Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca modificació del règim de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament

Posted by lejarza en 23 marzo, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca modificació del règim de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 59 – 23 de març de 2012 Núm. 3293 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Girona).
Anunci sobre modificació del règim de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el dia 1 de març de 2012, va aprovar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- Modificar el règim de les sessions ordinàries del Ple, aprovat en la sessió de data 8 de juliol de 2011, i establir com a dies per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament el tercer dijous no festiu de cada mes imparell, a les vint-i-una hores.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per tal de que motivadament pugui avançar o posposar la celebració de la sessió ordinària quan el dia fixat coincideixi amb festiu, vigília de festivitat, estigui inclòs en període de vacances o altres circumstàncies excepcionals que així ho aconsellin.
Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.” El que es fa públic als efectes de coneixement general.
Sant Jaume de Llierca, 13 de març de 2012 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Una respuesta para “Ajuntament de Sant Jaume de Llierca modificació del règim de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 59 – 23 de març de 2012 Núm. 3244
  CONSELL COMARCAL GARROTXA
  Edicte sobre aprovació d’un conveni de col·laboració
  El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme
  el passat dia 8 de març de 2012, va aprovar el conveni de col·laboració
  entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per
  acollir-se al projecte de tècnics compartits de joventut, inclòs en el
  Pla Comarcal de joventut de la Garrotxa.
  D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 26/2010 de 3
  d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
  de Catalunya es fa públic els acords i els text integre del
  conveni que es transcriu a continuació:
  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
  DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER ACOLLIR-
  SE AL PROJECTE DE TÈCNICS COMPARTITS, INCLÒS EN
  EL PLA COMARCAL DE JOVENTUT DE LA COMARCA DE LA
  GARROTXA REUNITS D’una part, l’Il·lustríssim senyor Josep Maria
  Corominas i Barnadas, Alcalde de l’Ajuntament d’Olot, en exercici
  de les facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu
  2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
  Municipal i de Règim Local de Catalunya, i facultat per la signatura
  del present conveni mitjançant acord de junta de govern local de
  data 1 de març de 2012. D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Joan Espona
  i Agustín, President del Consell Comarcal de la Garrotxa, actuant
  d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre,
  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització
  comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni
  mitjançant acord de Ple de la corporació de data 8 de març de
  2012. MANIFESTEN 1. Que dins el Pla Comarcal de Joventut de la
  Garrotxa, aprovat pel Decret de la Presidència del 13 de març de
  2009 i convalidat pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa del 15
  de maig de 2009, hi figura el projecte de tècnics compartits de joventut.
  2. Que els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el desenvolupament
  de polítiques de joventut als municipis de la Garrotxa,
  la creació de serveis municipals específics adreçats a la població
  juvenil, dinamitzar les accions ja existents en matèria de joventut als
  municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar
  que els ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis
  adreçats als joves que s’ofereixen des del Consell Comarcal, apropar
  als joves dels municipis els serveis adreçats a ells i fer-los-en tant
  protagonistes com sigui possible i anar definint línies d’actuació en
  matèria de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents
  ni interfereixin amb les d’àmbit municipal. 3. Que
  l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa comparteixen
  aquests objectius i consideren que la millor manera per aconseguir-
  los és per mitjà de la contractació d’un tècnic amb dedicació
  exclusiva a Joventut, compartit entre diferents municipis i integrarlo
  a la plantilla del Consell Comarcal de la Garrotxa. 4. Que reconeixent-
  se mútuament capacitat legal per atorgar aquest document.
  CONVENEN Primer. – Objecte: És objecte del present conveni establir
  les bases de col·laboració per a la concreció i gestió del projecte
  de tècnics compartits de joventut. Segon. – Obligacions del Consell
  Comarcal de la Garrotxa. 2.1 Elaborar, planificar i gestionar el procés
  de contractació del tècnic compartit, si escau. 2.2 Proporcionar la
  formació necessària al tècnic compartit per tal que pugui resoldre la
  seva tasca als municipis que signin aquest conveni amb la màxima
  eficàcia. 2.3 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de
  manera coordinada (reunions de seguiment, etc.), amb el tècnic
  compartit i també coordinar la resta de tècnics compartits de la comarca.
  2.4 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries
  en el disseny de les accions adreçades a la població juvenil
  del municipi. 2.5 Proporcionar el suport, assessorament i experiència
  necessàries en el disseny del Pla Local de Joventut del municipi.
  2.6 Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les
  accions que s’han de dur a terme en matèria de joventut, sempre i
  quan l’acció a realitzar entri dins els plantejaments o objectius del
  projecte de tècnics compartits i respecti els acords apuntats en
  aquest conveni. 2.7 Dissenyar serveis adreçats a la població juvenil
  en general que esdevinguin un recurs del qual puguin beneficiar-se
  els municipis. 2.8 Assumir els costos derivats de desplaçaments i/o
  dietes per convocatòries a trobades o reunions de formació a les
  quals es cregui convenient que ha d’assistir el tècnic compartit. 2.9
  Aportar la quantitat econòmica que no quedi coberta per les aportacions
  dels ajuntaments participants al projecte i que garanteixi el
  seu correcte desenvolupament, sempre en funció de les disponibilitats
  pressupostàries. Tercer. – Obligacions de l’ajuntament: Són obligacions
  de l’ajuntament que signa aquest conveni: 3.1 Participar en
  el procés de selecció del tècnic compartit que haurà de treballar per
  al seu municipi designant una persona que representi l’Ajuntament,
  si escau. 3.2 Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut les propostes
  presentades pel tècnic compartit, sempre que no interfereixin
  amb les pròpies del municipi, a fi de potenciar la definició de polítiques
  de joventut d’àmbit supramunicipal. 3.3 Dotar el tècnic de joventut
  dels recursos necessaris per poder desenvolupar les tasques
  que se li encomanin. 3.4 Desenvolupar un Pla Local de Joventut. 3.5
  Destinar una part del pressupost anual al Pla Local de joventut. 3.6
  Respectar els horaris i el calendari que el tècnic compartit haurà de
  seguir a fi de desenvolupar la seva tasca en altres municipis i/o al
  Consell Comarcal. 3.7 No utilitzar el tècnic compartit per d’altres
  tasques que no s’entenen com a competència de joventut: dinamitzador
  econòmic, de comerç, etc., ni tampoc per a realitzar tasques
  que defugin del disseny i estructuració de serveis adreçats als joves:
  monitor d’estiu, responsable del casal. 3.8 Aportar la quantitat
  econòmica acordada en concepte de cost del projecte d’acord amb el
  protocol d’ús i gestió del fons econòmic comú que s’explica a
  l’apartat cinquè del present conveni. 3.9 Assumir totes les tasques
  administratives que se’n derivin del treball del tècnic de joventut.
  3.10 Designar una persona, que actuarà com a interlocutor amb el
  Consell Comarcal. Quart. – Funcions del tècnic de joventut. 4.1 Elaborar,
  redactar i justificar el Pla Local de Joventut. 4.2 Coordinar les
  diferents accions que s’incloguin en el Pla Local de Joventut. S’entén
  com a coordinació l’aportació de possibles millores en l’execució per
  tal d’optimitzar-ne esforços i recursos. En cap cas s’entén com a coordinació
  l’execució de les accions les quals aniran a càrrec dels professionals
  de l’Ajuntament d’Olot. D’altra banda no s’exclou la possibilitat
  que hi intervingui realitzant tasques de suport. 4.3 Desplegar,
  posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que
  s’ofereixen als joves des del Consell Comarcal de la Garrotxa. 4.4
  Informar a la persona de contacte de l’Ajuntament d’Olot per tal
  que estigui al corrent de l’estat en que es troben les accions que
  s’estan realitzant i pugui prendre les decisions que cregui més oportunes.
  4.5 Altres tasques que se li encomanin i tinguin relació amb el
  món juvenil. Degut a la càrrega laboral que pot suposar l’assumpció
  de noves tasques, cadascuna d’aquestes caldrà que tinguin el vist-iplau
  del Consell Comarcal. Cinquè. – Rols professionals: Persona de
  contacte de l’Ajuntament d’Olot. S’entendrà que és el/la Regidor/a
  de Joventut sempre i quan no s’indiqui el contrari. Serà la persona a
  la qual se l’informarà tant de de l’estat de les accions com de les
  noves propostes. I tindrà la responsabilitat de valorar-les i determinar
  si es porten a terme o no. Així mateix, serà l’encarregada de comunicar
  al personal de les diferents àrees de l’Ajuntament d’Olot
  els canvis en les pautes de treball o l’assumpció de noves tasques.
  Cap Àrea de Joventut, Educació i Noves Tecnologies. Tot i ser personal
  del Consell Comarcal, actuarà com a cap tècnic de la Regidoria
  de Joventut de l’Ajuntament d’Olot, en l’àmbit d’execució de
  l’objecte d’aquest conveni, sempre que no se li indiqui el contrari.
  Tindrà la funció d’informar i presentar les noves propostes a la persona
  de contacte de l’Ajuntament d’Olot i la d’actuar com a interlocutor
  amb les administracions i ens que es cregui convenient. Tècnic
  de joventut. Tot i ser personal del Consell Comarcal, actuarà com a
  tècnic de joventut de l’Ajuntament d’Olot, llevat dels casos específics
  en que s’indiqui el contrari. Les seves funcions són les que
  s’especifiquen en el punt quart. Personal de les diferents àrees de
  l’Ajuntament d’Olot. S’inclou en aquest rol professional tot el personal
  de l’Ajuntament d’Olot, independentment de la regidoria a la
  qual estigui adscrit que desenvolupa accions, els destinataris de les
  quals, exclusius o no, en són els joves. Correspon a l’Ajuntament
  d’Olot encomanar els projectes en els quals hauran de treballar. En
  cap cas la seva activitat laboral estarà supeditada a les directrius
  marcades des de l’Àrea de Joventut, Educació i Noves Tecnologies
  del Consell Comarcal, si és que així no s’ha acordat entre les parts.
  Sisè. – Finançament: 5.1 Els costos derivats del projecte es finançaran
  amb les aportacions econòmiques tant dels ajuntaments que hi
  participin com del Consell Comarcal de la Garrotxa. 5.2 L’Ajuntament
  d’Olot, aplicant el criteri establert per a determinar la quantitat que
  han d’assumir els ajuntaments que participen del projecte de tècnic
  compartit de joventut i tenint en compte les seves particularitats (dimensions,
  organismes existents, pes poblacional a la comarca…)
  aportarà la quantitat de corresponen a dues terceres parts dels costos
  salarials costos salarials (sou + quota patronal) del tècnic compartit.
  La categoria laboral del tècnic compartit de joventut s’assimila
  al nivell de tècnic mig, grup A-2, del Consell Comarcal de la Garrotxa.
  5.3 Per a la realització d’activitats conjuntes entre els diferents
  Ajuntaments acollits al conveni de tècnics compartits de joventut, el
  protocol d’ús i gestió dels fons econòmic comú és: a) Cada Ajuntament
  aportarà una quantitat en concepte d’activitats conjuntes.
  Aquesta quantitat vindrà determinada en funció de les despeses
  que van suposar les activitats conjuntes de l’any anterior així com la
  previsió del cost de les activitats conjuntes per a l’any següent. b) La
  quantitat acordada en concepte d’activitats conjuntes que aportin
  tots els ajuntaments, es notificarà per escrit amb suficient antelació
  perquè la puguin contemplar en els respectius pressupostos. c) Els
  tècnics de joventut portaran la comptabilitat d’aquest fons comú,
  diferenciant les despeses per a cada ajuntament, de tal manera que
  en qualsevol moment es podrà consultar l’estat de comptes. d)
  Aquesta comptabilitat es presentarà 2 vegades l’any a cada ajuntament.
  e) En funció del nombre d’activitats conjuntes en les que participin
  els ajuntaments, aquests podran fer una aportació suplementària
  en qualsevol moment, si s’escau, a fi de tenir disponibilitat
  pressupostària. f) S’abonarà el 75% de la quantitat acordada durant
  el primer trimestre. El 25% restant es regularitzarà a finals d’any
  d’acord amb les despeses imputades a cada ajuntament i les aportacions
  suplementàries que hagi realitzat. Setè. – Activitats conjuntes:
  Per a cada nou recurs, servei o activitat que pugui oferir el Servei de
  Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, l’Ajuntament interessat
  en participar-ne ho sol·licitarà de manera expressa mitjançant
  formulari on constaran els requisits i condicions de l’esmentat recurs,
  servei o activitat. El formulari de sol·licitud serà facilitat pel
  Consell Comarcal de la Garrotxa en el moment que es generi la petició
  de l’Ajuntament. Vuitè. – Pagament: L’ajuntament que signa
  aquest conveni es compromet a pagar al Consell Comarcal de la Garrotxa,
  la quantitat acordada en concepte de cost del projecte. La
  quantitat compromesa haurà de ser transferida al Consell Comarcal
  en el termini màxim de quinze dies a comptar des de la signatura
  del present conveni. En cas de continuació del conveni per anys successius,
  el pagament de la part proporcional que correspon a
  l’ajuntament es farà efectiva parcialment de forma trimestral durant
  l’any natural. Durant l’últim trimestre de l’any, es regularitzarà
  l’import del pagament d’acord amb els costos reals del servei. Novè.
  – Ajuntaments implicats: El tècnic de joventut desenvoluparà les seves
  tasques al municipi d’Olot, així com també i sempre que sigui
  possible en altres dos municipis de la comarca que seran assignats
  pel Consell Comarcal. Desè. – Vigència: El present conveni serà vigent
  des de la data de la seva signatura fins al dia 31 de desembre de
  l’any 2015. En el cas de preveure noves prestacions o condicions
  substancials al llarg de la vigència del conveni, les parts aprovaran
  expressament aquestes modificacions i el finançament de les aportacions
  econòmiques de les parts que se’n derivin. En tot cas, els costos
  salarials del tècnic de joventut s’augmentaran en data 1 de gener
  de cada any, d’acord amb l’augment salarial aprovat per tot el
  personal al servei del Consell Comarcal. Onzè. – Canvi de tècnic: En
  el cas que es cregui convenient i atenent a raons d’ordenació geogràfica
  i/o criteris metodològics, es preveu la possibilitat de canviar
  el tècnic que treballa al municipi per un altre que formi part del mateix
  Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa. El canvi
  de tècnic haurà de ser proposat pel cap de l’àrea de Joventut, Educació
  i Noves Tecnologies, previ informe on hauran de constar els
  motius i la data en la en la qual es farà efectiu el canvi. El canvi de
  tècnic també haurà de comptar amb la conformitat de tots i cada un
  dels ajuntaments afectats mitjançant un Acord de l’òrgan de
  l’Ajuntament que correspongui. Dotzè. – Extinció del conveni. El
  present conveni es resoldrà: a) Quan la dotació pressupostària del
  Pla Comarcal de Joventut no cobreixi íntegrament la part que ha
  d’aportar-hi el Consell Comarcal de la Garrotxa. b) Per mutu acord
  entre les parts. c) Per manifestació expressa d’alguna de les parts
  amb un preavís de 3 mesos a la data de termini de vigència del conveni.
  d) Per incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança
  de la normativa aplicable. Tretzè. – En tot el no previst en
  aquest conveni, es resoldrà de comú acord entre les parts. Catorzè.
  – Jurisdicció competent: Les qüestions ligitoses que puguin sorgir
  en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran de coneixement
  i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
  Els atorgants, després de llegir el present conveni de col·laboració,
  mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen
  en el lloc i data supraindicats.
  Olot, La Garrotxa, 8 de març de 2012 Joan Espona i Agustín President
  del Consell Comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Corominas
  i Barnadas Alcalde d’Olot, Jordi Jové i Perich Secretari del Consell
  Comarcal de la Garrotxa, Alícia Vila i Torrents Secretaria d’Olot.
  Olot, la Garrotxa, 14 de març de 2012
  Joan Espona i Agustín
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: