Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Posts Tagged ‘Tortellà Montagut Oix Alcaldia Argelaguer Llierca Garrotxa Lejarza Girona Jaume Olot’

Sales de Llierca devolució d’aval empresa Construccions F. Pararols SLU.

Posted by lejarza en 22 agosto, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Sales de Llierca/Girona: Sales de Llierca devolució d’aval empresa Construccions F. Pararols SLU..-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 159 – 22 d´agost de 2011 Núm. 10958 Ajuntament de Sales de Llierca (Garrotxa).
Anunci sobre informació pública de sol·licitud de devolució d’aval. L’empresa Construccions F. Pararols SLU., ha sol·licitat la devolució de l’aval núm. 0053/00113, de l’import de 8.567,50 €, dipositat en concepte de garantia per a l’obra “Local polivalent 2ª fase”.
Es fa públic perquè, dins el termini de vint dies, comptats a partir de l’endemà de la inserció d’aquest anunci al BOP puguin presentar reclamacions els qui considerin tenir algun dret exigible a l’adjudicatari per raó del contracte garantit.
Sales de Llierca, 11 d’agost de 2011 Miquel Palomeras i Anglada Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

El POUM de Sant Jaume, aquest mandat

Posted by lejarza en 22 agosto, 2011

Ramon Estéban, Sant Jaume de Llierca 22/08/11: El POUM de Sant Jaume, aquest mandat.-L’equip de govern de Sant Jaume de Llierca considera que, en els propers quatre anys, el municipi s’ha d’haver dotat d’un pla general (POUM) en què es marquin les línies mestres del seu creixement urbanístic a mitjà i llarg termini. “Es tracta d’una assignatura pendent històrica de què els consistoris anteriors n’han parlat moltes vegades però que mai s’ha arribat a concretar”, explica el nou alcalde, Ferran Puig, de Junts per Sant Jaume-AM.
El projecte partirà de la idea que el creixement ha de ser moderat i que ha de permetre compactar el nucli, cosa que s’aconseguiria –considera l’alcalde– millorant la connexió entre l’eixample i la urbanització del Bosc d’en Puig. En aquesta zona –apunta l’alcalde– és on s’hauria de preveure el possible creixement urbanístic. “El més coherent serà créixer per aquesta banda, però això no vol dir que sigui fàcil. Serà complex perquè la propietat està molt fragmentada”, admet Puig.
D’altra banda, el POUM hauria de preveure la potenciació del nucli antic, “dotant-lo de la fesomia dels centres històrics, com s’ha fet en altres llocs de la comarca”.
Una peça important que es podria incloure en el POUM és la planificació del polígon industrial comarcal del Pla de Poliger. “No volem que creixi com una taca d’oli sinó que ho faci d’una manera coherent, ordenada”, avança l’alcalde, que assenyala que caldrà decidir quina mena de zona industrial vol Sant Jaume i, a partir d’aquí, mirar d’atraure una mena d’indústria o una altra. “No el podem especialitzar en un sector perquè el polígon és d’abast comarcal i ha d’estar obert a moltes opcions, però sí que està a les nostres mans reservar una àrea per atraure empreses del sector que ens interessi més”, afegeix Puig.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 1 Comment »

Les Normes Subsidiàries de Planejament d´Argelaguer sense visió global ni estratègica

Posted by lejarza en 18 agosto, 2011

Argelaguer

Argelaguer

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Olot: Les Normes Subsidiàries de Planejament d´Argelaguer sense visió global ni estratègica.-El municipi d’Argelaguer no disposa de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Té les Normes Subsidiàries del Planejament aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona de data 10 de maig de 1989. Fou publicat el seu acord en el DOGC núm. 1215 en data 6 de novembre de 1989.
Aquesta figura de planejament es troba obsoleta i sobrepassada per diferents factors: a) la inexistència o inexactitud de la base topogràfica, b) la impossibilitat de desenvolupar algunes de les seves determinacions en sòl urbà durant els anys de vigència d’aquestes normes, c) la consolidació, en els últims anys, dels sòls del polígon industrial de Can Portella inicialment delimitats, i el fet que s’han doblat mitjançant una modificació puntual, d) el handicap per a l’ordenació del municipi que han suposat els creixements no planificats, doncs s’han dut a terme mitjançant modificacions puntuals de les normes sense la visió global i estratègica d’una planificació de tot el municipi d´Argelaguer. Així s’han desenvolupat els creixements residencials del Camí de la Roda i del carrer dels Til·lers, l’ampliació del sòl industrial i del barri residencial de Can Jan, e) l’obsolescència també de la normativa i les ordenances en diversos aspectes com pot ser el de les activitats (classificació de les activitats industrials, indústries en sòl no urbanitzable,…)
A més d’aquesta obsolescència hi han altres circumstàncies que motiven l’inici del procés de redacció del POUM i que la fan oportuna:
• La necessitat d’adaptar el planejament vigent a la nova Llei d’urbanisme de Catalunya, sobretot aquells aspectes relacionats amb la sostenibilitat territorial i als de foment de l’habitatge assequible i d’aquells altres de la nova Llei de Sòl estatal aplicables a Catalunya.
• La conveniència de inserir el planejament municipal dins el nou marc establert pel Pla Director territorial de la Garrotxa.
• La necessitat d’ajustar paisatges i territori a la nova infraestructura després de la implantació de l’autovia A-26 (projecte de recuperació de les avingudes arbrades, parc del túnel, ajustament dels nous límits expropiats,…etc.)
• La regulació i ordenació de l’activitat i reducció dels impactes de les instal·lacions i indústries autoritzades, ubicades en sòls no urbanitzables.
• Planificar i ordenar el desenvolupament futur del municipi.
• Posar en valor el patrimoni natural, arqueològic, arquitectònic i cultural del municipi, per a procedir a la seva recuperació, rehabilitació o millora.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 5 Comments »

Tortellà multa coercitiva als Srs. Jordi Padrós Alba i Imma Jofre Pararols

Posted by lejarza en 17 agosto, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Tortellà multa coercitiva als Srs. Jordi Padrós Alba i Imma Jofre Pararols.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 155– 16 d’agost de 2011 Núm. 10772 Ajuntament de Tortellà (Garrotxa).
Edicte de notificació subsidiària d’una primera multa coercitiva. D’acord amb el que preveu l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú es notifica als Srs. Jordi Padrós Alba i Imma Jofre Pararols que s’ha dictat resolució mitjançant la qual s’aprova imposar una primera multa coercitiva per import de 1.000€. Es notifica per mitjà d’aquest edicte perquè no s’ha pogut fer personalment, degut a l’absència en el moment dels diferents intents de notificació.
Apreciant-se que la publicació de la resolució podria lesionar drets o interessos legítims, de conformitat amb l’article 61 de la Llei 30/1992, el text íntegre d’aquest acte estarà a disposició de l’interessat a les oficines de l’Ajuntament de Tortellà (de dilluns a divendres de 8h a 14h), on podrà comparèixer-hi durant el termini de quinze dies naturals a comptar des de la publicació del present al Butlletí Oficial de la Província, per al seu coneixement i constància del mateix, d’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei General Tributària. Tortellà, 5 d’agost de 2011 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 1 Comment »

Compartimentació d’una estació base de l’operador ORANGE amb la xarxa de TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.

Posted by lejarza en 17 agosto, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Compartimentació d’una estació base de l’operador ORANGE amb la xarxa de TELEFÓNICA MÓVILES, S.A..-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 153 – 11 d´agost de 2011 Núm. 10660 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
Anunci sobre informació pública de sol·licitud d’una llicència ambiental.
La senyora María Concepción Pérz Pueyo, en nom i representació de la societat TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., ha entrat en aquest Ajuntament una sol·licitud de llicència ambiental per a la compartimentació d’una estació base de l’operador ORANGE amb la xarxa de TELEFÓNICA MÓVILES, S.A., situada a la parcel·la 31, del polígon 2, al costat del cementiri, d’aquest municipi, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s’exposa al públic per un termini de trenta dies, a comptar des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè es puguin presentar reclamacions.
L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, carrer Àngela Brutau, 1, durant les hores d’oficina. Sant Jaume de Llierca, 21 de juliol de 2011 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 1 Comment »

Reforma dels vestidors del camp de futbol, redactat per Mª Teresa Ercilla Sans

Posted by lejarza en 17 agosto, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Reforma dels vestidors del camp de futbol, redactat per Mª Teresa Ercilla Sans.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 153 – 11 d´agost de 2011 Núm. 10631 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
Anunci sobre aprovació definitiva de diversos projectes d’obres. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió de data 14 de juliol de 2011, va aprovar definitivament els projectes d’obres següents:
a) Projecte de reforma dels vestidors del camp de futbol, fase 1, redactat per la senyora Mª Teresa Ercilla Sans, arquitecta, i el senyor Quim Bartrina Masó, arquitecte tècnic, de data març del 2011, referència 2509-11, amb un pressupost d’execució per contracta de 18.121,01 euros.
b) Projecte de reforma dels vestidors del camp de futbol, fase 2, redactat per la senyora Mª Teresa Ercilla Sans, arquitecta, i el senyor Quim Bartrina Masó, arquitecte tècnic, de data març del 2011, referència 2510-11, amb un pressupost d’execució per contracta d’11.126,08 euros.
Contra aquests acords, que són definitius en via administrativa, els interessats hi poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, també s’hi pot interposar recurs de reposició davant l’alcalde, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, si bé s’hi pot interposar qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent. Sant Jaume de Llierca, 15 de juliol de 2011 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 4 Comments »

Règim de dedicació i retribucions de l’alcalde Ferran Puig i Estartús

Posted by lejarza en 17 agosto, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Règim de dedicació i retribucions de l’alcalde Ferran Puig i Estartús.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 152 – 10 d´agost de 2011 Núm. 10599 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
Anunci sobre determinació del règim de dedicació i retribucions d’un càrrec electe.
En compliment del que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es fan públics els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el dia 8 de juliol de 2011, sobre determinació del règim de dedicació i retribucions de l’alcaldia:
“Primer.- ESTABLIR el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de retribucions amb dedicació parcial en dotze hores i mitja setmanals.
Segon.- APROVAR el desenvolupament del càrrec d’alcalde que ostenta el senyor Ferran Puig i Estartús en règim de dedicació parcial:
Nom i cognoms Càrrec Dedicació: Ferran Puig i Estartús Alcalde 22 hores setmanals (55 %).
Tercer.- FIXAR la quantia i règim de retribucions a percebre pel membre de la corporació que desenvolupa l’anterior càrrec, en els termes següents: 9.146,76 euros de sou brut anual dividit en 12 mensualitats (762,23 €/mes), amb efectes des del dia 11 de juny de 2011.
Quart.- SOL·LICITAR davant l’oficina territorial de la Tresoreria General de la Seguretat Social l’afiliació i/o alta en el règim general de la Seguretat Social de l’anterior membre corporatiu en la forma que legal i reglamentàriament correspongui.
Cinquè.- PUBLICAR els acords precedents en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.” Sant Jaume de Llierca, 13 de juliol de 2011 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 5 Comments »