Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Posts Tagged ‘Tortellà Montagut Oix Alcaldia Argelaguer Llierca Garrotxa Lejarza Girona Jaume Olot Besalú’

Plà d’Ordenació Urbanistica Municipal d’Argelaguer (POUM), àrea fluvial del riu Llierca (Cales de Llierca, S.A. i Cales Yesos i Cementos de Olot S.A. CYCOSA)

Posted by lejarza en 28 agosto, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Olot/Girona: Plà d’Ordenació Urbanistica Municipal d’Argelaguer (POUM), àrea fluvial del riu Llierca (Cales de Llierca, S.A. i Cales Yesos i Cementos de Olot S.A. CYCOSA).-Ajuntament d´Argelaguer, Instancia Registre d´Entrada núm 121 de 15-02-2011. Alcalde-President: Josep Dorca Serrat:
Juan Rodriguez Lejarza, major d’edat, amb DNI núm 1X9XXX373M, vei d’Argelaguer amb domicili a efectes de notificació, Carrer Major, 26 (17583).
A LA COMISSIÓ PERMANENT, per al seguiment i redacció del Plà d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argelaguer (POUM).
EXPOSO:
El sotasignant manifiesta que en data del 4 de Decembre de 2009 i amb registre d’entrada n° 695 va demanar participar en el Plà Especial Urbanístic (PEU), corresponent a l´àrea fluvial del riu Llierca (Cales de Llierca, S.A. i Cales Yesos i Cementos de Olot S.A. CYCOSA) dins del Plà d’Ordenació Urbanistica Municipal d’Argelaguer (POUM).
MANIFESTA:
Que a data d’avui, 14 de Febrer de 2011, no se m’ha permès el dret a la participació ciutadana a aplicar durant el procés de tramitació del Plà d’Ordenació Urbanística Municipal, requísít imprescindible d’un POUM que ha de regir els destins urbanístics d’Argelaguer els següents vint anys.
DEMANO:
Que tot seguit s’obri un període de Participació Ciutadana real, perquè cada ciutadà -inclós, jo mateix- pugui defensar els seus punts de vista, encarats al futur.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 5 Comments »

Sant Jaume de Llierca exposició pública dels comptes anuals exercici 2010

Posted by lejarza en 26 agosto, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Sant Jaume de Llierca exposició pública dels comptes anuals exercici 2010.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 163 – 26 d´agost de 2011 Núm. 11318 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
Edicte d’exposició pública dels comptes anuals exercici 2010. Rendits el comptes anuals corresponents a l’exercici 2010, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, resten exposats al públic a la Secretaria d’aquest Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi podran formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.
Sant Jaume de Llierca, 25 d’agost de 2011 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

Zona per al bany a la Font Puda del terme municipal d’Argelaguer

Posted by lejarza en 25 agosto, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Sant Jaume de Llierca/Tortellà: Zona per al bany a la Font Puda del terme municipal d’Argelaguer.-Sant Jaume de Llierca estudia crear una zona per al bany a la Font Puda al terme municipal d’Argelaguer (Vall del Llierca). La intenció de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca és la d’adequar una zona de bany al riu Fluvià d´Argelaguer. L’espai està situat a la zona de la Font Puda del Castell de Montpalau d´Argelaguer (Sulforosa) al terme municipal d’Argelaguer. L’alcalde, Ferran Puig (Junts per Sant Jaume-ERC-AM), indica que es tracta d’una de les intencions a encabir al futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Puig apunta que la redacció del POUM és una de les feines de l’actual mandat. La zona de platges fluvials, segons ell, representa una alternativa a la creació d’una piscina municipal. Assenyala que la piscina no és una prioritat perquè la intenció de l’Ajuntament és la d’aprofitar les piscines de Montagut i de Tortellà. La política de l’Ajuntament és la de mancomunar serveis amb els altres municipis de la Vall del Llierca per reduir les despeses de manteniment dels equipaments. “Aprofitar el pavelló del poble que el tingui i la piscina del poble que la tingui”, diu. Recorda que la zona de la Font Puda (Sulforosa) havia acollit el safareig municipal. A les dècades dels setanta i dels vuitanta, la zona d´Argelaguer te en l´actualitat una àrea de bany de caràcter popular. La idea també preveu crear-hi una àrea de pic-nic.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 3 Comments »

Via Verda d´Olot-Argelaguer-Besalú

Posted by lejarza en 23 agosto, 2011

Argelaguer riu Fluvià

Argelaguer riu Fluvià

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Olot: Via Verda d´Olot-Argelaguer-Besalú.-El Consell Comarcal de la Garrotxa ha demanat assessorament al Consorci de Vies Verdes per fer el projecte d’un carril per a bicicletes entre Olot-Argelaguer-Besalú. Segons fonts del Consorci, l’ens comarcal ha demanat informació sobre els pendents i les amplades necessaris per crear una via verda.
Segon el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona Agusti de CiU-Olot (alcalde de Sant Joan les Fonts), es tracta de trajectes que tendexien a seguir el curs del riu Fluvià i que destaquen per estar proveïts d’un gran atractiu natural. Ha avançat que la sortida de la nova ruta està prevista al final del tram de la via verda que des de l’ermita de l’Esperança a la Canya enllaça amb el casal de joves de la Vall de Bianya a Lloc Alou. Des d’aquest punt, la intenció és crear un enllaç que connecti amb la fàbrica de can Porxes (Vall de Bianya), on hi ha la carretera vella de Sant Joan les Fonts a Olot. Per aquesta via assentada sobre el fluvia des de la falda de les muntanyes, ha d’arribar a Castellfollit de la Roca. Després la via entrarà a la Vall del Llierca pel municipi de Montagut i Oix a través del barri de les Fàbriques, continuarà pel veïnat dels Anglès i sortirà per Sant Jaume de Llierca des d’on connectarà amb Argelaguer i Besalú per les restes de les carretera que fins als anys cinquanta va ser usada pels desplaçaments amb bicicleta cap a les fàbriques de la vora del riu Fluvià.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 19 Comments »

Sales de Llierca soterrament linies elèctriques 2ª fase

Posted by lejarza en 23 agosto, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Sales de Llierca/Besalú: Sales de Llierca soterrament linies elèctriques 2ª fase.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 160 – 23 d´agost de 2011 Núm. 11126 Ajuntament de Sales de Llierca (Garrotxa).
Edicte sobre aprovació inicial d’un projecte. L’alcalde per resolució de data 11 d’agost de 2011, va aprovar inicialment, el següent projecte: PROJECTE 2ª FASE SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES.
De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a un termini d’informació pública pel termini de 30 dies als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al·legacions.
Si durant el termini d’informació pública no es formula cap al.legació, s’entendrà definitivament aprovat.
Sales de Llierca, 13 d’agost de 2011 Miquel Palomeras i Anglada Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »