Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Posts Tagged ‘Montagut Oix Alcaldia Argelaguer Llierca Garrotxa Lejarza Girona Jaume’

Convocatòria de la primera sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted by lejarza en 28 junio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Convocatòria de la primera sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer.-ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
NOTIFICO: Que, l’alcalde, amb data d’avui ha dictat el següent DECRET DE CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT.
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions municipals. El dia 11 de juny es va constituir aquest ajuntament, d’acord amb l’article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i el 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, RESOLC CONVOCAR sessió extraordinària del Ple d’aquesta corporació:
DIA: 29 DE JUNY HORA: 9 DEL VESPRE LLOC: SALA D’ACTES
SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA. ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 2.- Establir el règim de sessions del Ple. 3.- Creació de la Comissió de comptes. 4.- Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats. 5.- Donar compte del Decret d’alcaldia en matèria de nomenament de tinents d’alcalde i nomenament d’organització del govern i administració. 6.- Indemnitzacions a percebre els membres de la corporació. La secretària Argelaguer, 27 de juny de 2011

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 3 Comments »

Sant Jaume de Llierca vol mancomunar les llars d´infants per evitar pèrdues

Posted by lejarza en 28 junio, 2011

Sant Jaume de Llierca vol mancomunar les llars d´infants per evitar pèrdues.
L’alcalde de Sant Jaume de Llierca, Ferran Puig (Junts per Sant Jaume-AM) demana col·laboració als municipis veïns per tal de fer més rendible el servei d’escola infantil. El curs passat, Sant Jaume de Llierca va posar en servei la llar d’infants municipal El petit lledoner. Es tracta d’un equipament amb capacitat per a trenta places. Això no obstant al curs passat només van haver-hi disset matrícules i per al curs que ve de moment només n’hi ha deu.
Les poques matrícules fan que el cost econòmic del servei sigui difícil per l’Ajuntament. Per això, l’alcalde aconsella als responsables dels municipis veïns que abans de posar en servei noves escoles de nadons pensin que Sant Jaume disposa d’un equipament nou, on sobren places. Ferran Puig apunta que els municipis poden organitzar un servei de transport públic infantil mancomunat.
“És molt senzill, nosaltres tenim un servei d’escola de nadons que no està en plena ocupació i en canvi hi ha municipis veïns que demanen tenir-ne”, explica Puig.
L’escola de nadons de Sant Jaume va costar uns 425.000 euros, aportats majoritàriament per la Generalitat. La part interior fa uns 172 m2 repartits en una sala polivalent, dues aules, un canviador, una cuina per preparar el menjar (que es porta de l’escola situada al costat), un espai que fa de vestíbul i on hi ha el racó dels contes, uns lavabos i un despatx. A l’exterior hi ha uns porxos i un pati molt grans.
Sant Jaume de Llierca té poc més de vuit-cents habitants i els municipis de la rodalia en tenen Montagut i Oix (971), Tortellà (761), Argelaguer (425), i Castellfollit de la Roca (1.000).
En aquests moments, Montagut i Oix tramita la posada en servei d’una escola infantil d’acord amb la normativa. Anys enrere tenien una guarderia amb jocs que varen tancar per tal de poder disposar d’un servei adequat.
Tortellà té pràcticament acabada la nova escola infantil. L’alcalde, Joaquim Pagès Manté (IpM), precisa que la nova llar d’infants estarà acabada al setembre o l’octubre. L’escola de nadons està pensada per trenta-vuit alumnes. “Confiem posar-la en servei amb 15 o 20 alumnes”, explica. Manté precisa que Tortellà escolaritza els infants de Sales de Llierca i de part dels fills dels treballadors provinents de municipis veïns. Assenyala que la nova llar d’infants és la cuminació d’un projecte de més de quatre anys. Indica que les planificacions responen a les necessitats socials exposades al pla territorial de creixement.
Així justifica que la natalitat creixent dels darrers anys ha aconsellat la llar d’infants. L’alcalde de Tortellà pensa que si les circumstàncies socials canvien caldrà mancomunar serveis. X.VALERI

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 2 Comments »

Sant Jaume de Llierca nomenament de tinents d’Alcalde

Posted by lejarza en 28 junio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Sant Jaume de Llierca nomenament de tinents d’Alcalde.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 122 – 28 de juny de 2011 Núm. 8398 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa). Anunci sobre nomenament de tinents d’alcalde. Per aquesta Alcaldia s’ha dictat el decret núm. 15/2011, de 14 de juny, la part dispositiva del qual conté la següent resolució:
“Primer.- Designar tinents d’alcalde als regidors que a continuació es relacionen que substituiran a aquesta alcaldia en els supòsits legalment previstos, segons l’ordre de nomenament que s’indica:
1r. tinent d’alcalde: Sra. Clara Bayona i Lucena. 2n tinent d’alcalde: Sra. Rosó Domènech i Ferrer.
Segon.- Disposar la notificació de la present resolució als interessats i la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seva efectivitat a partir del dia següent al de la data de la seva signatura.
Tercer.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació de conformitat amb el que estableix l’article 46.1 del ROF”. La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l’article 46.1 del ROF.
Sant Jaume de Llierca, 15 de juny de 2011 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »