Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer PLE EXTRAORDINÀRI 23 DE NOVEMBRE DE 2015 A LA 1 DEL MIGDIA

Posted by lejarza en 23 noviembre, 2015


Ajuntament d´Argelaguer PLE EXTRAORDINÀRI 23 DE NOVEMBRE DE 2015 A LA 1 DEL MIGDIA

 

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

 

ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.

 

NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent

 

Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a:

 

SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA DATA: 23 DE NOVEMBRE DE 2015 HORA: A LA 1 DEL MIGDIA ORDRE DEL DIA:

 

1.- Sorteig dels membres de la mesa electoral per les eleccions del dia 20-12-2015

 

2.- Prendre acord relatiu a la modificació puntual de les normes subsidiàries referida a activitats associades a la gestió de residus en l’àmbit de sòls urbans del municipi.

 

3.- Sol·licitar la prestació del servei Estaciona’t del servei de Joventut per a l’exercici 2016

 

4.- Devolució de la garantida definitiva de l’obra dels Vestidors per a la pista poliesportiva 5.- Aprovació de factures

 

La secretària

 

Argelaguer, 20 de novembre de 2015

2008_0101DosquersPuigventos0046

Ajuntament d´Argelaguer  (Foto Lejarza)

5 respuestas hasta “Ajuntament d´Argelaguer PLE EXTRAORDINÀRI 23 DE NOVEMBRE DE 2015 A LA 1 DEL MIGDIA”

 1. lejarza said

  Argelaguer Catastro Año 2009 Datos IBI

  Urbano

  2009

  Base imponible
  Argelaguer
  13.368,98

  Urbano

  2009

  Base Liquidable
  Argelaguer
  13.368,98

  Urbano

  2009

  Cuota íntegra
  Argelaguer
  77.540,00

  Urbano

  2009

  Cuota líquida
  Argelaguer
  75.643,00

  Rústico

  2009

  Base imponible
  Argelaguer
  529,47

  Rústico

  2009

  Base Liquidable
  Argelaguer
  533,00

  Rústico

  2009

  Cuota íntegra
  Argelaguer
  4.500,00

  Rústico

  2009

  Cuota líquida
  Argelaguer
  4.500,00

 2. lejarza said

  Olot estudiarà incloure temes socials als plecs de clàusules administratives

  24.11.2015

  OLOT| DDG

  Olot estudiarà incloure els temes socials als plecs de clàusules administratives va confirmar la regidora de serveis intenrs, economia i govern obert de l’Ajuntament, Núria Fité (regidora de Serveis Interns, Economia i Govern Obert).
  La proposta havia sortit d’un prec d’Anna Descalç (CUP). «Pensem que s’haurien d’incluir aspectes socials en els plecs de clàusules administratives que l’Ajuntament fa servir», va considerar. En aquesta mateixa línia va exposar que «demanem que l’Ajuntament es comprometi a introduir criteris socials als contractes externalitzats». La regidora va opinar que «pensem que a través de la contractació pública responsable amb criteris socials podríem fomentar la inclusió social i la sostenibilitat ambiental».Aconseguir millores en la sostenibilitat ambiental a partir de mesures obligatories de l’Administració Pública va ser una de les conclusions de la Jornada sobre la importància de l’eficiència energètica en l’adaptació al canvi climàtic a Olot. La Jornada estava vinculada a la cimera de la COP21 a París. L’activitat a Olot va tenir lloc el 19 de novembre i la cimera de París està prevista entre el 30 de novembre i l’11 de desembre. L’objectiu és establir un pacte, perquè la temperatura del planeta no superi els 2 graus a finals de segle.Els ponents van demanar incloure la sostenibilitat ambiental en les clàusules dels concursos públics. És més van considerar necessari incloure la sostenibilitat ambiental a les taxes i els impostos municipals. Per exemple, van apuntar la possibilitat de gravar l’impost de circulació en base a les emissions de diòxid de carboni i no en la potència del motor com fan ara. També van demanar un avanç cap al porta a porta en la recollida dels residus.

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Ajuntament d´Argelaguer Núm. 228 – 26 de novembre de 2015 Núm. 10941

  Edicte de rectificació d’errors

  L’anunci publicat en el BOP núm. 220 de 16-11-2015 es deixa sense efecte per ser un duplicat. L’anunci correcte és el del BOP núm. 184 de 23-09-2015.

  Argelaguer, 18 de novembre de 2015

  Artur Ginesta Rambla Alcalde

  Haz clic para acceder a 2015228010941.pdf

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 229 – 27 de novembre de 2015 núm. 11079

  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA Edicte sobre admissió d’aspirants i nomenament dels membres del tribunal de selecció

  Edicte sobre admissió d’aspirants i nomenament dels membres del tribunal de selecció
  Per resolució de la presidència del dia 24 de novembre de 2015, s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria del concurs-oposició d’una plaça d’enginyer de camins, canals i ports adscrit/a a l’àrea d’urbanisme i edificació, que restarà vacant a la plantilla de personal d’aquest Consell Comarcal per raó d’un contracte de relleu per jubilació parcial anticipada (bases publicades al BOP núm. 215 de 09.11.2015) i s’han nomenat els membres que formaran part del tribunal qualificador en la forma següent:
  1. rELaCIÓ D’aDmESOS I EXCLOSOS
  aspirants admesos:
  Cognoms i nom DnI Observacions C.C. Joan-m. 405952XX-X T.G. arnau 399162XX-X C.V. Íngrid 403590XX-X T.I. marc 347509XX-X a.S. aina 477912XX-X G.V. Elisabet 435387XX-X V.T. Joel 388531XX-X V.T., Jordi 478467XX-X No acredita el nivell de suficiència de català m.S. maria Pilar 779180XX-X C.r. David 720686XX-X J.V. Eduard 381321XX-X S.F. Begoña 476848XX-X P.P. albert 454759XX-X m.F. Pablo 435151XX-X B.F. miquel 476809XX-X aspirants exclosos/es:
  Cognoms i nom DnI motiu exclusió C.L. Daniel 779163XX-X no acredita la titulació mínima requerida 2. TrIBunaL QuaLIFICaDOr
  President:

  Titular: Sra. Teresa Ercilla i Sans (cap de l’àrea d’urbanisme i edificació). Suplent: Sr. albert Pons i Clutaró (arquitecte de l’ajuntament d’Olot).
  Vocals:
  1r. Tècnic expert: Titular: Sr. ramon Prat i molas (responsable de l’àrea d’infraestructures i obra pública de l’ajuntament d’Olot). Suplent: Sr. Llorenç Panella i Soler (arquitecte de l’ajuntament d’Olot)
  2n. Tècnic expert: Titular: Sra. anna Baldó i Sánchez (arquitecte de l’àrea d’urbanisme i edificació). Suplent: Sr. miquel Torrent i Compte (tècnic superior de l’ajuntament d’Olot)
  3r. Tècnic expert: Titular: Sra. alícia Vila i Torrents (Vice-secretària de l’ajuntament d’Olot). Suplent: Sr. Josep Coromina i Vilarrasa (cap d’àrea urbanisme de l’ajuntament d’Olot).
  4t. un representant de l’Escola d’administració Pública de Catalunya.
  Titular: Sr. martí Sels i Pagès (Diputació de Girona). Suplent: Sr. Lluís Gorgorió i Solà (Departament de Territori i Sostenibilitat).
  actuarà com a secretària la Sra. alícia Vila i Torrents. En cas d’absència, la substituirà un altre membre del tribunal.
  Es concedeix a les persones interessades un termini de 5 DIES hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província per presentar recusacions, reclamacions, al·legacions o esmenar i aportar la documentació requerida. Els membres de l’òrgan de selecció poden ser recusats si concorren les circumstàncies o motius que preveu l’article 28 i en la forma que determina l’article 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre. En el supòsit que es presentin recusacions, reclamacions, al·legacions, esmenes de documentació requerida o s’esmenin els defectes que han causat l’exclusió, es procedirà a l’aprovació, mitjançant un nou Decret de Presidència, de l’aprovació definitiva dels acords, els quals seran publicats al tauler d’edictes i anuncis electrònic de la corporació.
  Olot, la Garrotxa, 24 de novembre de 2015
  Joan Espona i agustín President

 5. lejarza said

  Periscope arriba al ple de les Planes d’Hostoles

  Les sessions seran retransmeses en directe a través de la popular aplicació de Twitter

  10.06.2016

  LES PLANES D’HOSTOLES | X.V.

  L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles no serà el primer en retransmetre el ple en directe, però sí que serà un dels primers de fer-ho a través de l’aplicació Periscope. Segons ha explicat Marc Puig (regidor de Comunicació per CiU), el ple d’avui es podrà seguir amb un mòbil digital, una tablet i des de l’ordinador a través del Twitter. La gravació en directe serà feta amb una tablet. L’impediment més gran que tenen és el so. Per un proper ple, la idea és incorporar a l’aplicació Periscope la retransmissió de Ràdio les Planes.
  Ràdio les Planes -fa anys- que retransmet els plens en directe, però en el d’avui no hi podrà ser. «Per això hem pensat fer servir l’aplicació», ha indicat Marc Puig. El ple és important, perquè hi aprovaran les ordenances de civisme. Les regles han de permetre multar els conductors que aparquen als camins de les gorgues.

  Transparència
  Un tema molt local que podrà ser seguit pels milions d’usuaris de l’aplicació. En tot cas, les visualitzacions es podran comptar. Sigui el recompte que sigui -segons Puig-, continuaran amb el Periscope per la tradició en la transparència i la informació que el municipi manté des de fa dècades,
  Periscope és una aplicació per retransmetre vídeo en directe. Qui té l’aplicació al mòbil la pot gravar i les imatges entren en un llistat, en el qual tenen accés tots els usuaris de l’aplicació d’arreu.
  L’existència de Periscopeva commoure el món fa un mes, quan una jove francesa de 19 anys va anunciar a 1.000 seguidors connectats que faria una cosa en directe i els va fer partícips d’una decepció amorosa. Poc després va exposar el seu suïcidi en directe.
  Un altre cas és el de Gerard Piqué, aficionat a les noves tecnologies. El jugador del Barça es connectava a Periscope i, a més de mostrar-se, responia les preguntes dels aficionats. La cosa anava bé perquè empatitzava amb els seguidors, peró tanta confiança va posar al descobert un cert malestar que aviat va ser corregit per l’entrenador, Luis Enrique. Ara, ja no surt al Periscope, perquè -segons ha informat a diferents mitjans- ha signat un contracte amb Facebook.
  L’aplicació va néixer fa uns tres anys quan Kayvon Beykpour va decidir viatjar a Istambul. Va passar que va veure les manifestacions de la plaça Taksim. Com que el que veia per la televisió no el van convèncer, va buscar sense èxit per Internet, perquè la gent que es veia amb mòbils a les imatges televisives no gravaven ni difonien. Llavors es va decidir a crear l’aplicació, que va vendre a Twitter per 100 milions de dòlars.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: