
* Quantitat a repartir entre els beneficiaris (Veïns): 66.618,24€.
* Aportació directa de l’ajuntament: 11.609,74€, més el cost del projecte i la direcció tècnica de l’obra.
— El cost total pressupostat de l’obra tindrà caràcter de mera previsió.
Si el cost real fos major o menor que el previst, s’utilitzarà el cost previst als efectes del càlcul de les quotes corresponents.
— Aplicar com a mòduls de repartiments:

1. Metres lineals de façana de l’immoble: 60 %. 2. Superfície construïda (edifici): 30%. 3.-Superfície de la finca: 10%.
Es cobraran les contribucions especials en dos terminis: Un 50% abans d’iniciar l’obra i l’altra 50% a l’acabament de la mateixa.

TERCER. Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització de l’obra, i establir la quantitat que aquests hauran d’abonar a aquesta Entitat, que apareix a l’expedient com a Annexos I.

QUART. Exposar i publicar l’Acord provisional íntegre al tauler d’anuncis de l’Entitat i al Butlletí Oficial de la Província (BOPG), respectivament, durant trenta dies com a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Durant aquest període els propietaris o titulars afectats es podran constituir en Associació administrativa de contribuents, segons el que es disposa a l’article 36.2 del TRLHL.

CINQUÈ.- Aplicar supletòriament l’ordenança fiscal núm. 4 de contribucions especials aprovada.

SISÈ.- Notificar individualment les quotes que corresponguin a cada contribuent.
Els interessats podran formular recurs de reposició davant l’ajuntament que podrà versar sobra la procedència de les contribucions especials, els percentatge del cost que hagin de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.

De conformitat amb el que disposa l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2009, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposen al públic aquests acords durant el termini de 30 dies per tal que els interessats puguin formular al·legacions o reclamacions, amb la prescripció de que si
no se’n presenten, l’acord inicial esdevindrà automàticament definitiu.

Argelaguer, 8 de novembre de l´any 2013 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Nucli històric d’Argelaguer  Argelaguer Esglesia Neu - Fotogràfia Eva Llansana i Benaiges (Cal Music)

Nucli històric d’Argelaguer
Argelaguer Esglesia Neu – Fotogràfia Eva Llansana i Benaiges (Cal Music)

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca projecte d’obra municipal ordinària titulat «Projecte xarxa d’aigua potable en alta i ETAP» redactat per Josep Obrador Costa

Posted by lejarza en 13 noviembre, 2013

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca projecte d’obra municipal ordinària titulat «Projecte xarxa d’aigua potable en alta i ETAP» redactat per Josep Obrador Costa

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Sant Jaume de Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 216 – 12 de novembre de 2013 Núm. 12340 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

Anunci sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres i relació de béns i drets afectats.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió de data 24 d’octubre de 2013, va adoptar els acords següents:

“Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte xarxa d’aigua potable en alta i ETAP a Sant Jaume de Llierca”, redactat per l’enginyer industrial senyor Josep Obrador i Costa, amb un pressupost d’execució per contracta de 535.351,47 euros, amb la incorporació de l’annex al projecte, de data juliol del 2013, redactat pel tècnic redactor del projecte, per tal de donar resposta a l’informe del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya a Girona, de data 25 de juny de 2013.

De conformitat amb el que disposa l’article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta aprovació definitiva porta aparellada la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en la relació que forma part del projecte aprovat i en la valoració individualitzada
redactada pel senyor Lluís Bosch i Puig, enginyer agrònom, de data maig del 2013 (amb identificació dels seus titulars) que consta a l’expedient, les quals es transcriuen mitjançant un annex als presents acords; s’han de considerar també aprovades definitivament les relacions esmentades.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa inherent a les indemnitzacions que es preveuen a la relació de béns i drets que s’afecten i/o expropien, per un import total de 1.701,58 euros, amb càrrec a la partida 1.161.621.00-AFECTACIONS TERRENYS PROJECTE ABAST. D’AIGUA del pressupost municipal vigent.

Tercer.- COMUNICAR als propietaris i titulars dels béns i drets que s’afecten i/o expropien que, durant els quinze dies hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació dels presents acords, poden convenir amb l’Ajuntament, lliurament i per avinença, l’adquisició –per part de la corporació municipal– dels béns i drets de referència, i donar per conclòs l’expedient iniciat un cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa.

Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i titulars de béns o drets que s’afecten i/o expropien no presenten per escrit davant l’Ajuntament, cap proposta respecte a aquesta qüestió o bé si la presenten és rebutjada per l’Alcaldia, es considerarà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença dels béns i drets que s’expropien, als efectes del que preveu l’apartat següent.

Quart.- DISPOSAR l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que s’afecten i/o expropien en els supòsits en que`no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat anterior. L’inici de l’expedient de fixació del preu just s’instrumentarà mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents en els termes i les condicions que expressen els articles 27 i següents de la Llei de 16 de desembre de
1954, d’expropiació forçosa, i 27 i següents del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957.

Cinquè.- DISPOSAR la publicació dels presents acords al DOGC, al BOP, al tauler d’anuncis de la casa consistorial, i al diari El Punt Avui, amb expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.

Sisè.- NOTIFICAR individualment els presents acords definitius a tots els propietaris i titulars de béns i drets objecte d’afectació i/o expropiació que figuren en la relació que es transcriu com a annex als presents acords amb expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar, així com a les administracions les competències de les quals tinguin incidència en l’objecte del projecte, en compliment del que estableix l’article 22 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.

ANNEX Relació detallada dels béns i drets afectats:

Finca núm. 1 Ubicació: polígon 3, parcel·la 48 Propietària: Lourdes Castañé Farré Titulars d’altres drets: no consten. Superfície a ocupar temporalment: 125m2. Superfície servitud de pas: 50m2. Naturalesa (classificació urbanística): rústica (sòl no urbanitzable). Qualificació urbanística: Protecció agrícola (clau 21). Referència cadastral: 17175A003000480000KQ Dades registrals: Tom 1549; Llibre 32; Foli; 80; Finca 523 Valoració: – Ocupació temporal: 73,25 € – Servitud de pas: 200,13 € Destinació: instal·lació canonades xarxa d’aigua potable

Finca núm. 2 Ubicació: polígon 3, parcel·la 70. Propietàris: Francisco Javier Pages Gastaminza (25%); Maria Luisa Pages Gastaminza (25%); Ignacio Pages Gastaminza (25%); i Mercedes Pages Gastaminza (25%). Titulars d’altres drets: no consten. Superfície a ocupar temporalment: 300m2. Superfície servitud de pas: 120m2. Naturalesa (classificació urbanística): rústica (sòl no urbanitzable). Qualificació urbanística: Protecció agrícola (clau 21) Referència cadastral: 17175A003000700000KE Dades registrals: Tom 1092; Llibre 25; Foli; 10; Finca 522 Valoració: – Ocupació temporal: 175,80€ – Servitud de pas: 480,30€ Destinació: instal·lació canonades xarxa d’aigua potable

Finca núm. 3 Ubicació: polígon 3, parcel·la 44 Propietari: Ignacio Torrella Mas Xaxas Titulars d’altres drets: no consten. Superfície a ocupar temporalment: 350m2. Superfície servitud de pas: 140m2. Naturalesa (classificació urbanística): rústica (sòl no urbanitzable) Qualificació urbanística: Protecció agrícola (clau 21). Referència cadastral: 17175A003000440000KA Dades registrals: Tom 1384; Llibre 30; Foli; 127; Finca 227 Valoració: – Ocupació temporal: 211,75 € – Servitud de pas: 560,35 €. Destinació: instal·lació canonades xarxa d’aigua potable”

Es fa públic, per a coneixement general, amb la indicació que els acords esmentats són definitius en via administrativa i els interessats poden interposar-hi de forma optativa o simultània un dels recursos següents:

a) Recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci.

b) Recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Girona a qui correspongui per repartiment, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació dels acords anteriors.

c) Qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Sant Jaume de Llierca, 29 d’octubre de 2013 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Comarca de la GARROTXA PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 INVERSIONS REALS

Posted by lejarza en 13 noviembre, 2013

Comarca de la GARROTXA PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 INVERSIONS REALS

Vall del Llierca, Argelaguer – Olot – Girona:

OLOT 223 61 10-08486/001 EXECUCIÓ DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ DEL PARC DE BOMBERS A OLOT: EXECUCIÓ DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ DEL PARC DE BOMBERS A OLOT INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SAU 1.306.990,26€

OLOT 542 65 09-03452/001 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS: INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS CONSORCI DE L’OBSERVATORI DEL PAISATGE 1.000,00€

OLOT 542 67 09-03454/001 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBLITZAT MATERIAL: INVERSIONS EN ALTRE IMMOBLITZAT MATERIAL CONSORCI DE L’OBSERVATORI DEL PAISATGE 2.000,00€

OLOT 542 64 14-11944/001 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS: INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS CONSORCI DE L’OBSERVATORI DEL PAISATGE 14.000,00€

PLANES D’HOSTOLES, LES 511 66 09-06004/001 CONNEXIÓ DE NUCLIS AL SISTEMA DE LES PLANES D’HOSTOLES: OBRA D’EXECUCIO DIRECTA (C6) AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 1.876,56€

PLANES D’HOSTOLES, LES 521 66 13-12458/001 MILLORES DE SEGURETAT A LA N-141E, DEL PK 101+230 AL 112+750 I A LA C-63, PK 54+530. LES PLANES D’HOSTOLES – BESCANÓ: INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SAU 407.687,75€

SANT FELIU DE PALLEROLS 421 61 09-04997/001 ST. FELIU DE PALLEROLS, CEIP ROCALBA: OBRA INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SAU 94.267,70€

SANT FELIU DE PALLEROLS 543 60 07-00428/003 PLA DE LLONGAFOLLIA – SANT FELIU DE PALLEROLS ‘I’: PLA DE LLONGAFOLLIA – SANT FELIU DE PALLEROLS «I» INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 100.000,00€

SANT FELIU DE PALLEROLS 543 60 07-00428/005 PLA DE LLONGAFOLLIA – SANT FELIU DE PALLEROLS ‘I’: PLA DE LLONGAFOLLIA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC – SANT FELIU DE PALLEROLS ‘I’ INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 220.714,00€

SANT JAUME DE LLIERCA 543 60 01-01428/F99 CAN COMA (SAU 4) – SANT JAUME DE LLIERCA ‘I’: CAN COMA (SAU 4) – SANT JAUME DE LLIERCA ‘I’ INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 100.000,00€

VALL DE BIANYA, LA 543 60 13-12448/001 PARC DE LA MAQUINÀRIA – VALL DE BIANYA, LA ‘I’: PARC DE LA MAQUINÀRIA URBANITZACIÓ I ENDERROCS – VALL DE BIANYA, LA ‘I’ INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 300.000,00€

GARROTXA 521 66 09-00023/011 OPERACIONS DE CONSERVACIÓ SEMI-INTEGRAL D’OBRA CIVIL, SENYALITZACIÓ VERTICAL I BARRERES DE SEGURETAT. PARC DE BIANYA: 3A.PRÒRROGA: CONSERVACIÓ SEMI-INTEGRAL D’OBRA CIVIL, SENYALITZACIÓ VERTICAL I BARRERES DE SEGURETAT. PARC DE BIANYA DG D’INFR. I MOBILITAT TERRESTRE 337.187,36€

GARROTXA 521 66 10-08537/011 CONSERVACIÓ DELS SISTEMES, PROGRAMARI I MAQUINARI DEL CENTRE DE CONTROL DE CARRETERES DE VIC, DELS TÚNELS ASSOCIATS I DELS SEUS ACCESSOS C-37: COMPLEM.1EXECUCIÓ DE LES OPERACIONS DE CONSERVACIÓ DELS SIST, EQUIPAMENTS DE SEG. I CONTROL DELS TÚNELS DE BRACONS I LA CODINA I DELS SEUS ACCÈS. C-37 DG D’INFR. I MOBILITAT TERRESTRE 606.038,95€

GARROTXA 521 66 10-08537/012 CONSERVACIÓ DELS SISTEMES, PROGRAMARI I MAQUINARI DEL CENTRE DE CONTROL DE CARRETERES DE VIC, DELS TÚNELS ASSOCIATS I DELS SEUS ACCESSOS C-37: PRÒR. 2: CONSERVACIÓ DELS SISTEMES, PROGRAMARI I MAQUINARI DEL CENTRE DE CONTROL DE CARRETERES DE VIC, DELS TÚNELS ASSOCIATS I DELS SEUS ACCESSOS C-37 DG D’INFR. I MOBILITAT TERRESTRE 908.713,73€

Total comarca: GARROTXA 4.400.476,31€

Ajuntaments de la Garrotxa - Argelaguer Lejarza

Ajuntaments de la Garrotxa – Argelaguer Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Moció del Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca al conseller i vicepresident del Consell Comarcal de la Garrotxa Josep Berga Vayreda

Posted by lejarza en 13 noviembre, 2013

Moció del Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca al conseller i vicepresident del Consell Comarcal de la Garrotxa Josep Berga Vayreda

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Sant Jaume de Llierca

El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió celebrada el dia 24 d’octubre de 2013, va aprovar una moció del grup municipal en la que le s’exigeix una disculpa i una rectificació pública al conseller i vicepresident del Consell Comarcal de a Garrotxa per les seves declaracions, tant poc fonamentades i argumentades com hostils i acusadores vers l’alcalde de Sant Jaume de Llierca, de qui s’ha qüestionat l’autoritat, la honorabilitat i la responsabilitat.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 24 d’octubre de 2013, va aprovar la següent moció del grup municipal “Junts per Sant Jaume – Acord municipal”:

MOCIÓ EN RESPOSTA A LES DECLARACIONS DEL CONSELLER I VICEPRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA, EXIGINT UNA DISCULPA I RECTIFICACIÓ PÚBLICA

“Atès que l’alcalde de Sant Jaume de Llierca va ser preguntat en una entrevista sobre la tramitació del Pla Especial del Centre de Gestió de Residus de La Garrotxa (planta de triatge), i aquest va respondre que de moment des de la Generalitat s’havia donat la raó al municipi avançant la resolució negativa a un requeriment del Consell Comarcal de La Garrotxa en que aquest demanava canviar el planejament urbanístic per permetre l’ús del camí rural veïnal de Coguleras com a accés principal a la planta de triatge.

Atès que en la mateixa entrevista, l’alcalde també va assenyalar que des de la Generalitat també s’havia estimat positivament la proposta del Consell Comarcal formulada en el document “Presentació documentació complementària al requeriment previ”, Exp. A1214011/2012/001 amb data 19 de maig del 2013, segons la qual “en cas de no atendre’s estrictament el primer requeriment, que s’accepti expressament la proposta que re-formula el Pla Espacial Urbanístic, en relació a la connexió del Centre de Residus amb el vial estructurant del SAU-4”, proposant l’accés a la planta de triatge a través del vial interior est-oest de l’actual polígon que ja actualment presenta problemes de mobilitat i que d’acord amb aquesta proposta hauria d’assumir el volum de trànsit generat per la pròpia activitat de la plata de triatge.

Atès que el passat 10 d’octubre el conseller i vicepresident del Consell Comarcal Josep Berga i Vayreda va emetre unes dures declaracions en un mitjà de comunicació que, a banda de desinformar sobre les pròpies accions empreses pel mateix Consell Comarcal, representen una ofensa directe sobre la responsabilitat política i honorabilitat de l’alcalde de Sant Jaume de Llierca.

Atès que declarar que “els que van resoldre en aquell moment el pla parcial no ho van relacionar amb la planta de triatge i és un tema que de ben segur que la Generalitat rectificarà i acabarà aplicant el que és de sentit comú i de lògica: que només faltaria que en cas d’haver-hi la planta 130 vehicles s’ haguessin de moure per dins del polígon dificultant la mobilitat en aquest espai. És un absurd i un sense sentit” es considera un acte de cinisme:

• tant pel que fa allò que afecta la naturalesa del camí (que no ha estat modificat en cap moment en intensitat i ús d’allò que determinen les Normes Subsidiàries urbanístiques municipals des del 2001 i del que ja determinava l’anterior Pla Parcial del sector).
• com sobretot pel fet que qui, unilateralment i sense consultar-ho a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, fa la proposta de fer passar els vehicles per dins del polígon industrial és el mateix Consell Comarcal.

Atès que declarar que “determinades declaracions entenc que confonen, entenc que intoxiquen, i és una manipulació de la informació” sense aportar cap mena d’argumentació al respecte significa incórrer en la mateixa confusió i manipulació informativa que es pretén denunciar. Considerem que és especialment greu que el vicepresident del Consell Comarcal pretengui enganyar a l’opinió pública amb aquestes declaracions i culpabilitzar a l’alcalde de Sant Jaume de Llierca precisament dels actes empresos del Consell Comarcal tal i com s’ha posat de manifest al punt anterior.

Atès que declarar que “lixiviats no n’hi haurà dins d’aquesta planta: els lixiviats es generen en abocadors a partir de l’aigua de pluja habitualment” es contradiu absolutament amb allò que determina el mateix Pla Especial Urbanístic tramès pel Consell Comarcal a la Generalitat de Catalunya en els següents:

• quan s’afirma que es destinaran 150 metres quadrats “per l’acumulació de lixiviats procedents de les escorrenties dels túnels i zona de maduració, juntament amb els que es puguin donar en les entrades de materials” (pàgina 39 del PEU),
• a la taula d’estimació de superfícies on el punt 7.2 fa referència a “Basses lixiviats” (pàgina 41).
• quan s’afirma que “la producció de lixiviats que es preveu és de l’ordre de 500 m3/any, i el seu destí final serà el reg dels túnels de compostatge previ filtratge” (pàgina 100).

Atès que declarar “el que realment seria estrany seria que aquesta instal·lació es fes en un polígon industrial. En tenim moltes d’instal·lacions de tractament de residus a la comarca: tenim 21 depuradores, 1 abocador, una planta de compostatge entre Olot i La Canya, 3 deixalleries… totes elles, totes, sense excepció, estan en sòl no urbanitzable perquè la llei preveu precisament perquè són instal·lacions de tractament de residus d’interès comú es permet que es puguin fer en aquest tipus de sòl per no malmetre el sòl industrial que el que s’ha de destinar és precisament a l’activitat industrial” és forçar la comparació entre equipaments que poc tenen a veure uns amb els altres ni pel que fa a la naturalesa ni al funcionament, així com als possibles emplaçaments viables per a cadascun d’ells.

Atès que declarar “nosaltres pensem que una comarca amb alt nivell de protecció com és el que té La Garrotxa, el poc sòl industrial que tenim per posar en joc ha d’estar per avui –perquè ara ja tenim una prova amb una empresa important que per sort es queda a la comarca i farà ús d’aquest sòl- o en un futur proper –perquè no hem d’oblidar que una tercera part de les persones que treballen en aquesta comarca treballen a les indústries i per tant hem d’assegurar aquesta continuïtat i hem d’assegurar el seu creixement i ho hem de planificar d’aquesta manera” denota que no s’entén la raó de ser dels Plans Especials Urbanístics ja que no tenen com a funció la preservació de sòls existents fora de l’àmbit dels mateixos, sinó que permeten qualificar de forma especial i excepcional com a sòls urbanitzables espais que inicialment no ho són. Dit d’altra manera:

• els plans especials urbanístics permeten donar una resposta a la no disponibilitat d’un determinat tipus de sòl no planificat (i no és el cas de sòl industrial a Sant Jaume de Llierca, amb més de 24 hectàrees disponibles).
• i permeten donar una solució viable per a equipaments que per la seva naturalesa estratègica i funcionament s’han d’ubicar en espais molt concrets i determinats (on no hi hagi risc ambiental, on no s’afecti la connectivitat, al final d’una xarxa pública de sanejament, properes al centre de generació d’un determinat recurs o residu…) que no sempre és urbanitzable al planejament vigent.

A més, podríem concloure que el pretext de reservar el sòl industrial existint és forassenyat, però és que a més vulnera el principi d’autonomia local com el principi de subsidiarietat, i contradiu el que s’entén per desenvolupament urbanístic sostenible i compacte.

Atès que aquestes declaracions han estat públiques i han generat dubtes i malestars entre els empresaris del municipi (que han vist com la seva activitat econòmica podria estar condicionada pel trànsit de vehicles d’una planta de triatge de la qual sempre s’havia dit que no tindria cap impacte sobre el polígon ja desenvolupat) i la població del municipi (que ha vist com s’acusava greument al seu alcalde de mentir).

Atès que sempre que aquest Ajuntament ha assistit a les comissions de seguiment polítiques i ciutadanes ha tingut la sensació que la participació no ha estat mai efectiva i que simplement s’assistia en una comissió de fets consumats on no es podia ni aportar suggeriments de millora al projecte ni es podien resoldre els dubtes dels veïns (i que més que donar-hi resposta s’han generalitzat, distorsionat i obviat per evitar aprofundir-hi en fases posteriors dels procediments administratius).

Atès que al mes d’agost, un cop aprovat el Pla Especial Urbanístic pel Consell Comarcal de La Garrotxa en una tensa sessió plenària en que es van utilitzar els cossos de seguretat per impedir l’accés als veïns que s’havien desplaçat des de Sant Jaume fins Olot i amb l’expedient enviat a valorar pels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, des del Consell Comarcal de La Garrotxa es va fer una nota de premsa on s’oferia diàleg a consciència que el territori ja no tenia més oportunitats de participar de forma real en el desenvolupament del projecte, en un exercici més de cinisme del tot rebutjable.

Atès que durant tot el procés administratiu el Consell Comarcal s’ha dedicat a presentar a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca als diferents organismes de la Generalitat de Catalunya i als alcaldes i consellers comarcals com un moviment anti-planta i no com un Ajuntament amb un equip de govern responsable i disposat a trobar una solució de consens entre els interessos comarcals i els interessos veïnals que permeti el triatge dels residus generats a la comarca (autèntica finalitat del projecte) en l’espai que generi menys problemàtiques mediambientals, urbanístiques i socials.

Per tot allò exposat anteriorment, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents: ACORDS

PRIMER: Exigir una disculpa i una rectificació pública al conseller i vicepresident del Consell Comarcal de La Garrotxa per les seves declaracions, tant poc fonamentades i argumentades com hostils i acusadores vers l’alcalde de Sant Jaume de Llierca, de qui s’ha qüestionat l’autoritat, la honorabilitat i la responsabilitat.

SEGON: Exigir una disculpa i una rectificació pública al conseller i vicepresident del Consell Comarcal de La Garrotxa per haver menyspreat de forma reiterada la voluntat dels ciutadans i ciutadanes de Sant Jaume de Llierca i per haver mentit descaradament als empresaris del polígon amagant que la proposta d’utilitzar el vial estructurant que creua per dins el polígon d’est a oest és del mateix Consell Comarcal de La Garrotxa.

TERCER: Exigir que l’energia i les pressions polítiques que s’estan exercint des del Consell Comarcal de La Garrotxa per accelerar l’aprovació definitiva del Pla Especial que l’han portat fins i tot a presentar requeriments previs fora del termini regulat per la llei, s’encarin a partir d’ara a no posar traves al desenvolupament de l’activitat econòmica de les empreses del polígon industrial de Politger de Sant Jaume de Llierca i a resoldre els dubtes que en el seu moment van sorgir de la comissió de seguiment política i ciutadana i que van ser ignorats sistemàticament.

QUART: Traslladar aquesta moció al Consell Comarcal de La Garrotxa, als Ajuntaments de La Garrotxa, a les empreses del polígon industrial del Pla de Politger de Sant Jaume de Llierca, i als principals mitjans de comunicació locals.

Sant Jaume de Llierca, a 21 d’octubre del 2013.

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes oportuns.
Sant Jaume de Llierca, 31 d’octubre de 2013. L’alcalde-president, Ferran Puig i Estartús

C/ Àngela Brutau, 1 – 17854 SANT JAUMEDE LLIERCA Tel. 972 68 70 05  Fax 972 68 78 54  http://www.santjaumedellierca.cat – ajuntament@santjaumedellierca.cat

L'alcalde amb el grup de veïns de Sant Jaume opositors al centre de gestió de residus a Can Coma de Baix manifestant-se fora del ple després de l'aprovació del pla especial. Foto: J.C. Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic autònom del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca  (Argelaguer)

L’alcalde amb el grup de veïns de Sant Jaume opositors al centre de gestió de residus a Can Coma de Baix manifestant-se fora del ple després de l’aprovació del pla especial. Foto: J.C.
Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic autònom del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca
(Argelaguer)

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

La Guàrdia Civil demana documentació a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca per investigar el sobresou de l’alcalde de la Garrotxa

Posted by lejarza en 11 noviembre, 2013

La Guàrdia Civil demana documentació a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca per investigar el sobresou de l’alcalde de la Garrotxa

Vall del Llierca, Argelaguer – Olot – Girona:

La Guàrdia Civil de Girona ha començat la investigació per esclarir si l’alcalde de Castellfollit de la Roca a la Garrotxa, Moisès Coromina Soler (CiU-Olot), ha comès algun delicte a l’hora d’autadjudicar-se un sou de 500 euros al mes per complementar la seva pensió de Alcalde-jubilat. La Comandància de la Guàrdia Civil de Girona va entrar al Registre de l’Ajuntament una Instància de petició de documentació relacionada amb l’aprovació, en el Ple Municipal, d’aquesta mesura. La Fiscalia de Girona va incoar diligències d’ofici pels delictes de prevaricació i malversació de diners públics i va demanar a la Guàrdia Civil que ho investigués.

L’alcalde de Castellfollit de la Roca, va aprovar en el Ple de principis d’octubre de 2013 atribuir-se una «indemnització de  jubilació» de 6.000 euros l’any per complementar la seva pensió. Els diners surten del sou de dos regidors de l’equip de govern que van renunciar a la seva retribució, d’una partida que fins ara rebia el grup municipal de CiU-Olot i d’una part del pressupost que servia per pagar la Seguretat Social de l’alcalde.

La Fiscalia, va decidir obrir diligències d’investigació per dos possibles delictes: un de malversació de diners públics dels veïns de Castellfollit i un altre de prevaricació perquè entén que l’alcalde es podria haver extralimitat en les seves funcions.

Entre la documentació relacionada amb l’afer hi ha d’haver l’acta del Ple del Municipi durant el qual es va aprovar la mesura. Aquesta acta encara no ha estat ratificada pels regidors del consistori i passarà pel Ple municipal d’aquest dimarts.

Segons l’acord del ple, Coromina cobrarà en concepte d’indemnització 500 euros al mes -6.000 euros l’any- que surten del sou de dos dels sis regidors de l’equip de govern que han acceptat deixar de cobrar, dels diners que el grup municipal de Convergència i Unió (CiU-Olot) deixa d’ingressar i, la resta, sortirà de la partida que el Pressupost municipal destina a pagar la Seguretat Social de l’alcalde.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

L´ACA comprova la titularitat de les depuradores de la Garrotxa

Posted by lejarza en 9 noviembre, 2013

L´ACA comprova la titularitat de les depuradores de la Garrotxa

Juan R. lejarza d´Argelaguer

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya està analitzant en profunditat la titularitat sobre les depuradores de la Garrotxa, les estacions depuradores de Argelaguer (Llierca), Sant Joan les Fonts, Begudà, Montagut i Oix, la Vall d’en Bas, Besalú i Olot, i la corresponent xarxa de col·lectors, el SIGMA fa el sanejament a la Vall d’en Bas a través de diverses depuradores, i del municipi de les Preses.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és l’administració actuant en les depuradores actives a les comarques de Girona. Malgrat això, l’administracio actuant és qui té la responsabilitat de vetllar pel bon funcionament del sistema de sanejament, però no té res a veure amb la titularitat de les depuradores.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, va insitir dimecres que estudia la privatització de les depuradores a mans del Consell Comarcal de la Garrotxa, però va admetre que és una operació plena de dubtes per la titularitat de les plantes que farà entrar en la categoria d'»aficionats» el conflicte que va desencadenar la privatització d’Aigües Ter i Llobregat.

La Generalitat és titular única de 131 depuradores i compartida en 321 més a tot Catalunya.

La privatització d’aquestes instal·lacions, mitjançant concessions de la seva gestió, és un dels recursos que sospesa el Govern català per obtenir 1.454 milions l’any vinent amb la finalitat de complir l’objectiu de dèficit previst (de l’1% del PIB).

El Alcalde d´Argelaguer, Josep Dorca Serrat i el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona Agusti van inaugurar la depuradora del Llierca d´Argelaguer i la corresponent xarxa de col·lectors

El Alcalde d´Argelaguer, Josep Dorca Serrat i el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona Agusti van inaugurar la depuradora del Llierca d´Argelaguer i la corresponent xarxa de col·lectors

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

Vaga contra Madrid dels Farmacèutics de Girona

Posted by lejarza en 7 noviembre, 2013

Vaga contra Madrid dels Farmacèutics de Girona

Vall del Llierca, Argelaguer – Olot – Girona:

Pel deute de més de 400 milions d’euros que la Generalitat de Catalunya manté amb les farmàcies

Les farmàcies han arribat al límit econòmic els ofeguen. Així ho va denunciar la presidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona, Rosa Sacrest, qui espera un seguiment massiu de la vaga convocada per aquest matí a tot Catalunya i que tindrà com a acte central una concentració davant la delegació del Govern d´Espanya a Barcelona, a les 13 hores del migdia.

El tancament de portes s’ha convocat amb urgència i com a mesura de força davant l’enèssim impagament de la Generalitat de Catalunya. La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona va explicar que la decisió de fer vaga contra Madrid es va prendre en comprovar que aquest primer de mes tampoc han rebut l’import dels medicaments del Govern de CiU amb el suport d´ERC.

El deute acumulat a les comarques de Girona era de 27.283.757 euros, que amb els 9.671.173 del setembre s’ha incrementat fins a 36.954.931 euros, a Catalunya la xifra puja a 416 milions.

La presidenta va afirmar que això ha provocat la crida d’avui a manifestar-se davant la seu del Govern espanyol a Barcelona. El Col·legi de Farmacèutics de Girona ha llogat un autocar per dur-hi els vaguistes col·legiats que ho desitgin, tot i que la presidenta va dir tenir constància que molts hi aniran amb cotxes particulars.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments »

Ajuntament d´ Argelaguer aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2014

Posted by lejarza en 5 noviembre, 2013

Ajuntament d´ Argelaguer aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2014

Vall del Llierca, Argelaguer – Olot – Girona:
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 211 – 5 de novembre de 2013 Núm. 12164 Ajuntament d´ Argelaguer (Girona).

Edicte d’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2014
El Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer, en sessió extraordinària celebrada el dia 30 d’octubre de 2013, va acordar:
• Aprovar PROVISIONALMENT la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2014.
Segons s’estableix a l’art. 17 del RDL 2/2004, de 5 de març de 2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic l’expedient de la modificació i de la imposició de les ordenances pel termini de 30 dies. El que es fa públic mitjançant publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), per tal de que els interessats puguin presentar-hi reclamacions i/o suggeriments. Si transcorregut el termini esmentat no s’han presentat reclamacions ni suggeriments, l’acord provisional quedarà definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou acord.
Un cop elevat l’acord provisional a definitiu, aquest es publicarà en el BOP junt amb el text íntegre de les ordenances o de les seves modificacions.
Argelaguer, 30 d’octubre de 2013 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Argelaguer el cel a les 18.00 hores d´avui - Lejarza - Garrotxa

Argelaguer el cel a les 18.00 hores d´avui – Lejarza – Garrotxa

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments »

Iogurts

Posted by lejarza en 5 noviembre, 2013

Iogurts

Manel Fortis. Sant Joan les Fonts (Garrotxa)

Deu fer uns 40 anys (o més) que vaig tastar el meu primer iogurt. Natural i envas de vidre. Del primer no me’n recordo, però sí tinc a la memòria el gust boníssim d’aquelles postres que la meva mare em donava orgullosa cada nit. Com que un iogurt així no podia ser millorat, el senyor Danone, la senyora La Lechera i d’altres van decidir fer iogurts diferents. Amb gustos de fruita, per exemple. Si algú troba que el iogurt amb sabor de plàtan té una semblança ni que sigui llunyana al sabor del plàtan original, que m’ho faci saber. Després van venir els Bífidus, els Bio, amb gustos tan poc definits com «fruites del bosc» (tant poden ser castanyes, figues, glans, aranyons, móres…)… Els senyors fabricants de iogurts estaven perdent el bon camí. Però encara podia anar tot pitjor. Si el iogurt es menja, doncs farem un iogurt que no es mengi, que es begui! Toca’t els testicles (no vull dir toca’t els ous). Així van crear l’Actimel. I com que tot pot anar pitjor, es van inventar un bacteri, l’L. Casei Immunitas (més o menys). No sé quants milers de milions de bacteris a cada potet d’Actimel. Però no d’un bacteri qualsevol, una amb nom i cognoms! L. (que jo imagino que deu ser Luis, que no es un nom gaire bonic per a un bacteri…) Casei de primer cognom i Immunitas de segon. Toca’t el nas (no vull dir toca’t els collons).
Total, després de tantes aberracions, si aneu al súper i veieu l’immens aparador refrigerat on hi ha els lactis, no dubteu. Els millors iogurts són els naturals en pot de vidre. Com fa 40 anys (o més). 
P.S: I si els panellets de pinyons són els millors, per què emmerdar-ho tot amb els d’ametlla, coco, codony, xocolata…

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »