Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Tortellà: Estatuts bàsics de la Mancomunitat Aigües del Gomarell (MAG) dels municipis de Argelaguer, Montagut i Oix i Tortellà a la Vall del Llierca

Posted by lejarza en 21 marzo, 2012


Ajuntament d´Argelaguer Vall de Llierca Mancomunitat Aigües del Gomarell (MAG) Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona: Ajuntament de Tortellà: Estatuts bàsics de la Mancomunitat Aigües del Gomarell (MAG) dels municipis de Argelaguer, Montagut i Oix i Tortellà a la Vall del Llierca.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 57 – 21 de març de 2012 Núm. 3155 Ajuntament de Tortellà (Girona).
Edicte d’aprovació definitiva d’uns estatuts.
Havent seguit l’expedient la tramitació establerta per la legislació vigent, els plens dels Ajuntaments mancomunats han procedit a l’aprovació definitiva dels estatuts, d’acord amb els certificats que obren a l’expedient administratiu.
D’acord amb l’anterior, es procedeix a la publicació dels seu text íntegre per al coneixement general:
ESTATUTS BÀSICS DE LA MANCOMUNITAT DEL GOMARELL. CAPITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS:
Article 1. Els municipis de Montagut i Oix, Tortellà i Argelaguer, constituïts en Mancomunitat amb plena personalitat jurídica per al compliment de la finalitat de subministrament d’aigua potable als tres municipis, que es determinen al capítol III dels presents Estatuts, aproven aquest que seran d’obligat compliment i exigència entre els membres, un cop aprovats per l’òrgan decisori de la mancomunitat i ratificats pels respectius Ajuntaments.
Article 2. La propietat de l’escomesa i dels cabdals d’aigua procedents del Gomarell, tal com es va realitzar en el seu moment inicial, es reparteix en la proporció: Montagut i Oix 40%, Tortellà 40% i Argelaguer 20%. En situacions extremes, estructurals, mediambientals: sequeres, estralls…, seran estrictament vigents les proporcions d’aquest dret històric.
Article 3. L’entitat es denominarà MANCOMUNITAT AIGÜES DEL GOMARELL, i la seu dels òrgans de govern i administració serà l’Ajuntament de Tortellà . Les reunions poden tenir lloc a les cases consistorials de qualsevol dels municipis integrants.
CAPITOL II.- ORGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ:
Article 4. Els òrgans de govern i administració de la mancomunitat seran els següents:
a) L’Assemblea General. b) El president. c) El vicepresident. d) La Comissió de Comptes. e) La Comissió Executiva.
Article 5. 1. Cada Ajuntament integrant de la Mancomunitat designarà els representants que hauran de formar part de l’Assemblea General, els quals hauran de tenir la condició de regidor electe. 2. Hi haurà dos representants de cada Municipi, i un suplent de cada un d’ells, legalment designats per l’Ajuntament corresponent, a més dels representants municipals que vulguin assistir amb veu i sense vot. Article 6. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern i administració de l’entitat, i estarà integrada pels representants, que han de ser membres electes dels municipis mancomunats. Article 7. 1. El President és el cap de l’administració mancomunada, presideix l’Assemblea General, assumeix la representació de l’ens intermunicipal i, en general, aquells que corresponen als presidents de les Corporacions Locals. 2. L’elecció del president, vicepresident i vocal-tresorer, s’efectuarà en les sessions constitutives de l’Assemblea General per majoria absoluta de vots dels membres. 3.- Cada legislatura es ratificaran o renovaran els càrrecs. Per ser elegit per a qualsevol dels càrrecs serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta legal dels membres de l’Assemblea General.
En cas d’empat a la votació, es procedirà a una nova votació en el termini màxim de 30 dies i de persistir l’empat es mantindran al càrrec els seus titulars. 4.- El vicepresident, substituirà el president en cas de vacant, absència o malaltia i en aquelles atribucions que expressament els delegui el president. 5.- La Comissió de Comptes es composarà d’un nombre de representants
igual al dels municipis integrants de la Mancomunitat. Els seus membres seran designats entre els representants de cada municipi en l’Assemblea General. És necessari que cada municipi
tingui un membre en la Comissió. La seva renovació es produirà de manera successiva a la de l’Assemblea General. Correspon a la comissió de comptes l’examen, estudi i informe de
comptes anuals de la mancomunitat. La comissió pot requerir, mitjançant el president, la documentació complementària que consideri necessària i la presidència dels membres i els funcionaris de la Mancomunitat especialment relacionats amb els comptes que s’analitzen. 6.- La Comissió Executiva estarà formada pels alcaldes dels respectius municipis, o qui deleguin. Es reunirà el nombre de vegades que s’estimi convenient. 7.- La secretària / secretari – interventor serà anomenada/anomenat per l’Assemblea entre les/els secretàries/secretaris dels diferents ajuntaments, o persona qualificada externa. Aquest càrrec serà remunerat.
Article 8. 1. L’Assemblea General serà renovada cada quatre anys, coincidint amb les eleccions municipals o quan es renovin els ajuntaments, i parcialment quan algun dels seus membres perdi la condició de regidor del respectiu Ajuntament, o per remoció del propi Ajuntament que l’hagi designat. Aquest assemblea es reunirà, com a mínim, un cop l’any.
2. La designació de representants de cada municipi a l’Assemblea General l’ efectuarà l’Ajuntament en sessió plenària. En el cas de renovació per elecció de nou Ajuntament, l’Assemblea General es constituirà amb els nous membres designats dins el termini màxim de tres mesos des de la constitució dels Ajuntaments, els quals, prèviament, trametran a la Mancomunitat la certificació de l’acord municipal designant representants a la Mancomunitat.
CAPITOL III.- OBJECTE DE LA MANCOMUNITAT:
Article 9. La Mancomunitat obtindrà la concessió del dret d’aigües del Gomarell pels tres municipis mancomunats i en les proporcions establertes en el Capítol I, article 2 i gestionarà les instal·lacions que conformen la xarxa bàsica en alta subministradora de les aigües del Gomarell, definides en l’esquema adjunt de l’annex, i les que en un
futur es poguessin incorporar. Article 10. L’activitat de la Mancomunitat es dirigirà a la consecució de les finalitats següents: a) Gestionar la conservació de les instal·lacions de subministrament d’aigua en alta dels municipis membres d’aquesta mancomunitat, en la forma i amb l’abast que es determinin reglamentàriament. b) Administrar els béns de la Mancomunitat i els que li siguin assignats per al compliment de la seva finalitat. c) Gestionar el compliment dels convenis signats amb l’empresa concessionària de subministrament d’aigua i dels béns relacionats amb aquest servei. d) Vetllar com objectiu final principal per tal que tots els municipis adherits a la mancomunitat tinguin un servei d’aigua potable eficient. Article 11. La Mancomunitat s’estableix per temps indefinit. Els objectius de la Mancomunitat podran aconseguir-se mitjançant la gestió directa, o per mitjà d’empresa pública o mitjançant concessió a ens públics locals, comarcals o supramunicipals, o a ens de
titularitat privada, amb l’acord previ dels Ajuntaments, i sense que en cap cas pugui la mancomunitat perdre la titularitat demanant de les instal·lacions.
Article 12. Els acords de la Mancomunitat en l’establiment i el desenvolupament del servei d’administració dels béns indicats a l’article anterior obligaran els Ajuntaments que la integren i els veïns dels respectius municipis.
CAPITOL IV.- RÈGIM ECONÒMIC:
Article 13. 1. Per a la realització de les seves finalitats, la Mancomunitat podrà comptar amb els recursos següents: a) Ingressos obtinguts per l’explotació del servei. b) Contribucions especials per l’execució d’obres o per l’establiment, ampliació o millores del servei de la competència de les referides entitats. c) Aportacions dels Ajuntaments integrants de la Mancomunitat, consignades en els seus pressupostos respectius, en la quantia i proporció establerta en aquests Estatuts o que acordi l’Assemblea General, per fer inversions o per a despeses de funcionament de la Mancomunitat. d) Subvencions. e) Qualsevol altres ingressos o aportacions obtinguts. f) Taxes i preus públics, per la prestació de serveis, utilització privativa o aprofitament especial de béns o instal.lacions d’ús públic de la seva titularitat, o la realització d’activitats de la seva competència. g) Crèdits o bestretes. La Mancomunitat podrà tenir accés al crèdit oficial i privat i utilitzar qualsevol de les formes d’obtenció de crèdit. h) Els dimanants d’operacions de crèdit. i) Multes. j) Participació en tributs. Els municipis associats podran fer cessió en tot o en part a la Mancomunitat, d’exaccions pròpies en consideració als serveis que aquesta assumeix. k) Ingressos de dret privat. l) D’altres que estableixen i admetin les legislacions corresponents. 2. En el servei d’abastament d’aigua els Ajuntaments sufragaran les inversions en funció de la part proporcional que representa cada un dels integrants respecte del volum de m3 consumits per cada municipi segons càlcul dels 3 exercicis anteriors. Les aportacions inicials de cada municipi mancomunat són segons la proporció següent: Montagut i Oix 40%, Tortellà 40% i Argelaguer 20%. 3. Les despeses ordinàries d’explotació del servei d’abastament d’aigua en alta es cobriran amb els ingressos ordinaris. Les despeses extraordinàries es repartiran en funció de la proporció que indica l’ article 13 apartat 2. 4. Les ampliacions de servei o d’infrastructura de la Mancomunitat, que representin una despesa d’inversió i/o explotació considerada extraordinària, estaran condicionades a l’aprovació de la Assemblea General, previ informe favorable de cadascun dels Ajuntaments mancomunats. Article 14. Serà d’aplicació a la Mancomunitat el que disposen les normes de règim local respecte dels ingressos detallats a l’article anterior. Article 15. L’Assemblea General elaborarà un pressupost anual, que inclourà els recursos ordinaris i els d’inversions que calguin, d’acord amb les disposicions de règim local. L’aprovació d’inversions que representin una participació de la Mancomunitat igual o superior a l’import total del pressupost ordinari de la Corporació, requerirà l’acord unànime de tots els components de la Assemblea General. Article 16. El patrimoni de la Mancomunitat es constituirà a partir dels ingressos i excedents que es formin i que provindran dels recursos assenyalats en l’article 13.
CAPITOL V.- FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC: Article 17. L’assemblea general serà l’òrgan competent per resoldre i acordar: a) La designació del president, el vicepresident. b) La determinació de les tarifes del servei en alta i la seva alteració. c) L’aprovació del pressupost anual, i també la concertació d’operacions de crèdit de tot tipus. d) La disposició del fons de previsió i drets de tota mena de transaccions sobre aquests. e) La determinació de la forma d’explotació del servei. f) La determinació del repartiment de les despeses d’inversió entre els municipis membres, d’acord amb el que disposa l’article 13.2 d’aquest estatuts. g) La redacció del reglament orgànic, les ordenances i les normes de règim interior i del servei. h) Contractar obres, serveis i subministraments, en les mateixes condicions establertes a la legislació local per al Ple municipal. i) Aprovar convenis de col·laboració amb d’altres administracions públiques i entitats de tota mena quan comportin la transferència o delegació de competències. j) Adquirir i alienar béns en les mateixes condicions que els plens municipals. k) Aprovar la plantilla de personal, l’oferta d’ocupació i les bases de les convocatòries. l) Aprovar les directrius de serveis i del seu finançament. m) Les altres competències atribuïdes en aquests Estatuts i les que li puguin correspondre per aplicació del règim competencial del Ple municipal. n) Designar el gerent, si és el cas. Article 18. Són atribucions del President de la Mancomunitat: a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de l’assemblea general, dirigir les seves deliberacions i resoldre els empats amb
vot de qualitat. b) Publicar, executar i fer complir els acords adoptats per l’Assemblea
General. c) Inspeccionar el servei. d) Representar a la Mancomunitat i conferir manaments per exercir la dita representació. e) Dirigir i nomenar el personal de la Mancomunitat. Instruir expedients disciplinaris i imposar les sancions corresponents. f) Exercitar tota mena d’accions civils, penals i administratives en cas d’urgència d’acord amb l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i assabentar-ne l’Assemblea General. g) Donar compte a l’Assemblea General de les operacions realitzades en cada exercici g) Donar compte de les operacions efectuades en cada exercici econòmic a l’Assemblea General. h) Aprovar la liquidació del pressupost en els termes que estableix l’article 191 de RDL 2/2004, 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Article 19. L’Assemblea General es reunirà com a mínim un cop l’any per a l’aprovació del pressupost i els comptes de plans d’inversió, a part de les sessions extraordinàries que convoqui la presidència, bé per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol municipi. Article 20. 1. El règim de sessions, l’adopció, la tramitació d’expedients i la comptabilitat s’ajustaran a l’ordenament de règim local vigent. 2. L’Assemblea General designarà el secretari-interventor, que ho serà de la Mancomunitat, amb les funcions públiques assenyalades a la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 3. La designació dels esmentats càrrecs haurà de recaure en funcionaris d’habilitació de caràcter nacional o persona qualificada, a reserva que la mancomunitat pugui crear les places pertinents en la plantilla de l’ens intermunicipals, i sense perjudici de que la designació recaigui sobre altre personal, mitjançant acord raonat de l’assemblea general. 4. Igualment la Mancomunitat podrà nomenar un gerent per al desenvolupament de la gestió estatutària, amb les funcions i competències que reglamentàriament es fixaran. Article 21. Les resolucions de la Mancomunitat exhaureixen la via administrativa, i el règim jurídic és el que disposin per als ajuntaments les lleis de règim local.
En tot allò que no regulin aquests Estatuts, seran de directa aplicació els articles corresponents de la legislació de règim local vigent i especialment, l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 115 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
CAPITOL VI.- DE L’EXPLOTACIÓ: Article 22 La forma d’explotació del servei vindrà determinada per l’Assemblea General, i pot ser qualsevol de les admeses en dret.
CAPITOL VII.- DE LA DISOLUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT: Article 23. La Mancomunitat es podrà dissoldre: a) Per acord dels ajuntaments que la integren, adoptat amb els mateixos requisits que la seva constitució. b) Per acord de l’Assemblea General ratificat pel ple de tots els ajuntaments. c) Per impossibilitat del compliment dels objectius de la Mancomunitat. Article 24. En dissoldre’s la Mancomunitat revertiran als Ajuntaments els béns proporcionals a la quota de participació 40/40/20.
CAPITOL VIII.- DE LA INCORPORACIÓ DE NOUS MEMBRES I DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS: Article 25. La revisió o anul·lació de la totalitat dels presents estatuts es podrà realitzar sempre que així ho consideri l’Assemblea General, prèvia conformitat de cadascun dels Ajuntaments mancomunats. Article 26. La modificació dels Estatuts de la Mancomunitat, inclosa la incorporació de nous municipis, s’ha de fer a proposta de l’Assemblea General i requereix l’aprovació dels plens de tots els ajuntaments dels municipis membres, amb la consulta prèvia al Departament de Governació i Relacions Institucionals, d’acord amb el que estableix l’article 48 del Decret 244/2007, i els informes previs de la Diputació Provincial i el Consell Comarcaln de la Garrotxa”.
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós – administrativa.”
Tortellà, 22 de febrer de 2012 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

3 comentarios para “Ajuntament de Tortellà: Estatuts bàsics de la Mancomunitat Aigües del Gomarell (MAG) dels municipis de Argelaguer, Montagut i Oix i Tortellà a la Vall del Llierca”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 59 – 23 de març de 2012 Núm. 3247
  CONSELL COMARCAL GARROTXA
  Edicte sobre aprovació d’un conveni d’encàrrec de gestió
  El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a
  terme el passat dia 8 de març de 2012, va aprovar el conveni de
  col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’ajuntament
  de Montagut i Oix, que regula l’encàrrec de gestió de la prestació
  de serveis tècnics d’assistència, assessorament i informe en matèria
  urbanística.
  L’encàrrec dels serveis es fonamenta pel fet que l’Ajuntament no
  disposa de la major capacitat tècnica administrativa de què disposa
  el Consell Comarcal de la Garrotxa, per poder dur a terme les tasques
  d’assessorament urbanístic.
  D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 26/2010 de 3
  d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
  de Catalunya es fa públic els acords i els text integre del
  conveni que es transcriu a continuació:
  CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  I L’AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX, PER A LA PRESTACIÓ
  DELS SERVEIS TÈCNICS D’ASSISTÈNCIA, ASSESSORAMENT I
  INFORME EN MATERIA URBANÍSTICA. Olot, la Garrotxa, 8 de
  març de de 2012. REUNITS. D’una part el president del Consell
  Comarcal de la Garrotxa, Sr. Joan Espona i Agustín, D’altra part l’
  Alcaldessa de l’Ajuntament de Montagut i Oix, Sra. Mònica Boix i
  Pagès. Actuen en nom i representació de les respectives institucions.
  MANIFESTEN. 1. Que mitjançant encàrrec de data 19 de gener de
  2012, l’Ajuntament de Montagut i Oix ha demanat la prestació del
  servei d’assistència per l’assessorament i informe en matèria urbanística
  per part dels tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa,
  atès que l’ajuntament de Montagut i Oix no disposa de la major capacitat
  tècnica administrativa de què disposa el Consell Comarcal
  de la Garrotxa, per poder dur a terme les tasques d’assessorament
  urbanístic 2. Que la prestació d’aquests serveis està contemplada en
  el Programa d’Actuació Comarcal aprovat definitivament en data 4
  d’abril de 1995, i que el Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic
  adient per a la seva prestació. 3. Que els articles 25.1.c) i 28 del Decret
  Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
  refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableixen
  que corresponen a la comarca les funcions d’assistència i cooperació
  als municipis, i que aquesta podrà exercir les competències i funcions
  que els municipis li deleguin o li encarreguin la gestió, sempre
  acompanyat de la transferència del recursos necessaris per poder
  exercir-les. 4. Que el Ple del Consell Comarcal en data 8 de març de
  2012 va acordar acceptar la sol·licitud d’assistència del municipi de
  Montagut i Oix. 5. Que l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
  de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
  administratiu comú, pel qual s’estableix que els òrgans administratius
  de les entitats de dret públic poden encarregar, per raons
  d’eficàcia, a òrgans o entitats de la mateixa o diferent Administració
  la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de
  la seva competència. Reconeixent-se mútuament capacitat legal per
  signar aquest conveni, ambdues parts: C O N V E N E N Primer.
  El Consell Comarcal de la Garrotxa prestarà els serveis tècnics urbanístics
  a l’Ajuntament de Montagut i Oix a partir de la data de
  signatura d’aquest conveni, és a dir, comptant amb la col·laboració
  de l’Ajuntament en tot allò que sigui possible perquè el servei resulti
  més efectiu. Segon. Les funcions que desenvoluparan els serveis
  tècnics urbanístics seran les pròpies del càrrec de tècnic municipal,
  com són la d’informar les llicències d’obres, informes de compatibilitat
  urbanística, informes d’expedients de planejament general, així
  com els informes urbanístics sol·licitats per l’ajuntament. Per portar
  a terme aquestes tasques el tècnic encarregat haurà de tenir accés als
  expedients i a la documentació necessària, i a la xarxa informàtica
  específica per al seu desenvolupament, d’acord amb la Llei 15/1999
  de protecció de dades de caràcter personal. Els informes es redactaran
  i se’n faran dues còpies, una per l’ajuntament i una per l’àrea
  d’urbanisme i edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa. Qualsevol
  altre treball dins l’àmbit de les competències que assenyala la
  normativa pel títol d’arquitecte serà objecte d’un encàrrec específic.
  Tercer. El càlcul de la taxa per aquest servei serà amb l’aplicació de
  l’ordenança reguladora del preu públic corresponent a la prestació
  dels serveis tècnics prestats pel Consell Comarcal de la Garrotxa a
  les entitats locals, aprovada pel Ple en la sessió 9 d’octubre de 2008,
  que serà revisada anualment. Quart. L’Ajuntament de Montagut i
  Oix farà efectiva a la tresoreria del Consell Comarcal les aportacions
  econòmiques assenyalades en la base anterior de manera mensual,
  segon factura emesa. Cinquè. Amb la finalitat que d’ara en endavant
  es pugui prestar aquest servei, la corporació municipal signant
  d’aquest acte es compromet a consignar tots els anys en el seu respectiu
  pressupost anual, la quantitat que li correspongui després de
  procedir a la corresponent revisió. Sisè. El Consell Comarcal de la
  Garrotxa es compromet a prestar el esmentats serveis pel seus tècnics
  de forma presencial a l’Ajuntament de Montagut i Oix, durant
  4 hores mensuals, distribuïdes de dilluns a divendres, als matins de
  comú acord entre l’ajuntament i la cap de l’àrea d’urbanisme i edificació
  del Consell Comarcal de la Garrotxa. Ambdues parts es comunicaran
  qualsevol modificació que vulguin introduir tant en l’horari
  com en el dia en què s’efectuï el servei. Aquestes modificacions queden
  supeditades a la pròpia organització de l’àrea. Setè. La vigència
  del conveni és indefinida. Qualsevol de les parts podrà unilateralment
  rescindir el conveni mitjançant acord plenari; acord que haurà
  de ser comunicat a l’altra part abans del dia 1 d’octubre per tal que
  tingui efectes la rescissió en data 31 de desembre de l’anualitat en
  que es pretengui deixar sense efecte el conveni i l’assistència tècnica.
  Vuitè. Seran causes de resolució del present conveni, a més de les
  causes generals aplicables, l’incompliment de qualsevol dels pactes
  del conveni, amb la denúncia prèvia d’una de les parts. I, com a
  prova de conformitat, les parts signen aquest document, que consta
  de tres fulls, a la població i dates esmentades al començament. Joan
  Espona i Agustín President Consell Comarcal de la Garrotxa. Mònica
  Boix i Pagès. Alcaldessa. Ajuntament de Montagut i Oix. Sr. Jordi
  Jové i Perich. Secretari del Consell Comarcal de la Garrotxa. Vicenç
  Gil i Terradellas. Secretari de l’ajuntament de Montagut i Oix.
  Olot, la Garrotxa, 14 de març de 2012
  Joan Espona i Agustín
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 93 – 15 de maig de 2012
  Núm. 5478
  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
  Anunci sobre l’aprovació d’un pla econòmic financer
  En compliment de l’establert en l’article 26 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, es fa pública l’aprovació d’un pla econòmic – financer pel Ple d’aquesta Corporació en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2012 el qual estarà a disposició dels interessats en la seu de l’Ajuntament.
  Tortellà, 7 de maig de 2012 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

 3. lejarza said

  La ciudadanía llama a eliminar la privatización del agua en el primer debate de la ICE en la Unión Europea

  Los organizadores de la campaña ” Right2Water ” instaron a la Comisión Europea a garantizar el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano y a asumir el compromiso legal de que los servicios de agua no serán liberalizados en la UE, en el primer debate del Parlamento Europeo sobre la Iniciativa Ciudadana Europea del lunes . Los diputados compartieron la opinión de que el acceso al agua es un derecho humano básico, pero algunos señalaron que las normas sobre el suministro de agua potable siguen siendo competencia de los Estados miembros de la UE .
  La audiencia, organizada por la Comisión de Medio Ambiente en colaboración con el Desarrollo, Mercado Interior y comisiones de peticiones, reunió a representantes de los comités ciudadanos de la “Right2Water”, los eurodiputados y la Comisión Europea , que elaborará una respuesta a la iniciativa del 20 de marzo.

  “El Parlamento reconoce que el agua es un bien común de la humanidad y un bien público y que el acceso al agua debe constituir un derecho fundamental y universal en su resolución de 3 de julio de 2012 sobre la aplicación de la legislación comunitaria sobre el agua” , pero “tenemos que hacer más para fomentar la participación de todos los actores de nuestra sociedad para asegurarse de que la protección de los recursos hídricos y del agua potable, en particular, se refleja en todas nuestras políticas “, dijo el presidente del Comité de Medio Ambiente Matthias Groote (S & D , DE) .

  « Hemos puesto en marcha esta iniciativa para ponerte manos a la agenda de la Comisión Europea. Deseamos reiterar aquí que la provisión de agua y saneamiento son servicios públicos esenciales para todos » , dijo la presidenta del Comité Ciudadano ‘Right2Water’ Anne- Marie Perret. « Es importante que los ciudadanos sean capaces de pagar precios razonables que reflejen sus necesidades, no las de los accionistas de la compañía de distribución. Hoy en día , ya no dudan en cortar el agua de las familias en dificultad » , añadió.

  ” Un hito en la historia de la democracia europea”

  Al elogiar el primero – haber escuchado sobre una Iniciativa Ciudadana como “un hito en la historia de la democracia europea ” Gerald Häfner (Verdes / ALE , DE) , de la Comisión de Peticiones , dijo: “Hoy , estamos cambiando el modo de escucha. La pregunta ahora es cómo podemos legislar mejor en un tema que es crucial. El agua es un derecho humano y debe permanecer en manos públicas”.

  « Vivimos en el primer año de la democracia de los ciudadanos en Europa », dijo Corinne Lepage ( ALDE , FR ) . « Escuchar es bueno, pero a prestar atención es mejor. Es absolutamente necesario que la Comisión preste atención a la ECI . Tomamos nota de su deseo de seguir la vía de la liberalización , que es lo que no quieren los ciudadanos “, agregó.

  « Algo que no se puede ignorar »

  « Pedimos un claro compromiso legislativo que los servicios de agua no serán liberalizados en la Unión Europea “, dijo el Comité de Ciudadanos Vicepresidente Jan Willem Goudriaan . “Vamos a tener una razón para celebrar , cuando la Comisión Europea actúe para demostrar que el ICE no es algo que usted puede simplemente caso omiso ” , añadió.

  Los servicios de agua, pública o no: una cuestión de los estados miembros…

  « El agua debe ser accesible y asequible para todos “, dijo el eurodiputado Richard Seeber (PPE, AT) . ” Sin embargo, esto está organizado, debe dejarse a los Estados miembros “, agregó.

  …y también de las negociaciones comerciales y de las medidas de ajuste de la “Troika”

  Evelyne Gebhardt ( S & D , DE), de acuerdo en que el agua no debe regirse por las reglas del mercado, expresó su preocupación por las negociaciones comerciales en curso entre la UE y terceros países que podrían dar lugar a la liberalización por la puerta de atrás.

  Nikolaos Chountis (GUE / NGL , EL ) hizo hincapié en la oposición de los ciudadanos a « privatización intento » de distribución de agua en Atenas y Tesalónica , entre las medidas supuestamente impuestas por el BCE / Comisión Europea / FMI “Troika ” .

  ” La problemática del agua pueden crear o exacerbar los conflictos ” en el mundo

  “Hay un largo camino por recorrer antes de que el derecho humano universal al agua potable y el saneamiento será disfrutado universalmente “, dijo Michèle Striffler (PPE, FR) , del Comité de Desarrollo . ” Garantizar el acceso sostenible al agua potable , así como el saneamiento básico para todos es , entre otras cosas, una buena política de prevención de conflictos. ”

  “Los ciudadanos han demostrado una prueba muy clara de que este instrumento de democracia participativa funciona, que les gustaría tener una voz directa y de comunicarse con las instituciones de la UE en la manera en que su agenda debe ser en forma “, dijo el vicepresidente de la Comisión Europea Maroš Šefčovič .

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: